agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Bitki Dünyası > Bitkiler Hakkında Genel Konuşmalar
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni5Beğeniler
  • 1 Gönderen dkp
  • 1 Gönderen ashiza
  • 1 Gönderen dkp
  • 1 Gönderen egetropical
  • 1 Gönderen egetropical

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 13-01-2011, 19:50   #1
dkp
Ağaç Dostu
 
dkp's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-06-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 1,513
Bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması hakkında yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

(12.01.2011 T. 27813 R.G.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki,
bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları
kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya
rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1’de belirtilmiş olan bitki ve bitkisel ürünler ve diğer
maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapanlar ile depolayanların kayıt altına
alınması, denetlenmesi ve bitki pasaportu düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 17, 31, 32 ve 38 inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular,
soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar,
yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli
parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

c) Bitki pasaportu: Bitki sağlığı ile ilgili bu Yönetmelikte belirlenen bitki sağlığı
standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, çeşitli bitki ve bitkisel ürünler için
standart hale getirilmiş, Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Bakanlık veya
Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından düzenlenen resmi etiketi veya belirli ürünler için
Bakanlıkça kabul edilen etiket dışındaki işareti,

ç) Bitki sağlığı kontrolörü: İl ve ilçe müdürlüklerinin bitki koruma servislerinde ve
karantina müdürlüklerinde görev yapan, resmi kontroller yapmaya, üretim sahalarında bitki
sağlığı önlemleri alınması için talimat vermeye, operatörleri resmi kayıt sisteminde kayıt altına
almaya, bitki pasaportu basmaya veya operatörleri bitki pasaportu basımı için yetkilendirmek
üzere görevlendirilen ziraat mühendisini,

d) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki
tanımına girmeyen ürünleri,

e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve üreticilerin
kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerinin de kayıt altına alındığı
veri tabanını,

f) Diğer maddeler: Bitki sağlığı açısından zararlı organizma taşıma riski bulunan, bitki ve
bitkisel ürünler dışında kalan maddeleri,

g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) İkame bitki pasaportu (RP): Orijinal bitki pasaportunun yerine düzenlenen pasaportu,

h) Karantina: Zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek
amacıyla, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve
malzemelerin kontrol altına alınmasını,

ı) Korunmuş bölgeler (ZP): Bu Yönetmelik kapsamında yer alan, bir veya birden fazla
bölgede yerleşik olan, bir veya birden fazla zararlı organizmanın o bölge için endemik olmadığı,
çevre koşulları söz konusu zararlı organizmanın yerleşmesine uygun olmasına rağmen, o
bölgede yerleşmemesi için korunan veya bu bölgelerde bulunmalarına rağmen eradikasyona tabi
tutulan ve bu koşulların sağlandığı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre uygun sürvey
sonuçları ile kanıtlanarak tanınan, düzenli ve sistematik olarak izlenen, söz konusu organizmanın
o bölgede ortaya çıkması durumunda bildirimi zorunlu olan ve özel önlem alınan bölgeleri,

i) Müdürlük: Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile zirai karantina müdürlüklerini,

j) Nihai tüketici: Ürünü bir daha satmamak üzere kendi bünyesinde kullanmak amacıyla
satın alanları,

k) Operatör: Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates
üretenleri, ithal edenleri, depolayanları ve ticaretini yapanları,

l) Resmi kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğunun doğrulanması için, bitki sağlığı kontrolörlerine verilen yetki çerçevesinde
gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve
benzeri kontrolleri,

m) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya
patojenik ajanların tür, strain veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Operatörlerin Kayıt Altına Alınması ve Sorumlulukları

Operatörlerin kayıt altına alınması

MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin
üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler ilgili müdürlüğe başvurarak
kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

(2) İlgili müdürlüğe başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getirdiği
takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.

a) Operatör Ek-2’de verilen başvuru formu ile ilgili müdürlüğe müracaat eder. Başvuru
formu ekinde üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı, ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira
sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi, maliki ölmüş arazilerle
ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınan
belge ve 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe
Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili Üretici ve Yetiştirici
Belgeleri ile Bayilik Belgesini sunarlar. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar,
ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler.

b) Müdürlükçe operatöre ait belgeler kontrol edilir, tamam olması halinde alanın ve ofis
şartlarının denetlenmesi için operatöre randevu verilir.

c) Kayıt öncesinde üretim yerlerinde veya sahalarda bitki sağlığı kontrolleri
gerçekleştirilir. Üretim yerlerinde veya yakınlarında makroskobik kontroller yapılır. Toprakta
yaşayan karantinaya tabi zararlı organizmaların tespiti amacıyla talimatlara uygun olarak üretim
yerinden toprak ve/veya üretim harcı örneği alınır. Gerekli hallerde alandan veya civardan bitki
örnekleri alınır. Alınan örnekler etiketlenerek analiz için laboratuvara gönderilir. Ofis şartları
incelenir ve sorumlu bir kişinin olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir eksikliğe
rastlanılmaması ve analiz sonuçlarının temiz çıkması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilerek

operatöre bir kayıt numarası verilir.
ç) Operatöre Ek-3’teki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları içeren
taahhütname imzalatılarak Ek-4’teki örneğe uygun kayıt sertifikası verilir.

d) Operatörün faaliyet yeri, üretim yeri, şekli ve deseninde değişiklik yapılacaksa, ilgili
müdürlüğe bildirilerek yeni durum ile ilgili gerekli kontroller yapılır.

(3) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler
kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir. Bunun için;

a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler,
Ek-2’de verilen başvuru formu ile ilgili müdürlüğe müracaat eder. Başvuru formu ekinde üretim
yeri ile ilgili ÇKS kaydı, ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte
kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi, maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu
fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınan belgeyi sunarlar.
Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo
gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler.

b) Müdürlük, yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak
operatörlerin belgelerini kontrol eder, tamam olması halinde Ek-3’teki kayıt altına alınanların
uymaya mecbur olduğu hususları içeren taahhütname imzalatarak Ek-4’teki örneğe uygun kayıt
sertifikası verir.

c) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak olan
operatörler, üretim yeri, depo, faaliyet yeri ve buna benzer bilgilerde değişiklik yapılacaksa, ilgili
müdürlüğe bildirmek zorundadır.

ç) Kayıtlı yemeklik patates üreticileri, her üretim sezonunda üretime başlamadan önce
üretim yeri ile ilgili, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
bilgi ve belgelerle ilgili müdürlüğe müracat etmek zorundadırlar.

Kayıt altına alınan operatörlerin sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Operatörler aşağıda belirtilen sorumlulukları yerine getirirler:

a) Ek-1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin üzerinde yetiştirildiği,
üretildiği, depolandığı, saklandığı veya kullanıldığı ya da başka şekillerde bulunduğu tesislerin
güncel planını tutmak.

b) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin alımı, satımı ve üretimi ile ilgili kayıtları
tutmak ve bu kayıtları en az üç yıl süreyle saklamak.

c) İlgili müdürlük ile görüşmeleri yürütmek üzere bitki üretimi ve bitki sağlığı
konularında teknik açıdan deneyimli sorumlu bir kişiyi yetkilendirmek.

ç) Satın alınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait bitki pasaportları ile basılan
bitki pasaportlarına ait bilgi ve belgeleri en az bir yıl süreyle saklamak.

d) İhtiyaç olduğu aşamada ilgili müdürlükten teknik destek almak suretiyle kendi iç
kontrollerini yaparak, Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş olan veya herhangi bir bilinmeyen zararlı
organizmaya rastlanılması durumunda ilgili müdürlüğe ivedilikle bilgi vermek.

e) Resmi kontrollerin gerçekleştirilebilmesi, numune alınabilmesi, kayıtların ve diğer
belgelerin kontrol edilebilmesi için bitki sağlığı kontrolörlerine gerekli kolaylıkları sağlamak.

f) Bitki sağlığı kontrolörlerinin yaptığı resmi kontroller neticesinde, gerekli görülen
örnekleme, izolasyon, söküm, işleme, işaretleme, mücadele, imha gibi bitki sağlığı önlemlerini
ve Ek-7/A ve Ek-7/B’de yer alan özel şartların yerine getirilmesini sağlamak.

g) Yıllık olarak bitki ve bitkisel ürünlerin miktarını ve üretimlerinin durumunu veya
değişiklikleri ilgili müdürlüğe bildirmek.

ğ) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan talimat ve kılavuzlar çerçevesinde gerektiğinde
ve belirlenen zamanlarda görsel muayene yapmak.

h) Yemeklik patates üreticileri için aynı parsele üç yılda bir defa dikim yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddelerin Yurtiçi Hareketleri, Bitki Pasaportu, Bitki Pasaportlarının
Basılması, İkame Bitki Pasaportu

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin yurtiçi hareketleri

MADDE 7 – (1) Ek-1’de listelenmiş bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere bitki
pasaportu eşlik etmek zorundadır.

(2) Ek-5’te listelenmiş olan zararlı organizmaların hareketi yasaklanmıştır.

(3) Ek-6’da listelenmiş olan zararlı organizmalarla bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddelerin hareketi yasaklanmıştır.

(4) Ek-7/A’da yer alan özel şartların sağlanmaması durumunda bitki, bitkisel ürün ve
diğer maddelerin hareketi yasaklanmıştır.

(5) Yemeklik patateslerin dolaşımında ambalajların üzerine veya ürün dökme ise ürüne
eşlik eden sevk irsaliyesi veya faturaya operatör kayıt numarasının yazılması zorunludur.

Bitki pasaportu

MADDE 8 – (1) Bitki pasaportu bir etiketten ibaret ise aşağıdaki bilgileri içermek
zorundadır.

a) “Bitki Pasaportu” ibaresi,

b) Ülke kodu (TR),

c) Sorumlu resmi kurum veya ayırt edici kodu,

ç) Kayıt numarası,

d) Seri numarası,

e) Botanik ismi,

f) Ürün miktarı,

g) Korunmuş bölge kodu (ZP) (Bitkiler veya bitkisel ürünler korunan bölgeye
gönderilecekse),

ğ) İkame pasaport (RP) (Orjinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt
numarası),

h) Orijin (İthal edilmiş ise).

(2) Bitki pasaportu, bir etiket ve buna eşlik eden fatura, irsaliye gibi dokümanlardan
ibaret ise;

a) Etiket üzerinde, birinci fıkrada belirtilen bilgilerden en az ilk beşinin bulunması
zorunludur.

b) Etikete eşlik eden dokümanda birinci fıkrada belirtilen bilgilerin tümünün yer alması
zorunludur.

(3) Bitki pasaportu bir sevkiyatın en küçük birimini temsil eden bitkilere, ambalajlarına
veya bunları taşıyan araca iliştirilir.

(4) Bitki pasaportunun tekrar kullanılması yasaktır.

(5) Yırtık, tasdikli olmayan değişiklikler içeren, yanlış yazılan ve okunamayan, bilgileri
eksik olan, çevre şartlarından dolayı yıpranan veya dikkatsizce yazılan pasaportlar geçersizdir.

(6) Bitki pasaportu tamamen büyük harflerle veya daktilo yazısıyla doldurulur.

Bitki pasaportlarının basılması ve/veya depolanması

MADDE 9 – (1) Bitki pasaportunun basımı ve/veya depolanması, ilgili müdürlük ya da
yetkilendirilen operatörler tarafından düzenlenir.

(2) Ek-1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için bitki pasaportu

basma işlemi operatörün aşağıdaki şartları sağlaması ve müdürlüklere başvurusu üzerine
gerçekleştirilir.
a) Operatör, 5 inci madde uyarınca kayıt altına alınmış olmalıdır.

b) Kayıt altına alınan operatörlere ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler müdürlükçe
12 nci maddeye uygun olacak şekilde kontrol edilmeli, Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş olan zararlı
organizmalardan ari olmalıdır. Ek-7/A’da yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için
aranan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu düzenlenir.

(3) Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki
müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük yerinde yaptığı denetim sonucunda kayıtlı
operatöre, 12 nci maddede ortaya konulmuş olan resmi kontroller sonucunda Ek-1’de listelenmiş
olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş olan zararlı
organizmalardan ari ise ve Ek-7/A’da belirtilmiş olan özel şartlar yerine getirilmiş ise bitki
pasaportu basma yetkisi verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.

(4) Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ithal edilmiş ise; bitki
pasaportu, ithalat işlemini gerçekleştiren müdürlükçe veya yetkilendirilen operatörce basılır.
Bitki pasaportu, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra düzenlenir. İthal olan bitki, bitkisel ürün ve
diğer maddeler korunmuş bölgelere gönderilecek ise korunmuş bölgenin şartlarını sağladıktan
sonra bitki pasaportu düzenlenir.

İkame bitki pasaportu

MADDE 10 – (1) Bitki pasaportuna konu olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin
parçalara ayrılması veya birleştirilmesi durumunda ikame bitki pasaportu düzenlenir.

(2) İkame bitki pasaportu, operatörün başvurusu üzerine, sorumlu müdürlüklerce veya
bitki pasaportu basımına yetkili olan operatörler tarafından düzenlenir.

(3) İkame bitki pasaportu için başvuruda bulunan operatörler kaç ikame pasaportuna
ihtiyaç duyduklarını, bitkilerin geldiği ve gönderilmesi planlanan yerleri ilgili müdürlüğe bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Korunmuş Bölgelerin Belirlenmesi ve Özel Şartlar

Korunmuş bölgelerin belirlenmesi ve özel şartlar

MADDE 11 – (1) Korunmuş bölgeler ve bu bölgelerle ilgili özel şartlar Ek-7/B’de
belirlenmiştir.

(2) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin belirlenen korunmuş bölgelere girişine;

a) Zararlı organizmalardan ari olmaları ve Ek-5, Ek-6, Ek-7/A ve Ek-7/B’deki şartları
sağlamaları,

b) Beraberlerinde 8 inci maddeye göre düzenlenmiş bir bitki pasaportu bulundurmaları,

halinde izin verilir.

(3) Ek-7/B’de belirlenmiş olan korunmuş bölgenin kodu 7/B1 olarak belirlenmiştir. Bitki
pasaportu üzerindeki korunmuş bölge kodu 7/B1 olarak belirtilecektir.

(4) Ek-7/B’deki şartları sağlamayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin korunmuş
bölgeye veya korunmuş bölgeler arasında hareketine izin verilmez.

(5) Korunmuş bölgelere gönderilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için
operatörler; bu ürünlerin ilgili korunmuş bölgenin şartlarını karşılayıp karşılamadığına karar
vermesi ve gerekli adımları atabilmesi için ilgili müdürlüğe önceden bildirimde bulunurlar.
Şartları uygun olan bitki ve bitkisel ürün ve diğer maddeler için ilgili müdürlük veya
yetkilendirilmiş operatör tarafından bitki pasaportu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Resmi Kontroller ve Resmi Önlemler

Resmi kontroller

MADDE 12 – (1) Kayıtların kontrolü:

a) Kayıtlı operatörlerin belgeleri yılda en az bir defa kontrol edilir.

b) Operatörlerin kayıt ve bitki pasaportu ile ilgili saklamak zorunda olduğu belgeler
kontrol edilir.

c) Üretilen veya ticareti yapılan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile ilgili kayıtlar
kontrol edilir.

ç) Operatörlerce, listelenmiş zararlı organizmaların iç kontrollerinin yapılıp yapılmadığı
ve zararlı organizma görülmesi durumunda görüldüğü tarih ile bununla ilgili alınan önlemler ve
uygulamalar ile ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı kontrol edilir.

d) Ek-1’de listelenmiş bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin sevkiyatında geçerli bir
bitki pasaportunun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.

(2) Arazi kontrolü:

a) Operatörün temin edeceği arazi haritası ile ekili ve dikili ürünlerin dağılımı ve bunların
hangilerinin kontrole veya bitki pasaportuna ihtiyaç olduğu belirlenir. Bu bilgiler doğrultusunda
bitki sağlığı kontrolleri yapılır.

b) Ek-1’de listeli bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile çevrede konukçu olabilecek
tüm bitkiler zararlı organizma semptomları yönüyle kontrol edilir.

c) Vejetasyon kontrolü yılda en az bir kez olmak üzere uygun dönemde yapılır.

ç) Kontrollerde zararlı organizma şüphesi olduğunda ve özel şartların yerine getirilmesi
amacıyla numune alınır ve analiz için ilgili laboratuara gönderilir.

d) Arazi kontrolü sonucunda Ek-8’deki yıllık denetim formu iki suret düzenlenir.
Düzenlenen yıllık denetim formunun bir sureti operatöre verilir, bir sureti de ilgili müdürlükte
kalır.

Resmi önlemler

MADDE 13 – (1) Yapılan makroskobik kontroller esnasında herhangi bir semptoma
rastlanması durumunda operatör, müdürlükçe ön görülen önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı
organizmaların teşhisi için numune alınarak analiz için ilgili laboratuara gönderilir.

(2) Zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddelere, masrafı sahibine ait olmak üzere, gerekli bitki sağlığı önlemleri uygulanır. Uygulanan
önlemler sonucunda zararlı organizma yayılma riski ortadan kalktığında bitki pasaportu ile
nakline ilgili müdürlük izin verebilir.

(3) Zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddeler, bitki sağlığı önlemlerinin yeterli olmadığı ve zararlı organizmaların yayılma riskinin
devam ettiği durumlarda ilgili müdürlüğün gözetiminde operatör tarafından imha edilir.

(4) Zararlı organizmanın yayılma riski ortadan kalkıncaya kadar, üreticinin faaliyetlerinin
bir kısmı veya tamamı yasaklanır.

(5) Gerekli görülen yerlerde bitkilerin cins, nevi veya çeşidi değiştirilebilir; münavebe
tatbik ettirilebilir, ekim ve dikimine yasak getirilebilir veya gerekli fenni tedbirler uygulanabilir.

(6) Operatörler, zararlı organizmaya rastlanması durumunda hızla ilgili müdürlüklere
gerekli karantina tedbirlerinin alınması ve izlenebilirliğin sağlanması için bilgi vermek
zorundadırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Müdürlük, Müdürlük, Bitki Sağlığı Kontrolörünün

Görev ve Sorumlulukları

Genel müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük;

a) Operatörlerin kayıt sistemini hazırlar ve temin eder.

b) İzleme programlarını hazırlar.

c) Eğitim, yayım ve benzeri faaliyetleri yürütür.

ç) Bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması için ilgili birimleri
yetkilendirir.

d) Bitki pasaportu ve kayıt sistemi ile ilgili uygulama birlikteliği sağlar.

e) Gerekli durumlarda sürvey programları hazırlar.

f) Tüm verilerin, dokümanların ve elektronik veritabanı arşivinin güvenliğini yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre sağlar.

g) Operatörler tarafından yapılacak görsel muayenede kullanılmak üzere talimat ve
kılavuzlar hazırlar.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Müdürlük;

a) Operatörlerin kimlik, üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve işletmeye ilişkin
diğer bilgilerini kayıt sistemine girer veya girilmesini sağlar.

b) Kayıt altına alınacak yerlere ait verilerle ilgili yerinde kontrol yaptırır.

c) Kayıt altına alınan yerlerin yıllık kontrol planlarını hazırlar.

ç) Kayıt altına alınan operatörlere belirli dönemlerde bitki pasaportu, bitki sağlığı ve
bunların uygulamalarındaki değişiklikler ile ilgili konularda eğitim verir.

d) Genel Müdürlüğe düzenli olarak bilgi akışı sağlar.

e) Yeni bir zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ilgili yerlerle koordinasyon
sağlayarak gerekli tedbirleri alır.

f) Yeni bir zararlı organizma tespit edildiğinde gerekli sürvey programı hazırlanması için
Genel Müdürlüğe teklifte bulunur.

g) Bitki pasaportu düzenler ve basar.

ğ) Yapılan denetimler sonucu uygun görülen operatörlere bitki pasaportu düzenleme ve
basma yetkisi verir.

h) Bitki sağlığı kontrolörlerinin iyi bir kontrol yapabilmeleri için gerekli ekipman ve
malzemeleri temin eder.

ı) Yapılan denetimlere dayanarak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için kısıtlamalar
getirir, bitki pasaportunun geçerli olduğu bölgeleri belirler, ikame bitki pasaportunun
düzenlenme şartlarını belirler.

Bitki sağlığı kontrolörlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Bitki sağlığı kontrolörleri; tarla, bağ, bahçe, fidelik, fidanlık, mera ve
kültüre elverişli olsun olmasın her türlü arazide ve silo, ambar, nakliyat ambarları, çırçırlama,
tohum ve dane ayıklama yerleri, değirmenler, un ve çeltik fabrikaları ve bunlar gibi bitki ve
bitkisel ürün bulundurulan, işlenen ve satış yapılan yerlerde resmi kontroller yapar.

(2) Bitki sağlığı kontrolörleri, operatörleri kayıt altına almak için;

a) Başvuruları alır, üretim sahasının şemasını veya haritasını alır ve kayıt tutar.

b) Sunulan belgeleri kontrol eder.

c) Sunulan belgelerde yer alan bilgileri gerçek durumla karşılaştırır.

ç) Bitki sağlığı kontrollerini arazide yapar.

d) Laboratuvar testleri için numune alır.

e) Operatörlerin zorunlulukları ve diğer bitki sağlığı koşulları hakkında bilgi sağlar.

f) Kontrol edilen verileri veri tabanına aktarır ve saklar, belgelerin saklandığı dosya ilgili
müdürlükte saklanır, bir nüsha ise operatörde bulunur.

g) Kayıt numarası verir ve kayıt numarasının üzerinde yazılı olduğu bir kayıt sertifikası
düzenler.

(3) Bitki sağlığı kontrolörleri, operatörleri bitki sağlığı açısından denetlemek için;

a) Bitki sağlığı kontrolünü en doğru zamanda, yılda en az bir kez yapar.

b) Bitki sağlığı kontrolünü tercihen üretim sahasında gerçekleştirir.

c) Operatörler hakkındaki verileri kaydeder.

ç) Belli bitkiler ile alakalı olan zararlı organizmalar hakkında bilgi edinir.

d) Korunan bölgelerle ilgili uygulama bilgisi verir ve prosedürü anlatır.

(4) Bitki sağlığı kontrolörleri;

a) Yılda en az bir kez doküman kontrolü yapar.

b) Alım ve satım ile ilgili dokümanları kontrol eder.

c) Kullanılan bitki koruma ürünleri ve miktarlarını kontrol eder.

(5) Bitki sağlığı kontrolörleri;

a) Yetkilendirme öncesi operatörün onay için getireceği bitki pasaportu örneklerini

inceler.

b) Operatörün faaliyetleri ve bitkileri, bitki sağlığı şartları ile uyumlu ise bitki pasaportu
basma yetkisi için ilgili müdürlüğe öneride bulunur.

c) Operatörün kaç adet bitki pasaportu bastığını, ne kadarının kullanıldığını, satılan bitki
sayısı ile kıyaslamak suretiyle kontrol eder.

ç) Üretim sahasında, satış merkezlerinde, dağıtım noktalarında ve diğer noktalardaki
bitki pasaportlarının doğruluğunu kontrol eder.

d) Bitki pasaportunun uygun materyalden yapılıp yapılmadığını, standartlara uygun olup
olmadığını ve sevk edilen ürüne iliştirilip iliştirilmediğini kontrol eder, tekrar kullanımını önler.

e) İkame pasaport basılması için dökümanları ve bitkileri kontrol eder.

(6) Bitki sağlığı kontrolörleri, bitki sağlığı önlemlerini uygulamak için;

a) Zararlı organizma şüphesi varsa laboratuvar testleri için numune alır.

b) Eğer laboratuvar testleri pozitif ise, alınması gereken bitki sağlığı önlemleri için
operatöre yazılı bildirimde bulunur. Bu önlemler;

1) Bulaşık olan bitkilerin imha edilmesi,

2) Bulaşık olan bitkilerin yakın çevresinde yetişen konukçu bitkilerin imha edilmesi,

3) Bitki pasaportu kullanımının durdurulması,

4) Ürün rotasyonu uygulanması,

gibi tedbirleri içerir.

c) Aşağıdaki işlemleri de yerine getirir:

1) Sınırları belirlenmiş alanlar oluşturur.

2) Bir karantina süresi tespit eder ve bitki sağlığı önlemlerinin alınmasını sağlamak için
bildirimde bulunur.

3) Düzenli aralıklarla üretim sahasında kontrol yapar.

4) Bulaşma kaynağını tespit edebilmek için izleme yapar.

5) Çevredeki alanlardaki üretim, bulaşık olan sahadaki faaliyet ile ilgili ise buralarda da

gerekli kontrolleri yapar.
6) Karantina süresi dolduktan sonra eğer tüm tarif edilen önlemler alınmışsa bitki sağlığı
kontrollerini yapar ve laboratuvar testleri için numune alır.

ç) Eğer bitki sağlığı kontrolleri ve laboratuar testlerinin sonuçları negatif ise; bitki
pasaportu kullanımı ile ilgili müdürlüğe önerilerde bulunur.

d) Yaptıkları kontrollerle ilgili olarak kontrol protokolü düzenler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar

MADDE 17 – (1) Kendi ihtiyacı için üretim yapan ve ticari bir amaç gütmeyen
üreticilerin kayıt altına alınma ve bitki pasaportu kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır.

(2) Yemeklik patates bitki pasaportundan muaf olup, nihai tüketicilere satışını yapanlar
da kayıt altına alınmazlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c),
(ç), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 19 – (1) 12/4/2007 tarihli ve 26491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin
Yönetmelik ile 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Amaçlı
Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Daha önce ruhsat alan fidan, fide, süs bitkisi ve çiçek soğanı
üreticileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğe
uyum sağlamak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inde listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerden Prunus L. (taş
çekirdekliler), Malus Mill. (elma), Pyrus L. (armut) fidanı üreticileri için Yönetmeliğin ilgili
hükümleri yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri 1/12/2011 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 
YeniBON beğendi.
dkp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-01-2011, 19:58   #2
dkp
Ağaç Dostu
 
dkp's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-06-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 1,513
Yurtdışına, hobi amaçlı verdiğimiz bitki siparişleri, bugünden itibaren eskisi kadar kolay olmayabilir. Dostlarımızın dikkatini çekmek istedim.

dkp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-01-2011, 21:47   #3
Yeni Üye
 
ashiza's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-09-2009
Şehir: Bursa
Mesajlar: 10
Merhaba, acaba aşağıdaki kısım hobi amaçlı siparişlerimizi muaf kılmıyor mu?

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar

MADDE 17 – (1) Kendi ihtiyacı için üretim yapan ve ticari bir amaç gütmeyen
üreticilerin kayıt altına alınma ve bitki pasaportu kullanma zorunlulukları bulunmamaktadır.

YeniBON beğendi.
ashiza Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-01-2011, 23:19   #4
Ağaç Dostu
 
agozce's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,043
Galeri: 4
Keşke,Tayland siparişlerini önceden verseydik. Getirtemessek çok üzüleceğim.....

agozce Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2011, 00:03   #5
dkp
Ağaç Dostu
 
dkp's Avatar
 
Giriş Tarihi: 24-06-2006
Şehir: İzmir
Mesajlar: 1,513
Tayland' dan(aleyagarden'den) gelen paketlerin içinde belge bulunuyor, oradan sorun olmaz diye düşünüyorum, amatör yetiştiricilerden aldıklarımız kontrolsüz, sorun olabilir. Gümrük işlemleri ile uğraşan bir dostum, ne olacağını bilmiyoruz diyor, hazırlıklı olmakta fayda var.

YeniBON beğendi.
dkp Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-01-2011, 14:50   #6
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 07-04-2009
Şehir: ZONGULDAK
Mesajlar: 474
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi dkp Mesajı Göster
Tayland' dan(aleyagarden'den) gelen paketlerin içinde belge bulunuyor, oradan sorun olmaz diye düşünüyorum, amatör yetiştiricilerden aldıklarımız kontrolsüz, sorun olabilir. Gümrük işlemleri ile uğraşan bir dostum, ne olacağını bilmiyoruz diyor, hazırlıklı olmakta fayda var.
İnşallah Aleyagarden ile ilgili bir sorun olmaz inanınki bütün hayellerim suya düşer.

delete61 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-01-2011, 21:01   #7
Ağaç Dostu
 
egetropical's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-06-2007
Şehir: izmir
Mesajlar: 526
kendi ihtiyacınız kadar üretim yapmanızda sorun olmaz. satış amaçlı yetiştirmelerde "Bitki yetiştirme ruhsatı" alınması gerekli. "bitki pasaportu" fide ve fidancılık ticaretini kontrol altına almaya yönelik bir çalışma. aynı zamanda AB uyum projesi çerçevesinde yapılıyor.
Ruhsatsız fidanlıklar kapatılacak veya ruhsat alcaklar.
Fide ve Fidan üretip satanların adet ne olursa olsun bu kanuna uyum sağlamak zorunda.

YeniBON beğendi.
egetropical Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-12-2011, 20:14   #8
Ağaç Dostu
 
egetropical's Avatar
 
Giriş Tarihi: 07-06-2007
Şehir: izmir
Mesajlar: 526
bitki pasaportu ile ilğili yönetmenlik uygulama izmir tarım müdürlüğü ve tarım ilçe müdürlüğünde 1 kasım 2011 tarihi itibariyle başlatıldı.
bitki yetiştirme ruhsatıma ek olarak geçen hafta bu sistemede dahil ettiler. 2012 den başlayarak artık fidanların üzerinde bitkiye ait bilğileri içeren etiket olmadan satış yapılmayacak.
ruhsatlı fidanlıklar dışında üreti yapmak artık yasaklanıyor.
toplantıda yetkililer hem alan hem satana ağır cezalar kesileceğini ifade etti.
sistem faydalı olur işallah.

Kendi ihtiyacı ne olursa olsun satmamak kaydiyle fide ve fidan üretenler bu kanun kapsamında değil.

YeniBON beğendi.
egetropical Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 18-02-2012, 15:18   #9
Ağaç Dostu
 
hexus's Avatar
 
Giriş Tarihi: 19-07-2008
Şehir: Adana
Mesajlar: 238
Yurtdışından sipariş verirken dikkat etmek gerekli.

hexus Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 20-02-2012, 20:58   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-01-2010
Şehir: Denizli
Mesajlar: 475
Şimdi yurt dışından,örneğin almanya'dan 100 euro değerinde bitki siparişi versek,gümrükten geçmeyecek mi bu yönetmeliğe göre?

tarumok Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2012, 11:31   #11
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Bitki pasaportu sistemiyle sadece Ek1 listesinde bulunan bitkiler bu yönetmeliğe tabi onun dışında problem olmuyor. Bu yönetmelikle oluşan problemler benim gördüğüm kadarıyla şöyle:

Dezavantajlar:

1-Bitki yetiştirme ruhsatı neyse de Ziraat Mühendisi çalıştıracak ekonomik güce sahip olmayan işletmeler kapanacak ya da gayrı yasal hale gelecek.

2-Ruhsatsız fason üretim yapılabilsede ticari dolaşımda belgesiz her fidan gayrı resmi olduğundan satanın başını ağrıtacak 15 bin liralara varan cezalarla karşı karşıya kalacak

3-Bir çok üretim, modern ya da özel üretim şartlarına sahip olduğundan ve bu üretimlerin özellikle sebze fidesinde hormonsuz yapılmadığından dolayı ve bu üretilen ürünlerin satışı dahi yetkilendirilerek yapıldığından fabrikasından ve hormonsuz olarak yetiştirilemeyen her fide millete tıpkı GDO da olduğu gibi devlet eliyle yedirilecektir

4-Ticari olarak satılan türlerde fiyatlar alıştığımız fiyatlara göre aşırı yükselecek fide fidan buna dahildir.

5-Ufak işletmelerin tamamına defol, büyük sermayeli işletmelerin tamamına yolun açık olsun denmektedir. Ufak işletmeleri teşvik edecek ya da büyüyebilmesine olanak verecek yollar açık bırakılmamıştır.

6-Az sayıda üretimde olsa korunarak lokal olarak üretilen yerel bir tür meyve fidanı ya da sebze çeşidinin getireceği düşük gelire kanaat ederek o türü üreten işletmeler kapanacağından yerli çeşitler ve lokal bitki türleri yok olmakla karşı karşıyadır. Ticari üretimde seri olarak talep gören ve seri üretilen çeşitlere yönelen firmalar asla ticari değeri olmayan türlerle ilgilenmeyeceğinden milletin sahip olduğu değerleri sahipsizliğe mahkum edilmekte ya da sahip çıkacak gayrı resmi ellere teslim edilmektedir. Kısacası yerel ve lokal türler yok olmaya mahkum edilmektedir.

7-Fide ve fidangibi bitkilerin yetiştiriciliğini yapan ve belki yüzlerce yıldır toprakta bitki fidesi ya da fidanı yapan köyler işsizliğe veya gelir düşüklüğüne yol açacak düzenlemelerle karşı karşıyadır sizler artık başka işler yapın denilmektdir.

8-Yükselecek fiyatlarla bahce kurulumları daha yüksek maliyetlere yol açmaktadır, çiftçiler için ilk girdi maliyetleri bitki temini aşamasında gübre ve ilaç girdi karşısında gırtlağına kadar borçlu olan ve ödemelerini zorlukla yapan özelliklede ufak çiftçilere ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

9-Bitki pasaportu sistemi yeni bir sistem değildir sadece Ziari karantina sisteminin ağır yaptırımlarla üreticilere AB yasaları doğrultusunda geliştirilerek uygulamaya konulmasıdır

10-Yeni sistem yetkilendirmelerle fidan, tohum ve fide satışını Mühendis bulundurma yetkisine bağlayarak fidan satışını ticari ellerde sınırlandırmakta ve fidan satış sektöründe eksilecek yüzler ve sektöre girecek yeni yüzler ortaya koyacaktır.

11-Biştkisel üretime yeni girilmesi tamamıyle büyük kar marjlarını görüp yatırım yapacak büyük sermaye sahipleri ya da işletme girdilerini karşılayacak sermaye büyüklüğüne sahip yatırımcıları davet etmektedir, çünki ortadan kalkacak küçük işletmelerden doğan boşluk büyük sermayeli işletmeler ortaya koyacaktır.

12-Ziraat Mühedisleri bilerek veya bilmeyerek daha fazla sayıda bir patronun çalışanı olacak işinin patronu olan mühendis değil sermayesi olmadığı için bir işte çalışan mühendis olacaktır.


Avantajlar:

1-Devlet bitkisel üretimi kontrol altına almaktadır

2-Üretimler yetkili ve diplomalı eller kontrolünde yapılacaktır

3-Diploması olamayanlar 2 yıllık Tarım Önlisans gibi Tarımsal diploma veren okullarda okuyarak yetki elde etmek içn okul okumaya teşvik etmektdir.

4-İşsiz Ziraat Mühendisi kalmaz.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2012, 11:38   #12
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
Bu arada bu başlık daha geniş düzeyde tartışılması için uygun bir forum başlığına taşınmalı zira bu konuyu ilgilendiren binlerce üretici ya mağduru ya da zengini olan insanlar çıkacaktır. Bu konunun sıkıntısını yaşadığı halde sesini yükselemeyen üreticler adına bu konu tartışılmalıdır.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2012, 13:59   #13
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-01-2010
Şehir: Denizli
Mesajlar: 475
Soruma bir cevap gelir mi acaba?

tarumok Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 22-02-2012, 18:38   #14
Ağaç Dostu
 
Selahattin Yılmaz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 16-05-2006
Şehir: Bursa
Mesajlar: 5,284
Galeri: 15
EK1 listesindeki bitkilerden birisiyse evet sorun yaşarsınız. ANcak satın aldığınız yerden bitki pasaportunu da isteyip kargosuna ekletirseniz sorun yaşamazsınız.

Selahattin Yılmaz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2012, 08:25   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-01-2010
Şehir: Denizli
Mesajlar: 475
Yurt dışından orkide sipariş edeceğim.satışı yapan siteye sordum.bitki pasaportunu ekleyeceklerini söylediler.sipariş toplamının 100 euro üzerinde olması halinde gümrükte bir sorun çıkar mı acaba?

tarumok Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 23-02-2012, 10:57   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 27-12-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 821
Tutar sınırlaması 100€ değil artık. 70-75€ cıvarına düştü. İyice emin olun. Sınırı geçen miktarlarda başınızın ağrıması kuvvetle muhtemeldir. Satıcınızdan, ambalaj üzerine sınırın altında bir miktar yazmasını isteyiniz.

drhegeli Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 15-12-2012, 22:00   #17
Ağaç Dostu
 
Charlaux's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-06-2011
Şehir: Istanbul / Columbus, Ohio (ABD)
Mesajlar: 1,228
Arkadaslar,Su ana kadar deneyimlerim hep bitkilerimin sorunsuz eve ulasmasi oldu ama tek bir bitki gumruge tabi tutulur mu normalde ? Tutulursa gecer mi vergisini odeyerek ?
Tesekkurler

Charlaux Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 13:31.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020