Agaclar.NET http://www.agaclar.net/?id=showthread&t=13186 adresinden alınmıştır.

30-10-2006 11:05

B
 
''B'' Köppen iklim tiplerinde kurak kuşağın simgesi

Bacteriophyta: Talli bitkiler, bakteriler grubu.

Badıç: Sebze meyveler

Bağıl Nem: 1m3 havadaki su buharının yüzde olarak ifadesi

Bakka Meyve Üzümsü Meyve

Bakla Meyve: Bkz. Legümen

Bakterisit: Bakteri İlaçları

Basamak: Bot. Yükseltiye bağlı olarak sıralanan ardışık bitki örtüsü tipleri. Bitki tohumları yatay ve düşey yönde yayılışlarına göre sınıflandırılır.

Basit Meyve: Tek diş organ ile tek çiçekten oluşan meyve tipi.

Basit Yaprak: Tek parçadan oluşan yaprak tipi

Baskın: Bir bölgede veya bir bitki topluluğunda en çok, en sık görülen tür.

Basurotu: (Ficaria ranunculoides) Yatık saplı, küçük bitki. Yaprakları yürek biçimindedir. Serin yerlerde yetişir. İlkbaharın ilk günlerinde düğünçiçeğininkine benzer sarı çiçekler açar. Çiçeğinde üç çanak yaprak, altı-dokuz taç yaprak bulunur. Kökünde uzun yumrucuklar vardır.

Güneşli yerlerde yetişen basurotları tohum yapar. Gölgelik yerlerde yetişenler ise kökteki yumrucuklarla veya yaprakların koltuğunda gelişen soğancıklarla çoğalır. Kökü kaynatılarak elde edilen madde basur memelerine karşı ilaç olarak kullanılır.

Başak: Buğday sapının uç kısmı. Genellikle bütün buğdaygillerde bir eksene bitişik taneleri taşıyan kısım. Başak salkınımsı bir çiçek topluluğudur. Fakat çiçek sapları o kadar kısadır ki, çiçekler başak eksenine doğrudan doğruya yapışık gibi görünür. (Mine Çiçeği) Çiçek sapları başakcıklar yoluyla başak eksenine bağlı olursa böyle başaklara birleşik başak denir. (Buğdaygiller)

Başakçı: Hasat zamanında dökülüp tatlalarda kalan başakları toplayan kimse. Kesmik toplayan.
Başçık: Bkz. Anter

Baş Çeliği: Tepe tomurcuğu taşıyan sürgünlerden alınan çelik

Batakotu: Tüysüz bitki. Yaprakları uzun saplı, düz kenarlıdır. Çiçekler çok küçük, pembe veya beyaz olur. Mil'li kıyılarda yetişir. (Aslanağızıgillerden)

Bazofil: Alkali özelliği üstün toprakları seven bitkiler için kullanılır.

Beggiatoa: Su yosunu. Oscillarialara benzer. Onlar gibi ritmik hareketlerle durmadan sallanır. Kloroflsiz olduğundan büyümesi için gerekli enerjiyi sülfirleri ayrıştırmak suretiyle elde eder, bu sırada kükürtü açığa çıkarırı. (Kükürtlü sularda yaşar. Mavi-yeşil su yosunlarından)

Begonya: Bitki cinsi. Bitkiye bu isim San Domingo'daki Fransız valisi Michel Begon'un onuruna 1690'da verilmiştir. (Begonyagillerin örnek bitkisi; 1300 den fazla türü bulunan begonyaların anayurdu Amerika ve Asya'dır.
Bunlar dondan korkan kök saplı veya yumru köklü bitkilerdir. Evlerde, limonluklarda, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bir çok melez çeşidi vardır. Yaprakları bakışımsız, ebruli, mat veya parlaktır. Bireşeyli çiçekleri beyaz, pembe veya kırmızı olur.
Bektaşi kavuğu: Şişkin gövdeli etli bitki. Tepesi az çok tüylü. Çiçekleri sarı olur. Yazın sulanmak ister. Kışın su istemez. (Kaktüsgillerden)

Bel: Toprağı işlemekte kullanılan kazıcı, tezek sökücü
Bellium: Bitki tüürü. Kalın yapraklı, değirmi sarı çiçekli bir bitkidir. Yaprak çiçekleri pembemsi olur. Nemli kayalıklarda yetişir. (Bileşikgillerden)

Bergamot: Turunç türü. Çok güzel esans çıkarılır.

Berlandieri: Amerikan asma türü. Anaç olarak kullanıldığı gib melez elde etmek içinde kullanılır.

Berteroa: Küçük beyaz çiçekli bir bitki türü. Sapı çoğu zaman morumsu olur. Çakıllık yerlerde, demiryolu balastlarının arasında yetişir. (Turpgillerden)

Besi Doku: Tohumun içindeki oğulcuğu (embriyoyu) çevreleyen kısım

Besidokusu: Kapalı tohumlu bitkilerin tohumlarında bulunan ve embriyonun etrafını saran besin maddeleri.
Normal bir döllenmeden sonra oluşan bitki taslağının hücrelerindeki çekirdekler 2n kromozomlu olduğu halde besidokusu hücrelerinin çekirdekleri 3n kromozomludur. Çünki besidokusu n kromozomlu bir sperma hücresiyle 2n kromozomlu bir<< ikinci çekirdek>>in birleşmesinden oluşur. Bu anormal döllenme besidokusu hücrelerine, ana bitki hücrelerinin (evin) zararına bir gelişme imkanı verse bilebitki taslağı haline gelmesine imkan bırakmaz.
Bitki taslağı er veya geç besidokusunu besin maddesi olarak kullanır. Tohumlar olgunlaşıp da besidokusunu soğurursa o tohuma besi dokusuzdenir. Bu gibi tohumlarda; yedek besin çeneklerin içinde bulunur. (Msl.Fasulye) Besidokusu çimlenme sırasında soğurulursa, tohum besidokuludur ve çenekleri yapraksızdır. (Msl. Keneotu)
Yedek besinin kimyevi yapısına göre tohumlar unlu besidokulu, boynuzlu besidokulu, yağlı besidokulu gibi çeşitlere ayrılır.


Besidokusuz: Besidokusu olmayan tohum ve embriyonlar için kullanılır

Besin: Bitkinin çeşitli kısımlarına (Kök, gövde, yaprak,) biriken besleyici maddeler.
Su bitkileri, dibe tutunmuş olsalar bile su altındaki topraktan beslenemezler. Bütün besinlerin sudan alırlar.
Karada yaşayan yüksek yapılı bitkiler tam tersine besinlerini değişik iki ortamdan edinirler. Topraktan köleriyle suyu ve su içindeki erimiş madeni tuzları, havadan yaprakları ile karbondioksit gazını alırlar. Yegane karbon kaynakları havadır.

Besin deposu: Bitkilerde bazı maddeler ilerde kullanılmak üzere birikir; bunlar besin depolarıdır.
Karbonhiratlı besinler (şeker, nişasta, inülin, glikojen)
Azotlu besinler ( Laöron, amino asitler).
Başlıca depo organları yumru kökler, kök, saplar, yumrular, soğanlar, tohumlar ve meyvelerdir.
Depo edilmiş besinlerin kullanılması enzimlerin işe karışmasını gerektiren bir ön sindirim icap ettirir. Bazen faydalı veya faydasız olduğunu kestirmek her zaman mümkün olmayan maddelerde birikir. Bunlar bazı özel dokularda (Salgı dokusu) biriken maddelerdir. Esans, reçine, süt.

Besi Suyu: Bkz Soymuk. Birkilerin çeşitli kısımlarında dolaaşan besleyici sıvı. İki çeşit besi suyu vardır. Hambesisuyu, odun damarlarla kökten yaprağa giden, içinde metal tuzları bulunan sıvıdır. Ongun besinsuyu, yapraklardan bitkinin her tarafına yayılan organik besleyici sıvıdır.

Besleria: Bitki türü. Tropik Amerika'da yetişir. Birçok çeşidi Avrupa'da süs bitkisi olarak yetiştirilir. (Gesneriaceae familyasından)

Bespaye: Bir cins eğrelti otu. (Polypodium vulgare)

Beşbıyık: Muşmulanın iri meyvesi; iri muşmula

Beşli: Beşi bir yerde olan.
Çiçek ya da deniz yıldızı gibi bir organ veya canlının gösterdiği beşli yapı için kullanılır. Beşli diziliş, sapın üzerinde 2/5 lik açılarla dizilir. Çiçeklerde beş taç yapraktan ikisi dışta, ikisi içte, birininde bir yanı içte, bir yanı dışta olursa buna beşli diziliş denir.

Beşparmakotu: (Potentilla) Otsu bitki veya agaççık. Beyaz, sarı, pembe veya kırmızı çiçeklidir. Genellikle kayalıklarda biter. Pek çok türü vardır. Bazıları çileğe benzer. Gülgillerden.

Betel: Tırmanıcı karabiber ağacı. Betel karabibergillerdendir. Linnaeus buna piper betel adını verir. Bu bitki asma gibi ağaçlara veya dikilen hereklere tırmanır. Uzakdoğuda yaprakları, sönmemiş kireç ve felfelek otu meyveiyle karıştırılarak ağızda çiğnenir. Dudakları ve tükrüğü kırmızıya boyar.
Betel'in cevizleri çoğu zaman boyama işlerinde kullanılır.

Beyazlatma: Bir ağaçta işaretlemek amacıyla, ormancı çekiciyle fazla derin olmayan bir kertik açma.

Bezelye: Baklagillerden yuvarlak taneli bitki. (Pisum sativum, P. hordense)

Bezrek: Küçük tohum

Bezrger veya bezrgâr: Tohum saçan çiftçi


Biannual: İki yıl ömürlü otsu bitkiler grubu (Biennis)

Biber: Patlıcangillerden yıllık otsu bitkidir. Sapı silindirimsi, yaprakları uzun uzun saplı, sivri ve rastgele ardışıktır. Çiçekleri beyaz ve tek tek olur. Koni şeklindeki meyvesine biber denir.

Bibennat: Hem basit, hem tüysü yapraklar

Biberiye: Yaprakları sert, kokulu bir bitkidir. (Ballıbabagillerden) Mavi çiçeklidir. Akdeniz çevresinde yaygındır. Genç sürgünler'i bahar olarak kullanılır. Çiçekleri haşlanarak uyartıcı bir şurup elde edilir. Biberiyeden; biberiye ispirtosu, kolanya v.b. yapmaya yarayan değerli bir esans çıkartılır.

Bîd: Esk. Söğüt ağacı

Bîdistan: Söğütlük, söğüt bahçesi

Bîd-i ham: Ödağacının (aquilaria agallochum) yeni filizi

Bifura: Beyaz çiçekli tüysüz bitki. Pis kokuludur. Kireçli topraklarda yetişir. (Maydonozgillerden)

Bignoniaceae: Tırmanıcı agaççıklar familyası. Bileşik yapraklı (Campsis veya bignonia veya büyük basit yapraklı (catalpa) bitkilerdir. (Solanes takımından)

Bikolleteral İki sıra (İletim demetleri için)

Bilateral: İki eksene göre simetrik olan

Bileşikgiller: Çiçekleri bileşik durumda olan önemli bitki familyası.
Bileşiklerin bir kısım (Bazen tüm) çiçekleri borumsu, bir kısım çiçekleri ise kenarlarda dilsi biçimindedir. Çiçeklik pullarla (bürüm) çevrili olabilir.
Tozlaşma genellikle çiçekten çiçeğe ve böceklerle olur. Kapçıklı meyvelerinde çoğu zaman, yayılmayı kolaylaştıran tüycükler bulunur. Bileşikgiller familyasında ağaçlar, ağaççıklar ve hepsinden çok otsu bitkiler vardır. Bir kısmı yiyecek bitkisi olarak, fakat çoğu süs bitkisi olarak yetiştirilir. Birçoğunda hoş kokulu esanslar veya acı maddeler bulunur.
Başlıca türler; dulavraotu, enginar, marul, yerelması, ayçiçeği, yıldızçiçeği, edelvays, papatya, pelin, aynı safa, beyaz papatya, kasımpatı, deve dikeni.


Billardiera: (1843 te ölen Normandiyalı botanikçi ve gezgin H. de la Billardiere'nin adından) Sarmaşık dallı bir bitki (Billardiera longiflora ve fusiformis kafe ve çardakları süslemek için yetiştirilir. Pittosporaceae familyasından).

Billbergia: (İsveçli tabiat bilgini G.J.Bilberg'in adından) uzun ömürlü otsu bitki. Renkli bürgüsünün gözalıcı güzelliğinden dolayı bir çok türleri sıcak limonluklarda yetiştirilir. (Ananasgillerden)

Bileşik Meyve: Böğürtlen, dut gibi çok meyvecikten oluşmuş, çok çiçekten meydana gelen meyve tipi

Bileşik Yaprak: Birçok yaprakçığın bir araya gelmesiyle oluşmuş; sürgüne tek bir sap ile birleşen, tüysü veya ışınsal tüylü yaprak durumu.

Bindirma Aşı: Ayni kalınlıktaki anaç ve kalemin aşılama şekli

Binyaprak: Su bitkisi. Yaprakları halka dizilişlidir. Daha çok akvaryumlarda bulunur. Işık yardımı ister. En yüksek 20°C. Halorhagidaceae familyasından. İlmi adı; Myriophyllum.

Bir cinsli: Erkek ve dişi çiçeklerin ayni bitki üzerinde, ayrı ayrı yerlerde bulunması hali (Monoik – Bir evcikli)

Bir cinsli, iki evcikli: Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı ayrı bitkiler üzerinde bulunması hali ( Dioik)

Bir çenekliler: Tek çenekliler. Bkz. Monokotiledon

Bir çiçekli: Tek çiçeği olan. Lâle tek çiçeklidir.

Bir damarlı: Yapraklarında tek damar bulunan

Bir evcikli: Erkek ve dişi çiçeklerin aynı bitkide ayrı dallarda yer alması

Bireşeyli: Yalnız erkek veya yalnız dişi olan.
Bir bitkinin bazı sürgünleri erkek, bazıları dişi organı taşırsa bunlara iki evcikli denir. Bir sürgünde hem erkek, hem dişi çiçek bulunursa o zaman bir evcikli olur.
Aynı sürgünde hem bireşeyli, hem iki eşeyli çiçek bulunursa o bitkiye çok evcikli denir.
Bazı elemanları iki evcikli, bir veya çok evcikli olan bitkilerede bir eşeyli denir. Erdişi bitkilerde ise bütün çiçekler hem erkek, hemde dişi olduğundan bunlara iki eşeyli denir.

Birlikler: Bkz. Assosiasyonalr

Bir yumurtacıklı: Tek yumurtacığı bulunan meyve yaprakları için kullanılır. (Latin çiçeği, sütleğen, maydonozgiller)

Bisanuel: İki yıl ömürlü bitkiler

Biscutella: Avrupa'da seyrek olmakla beraber pek çok türü bulunur. Genellikle kireçli kurak yerlerde yetişir. Meyveleri yatay 8 biçiminde veya çok yassıdır. Turpgillerden.

Biserrat: İki sıralı dişli (yapraklar)

Biserrula: Sapları yatay, kırlarda yetişen baklagillerden bir bitki türü.

Bişe: Sazlık, meşelik, orman

Bitey: Bk. flora

Bitişik: Bir başkasına bitişmiş olan yaprak, çiçek ve meyve için kullanılır; hanımelinin yaprak ve çiçekleri, bitişik yaprak ve çiçeklere örnektir.// Bitişik çanak yapraklılar, çiçeklerin çanak yaprakları birbirine bitişik olan bitki sınıfı (Gamosepalous). // Bitişik taç yapraklılar, taç yaprakları bitişik olan taçların özelliğidir.

Bitişik çanak yapraklı: Çanak yqaprakları birbirine bitişk çanaklar için kullanılır.

Bitki: (Bitmekten bit-ki) Bittiği yere kökleriyle tutunmuş olduğu halde gelişip döl veren ve ömrünü tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren yosun, ot, ağaç gibi yaratıkların genel adı. (Fakat bu gün için topraksız tarım yapılarak bitki yetiştirmek mevcuddur.)
Bitki Formasyoları Bkz. Vejetasyon tipleri

Bitkitaslağı: Tohumlu bitkilerde çimlenmeden önce tohumun içinde uyku halinde bulunan embriyon.

Biyom: Yeryüzünde geniş alanları kaplayan büyük bitki toplulukları. Yağmur ormanları, Tundralar gibi

Biyotop: Yaşam ortamı. Habitat

Blukar: Tahribe uğramış ve kendi haline bırakılmış ormanların yerinde, çabuk büyüyenlerin egemen olduğu ikincil ormanlar

Boğ: Turbiyer. (Ham linyit)

Bordür: Bir objeyi çeviren kenar (Çiçek tarhlarını, korbeyleri, yolları gibi)

Bostan: Sebze bahçesi veya kavun – karpuz – hıyar'ın ortak ismi

Bostriks Helezoni, sarmal (çiçek durumu)

Botanik Bahçesi: İçinde çeşitli ağaç, çalı, çiçek v.b. bitki materyali ve canlı örnekleri bulunan büyük park ve bahçeler

Botanist: Bitki uzmanı, Botanikçi

Brachte (Braktre) : Çiçekte tomurcukları örten, pul görünümünde, bazı taksonlarda körelmiş yaprakcıklar (Gelin Duvağı bitkisinin renkli kısımları gibi). Dış pul

Bryophyta: Kara yosunları

Bs: Step iklim kuşağının simgesi (ksefofitlerin vatanı)

Budak: Ağaçlarda dal olacak sürgünü kesilmiş daldaki yeri

Bulbus: Soğan (Bulb)

Bx: İç Anadolu geçiş iklimi bölgesi (Burdur, kayseri, Çorum, Merzifon)

Bw: Çöl iklimi simgesi


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 00:21.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)
Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021