Agaclar.NET http://www.agaclar.net/?id=showthread&t=13192 adresinden alınmıştır.

30-10-2006 11:12

K
 
Kabak: Sürüngen gövdeli sebze ve süs bitkisi. (İlmi adı cucurbita; kabakgillerden) Kabak türleri. Helvacı veya kestane kabağı (Cucurbita maxima) iri kabak türüdür.// Bal kabağı. Çok tatlı ve unludur.// Sakız kabağı. (Cucurbita pepo) Yemeklik olarak yetiştirilir. 15-30 cm boyunda, beyaz kabuklu makbul bir kabaktır. İstanbul maltepe sakız kabağı en iyisidir.// Yeşil girit kabağı// Siyam kabağı (Cucurbita lufta).// Asma kabağı (Lagenaria)

Kabarcık: Bazı bitklerin sap ve yapraklarında görülen bir çeşit küçük çıkıntı.// halk dili. Bir çeşit üzüm.// Taç yaprakların yüzeyinde bulunan ve bu yapraklara kadife görünümü veren üst deri pütürleri.


Kadehçik: Pelit gib,. meyveyi taşıyan çanakçık.Meyvelerin alt tarafında bulunan yüksük şeklindeki çukur organ

Kadıntuzluğu: Çitlerde, orman açıklıklarında yetişen ağaççık.; kırmızı, buruk ve ferahlatıcı meyveleri vardır. İlmi adı berberis. (Kadıntuzluğugillerden) Eşan. Sarıçalı

Kadifeçiçeği: blş.i. Bir yıllık, çok dallı otsu bitki; çiçekleri kömeç durumunda, sarı, turuncu, bazen esmer veya çeşitli renkte olur. (İlmi adıo tagetes. Bileşikgillerden)
Hint karanfili veya hint gülü de denen kadifeçiçeği, çoğu zaman bahçelerde yetiştirilir. Tohumlar martta yastıklara ekilir. Mayıs ortasından haziran ortasına kadar esas yerlerine götürülür. Çok geç çiçek vereceği halde doğrudan doğruya yerine ekildiğide olur. Çok güneşleme isteyen kadifeçiçekleri bir alanda topluca yetiştirildiği gibi kenar süsü olarakta yetiştirilir.

Kadsura: i.(Japonca) Almaşık değirmi yapraklı sarmaşıcı ağaççık. Çiçekleri yaprakların koltuğundan çıkar ve tek tek bulunur.(Manolyagillerden)

Kaempferia: Zencefilgillerden uyarıcı niteliği olan bitki. Yumrulu kök saplı ve çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları dipten yani çotuğundan çıkıyor gibi görünür. Kuvvetli uyarıcı özelliği vardır. K.rotunda, k.kirkii limonluklarda yetiştirilir.

Kağıtdutu veya Kağıt agacı: Kabuğundan kağıt yapılan ağaç.(İlmi adı Broussenetia pappyrifera)

Kahkaka çiçeği: Uçları mavi çizgili beyaz çiçekler açansarmaşık türü. Bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. (İlmi adı Convulvulus persicum) Çitsarmaşığıgillerden.

Kahve: Kökboyasıgillerden bir ağaç (coffea). Yirmi kadar türü bulunan bu ağacın en önemlisi Arabistan kahvesidir. (coffea arabica.) // Aynı ağacın çekirdeği// Kahve çekirdeklerin kavrulup dövülmesi veya öğütülmesiyle elde edilen toz// Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin veya bunlardan elde edilen tozların suda kaynatılması ile elde edilen içecek// Kahve, çay, ıhlamur v.b. gibi şeylerin içildiği yer.


Kalaz: İç göbek

Kalaza: Yumurtalıkta nusellusun taban bölümü

Kalem: Bitkilerden alınan parça (Göz)

Kalem Aşısı: Daha çok süs bitkilerinin üretilmesinde uygulanan; yüksek boylu süs bitkilerine, sarkık formlu ( pendula ) türlerin aşılanmasında tercih edilen ve çeliklerle yapılan bir aşılama türü

Kalensöve: Bitki köklerinin ucunu örten, yüksük şeklindeki koruyucu kılıf (yüksük)

Kalevi: Alkali, bazik. Asit karakterli olmayan. PH< 5,5 olan.

Kaligrafi: Ağaçların kış hali. Yapraksız habitusu, çıplak görünümü

Kaliks: Bkz. calyx

Kaliptra: Köklerin ucunu örten yüksükçük

Kaliptrojen: Kaliptrayı doğuran meristem doku

Kalkan: Çam kozalaklarında, kozalak pulunun kalınlaşmış olan uç kısım (Apofiz)

Kalkan Aşısı: Ağaç kabuğunun " T" harfi şeklinde açılarak yapılan aşı yöntemi

Kalkisol bitkiler: Kireçli topraklarda yetişen bitkiler

Kallus: Yaralanmalarla oluşan dokular. Yara dokusu aşılamalarda, çeliklerin alt uçlarında paransim hücrelerinin düzensiz bir şekilde yığılmalarıyla oluş dokular

Kambiyum: Kök, gövde ve dalların kalınlaşmasını, büyümesini sağlayan, ağaç kabuğunun hemen altında yer alan sürgen doku. Doğurgan doku

Kamefit: Bkz. Chamaephyt

Kameofit: Bkz. Chamaeophyt

Kampanulat çiçek: Çanak yaprakları çan şeklinde çiçekler

Kampilotrop Nusellus'un değişik şekillerde kıvrıklığı

Kompost: Turba, yaprak çürüntüsü, kum, perlit v.b. malzemelerin karışımı

Kapalı tohumlular: Bkz. Angyaspermae

Kapçık: Bkz. Arillus

Kapilarite: Toprakta ince damarlar oluşması, Kılcallık

Kapillar Su: Toprak zerreleri arasındaki su

Kapitulum: Kömeç baş. Bileşikgiller familyasının tipik durumu (Tablalı baş)

Kaplı Fidan: Torba, saksı, kutu v.b. içinde, dikime hazır fidanlar

Kapsul Meyve: Açılır meyve. Birden çok korpelden oluşan genelde kuru meyveler

Karasallık: Sıcaklık ekstremlerinin görüldüğü kara iklimi

Karıklar: Arazi sulaması için, eşyükselti eğrileri doğrultusunda, 30 – 120 cm. aralıklarla 10 – 15 cm derinlikte açılan çizgiler

Karpel: Çiçeklerde meyve yaprak (Carpel)

Karunkula: Tohumun tepesindeki etli çıkıntı

Karyopsis: Tohumu koruyan (perikarp) bölümün ince olduğu ve tohum zarı ile kısmen kaynaşmış, yumurtalığın üstte yer aldığı, kanatsız, tek tohumlu, açılmayan kuru meyveler

Kastanetum: Kestane ağacının yetişme ortamı ile ilgili olarak ve kestane ağacı ile temsil edilen ılıman bitki kuşağı (Kestane zonu, kestane rejionu)

Katlama: Bazı sert kabuklu tohumların, nemli kum içinde, bir kat kum, bir kat tohum şeklinde + 5 ºC de 1-3 ay bekletilerek çimlenmenin kolaylaştırılması metodu

Kaymak: Yağmurdan veya sulandıktan sonra kuruyan toprağın üzerinde oluşan ve toprağın hava ile temasını kesen kabuk

Kentsel Biyotoplar: Kentlerdeki canlı yaşam alanları

Kedicik: Uzun ve salkım halinde aşağı sarkık çiçek kuruluşu (söğütler gibi)

Kestane Toprağı: Ağaç kalıntılarının çürümesiyle oluşan esmer renkli humuslu topraklar

Kılcallık: Bkz. kapilarite

Kısa Sürgün: İnternodları birbirine 2-5 mm. olan sürgünler
Kış Tomurcukları: Vejetasyon periyodu sonuna doğru normal renk ve büyüklükleri olan ve sürgünlerin üzerinde cins ve türüne özgü bir diziliş gösteren tomurculuklar

Kil: Çapları 0.002 mm.den küçük, su ve besin tutan topraklar

Kimera: Aşı melezleri

Kirizma: Toprağın 2 pulluk derinliğinde, en az 40. cm işlenmesi

Klamidospor: Bazı mantarlarda oluşan kalın çeperli, ortam koşullarına dayanıklı eşeysiz Sporlar

Klimaks: Bitki topluluklarının kendinden evvelki evrelerine dönüş yapmadan, devamlı
ilerleyerek en mükemmeli bulup, burada karar kılması ( Doyum ). Bitki
topluluklarında klimaks ormandır.

Klima: İklim

Klimatoloji: İklim bilim

Klon: Genotip. Vejetatif olarak üretilip genetik bakımdan tıpatıp ana'ya benzeyen, kökeni tek bir birey olan bitkiler.

Klor: Yeşil

Klorofil: Bitkilere yeşil rengi veren madde

Kloroplast: Yeşil renk hücreleri klorofil hücreleri

Kloroz Yaprakların klorofil kaybederek sararması olayı. Sararma

Kodominant ağaçlar: Bulunduğu ağaç topluluğunun boyca üstünde olup, egemen ağaçlarla beraber tam ışık alan, yanlardan ise daha az ışık alan, orta büyüklükteki ağaçlar.

Kohezyon: Topraktaki moleküllerin birbirini çekme özelliği (bağlanış kuvveti)

Kokus: Bir parçadan ayrılan

Kolchik:(Kolşik): Doğu Karadeniz iklim özelliğine sahip

Kolivyal Topraklar: Yerli toprakların arasına, taşınarak gelmiş maddelerle, karışmış topraklar

Kollenchim (Kollenşim) : Pek doku

Koloid: Çok ince taneciklerden oluşmuş ( un gibi ince ), sıvı içinde erimeyip asılı kalan,kristal olmayan maddeler.

Kloroz: Yapraklarda hastalık nedeniyle sararma

Kokus: Bir parça halinde ayrılan

Kolşik: Bkz. Kolcik

Koltuk altı tomurcuğu: Yan durumlu tomurcuklar

Komensalizm Birbirine zarar vermeden, bilakis yardımlaşmak suretiyle, iki ve daha çok bitkinin ortak yaşama biçimi

Kompost Çürütülmüş organik maddelerden (idrar, dışkı gibi) oluşan bir gübre türü

Kompoze gübre: Potaslı, fosfatlı, azotlu, demirli v.s. karışık gübreler.

Konidi (Chonidium): Mantarlarda çeşitli renk ve şekilde eşeysiz sporlar

Konifer: Kozalaklı bitkiler. Çamlar, ladinler gibi

[B]Kondinental: Karasal- kıtasal (continental)

Kontrast: Peyzaj sanatında " zıtlık yaratılması"

Konukçu: Üzerinde parazit veya zararlı böcek barındıran bitkiler

Koparma Çeliği: Kozalaklılarda 2 yıllık dallardan koparılarak alınan çelikler

Kopulasyon: Bindirmeli veya eklemeli aşı tekniği (Splice graft) Çiftleşme

Korolla: Çiçeklerde taç yapraklar. İç örtü – iç petal çiçeklerin renkli yaprakları

Korbey: bahçelerde sadece çiçeklerin bulunduğu bilim

Kordat Yapraklar: Yüreksi şekilde yapraklar (Cordatus)

Korimbus: Şemsiyemsi biçimde

Koripetal: Çiçeklerde renkli yaprakların (petal) birleşmediği, aksine serbest olduğu durum.

Korisepal: Çiçeklerde sepallerin (çanak yaprakların) birleşmeyip ayrı olması durumu

Koritepal: Çiçekte tepallerin serbest olduğu durum.

Kormofit: Bkz. Cormophyta

Korolla: Bkz. Corolla

Korteks: Kabuk

Koruluk: Yapacak ağaç ( kerestelik gibi ) amaçlı olarak yetiştirilip işletilen ormanlar

Kotiledon: Tohumda cücüğü kaplayan etli kısım.Çenek

Kozolak: Çam, ladin, köknar gibi iğne yapraklı ağaçların meyveleri

Kozalak Pulu: Dişi kozalaklarda tohum tomurcuğunu içeren yaprak. Karpel. Brakte.

Kök Boğazı: Fidan ve ağacın toprakla temas ettiği, kökün en üst bölümü. (kök boynu)

Kök Sürgünü: Kökün yararlanmasıyla oluşan sürgünler

Kök Yumruları: Havanın azotunu alıp depo eden, köklerdeki şişkin oluşumlar (Nodozitler)

Köken Bitkiler: Bkz. Perennial

Kömeş: Çiçek tablası (Gömeç)

Krenat Yaprakları Oymak şekilde yapraklar

Krenulat:

Kromatik: Renksel

Kromoplast: Hücre protoplazmalarındaki renk veren maddeler.

Ksero: Kurak

Kserofil: Kurakçıl, Akdeniz iklim koşullarında, yaz kurağına dayanıklı bitki yapraklarının özelliği

Kserofit: Kurağa dayanıklı bitkiler, Makiler gibi.

Kseromorf: Yapısı kserofit olduğu halde, kendisi kurakçıl olmayan, kurakçıl yapıdaki bitkiler

Kukulat: Kukulata gibi

Kukulat Yapraklar: Kukuleta şeklindeki yapraklar

Kulakçık: Yaprak sapının sürgüne bağlandığı yerde, sapın iki yanında bir çift zarsı veya yaprak şeklindeki çıkıntılar

Kumul: Kumlarla kaplı olup bir ekosistem oluşturan araziler ( Eksibe )

Kubrofit: Bakır bileşikli topraklarda yetişen bitkiler

Kupula: Bkz. Cupula

Kültivar: Kültürle elde edilen bitki alt türleri. Varyeteler melezler v.s.. Kısaca " Cv" ile gösterilir.

Kümeç: Bkz. Kömeç

Kültivatör: Toprağı devirmeden yırtıp, kabartıp, parçalayıp, karıştıran; otları kesen, kökleri yüzeye çıkartan bir toprak işleme aygıtı

Kütikula: Deri özünden oluşmuş tabaka. Sert deri.

Kütin Deri özü

Kütikül: Yaprakların her iki yüzünde bulunup, terleme ve su zayiatını ayarlayan ince zar. Dericik


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 00:17.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)
Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021