agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Temel Konular (Toprak, Gübre, Tohum, Sulama)
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni6Beğeniler

Sadece okunabilir konu
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 07-08-2009, 09:58   #1
Ağaç Dostu
 
Ahmetbey07's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-04-2009
Şehir: Alanya
Mesajlar: 284
Galeri: 6
Tarımda Leonardit Kullanımı‏

LEONARDİT'İN TARIMDA SAĞLADIĞI VERİM ARTIŞI

Leonardit'in ve Leonardit'ten elde edilen humik asitlerin(Humatlar) tarımda sağladığı verim artışı ve diğer faydaları ile ilgili yapılan uygulamalı araştırmalar ve araştırma sonuçları aşağıdasıralanmıştır.

Grand Forks' da yapılan testlerde, toprağa humat ( leonardit )uygulanması sonucu patates üretiminde verimin % 28 arttığı tespitedilmiştir.

Humik asitin; inorganik azot, fosfor ve potasyum ile birlikteseralarda kullanılması sonucu domates üretiminde çok büyük bir artışsağlanmıştır ve üretilen domateslerin görünüşü daha göz alıcıolmuştur.

Azot/humik asit oranın domateslerin büyüme hızına ve verimartışına büyük etkisi olduğu bulunmuştur.Humik asit uygulanan seralardan elde edilen domatesler daha koyukırmızı renkte olurken, sadece NPK gübre kullanılan seralardan eldeedilenler açık kırmızı olmuştur.

Yapılan testlerden 1 numaralıtestte,humik asitin domates üretiminde % 100 oranında verim artışı sağladığıbulunmuştur.

Çözünebilir leonardit ( Aqua Humus) tütün tarlalarında testedilmiştir.
Test sonuçları göstermiştir ki, leonarditin gübre ilebirlikte kullanılması tütünün veriminde ve büyüme hızında önemliartışlar sağlamaktadır.

Ayrıca, büyüyen tütün yaprakları daha geniş,daha yeşil ve daha güçlü olmuştur.Kullanılan gübreye leonardit ilave edilince şeker pancarıüretiminde % 20 verim artışı sağlanmıştır.

Toprağa sadece Leonardit( gübresiz ) karıştırılması sonucu da arpa üretiminde % 20 verimartışı elde edilmiştir.

Domates tohumlarına leonardit uygulanması ile fide ve gençbitkinin büyümesi oldukça hızlanmıştır ve ürün veriminde önemli birartış sağlanmıştır.

Ayrıca, domates meyveleri daha büyük ve daha güzel görünümlü olmuştur.

Fidenin sulama suyuna humik asit eklenince deaynısonuç alınmıştır.

Yaklaşık 25 dekarlık bir domates tarlasında;a) Sadece standart inorganik gübre kullanılmıştır.b) Standart inorganik gübre ve leonardit birlikte kullanılmıştır.

Her iki uygulamanın sonunda elde edilen ürün miktarlarıkarşılaştırılmıştır.

Verim farkı olağanüstü olmuştur.

Sadeceinorganikgübre kullanılan bölgeden 3215 kg domates alınırken, aynıgenişliktekileonardit kullanılan bölgeden 5178 kg domates elde edilmiştir.

Verimartışı % 61' dir. Ayrıca, bitkinin belirgin bir şekilde daha güçlü vedaha sağlam olduğu gözlenmiştir.

Humik asitin, patatesin gelişmesi ve verimi üzerine olan etkisiniincelemek için 1964,1965 ve 1966 yıllarını kapsayan 3 yıllık biraraştırma yapılmıştır.

İster patates tohumlarının humik asit ileişlemgörmesi şeklinde olsun, ister yatak sulama suyuna humik asitkarıştırılması şeklinde olsun, her iki şekilde de çarpıcı sonuçlaralınmıştır.

Üç yılın ortalaması olarak, 2 gram/lb oranında humik asitkarıştırılmış toprakta fide üretimi verimi 69'dan 231'e çıkmıştır.

Tohumları % 10'luk humik asit çözeltisi ile işlem görmüş patatesteüretim verimi %30 ile %40 arası artmıştır.1968 yılında yapılan geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir araştırmada;bir kontrol tarlasındaki patates üretimi ile, yaklaşık 250 kg/dekarmiktarında leonardit uygulanmış bir tarladaki patates üretimlerikarşılaştırılmıştır.

Eşit alanlarda, kontrol tarlasından 17.900 kgpatates alınırken leonardit uygulanmış tarladan 22.990 kg patateseldeedilmiştir. Verim artışı % 28.4' tür.

Ayrıca, leonardit uygulanantarladan elde edilen bütün patateslerin özgül ağırlıkları hemen hemeneşit olmuştur.Soya fasulyesi ile yapılan bir başka testin sonuçları ise aşağıdadır:

LEONARDİT' İN SOYA FASULYESİ VERİMİ VE GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİAŞILANMIŞ

Kontrol tarlası Leonardit uygulanmış tarla Kontrol tarlası Leonardituygulanmış tarlaOrtalama bitki

yüksekliği (inches) 14,1 19,6 17,4 18,8

Fasulye verimi (grams/25ft.kanal) 103,0 292,0 169,0 313,0

Fasulye verimi (%) 100,0 283,4 164,7 303,9

Fasulye içindeki Azot 6,6 7,1 6,2 6,9

Fasulye içindeki Protein (%) 41,2 44,3 39,8 43

Toprağa % 0,5 ve % 0,25 oranlarında Sodyum Leonardit uygulanmasısonucu çimen veriminde % 24,7 ve %14,4 oranlarında artışsağlanmıştır.

Bir tütün tarlası 3 bölüme ayrılmıştır. Bir bölüme hiç gübre veLeonardit uygulanmamıştır. 2 ay sonra yapılan dikkatli bir incelemesonunda gübre ve Leonardit atılmayan bölgede yetişen tütünde gövdeninzayıf olduğu ve azot eksikliği tespit edilmiştir.

Leonardit uygulananbölgede yetişen bitkilerin ise sağlam yapıda ve sağlıklı yeşil renkteoldukları belirlenmiştir.

Leonarditin süs biberlerinin gelişmesine etkisini inceleyen biraraştırma yapılmıştır.

Yaklaşık 70 kg/dekar oranında Leonarditkullanılmıştır. Leonardit kullanılan bölümde biberler daha büyükboyutta daha ağır ve daha koyu kırmızı renkte olmuştur.

Ayrıca,toprakyüzeyinin hemen üzerinde fazladan kökler oluşmuştur.Farklı kaynaklardan elde edilen humik asitlerin mısır fideleri vealgae gelişmelerine etkisi incelenmiştir.

Gelişmeyi düzenleyici vehızlandırıcı en uygun humik asit oranları: mısır için 5 ppm ve algaeiçin 60 ppm bulunmuştur. Bu oranlarda humik asit kullanıldığıdurumdaki verim artışları ise; mısır için ( düşük inorganik maddeiçeren topraklarda ) % 30-%35 , algae için % 100 olmuştur.

Humikasitin hangi kaynaktan elde edildiği test sonuçlarını etkilememiştir.

Topraktaki humik asit oranı arttıkça bitki içerisindeki fosforkonsantrasyonu da ( ürün seviyesine bağlı olmadan) artmıştır. Humikasit uygulaması ile bitkinin tepe kısımlarında yüksek demirkonsantrasyonu, köklerde ise daha düşük demir konsantrasyonugözlenmiştir.

Leonarditin ( ve humik asitin ) bitki gelişmesinde en etkili olduğutoprak türleri , düşük organik madde içeren toprak türleri olmuştur.

Leonardit, normal gübre ile birlikte, meyve ağaçlarındakullanılmıştır ve gelişmeye etkisi test edilmiştir. Leonardit'inetkisi ile gövde kesit alanların %24-%47 arası oranlarında daha fazlabüyüdüğü bulunmuştur.Rusya genelinde yapılan araştırmalarda, farklı bitkilerinyetiştiği tarlalara humik asit düşük dozda uygulanmıştır.

Elde edilen verim artışları şöyledir:

Salatalık...................................... % 34

Domates(Rivermen).................... % 23

Domates(Sonato)....................... % 17

Patates....................................... % 28

Mısır............................................ % 30

Arpa............................................ % 55

Beyaz Pirinç............................. % 20U

SA, Breau of Mines (Freeman, 1970 ) tarafından yapılan arazi velaboratuar araştırmalarında, % 84,3 humik asit içeren Leonarditinpatates, soya fasulyesi ve mantar kültürü üretimde verime etkisiincelenmiştir.

Araştırmalar, ürünlerin veriminde büyük artışlarolduğunu göstermiştir.

North Dakota'daki bir başka araştırmada da(Agvise Inc, 1977-1979 )arpa üretiminde önemli verim artışısağlandığını bulunmuştur.

Rusya'da da Leonardit'in ürün verimini büyük ölçüde arttırdığınıkanıtlayan bir çok araştırma yapılmıştır.

V.T. Syabryai (1965)ToprağaLeonardit ve NPK uygulanması sonucu, patates üretiminin 6.100 kg/ha'dan 15.000 kg/ha'ya ve lahana üretiminin 5.600 kg/ha'dan 16.500kg/ha'ya çıktığını göstermiştir. Arpada da verimin önemli ölçüdearttığını ve bitkinin çok daha hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan ayrıntılı araştırmalara göreaşağıdaki tarım bitkilerinin üretilmesinde Leonardit kullanılmasıilearı üretiminde:%60, buğday üretiminde, %37 ve mısır üretiminde %15oranlarında verim artışı sağlanmıştır.

Leonarditin bütün tarım ürünlerinde verimi önemli ölçüdearttırdığıaraştırmalarla kanıtlanmış bir gerçektir.

Rusya ve diğer eski USSRCumhuriyetlerinde yapılan uygulamalı araştırmalar sonunda bazıbitkilerde Leonardit kullanılması ile elde edilen verim artışlarıaşağıdaki oranlarda bulunmuştur.

Buğday %13-25

Domates %20-30

Arpa %15-18

Lahana %25-30

Karabuğday ve Darı %25-50

Elma %8-20

Mısır %30

Üzüm %25-30

Patates,havuç,pancar,turp %25-40

Bütün narenciyelerde %30-60Pamuk %10-30 Çayır,çimen,çim %100'e kadarSalatalık %34-38Bunların dışında çiçek yetiştiren firmalardan alınan bilgileregöre: üretilen gül ve papatyanın miktarı %30-100 arasında artmıştır,köklenme fazlalaşmıştır ve çiçeklerin açma zamanında 10-15 gün arasıerkencilik sağlanmıştır.

Leonardit tarım ürünlerinde sadece verimi arttırmakla kalmamaktadır.Ürünün kalitesini de iyileştirmektedir.

Leonardit uygulanınca tarımbitkilerinin bünyelerinde daha fazla besleyici - yararlı elementlertoplanmaktadır.Örneğin;Leonardit kullanılması ile :C vitamini: Pancarda % 100' e kadar, turpta % 30' a kadar artmıştır.

Carotene: Pancarda % 100' e kadar, lahana da % 25 artmıştır.

Riboflavin: Bazı sebzelerde % 8-14 oranında artmıştır.

Niacin: Pancarda %79 ,lahanada %42 ve turpta % 50 artmıştır.

Pancar ve lahana yapraklarında protein %16-18 ve fosfor %26-28oranlarında artmıştır.

Patateste daha fazla nişasta birikmiştir.Ketende daha kaliteli lifler oluşmuştur.

Köklerde daha kaliteli yağlar birikmiştir.

Pamukta nükleer asit oranı hızla artmıştır.

Ayçiçeği tohumlarında yağ oranı hızla artmıştır.

Domatesteki şeker ve C vitamini % 45 oranlarına kadar artmıştır.

Mısır, patates,salatalık, kıvırcık gibi bazı tarım ürünlerininyetiştirilmeleri sırasında oldukça fazla azot gübreleri kullanılır.

Prof. Khristeva ve öğrencileri yaptıkları araştırmalarda toprağaLeonardit ilave edilmesi ile kullanılan azot miktarında % 50 azalmaolduğunu bulmuşlardır.

Ayrıca, Leonarditin cholorosis bitki hastalığını bütünüyle önlediği ABD'nde kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalarda; normal gübreleme programı ile birlikteLeonardit kullanıldığı durumla, sadece normal gübreleme
programınınuygulandığı durum karşılaştırılmıştır.

Leonardit kullanılması ileeldeedilen verim artışları, diğer sonuçlar ve araştırmayı yapankuruluşlaraşağıda sıralanmaktadır:

Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan Kuruluş Soğan %25 verim artışı.%6 zayiat azalışı.

Novajo AgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityHavuç % 84 verim artışı Novajo Agriculture Production Industry andNewmexico State UniversityPatates %5 verim artışı Daha fazla orta boy patates NovajoAgricultureProduction Industry and New mexico State UniversityFasulye %10 verim artışı Fasulye tanelerinin boyutu %3,5 oranındaarttı. Novajo Agriculture Production Industry and New mexico StateUniversity ÇİM,SÜS VE ÇEVRE BİTKİLERİ Bitki Araştırma Sonucu Araştırmayı Yapan KuruluşÇim, (sarmaşık çim) Renk ve kalitede iyileşme Azot oranında düşme Michigan State UniversityP.Rieke. T.Nikolai,B.LeachÇim, (sarmaşık çim) Gelişme hızlandı.

Yoğunluk ve renkte iyileşmeNorth Carolina State UniversityDr. Charles Peacock, S.DorerBermuda çimi Yüksek çim kalitesi hızlı büyüme University ofFloridaJohn L. CisarSt.Augustine Çimi %24 verim artışı Wilkinson Farm, FloridaKeithTrenowVinca-Salvia Büyüme indeksinde %7 artış kuru ağırlığında %83 artışUniversity of Georgia Dr.Tim SmalleyKırmızı Meşe 2 mm' den büyük köklerde %65 artış2 mm' den küçükköklerde % 77 artış University of GeorgiaDr. Tim SmalleyNarenciye fideleri % 24 oranında daha hızlı gelişme Becker GrovesLynnEllisLive meşesi 10 ay içerisinde calipergelişmesinde, % 4,5 artış LoneStar Growers / Color Spot.Chris. FoxLee ve Bartlett (1976) yaptıkları araştırmalarla: mısıryetiştirilen toprağa humik asit ilave edilince kök ve sürgünlerdegelişmenin canlandığını, hızlandığını ve mısır veriminin %87arttığınıbulmuşlardır.

Bu araştırmalarda, ayrıca topraktaki humik asit oranıarttırıldıkça bitkideki fosfor oranında arttığı da kanıtlanmıştır.

Buaraştırma, humik asitin bitkilerin topraktaki fosforu almayeteneklerini nasıl arttırdığını göstermektedir.Merkez California' da domates yetiştirilen bitişik 4 tarlanın 2tanesine sadece 5kg/dekar oranında Leonardit uygulanmıştır.

Leonardituygulanan iki tarladan ortalama 1 ton/ dekar daha fazla ürünalınmıştır.Yine aynı yerde , 6 domates tarlasını her birinin yarısına , arkaarkaya iki yıl, Leonardit uygulanmıştır.

Leonardit uygulanan bölgelerile uygulanmayan bölgeler arasındaki farkın ikinci yıl daha fazlaolduğu ölçülmüştür. Verim artışı ikinci yıl daha fazla olmaktadır.

U.S. Agronomy Associates tarafından California, Washinton ve Idahoeyaletlerindeki pamuk, yonca, patates ve elma tarlalarında vebahçelerinde yapılan testlerde, Leonardit uygulanınca verimin % 20oranına kadar arttığı bulunmuştur.

ABD' nin batısındaki büyük çiftliklerde Leonardit uygulanması ileilgili geniş çaplı araştırma ve testler yapılmıştır.

Bu testlerde,Leonardit'in önemli ölçüde verim artışı sağlanmasının yanısıra,kullanılan su ve gübre miktarlarında da küçümsenmeyecek azalmalaraneden olduğu bulunmuştur.

Ayrıca, Leonardit sürekli kullanılınca ,hergeçen yıl verim artışı bir önceki yıla göre daha fazla olduğu gibi ,su ve gübre ihtiyacı da bir önceki yıla göre biraz daha azalmıştır.

Üçüncü yılda ,sulama suyu miktarında % 15 ve tarlaya atılan fosfatgübre miktarında % 10 oranlarında azalma olduğu bulunmuştur.Sladky' nin yaptığı araştırmalarda humik asidin domatesfidelerinde çimlenmeyi ve büyümeyi çok hızlandırdığı bulunmuştur.

Aşağıdaki şekil Sladky' nin araştırma sonuçlarını göstermektedir. 50ppm oranında humik asit kullanılınca kök ve gövdede büyüme 2 mislineyakın artmıştır.

Humik asitin, kavun bitkisinin kök ve sürgünlerinde büyümeyinasıletkilediği aşağıda şekilde yer almaktadır. En uygun humik asit oranı37 ppm bulunmuştur.

Bu oranda humik asit kullanılınca kökler 2mislineyakın ve sürgünler 2 mislinden fazla büyümüştür. Salatalık için ise,en uygun humik asit oranı 100 ppm bulunmuştur.

SONUÇ:

Leonardit veya Leonardit'ten elde edilen humik asit ile, Dünyanınçok farklı bölgelerinde ve bizzat tarlada ( veya serada ) yapılanuygulamalı testlerin sonuçları özet olarak anlatılmıştır. Bu farklıyerlerde ve farklı bitkiler için yapılan testlerin ürün verimiartışıyla ilgili sonuçları bir araya getirilerek ayrı bir tabloyapılmıştır ve aşağıda verilmektedir.

Hem yazıda anlatılan örneklerden, hem de aşağıdaki tablodankolayca anlaşılabileceği gibi, Leonardit ( ve humik asit ) her türlütoprakta ve her türlü üründe, tartışmasız bir şekilde çok önemlioranlarda verim artışları sağlamaktadır.

Aynı bitki için farklı testlerde farklı verim artışı oranlarıbulunmasının nedenleri:Toprak niteliklerini farklı olması,Kullanılan Leonardit ( veya humik asit ) kalitelerinin farklı olması,İklimsel farklılıklar,Test şartlarının ve test yöntemlerinin farklıolmasıdır.

Ürün Verim artışı.

Domates %100,%61,%32,%17,%23-30

Salatalık %34,%34-38

Lahana % 100, % 25-30

Fasulye % 10

Soya fasulyesi % 183

Patates % 30-40,% 28,% 145,% 28, % 5, % 25-40, % 20

Şeker pancarı % 20,%25-40

Havuç % 25-40,%84

Turp % 24-40

Soğan %25

Sarımsak %20

Bütün Narenciyeler %30-60

Arpa %20,%55,%15-18

Buğday %37,%13-25

Karabuğday % 25-50

Darı %60,%25-50

Mısır %335, %30,%15,%30,%87

Beyaz Pirinç %20

Pamuk %10-30, %20

Algae %100

Çim,Çimen %15-25,%100,%24

Yonca %20

Elma %8-20,%20

Üzüm %25-30

Kaynak-www.tarım.gen.tr

 

Düzenleyen Ahmetbey07 : 07-08-2009 saat 11:04
Ahmetbey07 Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 07-08-2009, 10:06   #2
Ağaç Dostu
 
aslan_k's Avatar
 
Giriş Tarihi: 01-03-2008
Şehir: İSTANBUL-KARAMÜRSEL
Mesajlar: 399
Galeri: 1
Ahmet Bey,

Size bir öneri,Bu formatta bir yazı hiç ilgi çekmiyor, yazınızın içindeki değerli bilgiler malesef kayboluyor.

Yazınızı direk olarak kes-yapıştır gibi yapmak yerine paraglara ayırarak bazı önemli yerleri bold yaparak rakamsal değerleri liste görünümde yazarak daha okunabilir ve akılda kalabilr etkili hale getirebilrsiniz bence.

Sevgili malina bu konuda size yardımcı olacaktır sanırım.

barer beğendi.
aslan_k Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 07-08-2009, 10:17   #3
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
1.mesajda çok örnek var ama ben bir tanesini alıntılayayım;

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi Ahmetbey07 Mesajı Göster

"Merkez California' da domates yetiştirilen bitişik 4 tarlanın 2 tanesine sadece 5kg/dekar oranında Leonardit uygulanmıştır.

Leonardit uygulanan iki tarladan ortalama 1 ton/ dekar daha fazla ürün alınmıştır
."

--------------------------------------

Dekara sadece 5 kg leonardit kullanarak, dekarda 1 ton daha fazla domates alınması olayına şaşırdım.

Leonarditi bu kadar az kullanılarak, çok verim alınması mümkün mü?

Bana açıkçası pek inandırıcı gelmiyor.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 07-08-2009, 22:21   #4
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 18-04-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 1,962
Galeri: 266
Dekar : 1.000 m2

5 kğ/ 1.000 : 0,005 kğ (5 gram)/m2 leonardit

Daha önceleri 120 ve 75 gram gibi bilgiler vardı m2 tüketiminde.

Ürünün kalite farkından olabilirmi?

k0900 Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 07-08-2009, 22:29   #5
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Gerçi MeyveliTepe sebze adalarında leonardit kullandı ve süper sonuç aldı, domateslerini gördük.

Ama sebze adalarında metrekareye ne kadar leo. attı bilmiyorum.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 07-08-2009, 22:34   #6
Ağaç Dostu
 
berduray's Avatar
 
Giriş Tarihi: 15-04-2007
Şehir: bodrum
Mesajlar: 3,161
Galeri: 72
Ayrıca böyle bir böyle bir başlığımız zaten vardı.

Sayın Ahmetbey07 arkadaşım muzun yanı sıra leonardit mi satıyor acaba?

berduray Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 08-08-2009, 08:09   #7
Ağaç Dostu
 
Ahmetbey07's Avatar
 
Giriş Tarihi: 21-04-2009
Şehir: Alanya
Mesajlar: 284
Galeri: 6
Merhaba sayın berduray ben leonardit satmıyorum sadede siteye katkım olsun diye açtım böyle bir konuyu,teşekkür ederim ilginiz için.

Ahmetbey07 Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 08-08-2009, 09:55   #8
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,339
Her adada (2mt x 1.5mt x 30cm) 2-3kg kadar kullandım. Toprak harcını hazırlarken ağırlıklı coco-peat, biraz killi bahçe toprağı, biraz yanmış keçi gübresi, biraz iz element ve leonardit çok iyi harmanlanarak yastıklara dolduruldu. Bitkiler dikilip biraz büyüdükten sonra (domates adalarında çok derin dikim yapılıp iki-üç haftada boğaz dolduruldu), ayrıca 8-10 santim kalınlığında komposttan malç yapıldı. 2-3 kez bitkilerin sulama suyunda EMA kullanıldı.

Bitkilerin kökleri muhtemelen yastıkların altındaki bahçe toprağına da epeyce girmiştir. Leonardit, killi toprağın ayrışıp gevşemesini de sağlıyor. EM ise en çok kil parçacıklarında ve killi tabakalarda tutunuyor. İkisinin bir arada olmasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sonbaharda bitkileri söktüğümde kök durumlarını daha iyi görebileceğim.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 08-08-2009, 12:34   #9
Ağaç Dostu
 
Dogasever's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-04-2007
Şehir: Appleton-İngiltere
Mesajlar: 1,703
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster
Her adada (2mt x 1.5mt x 30cm) 2-3kg kadar kullandım. Toprak harcını hazırlarken ağırlıklı coco-peat, biraz killi bahçe toprağı, biraz yanmış keçi gübresi, biraz iz element ve leonardit çok iyi harmanlanarak yastıklara dolduruldu. Bitkiler dikilip biraz büyüdükten sonra (domates adalarında çok derin dikim yapılıp iki-üç haftada boğaz dolduruldu), ayrıca 8-10 santim kalınlığında komposttan malç yapıldı. 2-3 kez bitkilerin sulama suyunda EMA kullanıldı.

Bitkilerin kökleri muhtemelen yastıkların altındaki bahçe toprağına da epeyce girmiştir. Leonardit, killi toprağın ayrışıp gevşemesini de sağlıyor. EM ise en çok kil parçacıklarında ve killi tabakalarda tutunuyor. İkisinin bir arada olmasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sonbaharda bitkileri söktüğümde kök durumlarını daha iyi görebileceğim.
Daha önce de EMA verdiğimiz buğday eken bir çiftçi, leonardit + EMA kullanmıştı ve hem herkesten fazla buğday almıştı hem de buğdayı herkesinkinden daha kaliteliydi. Siz leonardit yazınca hatırladım. Ayrıca, toprakta biraz kil olması da mikroorganizmalar için önemli!

Dogasever Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 08-08-2009, 21:03   #10
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi MeyveliTepe Mesajı Göster
Leonardit, killi toprağın ayrışıp gevşemesini de sağlıyor. EM ise en çok kil parçacıklarında ve killi tabakalarda tutunuyor. İkisinin bir arada olmasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sonbaharda bitkileri söktüğümde kök durumlarını daha iyi görebileceğim.
Beyaz topraklarda en çok güvendiğim iki silah

EM ve leonardit.

Fidanları dikerken leonardit kullanıyorum, haftaya da diktiğim fidanlara bukaşi uygulayacağım.

1,5 dönüm toprağın heryerinde çukur açtım ,bir tane bile solucana rastlamadım umarım leonardit ve bukaşi ile sağlıklı bir toprağa kavuşurum.

Ardıından bir yerlerden kilo ile solucan bulmak kaldı

yağmur beğendi.
denizakvaryumu Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 22-10-2009, 07:42   #11
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Sn.denizakvaryumu Toprakların için düşündüğün Em ve leonardit ten gerekli fayda için EM'in içindeki organizmaların aktifliğini sağlamak onlara organik bazlı besin içerikleri sunmak gerekliliğini unutmamak lazım.

Topraklarına gübrelemenin yanında kış için samanı Em'le fermentasyona tabi tutarak malç uygulamasında bulunursan topraklarının beyazlığını kahve-siyaha çevirmenin yanında, otlanmayı engellediğin gibi olgunlaşan malç malzemesinin topraklarında solucan populasyonunu arttırmanın alt yapısını oluşturarak, topraklarına uyguladığın gübreleri en yarayışlı gübre olan solucan gübresine çevirerek topraklarında organik özelliği artmış olacaktır.

Sonra dışarda solucan arama telaşına giren arkadaşlarıma çok defalar uyarmıştım sende herhalde bu yazılarımı okumadan atladın, buradan tekrar söylüyorum topraklarında nasıl bitki ve sebze yeriştirme konusunda çalışmalar yaparak belli pratiklerle ürün yetiştirme becerisi kazanmış isek aynı çalışmanın devamı olarak topraklarımızda solucan yetiştirerek çoğaltabiliriz.

epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 22-10-2009, 07:55   #12
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Teşekkürler.

denizakvaryumu Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 14-01-2010, 18:59   #13
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
leonardit ve malç'ın kış şartları görünümü.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi epsody Mesajı Göster
Sn.denizakvaryumu Toprakların için düşündüğün leonardit ten gerekli fayda için
Topraklarına gübrelemenin yanında kış için samanı malç uygulamasında bulunursan topraklarının beyazlığını kahve-siyaha çevirmenin yanında, otlanmayı engellediğin gibi olgunlaşan malç malzemesinin topraklarında solucan populasyonunu arttırmanın alt yapısını oluşturarak, topraklarına uyguladığın gübreleri en yarayışlı gübre olan solucan gübresine çevirerek topraklarında organik özelliği artmış olacaktır.
leonardit ve malç ın kış uygulamalarına örnek bahçe görünümü.

Eklenen Resimler
 
Bilge Kerem beğendi.
epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 14-01-2010, 22:21   #14
Ağaç Dostu
 
agozce's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,043
Galeri: 4
[QUOTE=epsody;.....
Topraklarına gübrelemenin yanında kış için samanı Em'le fermentasyona tabi tutarak malç uygulamasında bulunursan QUOTE]....

Sayın epsodi merhaba, bu uygulama nasıl yapılıyor. 70 dönümlük bahçede ( 1250 den fazla meyve ağacında )mümkün mü?

agozce Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 14-01-2010, 22:53   #15
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
agozce arkadaşıma samimi desteklerim

[QUOTE=agozce;563691]
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi epsody;.....
Topraklarına gübrelemenin yanında kış için samanı Em'le fermentasyona tabi tutarak malç uygulamasında bulunursan QUOTE
....

Sayın epsodi merhaba, bu uygulama nasıl yapılıyor. 70 dönümlük bahçede ( 1250 den fazla meyve ağacında )mümkün mü?
Sayın arkadaşım agozce, Bu kunu başlığında açtığın soru için, paylaşımlar sürecinin işlemesine gösterdiğin ilgindeki yaklaşımını kutlarım, size bu açıklamalarım önceki mesajımın bir tamamlayıcısı olacağı kanaati içinde mütaala edilirse şimdiye kadar uygulanmamış bir yöntemin endişe taşıdığı kuşkusu uyandırabilir. Sizde ki bu kanaati boşa çıkaracak açıklamalar getirereceğim.

Arkadaşım büyük bir arazi içinde, birçok meyve fidanı ve ağaçlarının hizmetlerine ekstradan bazı hizmetlerin size ek uğraşılarla masraf getirerek bu yöndeki yatırımlarınızı daha çoğaltarak sizde endişeye ve kuşkulara yöneltmiş olsa bile, inanınki solucanlar ve malç üzerindeki çalışmalırım size hiçbir risk oluşturmadan size getirisinden emin olduğum sunumlar vaade diyor.

Arkadaşım malç ile yazılarımı, ve solucanlarla ilgili yazılarımı okursanız tatmin olacak sonuçlara varacaktır, sizinle bu konuyu enine boyuna tartışmak isterim

epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 16-01-2010, 08:27   #16
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Tesçil ruhsat kalite belgesinden önce gelen düşüncemiz.

Arkadaşlar topraklarımıza Hümik asitleri ve ya leonardit'i bir an evvel kazandırmamak demek ayni zamanda dün anız yangınlarına muhatap olmakla ayni özdeş düşünceye hizmet etmektedir, belki bu gün anız yangıları bir mertebe yavaşladığını kabul etsek bile insanin yine kendi eksik anlayışı ile mineral gübrelerle toprakları yakarak zehirlidiği gerçeği ortadır.
Arkadaşlar topraklarımızın organik özeliklerini koruyarakta, bir yerde onları organik yapılarında tasaruf sağlamış olmaktayız, onların bu yapılarına zarar veren oluşumların önune geçerekte hizmetlerimiz anlam kazanmaktadır, aşığıda yazılan mesajlar buna bir örnek teşkil etmektedir.

Anız yakmak demek cehennemi dünya üzerinde kurmak demektir, insanlara dinsel öğretilerde neden cennet vaad ediliyorda cehennem ateşi ile cezalar öneriliyor, Cehennem ateşinden medet ummak şeytanla dost olmak demektir.

Arkadşlar bizler birer doğa ve çevre dostu olarak toprak üstündeki ateşleri yakmamanın ötesinde ateşin etkisinden daha fazla etkilere sahip bir gübleme sistemi olan, insanın dar düşünceleriyle doğayı taklit ediyorum diyerek sadece bitkileri beslemeyi amaçlayan, fakat onuda yetkisiz ellerde kullanımına sunarak bitkilerde başlayan kalıntılar, toprakta daha fazla tahribatlara sebeb olmaktadır.

Bu toprakların dün anız yangılarıyla, bu gün mineal gübre kullanımıyla doruğa yükselen bu gidişatı ancak tarım bakanlığının yetkileri ile zehir ve toksinlerin alımını satışını kullanımını cok sıkı denetleyen birimlerle sağlama yoluna gitmelidir.

Yoksa bu topraklar üzerindeki rant paylaşımının sonu nereye gideceği belli olmayan serüvenlerle topraklarımızı çöle çevirme yarışında hızlarını kesmeden devam edemiyeceklerini bildiklerinden şimdide topraksız tarım diye, biten topraklarda şimdi suda bitki yetiştirelim teraneleri yaparak suların da işini bitirme telaşında kendilerine yandaş bulmada geçikmemişler, sonuçta toprakla suyun arasındaki farkı gördüklerinde bitkilerin gen yapılarıla oynayarak yeni üretim modelleriyle insanlığı bir deneysl macera içinde beslenme sorununa çareler üretme telaşlarına girmişlerdir.

Bu gün gdo lu ürünler diye bitkilerin gen yapılarını bozanlar yarın insanlığın sonunu getiren genitiği değiştirilmiş ürünlerle beslenen insanların hastlıklarına çare bulmadaki düşüceği durumları şimdiden görüp düzelmek zor olmasa gerek.

Sonuç topraklarımıza sahip çıkmaya, korumaya, onun arganik yapısını güçlendirmeye, atıklardan arındırmaya, başlamanın tam başında olduğumuz kanısındayım.

Burada şimdi yapacağımız işlerin başında toprağı düzenleyen mineralleri toprağa kazandırmak bizlerin yapacağı en önemli işlerin başında geldiğidir.

epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 04:40   #17
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Arkadaşlar Leonardit'i,(hümik asitler)Topraklarımıza kış aylarında uyglumalarının faydalarını açıklıyarak sizlere bu başlıktaki ısrarlarımın nedenlerini de ortaya koymuş olacağım, Arkadaşlar bilindiği üzere kış şartları canlılar üzerinde barınma ve beslenme sorunlarının yaşanarak, bu toprak altı canlılarının faaliyetlerini etkilemektedir.

Bizler bu toprakların sahibi isek bu canlıların yaşamlarında da sorumluluğumuz vardır, Hümik asitler bilindiği üzere mikroorganizmalar üzerinde beslenmelerine aktif yönden bir oluşum sağlamaktadır, topraktaki bu canlıları düşündüğümüzde etkin olanları bu organik minerallerden fayda sağlamalarıyla topraklarda faydalı organizmaların populasyonların artmasıyla beraber topraklarımızda zararlı patojenlerin, hastalık yapıcı etmenlerin de elimine edilmelerini sağlamış olacaklardır.

Bahar gelipte topraklar ısınmasıyla aktifleşen toprak canlıları beslenme ve barınma telaşları olmadığından topraklar üstüne çıkarak zararlı oluşumlara girişmiyecekler, toprak ananın bağrında huzurlu yaşamlarıyla normal faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Bizlerde hastalık yapıcı zararlılarla uğraşmak zorunda olmadığımızdan ilaç ve zehirlerle bahçe ve topraklarımızı kirletmemiş olacağız, sonuçta ekonomimizde zarar görmemiş olacaktır.

yalınkat beğendi.
epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 10:43   #18
Ağaç Dostu
 
agozce's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,043
Galeri: 4
Sayın epsodi teşekür ederim., yararlılık konusunda hiç bir kuşkum yok ama teknik olarak nasıl yapılabileceğini çözemedim, planlayamadım. Bu nedenle sormuştum. Ağaçların yaşı 12 ile 6 yıl. Ne kadar ürüne ihityacım var... gibi konuları çözmeye çelışıyorum.

agozce Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 11:27   #19
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 29-11-2009
Şehir: İstanbul - Gaziantep
Mesajlar: 1,194
Sn. Agozce,

Bende bu yıl ilk kez jullanacağım ve bayağı bir araştırma yaptım. Her üreticinin kullanım dozu önerisi farklı. Çünkü kalite yönünden farklı markalar var. Aşağıda benim üreticilerden aldığım bilgiye göre 4 maddenin kullanım dozuna toplam uygulama miktarı var.

X üreticisi : 470 Kg
U üreticisi 1150 Kg
Yüreticisi : 1450 Kg
Z Üreticisi: 550 Kg

acemi_caylak Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 11:42   #20
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 29-11-2009
Şehir: İstanbul - Gaziantep
Mesajlar: 1,194
Sn. Agozce,

Aşağıda ayrıca kendim için hazırlamış olduğum bir tablo var. Bir fikir verir sanırım.

Firma   X  U  Y  Z
Ağaç Sayısı Yaş Ağaç Başına Miktar (Gr)Toplam Miktar (Gr)Ağaç Başına Miktar (Gr)Toplam Miktar (Gr)Ağaç Başına Miktar (Gr)Toplam Miktar (Gr)Ağaç Başına Miktar (Gr)Toplam Miktar (Gr)
60 50 5000 300000 5000 300000 10000 600000 5000 300000
100 8 800 80000 3000 300000 3000 300000 1000 100000
200 3 300 60000 2000 400000 2000 400000 400 80000
150 2 200 30000 1000 150000 1000 150000 250 37500
   Toplam (KG) 470 Toplam (KG) 1150 Toplam (KG) 1450 Toplam (KG) 517,5

acemi_caylak Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 11:44   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Leonardi'tin önemine genel vurgulama.

Toprağa verilen her çeşit mineral veya organik içerikli gübrelerin toprağa yarayışlı hale getirmenin başlıca kuralı hasatan sonra leonardit'le birlikte verilmesiyle maksimum sonuç alınacaktır.

Bu gübrelerinde yarayışlılığını leonardit ve hümik asitleride beraberinde uygulama zorunluluğu vardır, toprağa kış aylarında uygulanacak bu organik mineraller toprak canlılarının kış şartlarında onları destkliyerek toprak içi faaliyertlerini aktif edilmelerini sağlamaktadır.

Leonardit ve hümik asit içersindeki organik karbonun mikro organizmalar tarafında besin elementi gibi kullanılmasını sağlamaktadır.


Düzenleyen epsody : 25-01-2010 saat 15:26 Neden: Alıntı kaynaklarının çıkarılması.
epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 11:51   #22
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Konu hakkında msn den özel gürüşme.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi agozce Mesajı Göster
Sayın epsodi teşekür ederim., yararlılık konusunda hiç bir kuşkum yok ama teknik olarak nasıl yapılabileceğini çözemedim, planlayamadım. Bu nedenle sormuştum. Ağaçların yaşı 12 ile 6 yıl. Ne kadar ürüne ihityacım var... gibi konuları çözmeye çelışıyorum.
Sizi bu konu hakkında aydınlatmak isredim, arzu ederseniz özelden yazışalım.

epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 19:00   #23
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 05-12-2009
Şehir: İstanbul-K.çekmece
Mesajlar: 101
2 dönüm yerim var yaklaşık 10 senedir işlem görmemiş, yanmış gübre yerine leonardit kullansam olur mu acaba?

muratkoç Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 19:26   #24
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,339
#21 nolu mesajın üçüncü paragrafından itibaren alıntılandığı yeri etik kurallar açısından belirtelim ki, Dr.Oktay Mutlu'ya ayıp olmasın. Aksi halde, mesajda yazılı bilginin mesaj sahibince üretildiği sanılır.

Alıntı:
Organik maddelerin humifikasyona girmesi topraktaki mikro organizmalar tarafından sağlanır. Mikro organizmalarının en büyük beslenme kaynağı C (Karbon) grublarıdır
Alıntı:
Leonardit bitki gelişim düzenleyicisidir. Bu nedenle gübrelerle kullanılması gerekmektedir. Gübrelerin etkinliğini artırır ve toprakta yıkanıp yitmesini engeller.
Ayrıca birinci ve ikinci paragrafın alıntılandığı yerleri de belirtmeli ki ilgili siteler ağaçlar.net'in bu konulara dikkat etmediğini düşünmesin.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 19-01-2010, 19:54   #25
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 05-12-2009
Şehir: İstanbul-K.çekmece
Mesajlar: 101
Teşekkür ederim Sayın Meyveli tepe
bu durumda gübre ile birlikte leonardit'i kullanmam gerektiğini öğrenmiş oldum.

muratkoç Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 20-01-2010, 01:08   #26
Ağaç Dostu
 
agozce's Avatar
 
Giriş Tarihi: 27-04-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,043
Galeri: 4
Sayın epsodi ve sayın acemi çaylak ilginize ve bilginize çok çok teşekür ederim. Sağ olun, var olun.

Tabloya bakılırsa epey bir masrafı olacak. Her yıl üründen elde ettiğimiz gelir, yaptığımız masrafın dörtte biri olduğu düşünülürse ... nasıl yaparım bilemiyorum.

Sayı epsodi önce ben bilgileri kafamda toparlayayım. Özelinize yazarım. (Aslında yazmak sıkıcı ) . Mümkünse sizi telefonla da arayabilirim. Sağ olun.)

agozce Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 20-01-2010, 19:49   #27
Ağaç Dostu
 
BirLira's Avatar
 
Giriş Tarihi: 09-05-2006
Şehir: istanbul
Mesajlar: 128
Galeri: 47
Tarımda Humik Maddeler İlaç mı? Yoksa Toprak Organik Maddece Aç mı?

BirLira Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 20-01-2010, 21:24   #28
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 13-04-2006
Şehir: Ankara
Mesajlar: 9,099
Galeri: 25
Topraklarımızın organik maddece yetersiz olduğunu ezberledikten sonra topraklarımıza organik madde vermeden toprağa sadece humik maddelerin verilmesi; aç olan bir insana yemek yerine keyif kahvesinin verilmesine benzemektedir.

Bizler öncelikli olarak topraklarımızın organik madde düzeylerini arttırdıktan sonra humik madde düzeylerini yükseltebiliriz. Humik madde kapsamlarını yükseltirken de, topraklarımızın pH, sıcak iklimimiz ve mikroorganizma faaliyetlerinin yüksek olduğu unutulmayarak, humik maddelerin verilen materyalde dengeli olmasına, toprağın organik madde, humik maddeler ve humik madde içerisindeki dengeyi bozmadan, verilen materyalin humik asit ve humin kapsamları düşük, fulvik asit kapsamı yüksek humik madde bileşiklerini; en uygunu sıvı içerisinde çözülmüş olanlarını daha fazla tercih ederek vermeliyiz. Fulvik asitleri verirken de, bitki besin maddesi metallerin yüksek olduğu durumda dikkatli olunması ve humik madde bileşenlerinin daha az konsantre olmasına dikkat etmeliyiz.

Yoğun bitkisel üretimin yapıldığı sera ve meyve bahçelerinde de öncelikli olarak toprağın organik madde kapsamları yükseltilir, arkasından da yukarıda sıraladığımız maddeler doğrultusunda toprağın humik maddeler seviyeleri yükseltilmeye çalışılmalıdır. Bu yapılmaz, organik maddenin değilde humik maddelerin toprakta arttırılması yoluna gidilirse, organik madde ve humik maddeler arasındaki denge humik maddelerin lehine bozulacağından toprakta organik maddeden elde edilen faydalar gizlenir, humik maddeler organik madde arasındaki olumsuzluklara, toprakta bitkilere yarayışlı olmayan humin madde konsantrasyonunun artmasına, ekonomik kayıplara neden olur.

Verilecek humik madde miktarlarının da, üretim yapılan yöredeki iklim ve toprak şartlarında yapılan denemeler sonucunda saptanmış olup olmadığına dikkat edilmelidir. İthal edilen materyalin üretildiği koşullarla ülkemiz koşulları arasında farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır

http://www.cine-tarim.com.tr/dergi/a...sektorel04.htm

tiryaki beğendi.
denizakvaryumu Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 21-01-2010, 05:01   #29
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 04-02-2008
Şehir: istanbul-Gelibolu
Mesajlar: 1,829
Arkadaşım muratkoç'a dikkatli paylaşımlar dilerim.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi epsody Mesajı Göster
Organik maddelerin humifikasyona girmesi topraktaki mikro organizmalar tarafından sağlanır. Mikro organizmalarının en büyük beslenme kaynağı C (Karbon) grublarıdır

Leonardit bitki gelişim düzenleyicisidir. Bu nedenle gübrelerle kullanılması gerekmektedir. Gübrelerin etkinliğini artırır ve toprakta yıkanıp yitmesini engeller.

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi muratkoç Mesajı Göster
Teşekkür ederim Sayın Meyveli tepe
bu durumda gübre ile birlikte leonardit'i kullanmam gerektiğini öğrenmiş oldum.
Arkadaşım muratkoç, Meyvelitepe arkaşımızın alıntılı mesajına verilen teşekkürün yanlış adres taşıdığını belirtmek isterim.

epsody Çevrimdışı   Başa Dön
Eski 25-01-2010, 15:00   #30
agaclar.net
 
MeyveliTepe's Avatar
 
Giriş Tarihi: 22-03-2007
Şehir: Kocaeli
Mesajlar: 8,339
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi epsody Mesajı Göster
Her üretimden sonra, hasatla beraber topraklarda organik madde kaybı olur. Dolayısıyla, toprak yapısında bozulmaları önlemek için bu kayıp miktarın her sene telafi edilmesi gerekir. Bu da her sene toprağa kayıp olan miktar kadar organik gübre verilerek olur.
Bahçesel.com D.Oktay Mutlu'nun yazısından alıntıdır.

MeyveliTepe Çevrimdışı   Başa Dön
Sadece okunabilir konu

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 22:18.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2020