agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Hastalık ve Zararlılar > Meyvelerde hastalık ve zararlılar
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni11Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 12-04-2007, 17:09   #1
agaclar.net
 
Mine Pakkaner's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-01-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 10,732
Galeri: 99
Kiraz hastalıkları

Yayım Bülteni No: 49 EKİM - 2006KİRAZ TARIMINDAKİ BİTKİ KORUMA HATALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Serdar TEZCAN

EgeÜniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü


Diğer meyve türlerinin yanı sıra kiraz yetiştiriciliğinde de zaman zaman önemli bitki koruma hataları yapılmaktadır. Bu hatalar her ne kadar kiraz tarımı özelinde bu makalede ele alınmış olsa da, aslında meyveciliğin hemen hemen tüm kültürlerinde yaygın ve sık olarak karşılaşılan genel hatalardır. Bu hataların giderilmesi için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

a) Bahçe tesis edilecek alan, kiraz yetiştiriciliğine uygun olmalıdır
Kiraz üretiminin yapılacağı alan, toprak özellikleri, yükselti, yöney, coğrafi konum ve iklimsel özellikler yönünden kiraz yetiştiriciliğine uygun olmalıdır. Belirtilen konularda ortaya çıkacak bir olumsuzluğun, sonraki yıllarda kiraz üretiminde ciddi sorunlar yaratabileceği unutulmamalıdır. Örneğin tesisin kurulacağı alanda önceki yıllarda yaşanmış böcek ve nematod kaynaklı zararlı veya hastalık sorunlarıyla ilgili ön bilgilerin iyi derlenmesi ve konu uzmanlarıyla birlikte analizlere dayalı olarak değerlendirilmesi, sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek pek çok sorunun önlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle bu konuda gerekli titizlik, işin planlama aşamasından itibaren gösterilmeli ve olası sorunlar giderildikten sonra bahçe tesisine geçilmelidir.

b) Sağlıklı bitkisel üretim materyali seçilmelidir
Kiraz tarımında kullanılan tohum, çöğür, fidan, kalem, aşı gözü gibi üretim materyalinin sağlıklılığı son derece önemli olup, bu konuda üretimin ilk basamağında yapılan hatalar sonraki yıllarda giderilmesi olanaksız sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle sağlıklı ağaçlardan elde edilecek tohumlarla çöğür üretimine geçilmelidir. Bulaşıklığından şüphe edilen ağaçlardan kesinlikle tohum, çelik, aşılama materyali alınmamalı ve üretim sürecinde gerekli testler yapılmalıdır.
Fidan üretiminin yapılacağı fidanlıklar 6968 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerin gereklerine göre tesis edilmeli; toprak ve bitki analiz ve kontrolleri titizlikle yerine getirilmelidir.

c) Budama ve aşılama aletlerinin temizliğine dikkat edilmelidir
Gerek kiraz anaçlarının aşılanmasında kullanılan aşı bıçakları ve gerekse budama sırasında kullanılan testere ve makaslarla değişik hastalık etmenlerinin, kesilen bitkilerin birinden diğerine bulaştırılması yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda hastalıkla bulaşık bir bitkinin kesilmesiyle alete bulaşan mikroorganizmalar, daha sonra yapılacak kesimlerde çok sayıda sağlıklı bitkiye bulaştırılmaktadır.

Yapılan uygulama bir anacın aşılanması ise, bu durumda elde edilen fidan, hastalıkla bulaşık olarak gelişmeye başlamakta ve çoğu zaman da birkaç yıl sonra kurumaktadır.
Budama sırasında bu konuya dikkat edilmemesi durumunda budamadan beklenen yarar ortadan kalktığı gibi, budama sırasında hastalık etmenleri bitki üzerinde veya bitkiden bitkiye hızla yayılmakta ve istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır.

Bunu önlemek için ne yapılmalıdır?
Kullanılan aletlerin temizliğinin sağlanması için gerekli miktarda % 10’luk sodyum hipoklorit çözeltisi hazırlanarak aletler bu çözelti içine daldırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Pratikte 1 ölçü sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu ile 9 ölçü suyun karıştırılmasıyla elde edilen bu karışım, plastik şişe veya kovalar içine konularak aşılama ve budama işlemleri sırasında uygulamayı yapan kişilerce aletler bu karışım içine daldırıldıktan sonra gerekli işlemler yapılır.

d) Yaralar kapatılmalıdır
Aşılama sırasında oluşan yaralar aşı macunuyla kapatılmasına rağmen, budama sırasında oluşan yaralar çoğu zaman kapatılmamakta ve hastalık etmenleri ile zararlı böceklerin bitkiye girişi için açık kapı görevi görmektedir. Bu sakıncanın giderilmesi için öncelikle kalın dallardaki kesimlerin ardından, kesilen kısımların derhal kapatılması gerekir.

Yaralar nasıl kapatılmalıdır?
Yaraların kapatılmasında 750 gr ardıç katranı + 250 gr göztaşı karışımı kullanılmalıdır. Bu amaçla genellikle aktarlardan satın alınabilen ardıç katranı içine 250 gr toz hale getirilerek elenmiş göztaşı eklenmeli ve bir çubukla iyice karıştırıldıktan sonra fırça ile yara dokusunun üzeri bu karışımla kapatılmalıdır.

e) Budama artıkları bahçelerden uzaklaştırılmalıdır
Budama sırasında hastalık ve zararlılarla bulaşık olduğu için ağaçlardan kesilen dalların bahçelerden uzaklaştırılması gerekirken, bu işlemin yapılmadığı ve bahçe içinde ya da bahçe kenarında biriktirildiği, kimi zaman da bahçeler arası sınırları belirleme amacıyla kullanıldığı görülmektedir.

Bazı durumlarda ise artıklar bahçeden uzaklaştırılmakta fakat bu işlem olması gereken zamandan daha sonra gerçekleşmektedir. Bu durumda bulaşık dallarda bulunan zararlı etmenler sağlıklı ağaçlara yayılmakta ve budamadan beklenen yarar azalmaktadır. Bunun için gerekli önlemler alınarak budama artıkları bahçelerden uzaklaştırılmalı ve söz konusu sakıncaların önüne geçilmelidir.

f) Hasat sonrasında ağaç üzerinde meyve bırakılmamalıdır
Kiraz meyvelerinin hasadı genellikle bir veya iki toplamada tamamlanır. Bu işlem sırasında henüz olgunlaşmadığı için hasat edilmeyen meyveler ağaç üzerinde kalır. Çoğunlukla ek işgücünü gerektiren ve daha sonra olgunlaşan çeşitlerin hasadı geldiği için ağaç üzerinde kalmış olan meyveler ya olgun şekilde toplanır **** çoğunlukla unutulur.

İşte dallar üzerinde kalan bu meyveler, başta Kirazsineği olmak üzere arılar ve diğer böcekler için besin kaynağı oluşturmaktadır. Kirazsinekleri bu olgun meyvelere yumurtalarını bırakır. Bu meyvelerin dalında olgunlaşmasının ardından yere dökülmesi ile meyve içinde gelişmiş olan larvalar da yere düşerek toprağa ulaşır ve toprakta tünel açarak içinde pupa durumuna geçer. Ertesi yıla kadar toprakta kalan pupalar açılarak, sonraki yılın Kirazsineği erginlerini oluşturur ve bu biyolojik döngü devam eder. Bu döngüyü engelleme açısından hasat sonrasında ağaç üzerinde meyve bırakılmamasının büyük önemi vardır.

g) Yere dökülen bulaşık meyveler toplanmalıdır
Çatlamış olan veya Monilya ve Botrytis gibi hastalıklar **** Kirazsineği gibi zararlılarla bulaşık meyveler hasat edilen diğer meyvelerle karıştırılmayarak hasadı yapan kişilerce çoğunlukla yere atılır. Hastalık ve zararlılarla bulaşık olan bu meyveler birer enfeksiyon kaynağı olduğundan bunların ayrı kovalar içinde toplanarak bahçe içinde kazılacak 50-60 cm derinlikteki çukurlara gömülmesi ve aynı işlemin yere dökülen diğer meyveler için de yapılması gereklidir. Bu sayede enfeksiyon kaynaklarının kurutulması ve sonraki yıllardaki olası sorunların azaltılması mümkün olur.

h) Sulamaya özen gösterilmelidir
Sulama bitkinin sağlıklı ve güçlü gelişimi açısından çok önemli bir uygulamadır. Sulamanın zamanı, sulama suyu miktarı ve şekli gibi konular bitki koruma açısından da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, toprak ve bitki de dikkate alınarak gereksiz sulamalardan kaçınılmalıdır. Özellikle erken sulamaların Kirazsineği populasyonunu arttırabileceği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca nematodlarla ve diğer etmenlerle bulaşık sulama suyunun kullanımının, bu etmenlerin bahçelere bulaştırılmasında büyük rolünün olabileceği dikkate alınmalıdır. Sulamanın yapılmamasının bitkide yaratacağı stresin, Dipkurtları ve Yazıcıböcekler gibi böcek türlerinin zararını arttırabileceği bilinmeli ve olanak varsa sulama uygulamasına geçilmelidir.

i) Tarımsal savaşı bütünleştirici diğer yöntemlere yeterince yer verilmelidir


Kirazda tarımsal savaş denildiğinde akla neredeyse sadece kimyasal savaş gelmektedir. Kimyasal savaşın, yarattığı riskler nedeniyle en son başvurulması gereken bir savaş yöntemi olduğu ortadadır. Bu nedenle son yıllarda diğer yöntemlerin ön plana çıkarılarak uygulanması üzerinde önemle durulmaktadır.

Kiraz tarımında dikkate alınması gereken ve tarımsal savaşı bütünleştirici nitelikteki yöntemler şunlardır:
 • Kirazsineği ile kimyasal savaşa karar vermede ve savaş uygulamalarında sarı yapışkan görsel tuzaklardan yararlanılmalıdır.
Sarı yapışkan görsel tuzaklar özellikle Kirazsineği ile savaşta gittikçe önem kazanan, genellikle 15 X 20 cm boyutlarında, sarı renkli ve her iki yüzü yapışkan madde ile kaplı olan ve ağaçların güneybatı yönünde yaklaşık 150 cm yüksekliğine iple asılabilen tuzaklardır. Bu tuzakların sarı rengi Kirazsineğini cezbederek, tuzaklara yöneltmekte ve erginler yüzeyindeki yapışkan maddeyle temas ederek tuzak üzerinde yapışarak kalmakta ve meyveler üzerine yumurta bırakması önlendiği için kurtsuz meyve üretimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu tuzaklar meyvelerin olgunlaşma döneminde dekara iki adet olacak şekilde ağaçlar üzerine asıldığında, o bahçede Kirazsineği bulunup bulunmadığını ortaya koymaktadır. Pratikte Kirazsineğinin bolluğuna göre tuzak sayısı ağaç başına 4 ile 7 tuzağa kadar arttırılarak sinekler kitlesel olarak yakalanıp kurtsuz kiraz üretimi sağlanmaktadır. Gerekli durumlarda bu tuzakların etkinliğini arttırmak için amonyum fosfat, amonyum asetat gibi amonyum bileşiklerinden de yararlanılabilir. Organik kiraz üretiminde sarı yapışkan görsel tuzak yönteminin önemi her geçen gün artmaktadır. Eğer gerekiyorsa sarı yapışkan görsel tuzak sayımları dikkate alınarak yönergesinde bulunan ilaçlarla tekniğine göre ilaçlama yapılması da konvansiyonel ve entegre üretim süreçlerinde mümkündür.
 • Yaprakbüken erginlerinin populasyonlarının azaltılmasında besin tuzaklardan yararlanılmalıdır
Kirazın önemli bir zararlısı olan Yaprakbüken, kışı yumurta döneminde geçiren bir türdür. Çiçeklenme döneminde açılan yumurtalardan çıkan larvalar yaprak, çiçek, meyve gibi kısımlarda beslenerek zarar yapar. Yöreden yöreye değişmekle birlikte mayıs ayının ortasından sonra doğada görülmeye başlayan kelebeklerin besin tuzaklarla yakalanması, bunların yumurta bırakmasını engellediğinden, zararlıyı sonraki yıllarda gittikçe azaltmaktadır.

Bu amaçla 1 lt şarap + 250 ml sirke + 250 gr toz şeker ve 9 lt suyun karıştırılması ve bu karışımdan plastik kapların her birine 1 litre konularak ağaçlara asılmasıyla Yaprakbüken kelebeklerinin ve sonraki yıla ulaşacak yumurtaların azaltılması mümkündür.
 • Çiçek zınnı ergin populasyonlarının azaltılmasında mavi renkli küvetlerden yararlanılmalıdır:
Özellikle Mart-Nisan aylarında orman alanlarına yakın bahçelerde zararlı olan Çiçek zınnı ergin populasyonlarını azaltabilmek için mavi renkli küvetler, içine su konularak ağaç sıraları arasına toprak üzerine yerleştirilmeli ve içine düşen Çiçek zınnı erginleri toprakta açılan çukurlara derince gömülmelidir.
 • Manas erginlerinin populasyonunun azaltılmasında ışık tuzaklardan yararlanılmalıdır
Özellikle alüviyal nitelikteki hafif topraklarda bitki köklerini kemirerek zararlı olan manas larvaları, daha sonra pupa ve ardından da ergin olurlar. Yaz aylarında havanın kararmaya başlamasıyla uçuşa geçen erginlerin ışığa yönelme davranışı nedeniyle, ışık tuzaklarla toplanması mümkündür.

Haziran-Eylül aylarındaki dönemde bu amaçla hazırlanan ışık tuzakların, içinde elektrik bulunan bahçelerde kullanılmasıyla manas erginlerinin populasyonunun azaltılmasına çalışılmalı ve yakalanan erginler öldürülerek yumurta bırakımının önüne geçilmelidir.
 • Toprakaltı zararlılarıyla savaşta toprak işleme yönteminden yararlanılmalıdır
Ağaçların köklerinde zararlı olan etmenlerle savaşta toprak işleme büyük öneme sahiptir. Özellikle etmenlerin toprak yüzeyine yakın olduğu dönemde yapılacak toprak işleme ile bu etmenlerin toprak yüzeyine çıkarılarak populasyonlarının doğal düşmanlarının da desteğiyle azaltılması mümkündür. Bu işlemler aynı zamanda bahçelerdeki hastalıklı bitki artıklarıyla yabancı otların populasyonlarının azaltılması yönünden de önemli olduğundan, gerektiği zamanda uygun aletlerle toprak işleme yöntemlerine başvurulmalıdır.
 • Böceklerin elle toplanmasına olabildiğince fazla yer verilmelidir
Özellikle Dipkurtları ve Tekeböcekleri gibi iri böceklerin erginleri ile Yaprakbüken larvalarının elle toplanıp öldürülmesi,butürlerinin populasyonlarının azaltılması bakımından önemlidir. Sıcaklığın düşük olduğu günün erken saatlerinde Dipkurtları ve Tekeböcekleri daha hareketsiz olduklarından, ağaçların kökboğazı ve gövdelerindeki toplama işleminin bu saatlerde yapılması başarıyı arttırmaktadır. Bu yöntem özellikle küçük bahçelerde başarılı sonuçlar vermektedir.
 • Tuzak dallar asılarak zararlıların populasyonlarının azaltılması hedeflenmelidir
Kesilerek ağaçlar üzerine asılan ve zararlılar ile bulaşık olmayan dallar, Yazıcıböcekler veya Ağustosböcekleri için uygun yumurta bırakma yerleri olabilir. Bu nedenle zararlıların doğada bulunuşları da izlenerek Mayıs-Eylül ayları arasındaki dönemde asılan tuzak dallar, yaklaşık 20 gün sonra toplanarak imha edilmeli ve böylece zararlıların populasyonları azaltılmalıdır.
 • Odun dokusu içinde galeri açan böceklerle savaşta tel ile öldürme yöntemine başvurulmalıdır
Ağaçların gövde ve ana dalları içinde galeri açan ve bu sırada doku dışına talaş çıkaran böceklerle savaşta tel ile öldürme yöntemi başarılı sonuçlar vermektedir.

Bu yöntemin uygulanması için talaş çıkışı olan ağaçlar belirlenip, galeri ağızları açıldıktan sonra, ince bir tel galeriye sokularak doku içi zararlının mekaniksel olarak öldürülmesi hedeflenir. Bu işlemde kullanılan telin kalınlığı, uzunluğu, galerinin genişliği ve derinliği gibi özellikler dikkate alınmalı ve daha sonraki günlerde yapılan talaş çıkış kontrolleriyle uygulamanın etkinliği izlenmelidir.
 • Yaprakbüken’in yumurta kümeleri ezilmelidir
Yaprakbüken kelebekleri yumurtalarını çoğunlukla bitkilerin gövde ve kalın dallarına bıraktığından, özellikle kış aylarında yapılacak kontrollerde parazitlenme durumu da gözetilerek bu yumurta kümelerinin ezilmesi, Yaprakbüken populasyonunu azaltıcı etki gösterecektir. Özellikle dar alanlarda bu yöntemin başarılı sonuçlar verdiği gözlenmektedir.
 • Kuşların bahçelerden uzaklaştırılmasında aynalı kürelerden yararlanılmalıdır
Meyvelerle beslenerek zararlı olan kuşların bahçelerden uzaklaştırılmasında, üzerinde küçük aynalar bulunan kürelerin büyük etkisi olduğu son yıllarda gözlenmektedir. Bu nedenle sorun olan yerlerde bahçelere aynalı küreler asılarak kuşlar kaçırılmalıdır.
 • Biyolojik savaş etmenleri korunmalı ve etkinlikleri arttırılmalıdır
Kiraz bahçelerindeki zararlı etmenleri baskı altına alarak kontrol etme gücüne sahip olan doğal düşmanlara gereksiz ve yanlış tarım ilacı uygulamaları ile zarar verilmemeli ve populasyonlarının korunarak etkin olmasına yönelik destekleyici önlemler alınmalıdır. Gerekirse örtüleme ve yeşil gübreleme

amacıyla kullanılan fiğ ve yonca ile diğer bitkilerden bu amaçla yararlanılmalı ve bu sayede birçok doğal düşmanın ergin besinini bulması ve kiraz bahçelerindeki etkinliklerinin arttırılması sağlanmalıdır.
 • Bitki dokularının tozlanmasının önüne geçilmelidir
Kırmızıörümcekler gibi etmenlerin zararı, yaprak ve dalları tozlu olan bahçelerde arttığından tozlanmanın önüne geçilmelidir. Bu amaçla bahçeler çevresindeki yollar asfaltlanarak veya yanık yağ dökülerek tozlanma önlenmeli ya da suyla pulverizasyon uygulaması ile tozlar ve Kırmızıörümcekler yaprak üzerinden yıkanarak doğal düşmanların tekrar etkin olması sağlanmalıdır.

j) Zorunlu durumlarda başvurulan kimyasal savaş, gereği gibi yapılmalıdır
Başarılı bir kimyasal savaş için doğru ilaç, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanmalıdır.Farklı çeşitlerden bitkilerle tesis edilme zorunluluğu olan kiraz bahçelerinde bu kurallara uyulması bazı zorlukları beraberinde getirir. Örneğin erkenci çeşitlerde zarar yapma riski düşük olan Kirazsineği için, geçci çeşitler risk altında olabilen çeşitlerdir. Bu nedenle bazı konuların dikkatle göz önüne alınmasında yarar vardır. Bunlar:
 • Bitkinin çeşidi
 • Bitkinin fenolojisi
 • Etmenin özellikleri
 • Pestisitin özellikleri
 • Uygulama dozu
 • Uygulama aletinin özellikleri gibi
konulardır. Bu konular dikkatle incelenerek gerekli değerlendirme ve uygulamalar yapılmalıdır.

Uygulamada çevreye en az zararı olacak pestisitlerin seçimine özen gösterilmelidir. Özellikle son yıllarda daha fazla önem kazanan bitkisel kökenli pestisitler ve mikrobiyal preparatlar üzerinde durulmalı ve mutlaka yönergesinde olan preparatlar seçilmelidir.

 
Gecky beğendi.
Mine Pakkaner Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-12-2007, 00:02   #2
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 17-12-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 1
Kiraz ağacının kabuklarını yiyen zararlıyı öğrenmek istiyorum

3 yaşındakı kiraz ağaclarında, bir zararlı hayvan tarafından toprak zemininden 10-15 cm kabukları yenildiği görülmüştür..
Bu zararlı hayvanın cinsi hakkında tam bilgimiz yoktur..
Bu konu hakkında teşhis ve tedavi olarak ne yapabiliriz?
Bu durumdaki ağaclara ne yapmamız gerekir??
Arazi ortamı sulak,sazlık ve yanından kanal gecmektedir..Bu faktörler de göz önüne alındığında bu zararlı hayvanın ne olduğunu öğrenmek istiyoruz..
Görüşleriniz bizim için cok önemlidir şimdiden teşekkür ederiz..

taylank Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-12-2007, 07:59   #3
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Sevgili taylank, bahsettiğiniz zarara dair bir fotoğraf çekip buraya koyamaz mısınız?

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 27-04-2008, 12:35   #4
Ağaçsever
 
dedil's Avatar
 
Giriş Tarihi: 12-09-2007
Şehir: izmir
Mesajlar: 32
Üç yıl önce bahçeme diktiğim kiraz fidanı hala hiç çiçek açmadı.Yanında meyve veren bir vişne ağacı var.Ve kiraz fidanı da aşılı.Özellikle bu yıl boyu uzadı.Yaprakları çok canlı ve gür.Ama problem ne anlayamıyorum.

dedil Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-05-2008, 21:14   #5
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 08-05-2007
Şehir: zonguldak
Mesajlar: 12
kirazda dökülme

BU mevsimde kirazların buruşup dökülmesinin sebebi ne olabilir acaba?ağaçta kiraz çok fazla,ama çoğunluğu buruşmuş ve dökülüyor.yanındaki ağaçta aynı sorun yok.resim ekliyorum.Henüz kızarma yok,kiraz sineği değil,monilya sanmıyorum.zonguldak.

Eklenen Resimler
  

Düzenleyen teknis67 : 09-05-2008 saat 10:22 Neden: resim eklemek
teknis67 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-05-2008, 12:40   #6
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 30-04-2008
Şehir: eskişehir
Mesajlar: 23
sayın teknis67 ağaçta meyve seyreltme dediğimiz olayın sebebleri
1 yıl içindeki bakım sırasında iyi beslenememe(gübre,su ilaçlama gibi)
2 çiçeklenme yüzde beş olduğunda fungusit mantar ve yanında cibrelik asit atılması.

Ağaçtaki dökülmeler mantarlada alakalı çiçeklenme döneminde yağmur yağarsa veya bulunduğunuz bölgede rutubet (nem) çoksa mantar oluşabiliyor mantar ilacı tedavi edici değil koruma özellikli olduğundan çiçekten önce atılması bu yüzden öneriliyor cibrelik asit ise ağacın daha düzenli meyve tutumunu sağlıyor
meyve dökümlerindeki düzen ağaç üzerinde besleye bileceği kadar meyve tutar ağacın birisi az döker iyi beslenmiştir.yanındaki tam beslenememiştir çok döker.
kaç ağacınız olduğunu ve hasat tarihinizi merak ediyorum saygılar.

kiraz26 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-05-2008, 20:56   #7
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 08-08-2005
Şehir: Yalova
Mesajlar: 88
Kiraz ağacımın yapraklarındaki delikler

Geçen gün kiraz ağacımın yapraklarında fotoğrafta görüldüğü gibi delikler gördüm. Bu konularda acemiyim. Acaba nedeni tırtıl vb. bir zararlı olabilirmi?

Eklenen Resimler
 
sgokce Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-05-2008, 07:29   #8
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 06-03-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 17
Kiraz gövdesi soyuluyor ? canker ?

Geçen yıl Ankarada çim alan içine diktiğim kirazıma nazar değdi sanırım. Bu yıl cok sayıda çiçek ve meyve üretti ve şu anda çok sağlıklı görünüyor. Ancak dün baktığımda toprak hizasında bulunan aşı noktasının hemen üstünde avuçiçi kadar alanda kabuğun kalkıp soyulduğunu gördüm. Bu alanın hemen üstünde de yine kabuğun altı boşalmış kabuk altında gövde üzerinde siyah küf benzeri bir görüntü var. Bakteriyel kanker mi acaba diye düşündüm ama hiç reçine akımı **** birikinti yok, sanki kabuk altında bir küflenme oluşmuş ve yayılıyor gibi. Çim hergün sulandığı için gövde de otamatik sulamadan gelen suyla hergü ıslanıyor, sanırım sebeplerden birisi bu.
Bu ağacı kurtamak için tanı ve tedavi öneriliriniz bekliyorum.

Saygılar, Sevgiler

Prof. Dr. Ahmet Akman

Eklenen Resimler
    
choroid Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-05-2008, 21:25   #9
Yeni Üye
 
onurcom60's Avatar
 
Giriş Tarihi: 10-09-2007
Şehir: TOKAT
Mesajlar: 22
Galeri: 1
Kiraz Zararlısı

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi taylank Mesajı Göster
3 yaşındakı kiraz ağaclarında, bir zararlı hayvan tarafından toprak zemininden 10-15 cm kabukları yenildiği görülmüştür..
Bu zararlı hayvanın cinsi hakkında tam bilgimiz yoktur..
Bu konu hakkında teşhis ve tedavi olarak ne yapabiliriz?
Bu durumdaki ağaclara ne yapmamız gerekir??
Arazi ortamı sulak,sazlık ve yanından kanal gecmektedir..Bu faktörler de göz önüne alındığında bu zararlı hayvanın ne olduğunu öğrenmek istiyoruz..
Görüşleriniz bizim için cok önemlidir şimdiden teşekkür ederiz..
Sevgili Taylank, ağacın zararlısı büyük ihtimalle tavşandır. Çünkü benim de başıma geldi

onurcom60 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-06-2008, 17:58   #10
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 04-06-2008
Şehir: bursa
Mesajlar: 4
Benim bahçemde 3 adet kiraz ağacım var .Ancak 2 tanesi hep kurtlu oluyor .Kirazlarım iri sert ve çok tatlı ancak kurtlar yüzünden yiyemiyorum İlaçlamasını yaptık ancak her kiraz mevsimi aynısı oluyor.Kirazları seyretmekle yetiniyoruz.Kurtsuz olan kirazımıda kargalan yiyor..Yukarıda anlatılanlardan farklı bilgileri olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.En azından seneye kiraz yiyebileyim

almila_01 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-06-2008, 09:41   #11
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-04-2007
Şehir: Afyonkarahisar
Mesajlar: 206
kirazda dal kuruma ve zamklanma

Merhabalar
yaklaşık 13 yaşlarında kiraz ağaçlarım var. Ağaçlarda dal kuruması, meyvesiyle dalın kuruması ve aşırı zamklanma var. Bu durumları önlemek için ne yapmalıyım?

Teşekkürler.

zooteknist Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 11-06-2008, 17:20   #12
Ağaçsever
 
erasmus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-05-2008
Şehir: Bolu
Mesajlar: 33
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi zooteknist Mesajı Göster
Merhabalar
yaklaşık 13 yaşlarında kiraz ağaçlarım var. Ağaçlarda dal kuruması, meyvesiyle dalın kuruması ve aşırı zamklanma var. Bu durumları önlemek için ne yapmalıyım?

Teşekkürler.
Kirazlarda bu tür kurumalara yol açabilen bir kaç hastalık ve zararlı mevcuttur. Zamklanma ise spesifik bir belirti değil ağacın olumsuz şartlara karşı gösterdiği doğal bir tepkidir ve bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Belirtiler konusunda çok net bir şeyler yazmadığın için hastalıklarla ilgili yine bu siteden şu linke bir bakabilirsin http://www.agaclar.net/index.php?id=1424 Hastalıklardan başka bazı zararlı türleri de bu tür dal kurumalarına neden olabilir(kabuklu bitler, gövde kurtları vs) Ama konu geniş olduğundan o konuyu da forumda araştırmanı tavsiye ederim.

erasmus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-06-2008, 21:58   #13
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 29-05-2008
Şehir: ankara
Mesajlar: 9
kiraz ağacı

merhaba 2 kiraz ve 2 vişne ağacım var ağaçlarımın gövdesi küçük küçük yapışkan zamk gibi bir maddeyle doldu. bu madde ağacın üzerinde yaygın değil. noktalar halinde zamk yapışmış gibi. ağacın yapraklarıda pörsümeye başladı. bu bir hastalıkmı ve ne yapabilirim.yardım ererseniz sevinirim

fatih2008 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-06-2008, 18:30   #14
Ağaç Dostu
 
ihsankaya45's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2008
Şehir: demirci-manisa
Mesajlar: 110
manisa demirci,1300 rakımda kiraz bahçemde yaygın olarak bakteriyel kanser(zamklanma hastalığı) mevcut ağaçlarda kurumalara neden olmakta,nasıl mücadele edebilirim tecrübe ve bilgileriniz baylarışsanız sevinirim.saygılarımla

ihsankaya45 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 29-06-2008, 22:28   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: Artvin
Mesajlar: 394
Galeri: 26
Bakteriyel kanserle mücadele

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi ihsankaya45 Mesajı Göster
manisa demirci,1300 rakımda kiraz bahçemde yaygın olarak bakteriyel kanser(zamklanma hastalığı) mevcut ağaçlarda kurumalara neden olmakta,nasıl mücadele edebilirim tecrübe ve bilgileriniz baylarışsanız sevinirim.saygılarımla
Kültürel Önlemler
Sağlam fidan ve temiz aşı kalemlerinin kullanılması kültürel önlemlerin başında
gelir. Hassas çeşitlerin dayanıklı çeşitler üzerine aşılanması ve aşı yerinin yerden yüksekte olmasına dikkat edilmelidir.Hassas çeşitlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

1. Kimyasal Mücadele
1 .İlaçlama; Sonbaharda yapraklar % 75 oranında dökülünce birinci, ilkbaharda gözler uyanmadan önce de ikinci ilaçlama uygulanır.1. ilaçlamada %3 lükBordo bulamacı,2.ilaçlamada %1 lik bordo bulamacı uygulanır. İlaçlama ağacın her tarafına gelecek şekilde püskürterek yapılmalıdır.


Düzenleyen Emine Aktaş : 08-04-2009 saat 10:56 Neden: tamamlama
Emine Aktaş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 30-06-2008, 16:03   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: Artvin
Mesajlar: 394
Galeri: 26
Kiraz Kurdu

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi almila_01 Mesajı Göster
Benim bahçemde 3 adet kiraz ağacım var .Ancak 2 tanesi hep kurtlu oluyor .Kirazlarım iri sert ve çok tatlı ancak kurtlar yüzünden yiyemiyorum İlaçlamasını yaptık ancak her kiraz mevsimi aynısı oluyor.Kirazları seyretmekle yetiniyoruz.Kurtsuz olan kirazımıda kargalan yiyor..Yukarıda anlatılanlardan farklı bilgileri olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.En azından seneye kiraz yiyebileyim
Kiraz kurdu ile kimyasal ilaç mücadelesi yapıyorsanız;sistematik ilaçlama yapılır,yaklaşık iki hafta ara ile üç aşamada ilaçlama yapılır.Biyolojik mücadele yapmak isterseniz;Biyolojik Böcek İlacı: Madex kullanabilirsiniz.Bu tür ilaçlar tamamen sağlığa zararsızdır.Ayrıca sunumda anlatılan biyolojik mücadele şekli ile de; kiraz sineklerinin, tuzaklara yakalanarak zarar vermesine engel olabilirsiniz.


Düzenleyen Emine Aktaş : 18-07-2008 saat 17:34
Emine Aktaş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-07-2008, 09:52   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: Artvin
Mesajlar: 394
Galeri: 26
Yapraklardak deliği

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi sgokce Mesajı Göster
Geçen gün kiraz ağacımın yapraklarında fotoğrafta görüldüğü gibi delikler gördüm. Bu konularda acemiyim. Acaba nedeni tırtıl vb. bir zararlı olabilirmi?
Sn.sgokce;Resimdeki örnek yapraklar ,tek başına şudur diyebilmemiz için yeterli değiller.Yaprakların genelinde saçma delikleri gibi yuvarlak delikler var ise bu bizim için ciddidir.Aklımıza Yaprak delen hastalığını getirir.Sonbaharda ağaçlarının yapraklarının % 70’nin döküldüğü
dönemde yapılan Bordo Bulamacı bu hastalığı kontrol etmektedir. Ancak ilkbaharda çiçeklenme
öncesinde CEKURAM FORTE ile bir ilaçlama daha yapılmalıdır.

Emine Aktaş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-07-2008, 23:26   #18
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 19-06-2008
Şehir: Artvin
Mesajlar: 394
Galeri: 26
Kirazda Bilinçli Budama

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi dedil Mesajı Göster
Üç yıl önce bahçeme diktiğim kiraz fidanı hala hiç çiçek açmadı.Yanında meyve veren bir vişne ağacı var.Ve kiraz fidanı da aşılı.Özellikle bu yıl boyu uzadı.Yaprakları çok canlı ve gür.Ama problem ne anlayamıyorum.
Sn dedil; kiraz fidanınızın çiçek vermemesi, budama şeklinin bilinçsiz ve yetersiz olmasından kaynaklanabilir.


Düzenleyen Emine Aktaş : 18-07-2008 saat 17:35
Emine Aktaş Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-07-2008, 14:28   #19
Ağaçsever
 
turhanhoca's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-07-2008
Şehir: İZMİR
Mesajlar: 59
öğretmen arkadaşım adına soruyorum.
60 tane ziraat900 dikmiş
3 yıl olmuş
şimdi yapraklarına kurt dadanmış
ne yapmalıyım diyor.

turhanhoca Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 07-08-2008, 08:51   #20
Ağaç Dostu
 
hizals's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-05-2007
Şehir: Antalya
Mesajlar: 320
Galeri: 4
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi turhanhoca Mesajı Göster
öğretmen arkadaşım adına soruyorum.
60 tane ziraat900 dikmiş
3 yıl olmuş
şimdi yapraklarına kurt dadanmış
ne yapmalıyım diyor.
Yaprakların durumuna göre bahsettiğiniz yaprakbüken zararına benziyor ama yine de fotograf koyarsanız daha iyi teşhis koymamız mümkün olabilir.

hizals Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-08-2008, 19:38   #21
/
 
Giriş Tarihi: 02-08-2008
Şehir: ankara
Mesajlar: 3
Kiraz Ağacım kuruyor lütfen yardım ?

bahcemde 6 yıllık napolyon kirazım var 3-4 haftadır cephesinin bir bölümündeki yaprakları dökmeye başladı,önce sararıyor sonra dökülüyor.

Ve birkaç gündür gövdesinde soluncana benzer ince şeffaf görünümünde şekerimsi ( sünüyor bal gibi ) birşeyler çıkmaya başladı,birsürüler bunlar nedir ve ne yapmam lazım ??

organik666 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-08-2008, 12:44   #22
Ağaç Dostu
 
imgelem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-01-2007
Şehir: Cunda Adası / Ayvalık
Mesajlar: 312
Galeri: 25
Benim kiraz ağacım bu yıl mart ayında ekildi.Hiç meyve vermedi.Bu yıl için beklentim de yoktu.Ama nedense sanki susuz kalmış gibi yaprakları hep aşağıya doğru..Neden kaynaklanıyor olabilir acaba...

Eklenen Resimler
 
imgelem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-09-2008, 03:48   #23
Ağaçsever
 
Mevlüt36's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-08-2008
Şehir: İzmir
Mesajlar: 60
kayısı ağacındaki hastalıklar

Değerli, Bilgisi Olan Arkadaşlarım,
Eğer hoş görürseniz size danışmak istediğim bir konu var..Benim 4 yaşında bir kayısı ağacım var; bu yıla kadar herşey normaldi..Hatta bu yıl meyva sayısında epey bir artışta olmuştu.
Fakat meyvalar olgunlaştığında ,sarardığında sularını çektiklerini farkettim..İri kayısılar sararmayla beraber büzüşmeler yaptı..Bende hemen ağacı sulamaya geçtim...( bilmiyorum doğru mu yaptım)bunu yaz boyunca yaptım..
İleryen zamanda !BAZI! dallar yapraklarını döktü, yapraklar dökülmeden önce, (renklerini bozmadan )çıtır çıtır kurumaya başlamışlardı da..
Son safhada da bu dallardan ince ince zamklar çıktı...
4 yaşında ki ağacım; gölgesinde otururken bu ağacı ben diktim ,şimdi gölgesinde serinliyorum dediğim ağacım malesef...
Bu konuda yardımları olacak olan arkadaşlara, inanılmaz bir şekilde, kalpten gönülden teşekkür ediyorum..

Mevlüt36 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-09-2008, 23:42   #24
Ağaçsever
 
kiwici77's Avatar
 
Giriş Tarihi: 08-08-2008
Şehir: Altınova,Yalova
Mesajlar: 60
Benimde çok güzel kayısılarım vardı, elmalar kadar büyük oluyordu.
Her sene birer ikişer kaybettim, benim fikrim bakteriye hassas oluşları ve nemli, rutubetli havanın yaramadığı. Şu an 2 ağacım kaldı, birisininde 2 yan dalını bu yaz kestim sebebi dal ucundan başlayıp geriye doğru uzayan kurumalar, aynı armuttaki ateş yanıklığı hastalığı gibi.

kiwici77 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 25-09-2008, 23:58   #25
Ağaçsever
 
Mevlüt36's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-08-2008
Şehir: İzmir
Mesajlar: 60
Önlem olarak , yapabileceğmiz fazla bir şey yok mu acaba? Sessiz sedasız kabullenmekten başka..

Mevlüt36 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2008, 01:36   #26
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,113
Galeri: 137
Name: IMG_6471_1.JPG
Views: 48811
Size: 53.9 KB

Name: IMG_6475_1.JPG
Views: 45810
Size: 51.1 KB

Name: IMG_6476_1.JPG
Views: 48600
Size: 51.7 KB

Name: IMG_6483_1.jpg
Views: 47046
Size: 70.3 KB
Bu resimler 20.07.2008 tarihinde çekildi. Kirazların kabukları çatlıyor. Çatlama sadece üsttteki ölü dokuda değil. Tüm kabuk dokusunda, odun dokuya kadar yarılmalar var. Bu bu kirazların gelişmesini olumsuz etkiliyor.

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2008, 01:41   #27
Ağaç Dostu
 
Yücel Özlem's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-04-2006
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 3,113
Galeri: 137
Name: IMG_6482_1.jpg
Views: 49583
Size: 70.3 KB
Bu da bir başkası. Bahçedeki otuz kadar kirazın hepsinde var. Görüntüler tanı için yeterli mi bilmiyorum.

Bahçe Sivas, Doğanşar, Eskiköyde.
Rakım:1500

Yücel Özlem Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2008, 07:49   #28
Moderatör
 
Güler's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 27,836
Galeri: 103
Bana göre hiç de normal değil. Bu konuda fazla fikir yürütmek de istemiyorum. Ama benim bahçemdeki kiraz ve elma ağaçları ile herhangi bir sorunum olsa Bursa Alara Fidancılığı arayarak sorularıma cevap alıyorum. Oradiki mühendis arkadaşlar bu konulara daha fazla yüklendiklerinden doğru cevap alabilirsiniz sanırım.

Güler Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-10-2008, 08:32   #29
Ağaç Dostu
 
nariçi's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-09-2008
Şehir: Gaziantep-Adıyaman
Mesajlar: 3,411
Galeri: 8
Bizim bahçe kıraç killi kumlu toprak ve batı bakılı yamaç, kirazlar gövde kabuğunda yanıklar oluşturup daha sonra kurtlar giriyor, diğer taraftan aşı yerlerinden de giriyorlar. 4 kiraz kurudu bu nedenlerle henüz olgun ağaç durumuna gelmeden. Diğer taraftan en önbemli gıcık bela da siyah yaprak bitleri. bu yıl kiraz bu nedenle hiç sürgün boylanması yapamadı. Aldığım ilaçları ne kadar attı isemde fayda olmadı, yapraklar içe kıvrık ve bitler kıvrık içinde olduklarından ilaçlamada etkin olamıyor herhalde. Bakalımbundan sonra ne yapmalıyım. herkese selam.

nariçi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-11-2008, 14:45   #30
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 27-05-2008
Şehir: ANKARA
Mesajlar: 23
Mine hanım benim kiraz ağacında ekte sunduğum resimde görüleceği üzere bir kabuk soyulması hastalığı oldu ne yapabilrim bilgi verirseniz sevinirim

mahsuni Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 00:33.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020