agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Orman, Ormancılık, Orman Yangınları, Ağaçlandırma
(https)
Beğeni Düzeni30Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 28-12-2006, 02:12   #31
Yeni Üye
 
Börü Han's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-12-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 20
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi yücel özlem Mesajı Göster
Örnek: Ankara da Güvenpark'tan geriye hemen hemen sadece parka ismini veren Güven Anıtı'ndan başka bir şey pek kalmadı.

O eski güvenpark, ben yetişemedim bu güzelliğe...

Eklenen Resimler
 
Börü Han Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-02-2007, 18:09   #32
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-06-2006
Mesajlar: 3
Özel ağaçlandırmanın proje süresi alınan kredinin geri ödeme tarihi midir? Bu süre sonunda kiralamaya devam edebiliyor muyuz? Bu konuyla ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.

bakus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-03-2007, 21:23   #33
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Ağaçlandırma

Maliye Bakanlığından:
Milli Emlak Genel Tebliği
(Sıra No : 300)


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza ait olup, bu işlemler esas olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.
Buna göre, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

I. TANIMLAR
Bu Genel Tebliğde geçen;
Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
Kanun: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
Kira Sözleşmesi: Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendikleri bir sözleşmeyi,
Taşınmaz: Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları,
Yönetmelik: Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğini,
İfade eder.

_________________________________________________
Bu tebliğin ağaçlandırma ile ilgili olmayan bolümleri alınmamıştır.
_________________________________________________

C - AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ

Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar 09/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

1. Başvuru

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup;

a) (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, ön etüt raporu/uygulama projesinde belirlenecek idare sürelerine göre, asli ve odun dışı orman ürünü veren türler kullanılmak ve ön etüt raporu/uygulama projesinde gösterilmek kaydıyla tam alanda kekik, biberiye, kapari, adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilmek,

b) (I - IV) üncü sınıftaki araziler üzerinde, kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ile zeytin, ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, menengiç, harnup gibi odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,
amacıyla Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

Bu tebliğ kapsamında kiraya verilecek Hazinenin özel mülkiyetindeki araziler veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri ile ağaçlandırma yapılamaz.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Hazinenin özel mülkiyetindeki arazilerden talep edecekleri sahanın ada ve parsel numarasını belirtmek suretiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden talep edecekleri saha için ise sahaya ait kroki veya haritayı ekleyerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz) illerde defterdarlıklara, ilçelerde ise malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

2. Ağaçlandırma İzni Verilmeyecek Arazi

a) Tebliğin "Kiraya Verilemeyecek Taşınmazlar" bölümünde belirtilen taşınmazlar,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı bulunmayan yerler ile onaylı imar planlarında "ağaçlandırılacak alan" dışında bir amaca ayrılmış yerlerde,

c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup, herhangi bir ölçekteki plânda ağaçlandırma dışında başka bir amaca ayrılmış yerlerde,

d) Mera, yaylak ve kışlaklar üzerinde,

e) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile ileride turizm amacına yönelik yatırımlara açılabilme ihtimali olan yerlerde,

f) Deniz, akarsular, tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanları ile baraj ve gölet alanlarında, (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüş verdiği alanlar hariç)

g) İmar planları dışında, tek parçada veya birden fazla olmakla birlikte birbirine bitişik 2 hektardan küçük arazi üzerinde,

h) Gerçek veya tüzel kişilere bir defada tek bir proje için 300 hektardan büyük arazi üzerinde, (maden sahalarının ağaçlandırılması ile asli orman ürünü işleyerek faaliyetlerini sürdüren gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması amacıyla yapacakları özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya çalışmalarında saha büyüklüğü sınırlaması aranmaz.)

ı) Paydaş/paydaşlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin talebine konu paylı mülkiyete tabi araziler üzerinde,

i) Kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ile zeytin, ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, menengiç, harnup gibi ağaç türleri dışındaki ağaç türleri için I, II, III, IV üncü sınıf tarım arazileri üzerinde,

j) Bakanlığımız veya diğer genel bütçeli kuruluşların gelecekteki ihtiyaçları için gerekli olduğu anlaşılan taşınmazlar üzerinde,

k) Teferruğ yolu ile edinilip, edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar üzerinde,

l) Kamulaştırma yolu ile edinilip amacında kullanılmadığı için boş kalan ve 2942 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış olan taşınmazlar üzerinde,

m) Üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş ve hak süresi dolmamış olan taşınmazlar üzerinde,

n) Özel kanunlar gereği olarak, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri veya kullanımlarına verilmesi gereken taşınmazlar üzerinde,
Ağaçlandırma izni verilmeyecektir. Bu tür yerler için yapılan talepler Bakanlığımıza iletilmeyecektir.
Ağaçlandırma taleplerinin, şiddetli erozyona maruz kaldığı göz önüne alınarak öncelikle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırmaya elverişli olan yerlerden karşılanmasına özen gösterilecektir.

3. Bakanlığımıza İletilmesi Gereken Talepler

İkinci bölümde belirtilen yerlerin dışındaki taşınmazlarla ilgili olarak ağaçlandırma talebi olduğunda, "Hazinenin Özel Mülkiyetinde ve Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Ait Kira İşlemi Bilgi Formu (Ek 3)" hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Taşınmaz nazım veya uygulama imar planı sınırları dışında ise; varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç belirtilecektir.

Kiralanması talep edilen taşınmaz üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç vs.) bulunması halinde, muhdesata 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre kıymet takdiri yapılarak, kıymet takdir kararının bir örneği yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

Ancak; maden sahalarında yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya çalışmalarında, sahanın 300 hektardan fazla olması halinde, maden sahasının büyüklüğü esas alınır. Asli orman ürününü işleyerek faaliyetlerini sürdüren gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması amacıyla yapacakları özel ağaçlandırma, özel enerji ormanı çalışmalarında 300 hektarlık saha büyüklüğü sınırı aranmaz.

4. Taleplerin Değerlendirilmesi

Ağaçlandırma talepleri Bakanlığımızca değerlendirilerek, ön izin verilmesine karar verildikten sonra, aynı yer için yapılacak ağaçlandırma talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak karar verilmeden önce aynı yer için birden fazla talep olması halinde, 5 inci bölümde belirtilen öncelik sırasına göre belirlenecek kişiye, aynı öncelik sırasında olan kişiler arasında ise ilk başvuru sahibine ön izin verilecektir.

Diğer taraftan bir yer için aynı öncelik sırasında ve eşit durumda olan birden fazla başvurunun olması halinde, başvuru sahipleri huzurunda yapılacak kura sonucu ağaçlandırma izni verilecek kişi belirlenecektir.

5. Taleplerin Değerlendirilmesinde Uyulması Gereken Öncelik Sırası

Aynı yer için birden fazla talep olması halinde öncelikle;

a) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile ağaçlandırma yapmak sorumluluğu verilen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sahanın mülki sınırları içerisinde bulunduğu köy veya belediye tüzel kişilikleri ile il özel idarelerine,

c) Köy halkının hane sayısının en az % 51’inin üye olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerine,

d) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişilere,

e) Asli orman ürünü (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun,
Lif-Yonga odunu, Sırık, Çubuk, Yakacak odun vb.) ile odun dışı orman ürününü (Balzami yağlar, kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar vb.) hammadde olarak tüketen ve taşınmazın bulunduğu ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşuna,

f) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı kişiler tarafından kurulan ve o yerlerin yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlara,

g) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişilere,

h) Diğer gerçek veya tüzel kişilere,
Ağaçlandırma izni verilir.
Diğer taraftan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişilikleri Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapmak istedikleri takdirde taleplerinin tahsis yoluyla karşılanması gerekmektedir.

6. Ön İzin

Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülecek talepler için ön etüt raporu veya uygulama projesi hazırlanmak üzere 10 hektardan küçük sahalar için 3 (üç) ay, 10 hektardan büyük sahalar (10 hektar dahil) için 4 (dört) ay süreli ön izin verilecektir.

Ön etüt raporu veya uygulama projesinin, ön izin süresi içinde düzenlenerek defterdarlık veya malmüdürlüğüne teslim edilmesi esastır. Ön izin süresi ilgiliye yapılacak tebliğ tarihinden başlar.

Ön etüt raporunun veya uygulama projesinin haklı sebeplerle ön izin süresi içinde teslim edilememesi ve bu hususun belgelenmesi halinde ön izin sahibine bir kereye mahsus olmak üzere 2 (iki) aylık ek süre verilecektir. Ön izin süresi içinde veya ek süre verilen hallerde bu süre sonunda ön etüt raporunun veya uygulama projesinin teslim edilmemesi halinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ön izin Bakanlıkça iptal edilecektir.

7. Projelendirme ve Kesin İzin

10 hektardan küçük sahalar için ön etüt raporuna göre uygulama yapılır, ayrıca uygulama projesi düzenlenmez.
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup yüzölçümü 10 hektardan küçük sahalar için, Bakanlıkça verilen ön izin süresi içinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde görevli bir orman mühendisi tarafından ön etüt raporu düzenlenerek İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce onaylanacaktır.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, yüzölçümü 10 hektardan büyük (10 hektar dahil) sahalar için, uygulama projesi izin sahibi tarafından Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak, ön etüt raporunun onaylandığının ilgilisine tebliğinden sonra ön izin süresi içinde serbest orman mühendisine düzenlettirilecektir.

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, özel enerji ormanı uygulama projeleri ise Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır.

Ön etüt raporu veya uygulama projesi ön izin sahibince iki nüsha olarak defterdarlık veya malmüdürlüğüne teslim edilecektir.

Uygulama projelerinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanmasını müteakip Bakanlıkça ilgiliye "Kesin İzin Şartnamesinde" (Ek 9) belirtilen şartlarla kesin izin veriler. Kesin izin şartnamesi sözleşmenin ekini teşkil eder.

8. İhale Yöntemi ve Kira Süresi

Ağaçlandırılacak arazi, defterdarlık veya malmüdürlüklerine teslim edilen ön etüt raporu/uygulama projesinin bir nüshasının Bakanlığa gönderilmesini takiben proje sahibine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlıkla, azamî 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilmesi uygun görülen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için onaylı uygulama projesine dayanılarak 2886 sayılı Kanunun 57 nci maddesi hükümlerine göre sözleşme düzenlenecektir.

Kira süresi içinde yapılacak kontrollerde, arazinin ön etüt raporu/uygulama projesine uygun ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde, kira süresi 10 ar yıllık dilimler halinde, uygulama projesinde belirlenen süreye kadar uzatılabilecektir.

9. Saha Teslimi

Ağaçlandırılmak üzere kiraya verilen alanlar, defterdarlık veya malmüdürlüklerince saha teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilecektir.

Saha teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenecektir. Tutanağın bir nüshası İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, bir nüshası da Bakanlığa gönderilecektir. Diğer nüsha ise dosyasında muhafaza edilecektir.

Kiraya verilen alan üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç vs.) bulunması halinde, muhdesat için 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre takdir edilecek bedel kiracı tarafından defaten ödenecektir.

Uygulama projelerinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı ve yıllar itibariyle yapılması gereken faaliyetler ayrı ayrı gösterilecektir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında mücbir sebep dışında, onaylı uygulama projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

10. Kira Bedeli

Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce, fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen yıllık kira bedelleri, Bakanlığımızca valiliklere duyurulacaktır.
Tespit edilen bu bedeller ilk beş yıl % 50 indirimli olarak tahsil edilecektir.

11. Ara Tarım

Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında, projesinde belirtilmek ve projesine uygun olarak ağaç dikimi yapıldığının Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit edilmesi kaydıyla ikinci tür olarak, tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünleri yetiştirilebilir. Ara tarımın süresi, ağaçlandırmada kullanılan ağaç türüne göre tespit edilir ve bu süre projede belirtilir.

Ağaçlandırma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 9/10/2003 tarihinden önce özel ağaçlandırma amacıyla kendilerine Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden arazi tahsisi yapılan kişilerce ara tarım yapılmak istenmesi halinde, yapılan ağaçlandırmanın teknik yönden projesine uygun olduğunun Çevre ve Orman Bakanlığınca tespitinden sonra, proje revizyonuna gidilmesi ve revize edilen projenin adı geçen Bakanlıkça onaylanması kaydıyla izin verilebilecektir.

Ara tarım yapılacak alanın kullanım bedeli, ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak İdarece 2886 sayılı Kanuna göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak takdir edilecek, peşin veya dört eşit taksitle ödenecektir. Bu husus düzenlenecek sözleşmelere özel şart olarak konulacaktır. Ara tarım yapılacak alan için takdir edilecek kira bedelleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılarak tahsil edilecektir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen şartlar gerçekleşmeden ara tarım yapıldığının belirlenmesi halinde, İdarece 2886 sayılı Kanuna göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep edilecek ve 16 ncı bölüme göre sözleşmenin feshi yoluna gidilecektir.

12. Yapılaşma

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup imar planı dışında bulunan yerlerde dikilen ağaçların bakımı ve koruma amacında kullanılmak, 0,3 hektarı (3 dönüm) geçmemek üzere, proje sahası alanının % 0,1’ine (binde bir) kadar, Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanacak projeye uygun yapılaşmaya izin verilebilir.

13. İzleme ve Denetim

Bu tebliğ hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve üç teknik elemandan oluşan denetleme komisyonu tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre "uygulama izleme cetveli" düzenlenir. Düzenlenen cetvelin bir örneği defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilir.

Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği denetleme komisyonunca tespit edilenler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Komisyonca belirlenen aykırılık veya eksikliklerin kiracı tarafından 6 (altı) ay içinde giderilmesi ve çalışmaların projesine uygun hale getirilmesi zorunludur.

14. Özel Enerji Ormanı ve Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde enerji ormanı tesisi talebinde bulunanlara, mevcut kök sistemleri itibarıyla yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan yapraklı türlerle, özellikle meşe ile kaplı bozuk baltalık sahalarını, canlandırma kesimi veya ekim ve dikim yoluyla iyi baltalık sahalarına dönüştürmeleri için izin verilebilir.

İmar-ihya amacıyla talepte bulunanlara; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler üzerinde mevcut kök sistemi itibarıyla yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan alanların canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle ekimi veya dikimi yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.

15. Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler üzerinde özel orman fidanlığı kurulabilir.
Fidanlık kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini, alanını, üretecekleri fidan türlerini belirten dilekçelerine, arazinin ada ve parsel numarasını belirtmek suretiyle, taşınmaz nazım ve uygulama imar planı sınırları dışında ise, üst ölçekli planlarda ayrıldığı amacını belirtmek suretiyle, nazım veya uygulama imar planı içinde ise plan örneğini ekleyerek defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvururlar.

Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülenlere "Özel Fidanlık Kuruluş Raporunun" hazırlanması için üç ay süreli izin verilir. Serbest çalışan orman mühendisine düzenlettirilerek Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce onaylanan özel fidanlık kuruluş raporunun ön izin süresi içinde defterdarlık veya malmüdürlüğüne teslimi esastır. Ön izin süresi, ilgiliye yapılacak tebliğ tarihinden başlar.

Özel fidanlık kuruluş raporunun haklı sebeplerle ön izin süresi içinde teslim edilememesi ve bu hususların belgelenmesi halinde, ön izin sahibine iki aylık ek süre verilir. Ön izin süresi içinde veya ek süre verilen hallerde bu süre sonunda kuruluş raporunun teslim edilmemesi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ön izin Bakanlıkça iptal edilir.

Fidanlık kurulacak arazi, defterdarlık veya malmüdürlüğüne teslim edilen özel fidanlık kuruluş raporunun bir nüshasının Bakanlığa gönderilmesini takiben, proje sahibine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi hükümlerine göre pazarlıkla, azami 10 yıl süreyle kiraya verilir.

Kiraya verilmesi uygun görülen Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için özel fidanlık kuruluş raporuna dayanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 57 nci maddesi hükümlerine göre sözleşme düzenlenir.
Özel orman fidanlıkları 1 hektardan ( 10 dönüm) küçük olamaz.

16. Sözleşmenin Feshi

Ağaçlandırılmak üzere kiraya verilen taşınmazın, kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren projesinde öngörülen süre içinde dikim işlemi tamamlanacaktır. Projenin süresi içinde tamamlanmaması, arazinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanılması, kira bedellerinin süresinde ödenmemesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yazılı olarak yapılacak uyarıya rağmen denetleme komisyonunca belirlenen aykırılık veya eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi veya sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde, ihtara gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir.

Herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, İdarece arazinin 2886 sayılı Kanuna göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak takdir edilecek kullanım bedelinden, ağaçlandırma amacıyla ödenen kira bedelleri mahsup edildikten sonra kalan miktar yapılacak tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracı tarafından defaten ödenecektir. Bu husus düzenlenecek sözleşmelere özel şart olarak konulacaktır.

Sözleşmenin feshi halinde 2886 sayılı Kanuna göre takdir edilecek yılı rayiç kira bedeli tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve arazi mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir. Arazi üzerinde fesih tarihine kadar yapılmış işler ve dikilmiş ağaçlar için kiracı tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacaktır.
_________________________________________________
Bu tebliğin ağaçlandırma ile ilgili olmayan bolümleri alınmamıştır.
_________________________________________________

Ek 9
KESİN İZİN ŞARTNAMESİ

Madde 1 - Ağaçlandırma Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazın Tapu Kaydı

İli :
İlçesi :
Mahallesi :
Köyü :
Yöresi :
Pafta No :
Ada No :
Parsel No :
Yüzölçümü :

Madde 2 - Kiralamanın Konusu
Birinci maddede belirtilen taşınmaz üzerinde, ön etüt raporunda/uygulama projesinde belirtilen şekilde ağaçlandırma yapılacaktır.

Madde 3 - Kiranın Süresi, Başlama ve Bitiş Tarihi
Kira Süresi 10 (On) yıl olup, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlar. Taşınmaz, Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan ağaçlandırma projesine uygun olarak ağaçlandırıldığı takdirde, bu süre 10’ar yıllık dilimler halinde, projesinde belirtilen süre kadar uzatılabilir.

Madde 4 - Kiracının Adı Soyadı/Ünvanı ve Adresi
Adı ve Soyadı :
Adresi :
Adres değişiklikleri defterdarlıklara/malmüdürlüklerine bildirilecektir. Aksi halde her türlü tebligatta, bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

Madde 5 - Kiraya Konu Taşınmazın Kullanım Şekli
Kiralanan alan sınırları içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce (AGM denilecektir) onaylanan ön etüt raporu/uygulama projesi ve rapordaki/projedeki teknik esaslar doğrultusunda ağaçlandırma yapılacaktır.
Kira süresince, kira konusu taşınmazın kullanım amacı değiştirilmeyecek ve amaç dışı kullanılmayacaktır.
Dikilen ağaçları koruma gayesine matuf ve bununla sınırlı olmak koşuluyla, Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanacak projeye göre, proje sahası yatay alanının % 0,1 (binde bir)’ini geçmemek kaydıyla, (sabit olmayan seyyar nitelikte) yapılaşmaya Maliye Bakanlığınca izin verilebilir.

Madde 6 - Ara Tarım Yapılması Halinde Uyulacak Esaslar
Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında; projesinde belirtilmek ve projesine uygun olarak ağaç dikimi yapıldığının Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit edilmesi kaydıyla ikinci tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünleri yetiştirilebilir. Ara tarımın süresi, ağaçlandırmada kullanılan ağaç türüne göre tespit edilir ve bu süre projede belirtilir.

Madde 7 - Ağaçlandırma İşleminin Başlama ve Bitim Tarihleri
Ağaçlandırılmak üzere kiraya verilen taşınmazın, kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren, ağaçların türüne göre mümkün olan mevsim ve ay gözönünde bulundurularak, dikim işlemine başlanacak ve her halükarda dikim işleri 1 yıl içinde tamamlanacaktır.

Madde 8 - Kira Bedeli ve Ödeme Zamanı
Taşınmazın beher dekarının kira bedeli, Çevre ve Orman Bakanlığı AGM’nce her yıl yeniden tespit edilir ve ilk beş yıl % 50 indirimli uygulanır. Kiracı tespit edilecek bedele itiraz etmeyeceğini kabul eder.
Ağaçlandırmaya konu arazinin ilk yıl kira bedeli ………..- (…………) YTL/TL’dır. Bu bedelin yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda % 50’si olan …………….. (……….) YTL tahsil edilecektir.
İlk yıl kira bedeli kira sözleşmesinin imzalanmasından önce, 2. ve müteakip yıl kira bedelleri ise her yıl ilk yıl kira bedelinin yatırıldığı tarihte, peşin olarak ilgili defterdarlıklara/ malmüdürlüklerine yatırılacaktır.
Süresi içinde ödenmeyen kira bedelleri, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 51 inci maddesinde yazılı nispette gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Madde 9 - Ara Tarım Yapılması Halinde Kira Bedeli
Ara tarım yapılacak alanın kullanım bedeli, ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak İdarece 2886 sayılı Kanuna göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak takdir edilecek, peşin veya dört eşit taksitle ödenecektir. Ara tarım yapılacak alan için takdir edilecek kira bedelleri her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılarak tahsil edilir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan dikkate alınmaz.
Özel şartların 6. maddesinde belirtilen şartlar yerine getirilmeden ara tarım yapıldığının belirlenmesi halinde, İdarece 2886 sayılı Kanuna göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep edilecek ve özel şartların 14. maddesine göre sözleşmenin feshi yoluna gidilecektir.

Madde 10 - Projede Tadilat
Projede yapılacak tadilat, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilir.

Madde 11 - Ağaçlandırmanın Kontrolü
Ağaçlandırmak üzere kiraya verilen taşınmazlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve üç teknik elemandan oluşan denetleme komisyonu tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre "uygulama izleme cetveli" düzenlenir. Düzenlenen cetvelin bir örneği defterdarlık veya malmüdürlüğüne verilir.
Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği denetleme komisyonunca tespit edilenler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Komisyonca belirlenen aykırılık veya eksikliklerin kiracı tarafından 6 (altı) ay içinde giderilmesi ve çalışmaların projesine uygun hale getirilmesi zorunludur.
Ağaç budaması ve kesimi, Orman Bölge Müdürlüklerince onaylanmış amenajman planlarına göre yaptırılacaktır.

Madde 12 - Devir
Kiracı, taşınmazın tamamını veya bir kısmını, Maliye Bakanlığının izni olmaksızın başkasına devredemeyecek ve kullandıramayacaktır.

Madde 13 - Kira Süresinin Son Bulması
Kira süresi, tanınan süre sonunda bitecektir. Kiralanan alan, kira süresinin uzatılmaması halinde süre sonunda üzerindeki ağaç kütüklerinden temizlenmiş olarak, Hazineye teslim edilecektir. Aksi takdirde araziyi ağaç kütüklerinden temizlemek için yapılan masraflar, kiracıdan tahsil olunacaktır.
Süre sonunda arazideki kesilme yaşına gelmemiş ağaçlar kesilmeyecek, olduğu gibi bırakılacaktır. Bu ağaçlar için herhangi bir bedel istenmeyecektir.

Madde 14 - Kira Sözleşmesinin Feshini Gerektiren Haller
a) Sözleşmede belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından öngörülecek yükümlülükler verilen süre içinde tam olarak yerine getirilmediği veya yasaklara uyulmadığı takdirde,
b) Yapılacak kontrollerde, dikim ve bakım işlemlerinin projesine uygun olarak yürütülmediğinin görülmesi üzerine, verilen sürede projeye uygun hale getirilmemesi yahut izinsiz budama ve kesim yapıldığının anlaşılması halinde,
c) Kira bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde,
d) Kira konusu taşınmazın üzerine dikilen ağaçların değerlendirilmesi sırasında, herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun işlendiği kesin olarak saptandığı takdirde,
e) 21. maddede belirtilen bildirimlerin zamanında yapılmaması halinde,
fesih bildirimi ve mahkeme ilamına gerek kalmadan kira sözleşmesi resen feshedilecek, taşınmaz üzerindeki bütün ağaçlarla birlikte Hazineye teslim edilecek, buna karşılık herhangi bir hak veya tazminat talep edilmeyecektir.
Ayrıca; taşınmazın Hazine uhdesinden çıkması, üçüncü şahıslarca idari veya adli yargı mercilerinden alacakları karar nedeniyle kullanımının engellenmesi halinde, Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talep etmeden kiracının isteği üzerine sözleşme feshedilebilecektir.
Diğer taraftan, taşınmaza Bakanlığımızca ya da Kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde tahliye edecektir.

Madde 15 - Kira Sözleşmesinin Feshine Neden Olunması Halinde Yapılacak İşlem
Herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, İdarece arazinin 2886 sayılı Kanuna göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak takdir edilecek kullanım bedelinden, ağaçlandırma amacıyla ödenen kira bedelleri mahsup edildikten sonra kalan miktar yapılacak tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracı tarafından defaten ödenecektir.
Sözleşmenin feshi halinde 2886 sayılı Kanuna göre takdir edilecek son 1 yıllık rayiç kira bedeli tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve arazi mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir. Arazi üzerinde fesih tarihine kadar yapılmış işler ve dikilmiş ağaçlar için kiracı tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 16 - Tahliye
Kiracı, kira süresi sonunda ve sözleşmenin feshi halinde, taşınmazı tahliye etmez veya sözleşmede yazılı şartlarla Hazineye teslim etmez ise, 7. maddeye göre alınacak bedellere ilave olarak, her geçen gün için ilgili yıl kullanım bedelinin %1’i (Yüzdebiri) kadar, ayrıca ceza ödemek zorundadır. Ceza ödenmesi, kiracıya taşınmaz malın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi hakkını vermez.

Madde 17 - Sorumluluk
Kiracı, kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren, taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar, çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

Madde 18 - Süre Uzatımı
Aşağıda yazılı haller dışında süre uzatımı talebinde bulunulamaz.
1 - Tabii afetler, (yangın, zelzele, su baskını vs.)
2 - Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,
3 - Genel ve kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların oluşması,
4 - Ağaçlara gelen bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması.

Madde 19 - Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmede düzenlenmeyen konularda, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 76. maddesi hükümleri ile Ağaçlandırma Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

Madde 20 - Husumetin Kabulü
Kiralanan taşınmazla ilgili olarak açılmış **** açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti kiracı karşılayacak ve açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak ilgili Maliye Dairesine bildirecektir. Bildirimin yapılmaması veya geç yapılmasından dolayı, Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarardan, kiracı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın veya katılmasın, dava Hazine veya kiracı aleyhine sonuçlanacak olursa; kiracı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarara ve kâr kaybına karşı, herhangi bir hak veya tazminat talep edemez.

Madde 21 - Hafriyat Sırasında Bulunacak Şeyler
Proje uygulama sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında, kazı işlemleri derhal durdurulup, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecek ve en yakın mülki amire haber verilecektir.
Proje uygulama sırasında ekonomik değeri olan nesnelere rastlanması halinde, Defterdarlığa veya Mal Müdürlüğüne haber verilecektir.
Kiracı bu nesneler üzerinde hiçbir surette hak iddia edemez.

Madde 22 - Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri
Uyuşmazlıkların çözüm yeri, taşınmazın bulunduğu yer İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-03-2007, 21:42   #34
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Ağaçlandırma

-Ağaçlandırma konusunda sorulan bazı sorulara cevap olacağı düşüncesi ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bu konu ile ilgili tebiliğinin konu ile ilgili bölümlerini burada dostların istifadesine sunuyorum.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-03-2007, 22:10   #35
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Ağaçlandırma konusunda bazı bigiler daha.

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Yönetmeliği

-Ayrıca bir de Ağaçlandıma Yönetmeliğivar
Gerçi bu adreste yönetmeliğin birinci maddesi yanlış. Doğru şekli görmek isteyenler buraya bakabilir.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-03-2007, 00:49   #36
Ağaç Dostu
 
derin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-03-2007
Şehir: Aksaray
Mesajlar: 298
Red face Ağaçlandırma projesi...

Merhabalar ben Aksaray da yaşıyorum burada Hasandağı yakınlarında bir tarla aldım 56 dönüm ağaçlandırmak istiyorum bilmeyen arkadaşlar için yazıyorum. Hasandağını rakım olarak 3200m tarlamın Hasandağına uzaklığı yaklaşık 10km civarı yöremiz Türkiyenin en kurak bölgesi olarak adalandırılıyor kışları sert yazları sıcak ve kurak geçiyor geç kış donları yaşanabiliyor özellikle küresel ısınmayla birlikte artık neredeyse erik kayısı gibi meyveleri hiç göremez olduk.

Tarlamın bulunduğu bölgede yeraltı suyu var çok miktarda ancak tuz gölündeki çekilmeden dolayı ve eşmekaya sazlığının kurumasından dolayı kuyu ruhsatı artık verilmiyor. Aşağılara nispeten tarlam civarı daha yağışlı toprak olarak üzeri kumlu ve volkanik tüf denen kırmızı renkli pomza taşlarıyla kaplı pomza taşının nem tutma havalandırma vs... özellikleri var.

Genelde tarımda beyaz pomza taşı kullanılıyor yanlış hatırlamıyorsam beyazları bazik kırmızıları asidik özellik gösteriyor ağaç hemen hemen hiç yok ağaçlandırma kültürü yok heryer tahıl tarlası benim sorum şu sizce buraya ne tip ağaçlandırma yapabilirim ve nelere dikkat etmeliyim ya da şöyle diyelim ağaçlandırmaya çalışmalı mıyım çünki etrafta tek bir ağaç bile yok ağaçlandırma yapılır diyorsanız ağaçlandırmadan önce ne yapmalıyım önerilerinizi bekliyorum teşekkürler...

Aksaraydan sevgiler

derin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-04-2007, 00:26   #37
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
27/03/2007 Güvenpark'tan görüntüler...

Büyükşehir Belediyesi'nin bir önemli (!) hizmeti...


Name:  IMG_0700_1.jpg
Views: 3255
Size:  63.6 KB


Bir başka köşede, bir başka hizmetin emareleri!


Name:  IMG_0702_1.jpg
Views: 3266
Size:  72.2 KB

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-04-2007, 11:44   #38
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Alıntı:
MESA KORU SİTESİ, ÇEVRE YÖNETİM MODELİ
ULUSLARARASI KONFERANSTA GÖRÜŞÜLECEK


Çayyolu hep ilklere imza atıyor. Bunlardan biri de çevre ile ilgili olarak bölge sakinlerinin duyarlıkları. Bu bağlamda Mesa Koru Sitesi, çevre düzenlemesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışı ile ayrıcalıklı yerini korumaya devam ediyor.

Kent planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım bilim dallarında bilimsel araştırmaları konu edilen Koru Sitesi ve çevre yönetim modeli, bu kez de ABD'nin Sacramento kentinde 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde "Sürdürdürülebilir Kentsel Yerleşimler" konulu Uluslararası Çevresel Tasarım Konferansı'nda A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Başal, Y.Peyzaj Mimarı Dr. Aydın Özdemir ile Koruyön Koordinatörü Y. Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Füruzan Aslan tarafından sunulacak.

Böylelikle Mesa Koru Sitesi'nin yerleşim düzeni, mimari üslubu, üstün yapı kalitesi, özgün peyzaj düzenlemesi, örnek çevre yönetimi anlayışı ile uluslararası literatürdeki haklı konumu bu konferansla pekiştirilmiş ve ülkemiz açısından önemli bir kazanım sağlanmış olacak...

Bilindiği gibi bölgemizde kurulu sitelerden bazıları site çevresi konusunda son derece hassas ve özenli. Bunlar özellikle Mesa Koru Sitesi (KOSAŞ’tan destek alıyor), Konutkent-2 Sitesi (KONAŞ yönetiminde). Bir bakıma Angora Everi de aynı çizgide. Toplu konut olarak Emlakbank tarafından yapılmış olmasına karşın Konutkent-1’in böyle destek aldığı bir firma yok. Dubleks ve tripleks konutlarda ise ortak alanlar kimi yerlerde bahçe bölünmeleri şeklinde peyzajını koruma yoluna gidiyor. Ancak bu tür sitelerin Mesa Koru ya da Konutkent-2 ile önemli farklılıkları var. Bu işe güvenlik de katılınca görüntü tamamiyle değişiyor... Kaldı ki Mesa Koru Sitesi (KOSAŞ), geçtiğimiz dönemlerden birinde belediye yetersiz kalınca kendi imkanlarıyla Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın bakımını bile üstlenmişti...
Güzel bir örnek...

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-04-2007, 18:30   #39
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Sayın Derin, merhaba.

Sorunuza kimse cevap vermemiş. Ama ben bir konuya açıklık getirmenize yardımcı olmak için, soru sormak istiyorum.

Yazınızda Hasan Dağı'nın yükseltisini vemişsiniz. Tarlanızın da Dağa uzaklığını vermişsiniz. Tarlanızın yükseltisi ne kadar? Size cevap vermek isteyecek arkadaşların bu bilgiye ihtiyaçları olacaktır. Tarlanın bulundığu idari birimden de söz edebilirseniz, yöreyi bilenler, daha net bilgilere ulaşmış olur.

Selamlar.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-04-2007, 21:02   #40
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-12-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 1,239
Sn Derin, yaşadığınız ve ağaçlandırmayı düşündüğünüz mıntıka hemen hemen exterm özellikler göstermekte.
1- Karasal iklim, kış soğuk,
2- Volkanik toprak yapısı, besin maddeleri bakımından fakir,
3- Toprak özelliği tuz gölüne yakınlık nedeniyle tuzlu karakteristik gösterebilir,
4- Su kıtlığı var,
5- Buralrada toprak alkalen karakterdedir, ph düşüktür. Kalsiyum karbonat toprakta bolca bulunur. Toprak kırmızı renkte (demirce zendin) olsa bile demiri absorbe edemeyen ve kloroz çeken bitkiler yetişir.

Kırmızı renk asitliği göstermez, demir minerallerince zengin olduğunu gösterir.

Bu özelliklerde bir yerde seçilecek bitki türleri :
Kokarağaç,
dişbudak,
iğde,
ardıç(oxycedrus, foetidissima, excelsa)
çınar,
karaçam,
alıç,
yalancı akasya,
haloxylon,
akçaağaç (acer negundo),
Ilgın
yetiştirebilirsiniz.

sukranayalp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-04-2007, 16:24   #41
Ağaç Dostu
 
derin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-03-2007
Şehir: Aksaray
Mesajlar: 298
yardımlarınız için teşekkür ederim tarlamın yükseltisi derken neyi kastediyorsunuz bilmiyorum konuya gerçekten uzağım şöyle söyleyebilirim Hasandağının eteklerinde normalde ovadan bir 100m yukardadır taban suyu derinde aslında yeraltı suyu çok fazla organize sanayi bölgesinin tüm suyu ve aksaray şebeke suyunun bir kısmı tarlamın 300m yakınından sağlanıyor ancak kuyu açtırmak yasak 30 yıl önce bir akrabamız milletvekilliği yaparken deneme bahçesi kurdurmuş bu bölgeye deneme bahçesinin kurulduğu yerin yaklaşık 2m altında kist tabakası var (kalsiyum karbonat) bu kist tabakasının kalınlığı 1m civarında bundan sonrası kum deneme bahçesinde vişne,armut,erik,kayısı,ayva,iğde,kiraz ve bunların çeşitlerinden vardı daha sonra akrabamız rahmetli olunca bu bahçeyle kimse ilgilenmedi ve bahçe 5 yıl önce kurudu benim tarlamın olduğu bölge buradan çok çok daha iyi durumda hafif eğimli biraz kumlu toprak içerisinde volkanik tüf var,taş yok daha önceki senelerde tahıl çeşitleri yetiştirilmiş ben bunu değiştirmek istiyorum organik besinler bakımından çok fakir olduğuna eminim bunu nasıl değiştirebilirim Yücel bey ve Şükran hanım size tekrar teşekkür ederim...

derin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-04-2007, 18:42   #42
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 15-09-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 3,592
Benimkisi sadece bir öneri: Kapadokya bölgesinde yüzyıllardır ve zor şartlarda ÜZÜM cülük yapılır.Günümüzde yöresel üzümcülük çok revaçta. Özellikle bu bölgede yetişen Emir Üzümleri Şarap sektöründe en iyi ürün. Yine Kalecik Karası konusunda da araştırma yapabilirsiniz. İnsanlar sadece güvercin gübresi ile bu topraklarda organik tarım yapmakta idiler.

Bu söylediklerim biraz afaki belki ama Yüzyıllarda meydana gelen geleneksel yöre tarımı engin tecrübelerle meydana geliyor. )

Mahmut Leventoğlu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-04-2007, 23:13   #43
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi derin Mesajı Göster
Merhabalar ben Aksaray da yaşıyorum burada Hasandağı yakınlarında bir tarla aldım 56 dönüm ağaçlandırmak istiyorum bilmeyen arkadaşlar için yazıyorum Hasandağı rakım olarak 3200m tarlamın Hasandağına uzaklığı yaklaşık 10km civarı ...
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi derin Mesajı Göster
yardımlarınız için teşekkür ederim tarlamın yükseltisi derken neyi kastediyorsunuz bilmiyorum konuya gerçekten uzağım şöyle söyleyebilirim Hasandağının eteklerinde normalde ovadan bir 100m yukardadır ...
Sayın Derin, yükselti derken, rakımı kasdediyorum. Umarım kelimeyi yanlış kullanmamışımdır.

İlk yazınızda Hasan Dağı'nın rakımını (deniz seviyesinden yüksekliğini) veriyorsunuz. Tarlanızın rakımını verirseniz size daha fazla yardımcı olunabilir.

3200 m. rakımlı dağa on km mesafede olması veya tanımadığımız bir ovadan 100 m yüksek olması yardım etmek isteyenler için yeterli olmayabilir. Hiç olmazsa ovanın rakımını veseydiniz.)

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-04-2007, 23:46   #44
Ağaç Dostu
 
derin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-03-2007
Şehir: Aksaray
Mesajlar: 298
Rakım olarak 850m

derin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-04-2007, 23:51   #45
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi derin Mesajı Göster
Rakım olarak 850m
Sevgili Derin, Rakım konusunda anlaştık. Konuyu buna göre geliştirmeye çalışalım.

Baştan söyleyeyim ben bir uzman değilim. Bazı Küçük tecrübelerimi yeri geldikçe aktarabilirim. Sizin projeniz gelişirken ben de bilgilenmiş olurum. En iyisi bu işe başlamadan toprağınızı bir tahlil ettirin; alcağınız kararlarda bunu da göznünde bulundurmanızı önereceğim.

Mahmut Leventoğlu'nun bağ önerisi, bu yükselti bilgisine göre, bana da akla yakın gibi geliyor.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-05-2007, 16:21   #46
Ağaç Dostu
 
derin's Avatar
 
Giriş Tarihi: 29-03-2007
Şehir: Aksaray
Mesajlar: 298
merhaba ilginize teşekkür ederim yeni bir yer daha aldım burası küçük şehre yakın 2000 metrekare burada toprak çok güzel bir nevi hobi bahçesi önerilerinizi burada değerlendirdikten sonra sonuçlarını alıp büyük çapta diğer yerime yapmaya karar verdim buraya bodur meyve ağaçları dikmeyi düşünüyorum konum olarak arada 15km kadar var ama yinede aynı yönde aynı hava aynı toprak geçerli gerçi buranın toprağının daha verimli olduğunu söylediler deneyip görücez bilgileriniz için teşekkür ederim...

derin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-05-2007, 01:07   #47
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,115
Galeri: 137
Efendim, hayırlı olsun, ve dahi kolay gelsin.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-05-2007, 22:39   #48
Yeni Üye
 
fiyona's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-11-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 10
Yurt Çapında Bir Ağaçlandırma Projesi

agaclar.net ahalisi,öncelikle paylaştığınız dostluktan ve bilgilerden dolayı sizlere saygılarımı sunarım.Henüz tasarı halinde olan büyük bir ağaçlandırma projemiz var.Derneğin ismini henüz vermek istemiyorum,netleşsin sizlerle de paylaşacağım.Bu konuda sorumlu gönüllü ben olduğumdan dolayı bilgi toplama işi de bana düştü.Her şubemizin bulunduğu şehirde asgari 100 ağaçlık bir hatıra ormanı tarzında bir ağaçlandırma düşünüyoruz.Ne yapabilirim nasıl yapabilirim? Ağaç temini,yer temini ve yasal mevzuat konusunda yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden çok teşekkür ederim...

fiyona Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-05-2007, 01:03   #49
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,243
Galeri: 88
http://www.agaclar.net/dergi/mayis07.html

Yücel Çağlar'ın yazısını okudunuz mu?

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-05-2007, 09:32   #50
Ağaçsever
 
dulantes's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-07-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 41
ağaçlandırma işleminde nesli tehlike altında ollan bitkilere ağırlık verilse ne kadar güzel olur

dulantes Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-05-2007, 11:46   #51
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,517
Galeri: 158
Şubemizin bulunduğu şehir de demişsiniz. Ankara da şubeniz varmı.? Eğer Ankara için de ağaçlandırma düşünüyorsanız. Yer olarak kendi köyümü öneriyorum. Sarıkoz Köyü ağaçlandırması başlığın da görebilirsiniz. Sarıkoz Köyü Toplantıları-Ağaçlandırma Çalışmaları

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-05-2007, 18:45   #52
Yeni Üye
 
fiyona's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-11-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 10
İlginize teşekkürler Ankara'da genel merkezimiz ve şubelerimiz de mevcut.Öncelikle mevzuat bakımından prosedürleri aşalım,tekrar tekrar bilgi alış verişinde bulunacağız...

fiyona Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 26-05-2007, 18:49   #53
Yeni Üye
 
fiyona's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-11-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 10
sevgili Malina evet yazıyı okudum,evet amacımız kaş yaparken göz çıkartmak değil...kırsal çevre derneğinden yardımlarını isteyeceğim öncelikle projeyi somut bir çevçeveye oturtma telaşındayız.Yapıcı eleştirilerinize açığım,bildiklerinizi paylaşırsanız da sevinirim.Sağlıcakla kalın...

fiyona Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-05-2007, 09:06   #54
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,969
Galeri: 28
Sevgili fiyona,
100 adet hatıra ormanı kurmak için yeterli olur mu bilmiyorum. Çünkü 100 adet ibreli fidanla yaklaşık 350m2 alan ağaçlandırabilirsiniz. Yapraklı fidanlar kullandığınızda bu alan biraz daha artar ama bu kadar fidanla hatıra ormanı kurabileceğinizi sanmıyorum. Sayıyı biraz arttırmanız gerekebilir.

Ankara'dasınız. Orman genel müdürlüğü ile görüşürseniz yardımcı olunabilir.

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-05-2007, 11:55   #55
Yeni Üye
 
fiyona's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-11-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 10
Netleşmiş olmayan bir projenin taslağını hazırlıyorum.Yılmaz Bey vermiş olduğunuz bilgiler dahilinde çalışmalarıma devam edeceğim.Teşekkürler...Bilgi anlamında desteklerinizi bekliyorum...

fiyona Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-05-2007, 23:17   #56
Ağaçsever
 
akoman's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-05-2007
Şehir: izmir
Mesajlar: 53
Ben konu hakinda ilme sahip degilim ama sizden bir ricam var. Egerki projenizi bir taslak uzerine otuturabilirseniz secimi yaparken lutfen ama lutfen dikilicek alani ve o yoreyinin bitki ortusun de seciminizin cok goze batmayan olmasina dikkat edin.

Kas yaparken goz cikartmak sozu gercekten yazida anlatildigi gibi cok dogru oldugunu dusunuyorum.Bugun Antalya belediyesinin o guzelim dogayi yanlis agaclandirma ve agaclandirma teknikleri ile hic hos olmayan goruntulere surukledigini gormek beni uzuyor.

Butun bu bilgisizligimin yaninda size ricadan baska bir sey sunamadigim icin ozur dilerim...

Saygilar

akoman Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-05-2007, 09:03   #57
Ağaç Dostu
 
Derya Özen's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-11-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 1,517
Galeri: 158
Sevgili Fiyona, size bu konu da, hayli bilgili olan Yücel Özlem Bey'in daha önce yazdığı yazıları okumanızı tavsiye ederim.

Derya Özen Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-05-2007, 11:57   #58
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-04-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 1,457
Galeri: 225
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi fiyona Mesajı Göster
agaclar.net ahalisi,öncelikle paylaştığınız dostluktan ve bilgilerden dolayı sizlere saygılarımı sunarım.Henüz tasarı halinde olan büyük bir ağaçlandırma projemiz var.Derneğin ismini henüz vermek istemiyorum,netleşsin sizlerle de paylaşacağım.Bu konuda sorumlu gönüllü ben olduğumdan dolayı bilgi toplama işi de bana düştü.Her şubemizin bulunduğu şehirde asgari 100 ağaçlık bir hatıra ormanı tarzında bir ağaçlandırma düşünüyoruz.Ne yapabilirim nasıl yapabilirim? Ağaç temini,yer temini ve yasal mevzuat konusunda yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden çok teşekkür ederim...

Sayın fiyona,
Yazdıklarımızla umarım bu işe kalkıştığına sizi pişman etmiş olmayız:
Sayın, Yücel Çağlar’ın ilgili yazısına eklenecek çok şey var.
Herhangi bir yolculuk sırasında yol boyunca bir çok resmi ve özel kurum, kuruluş ve derneklerin ‘hatıra’ ormanları tabelalarına rastlıyoruz. Ama ortada orman yok!.. Beş sene sonra aynı yerden geçtiğinizde geriye kalan ayakta kalan bir tek küflenmiş, yan yatmış tabelalar!..

Hem insan eliyle dikilen fidanlardan oluşturulacak olan yer orman vasfında olmaz. Olsa olsa yeşil örtü olur. Orman bildiğiniz gibi bambaşka bir yer.
Yeşil örtünün sürdürülebilir olması (devamlılığın sağlanması) kanımca bir süre daha insanların bakım ve gözetimin devamı sayesinde olur. Dikilecek olan fidanlar doğru seçilmiş olsalar bile, ‘hüda-i nabit’ (kendi kendine yetişebilen özellikte olmadıkları için ihtiyaç duyulan belirli aralıklarla ve sürede sulanmaları, gübreyle beslenmeleri ve budanmaları gerekecek.. (Eskişehir-Sivrihisar arası yol kıyı şeridi ağaçlandırılmış ve ne zaman geçsem bir tankerle ağaçların tek tek sulandığını görmekteyim. Bu sayede bir ay içinde fidanlar kendilerini göstermeye başlamış...)
Aksi halde evcilleşmiş yaban hayvanların uyumu sağlanmadan doğaya salmak gibi bir vahim hatalar yapılmış olur nitekim yapılıyor da...

Yani diyeceğim ağaçlandırmaların sayın Derya Özen’in önerisinde olduğu gibi istekli ve bakımını üstlenilecek alanlara yapılması ve sonrasının izlenmesi gerekir diye düşünürüm.

NOT: Bu konuda Orman Bakanlığıyla temasınız oldu mu?

hassoman Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 31-05-2007, 13:02   #59
Yeni Üye
 
fiyona's Avatar
 
Giriş Tarihi: 14-11-2006
Şehir: ankara
Mesajlar: 10
Teşekkürler; düşüncelerini ve bilgilerini paylaşan doğa dostlarına...

fiyona Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-06-2007, 11:59   #60
Ağaç Dostu
 
sezinci's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,969
Galeri: 28
Hatıra ormanı kurup da daha sonra bu fidanlara kendi kendilerine yaşayacak boya ve yaşa gelinceye kadar bakım yapmayan insanları çocuğu doğurup sokağa, hastaneye terkeden annelere benzetirim hep.

Dikim yoluyla bir yere orman kurulunca buradaki fidanlara 2-3 yıl çapa yapılır ve yabani otlardan arındırılır. Henüz çok küçük olduklarından otlarla dahi mücadele etmekte zorlanırlar.

Devam eden 2-3 yıl ise etrafındaki yabancı sürgünler kesilerek uzaklaştırılır. Çünkü biraz daha gelişmiştir. Otlarla mücadele edebilir ama kendisi kadar boylanabilen yabancı sürgünlerle mücadellesi zor olur.

Bunlar bilinmediği ve bir bilene de danışılmadan yapıldığı için hatıra ormanlarında sadece paslı tabelalar kalıyor.

Sulamak tabii ki faydalı olur ama sulama imkanı olmayan yerlede de yağmur yeterli olabilir. Sulamak şart olsaydı Orman Bakanlığı'nın her yıl yaptığı onbinlerce hektar ağaçlandırmalar başarılı olmaz, fidanların hepsi susuzluktan ölürdü.

sezinci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Etiketler
badem fidanı, ceviz aşısı, ceviz bahçesi, ceviz fidanı, ceviz ormanı

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 11:20.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2023