agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Orman, Ormancılık, Orman Yangınları, Ağaçlandırma (http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/)
-   -   Özel Ağaçlandırma, Hatıra ormanları, Özel ormanlar (http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/3556.htm)

malina 07-08-2005 17:25

Özel Ağaçlandırma, Hatıra ormanları, Özel ormanlar
 
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ TANITIMI

1- Özel ağaçlandırma ne demektir?
Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasındaki bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerlerini geliştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerin asli veya tali orman ürünü veren bitki türleriyle yaptıkları ağaçlandırmalara ÖZEL AĞAÇLANDIRMA denir.

2- Özel ağaçlandırma çalışmalarının yasal dayanağı nedir?
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3302 sayılı Kanunla değişik 57 ve 63’üncü maddeleri ile, bu kanuna 2896 sayılı Kanunla eklenen ek 5’inci maddesi hükümlerine göre hazırlanarak 23.02.1998 tarih ve 23267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİDİR” dir

3- Özel ağaçlandırma çalışmaları nerelerde yapılmaktadır?
Orman sınırları içindeki açıklıklarda, bozuk vasıflı ormanlık alanlarda ve verimli orman alanları ile çevrili olan 100 dekardan büyük boşluk veya bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLMEKTEDİR


DEVLET ORMANLARINDA YAPILACAK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

4- Devlet ormanı sayılan yerlerde özel ağaçlandırma yapılabilir mi ?
Evet, Devlet ormanı sayılan yerlerde arazi tahsis edilerek özel ağaçlandırma yapmak mümkündür. Söz konusu sahanın orman işletme şefliğinin amenajman planında “AĞAÇLANDIRILMASI LÜZUMLU SAHA” olarak ayrılmış olması gerekmektedir.

5) Devlet ormanlarında tahsis edilecek olan sahanın büyüklüğü en az kadar olmalıdır?
Özel ağaçlandırma yapmak üzere tahsisi istenilen sahanın en az 30 dekar büyüklüğünde olması gerekmektedir.

6) En fazla kaç dekar sahada çalışma yapılabilir?
Bir defada en fazla 3000 dekar büyüklüğündeki sahada özel ağaçlandırma yapılabilir. Odun hammaddesi işleyerek faaliyetini sürdüren kuruluşların kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları özel ağaçlandırmalarda saha büyüklüğü sınırı yoktur.

7) Özel ağaçlandırma yapılacak yerin; kadastrosunun yapılmış olması gerekli midir ?
Hayır. Kadastro çalışması yapılmamış olan ormanlık yerlerde de özel ağaçlandırma yapmak mümkündür. Ancak, sahanın mülkiyetinde herhangi bir problem olmaması ve orman teşkilatından başka hiçbir kişi veya kurumun söz konusu sahayla ilgili tasarruf hakkının bulunmaması gerekmektedir.

8) Verimli devlet ormanlarında özel ağaçlandırma yapılabilir mi?
Kesinlikle yapılamaz.
Ayrıca; verimli ormanların arasında bulunan ve herhangi bir sebeple meydana gelen açıklık, ağaçsız orman toprağı veya bozuk orman haline dönüşmüş 100 dekardan daha küçük alanlar da özel ağaçlandırmaya konu edilmez.

9) Ormanlık alanda özel ağaçlandırma yapmak için nereye başvurulur?
En yakın orman idaresine bir dilekçe ile başvurulur. Talep edilen sahaya ait kroki dilekçeye eklenir.

10) Özel ağaçlandırma yapılacak sahayı kim bulur?
Saha, özel ağaçlandırmayı yapmak isteyen kişi veya kurum tarafından bulunur. Ancak saha bulmada, orman idaresince yardımcı olunur.
Başvuru sahibi; hangi orman işletme şefliği sınırları içinde ağaçlandırma yapmak istiyorsa, o işletme şefliği ile irtibat kurarak çalışma yapacağı sahayı daha kolay tespit edebilir.

11) Başvurular ne kadar sürede incelenir?
Yönetmelik gereği oluşturulan heyet haftada bir gün toplanarak tüm müracaatları en geç 45 gün içinde sonuçlandırır.

12) Sahayı inceleyecek olan heyet kimlerden oluşur?
Orman Bölge Müdürlüğünün Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü başkanlığında Orman İşletme Müdürü ve Etüt Proje Başmühendisinden oluşur.
Etüt Proje Başmühendisinin bulunmadığı yerlerde, heyete AGM Başmühendisi katılır.

13) İnceleme tarihi ve sonucu hakkında, başvuru sahibinin bilgisi olur mu?
Arazi etüt tarihi, başvuru sahibine önceden bildirilir. Özel ağaçlandırmaya uygun olmayan sahalar için heyet tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak, heyete katılan Başmühendislik tarafından resmi yazıyla başvuru sahibine gönderilir.

14) Saha, heyet tarafından uygun bulunursa ne yapılır?
Heyet tarafından ön etüt raporu düzenlenir. Orman Bölge Müdürlüğünün uygun görüşleriyle, onaylanmak üzere Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğüne (AGM’ye) gönderilir.

15) Hangi arazilerde özel ağaçlandırma izni verilmez?
 • Verimli devlet ormanlarında,
 • Amenajman planındaki “Ağaçlandırılacak Sahalar Tablosunda” yer almayan sahalarda,
 • Bu tabloda yer alsa dahi, fiilen verimli orman niteliğini kazanmış sahalarda,
 • Verimli orman alanları içindeki 100 dekardan küçük sahalarda,
 • Teknik açıdan uygun olmayan sahalarda, (toprak türü, toprak derinliği, taşlık, eğim,rakım vs)
 • Ulaşıma bağlı boşaltma problemi olan sahalarda,
 • Muhafaza ormanlarında,(toprak muhafaza karakteri taşıyan)
 • Bakanlığın uyguladığı projelerde “Tampon Saha” olarak bırakılan alanlarda (Köy Tüzel Kişilikleri hariç)
 • Otlak olarak kullanılan yerlerde (Köy Tüzel Kişilikleri hariç)
 • Mülkiyet belgesinde “MERA” olarak belirtilen sahalarda,
 • Mülkiyet ihtilafı olan yerlerde,
 • Doğal ve tarihi sit alanlarında,
 • İlan edilen turizm alan ve bölgelerinde,
 • Deniz, göl ve akarsuların kıyı kenar çizgisi içerisinde ve bitişiğindeki (kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 m.lik mesafe içinde) sahalarda,
 • Başka kişi ve kuruluşlara tahsisli olan sahalarda,
 • Ruhsat süresi dolduğu için veya faaliyetleri sona erdiği için orman idaresine teslim edilmiş olan maden sahalarından, teslim tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olan sahalarda,
 • Güvenlik açısından sakıncalı olan yerlerde,
 • Amenajman planlarında bozuk orman olarak gözüküp fiili durumu verimli orman olan alanlarda, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İZNİ VERİLMEZ.
16) Ön Etüt Raporu AGM tarafından onaylanırsa ne yapılır?
Ön Etüt Raporunu onaylayan AGM, söz konusu sahanın başvuru sahibine Bakanlıkça tahsis edilmesi amacıyla onaylı raporun bir nüshasını Orman Genel Müdürlüğüne (OGM’ye) gönderir.
Bu safhada başvuru sahibinin yapacağı hiçbir işlem yoktur. Orman Bakanlığı tarafından sahanın kendisine tahsis edilmesini bekler.

17) Saha tahsisi için herhangi bir bedel alınır mı?
Hayır alınmaz. Bakanlıkça uygun görülen sahalar, 6831 sayılı Orman Kanununun 57 inci maddesi uyarınca başvuru sahibine bedelsiz olarak tahsis edilir.

18) Tahsis süresi kaç yıldır?
Özel ağaçlandırma amacıyla sahaya dikilecek türlerin idare süresi kadardır. Uzun idare süresi olan türlerle yapılacak ağaçlandırmalarda saha 49 yıllık süre için tahsis edilmekte, usulüne uygun çalışıldığında süre bir kez daha 49 yıla kadar uzatılmaktadır. İdare süresi 49 yıldan az olan ağaç türleri için ağacın idare süresi kadar tahsis yapılır.

19) Aynı saha için birden fazla talep olması halinde, öncelik kimin olur?
Bu durumda, aşağıdaki sıralamaya göre öncelik verilir.
 • Saha hangi köyün mülki hudutlarında ise o köy tüzel kişiliğine,
 • 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesine uygun olarak kurulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifine
 • O yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere
 • Odun hammadde olarak tüketen en yakın sanayi kuruluşuna
 • Diğer tüzel kişilere
 • Diğer gerçek kişilere
20) Saha tahsis izni verildikten sonra ne yapılır?
Başvuru sahibi; izinin verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, serbest çalışan orman mühendisine “UYGULAMA PROJESİ” yaptırır. 7 nüsha olarak hazırlanan proje, ilgili Başmühendisliğe teslim edilir.
Köy tüzel kişiliklerinin yapacağı özel ağaçlandırmalarda, uygulama projesi orman idaresince yapılır veya yaptırılır.

21) 3 ay içerisinde uygulama projesi teslim edilmezse ne olur?
Başvuru sahibi bir yazı ile ikaz edilir, 1 aylık ek süre verilir. Bu süre içinde de projenin teslim edilmemesi durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmadan sahanın tahsis izni iptal edilir.

22) Saha büyüklüğü ne olursa olsun, uygulama projesi yaptırmak gerekli midir?
Hayır değildir. 50 dekardan büyük sahalar için uygulama projesi düzenlenmekte olup, 50 dekardan küçük sahalarda uygulamalar ön etüt raporuna göre yapılmaktadır.

23) Uygulama projesini hangi makam onaylar?
1000 dekar ve daha küçük sahalar için düzenlenen uygulama projeleri Bakanlık Bölge Müdürlüğü tarafından, 1000 dekardan büyükleri ise Genel Müdürlük(AGM) tarafından onaylanır.

24) Saha başvuru sahibine ne zaman teslim edilir?
Onaylı projenin Orman İşletme Müdürlüğüne ulaşmasından sonra saha ilgiliye teslim edilir.

25) Sahada değerlendirilebilir orman emvali varsa, bu emval ne olur?
Bu emval Orman İşletme Müdürlüğünce en geç 60 gün içinde boşaltılıp, saha ilgiliye teslim edilir.

26) Çalışmalara ne zaman başlanır?
Kredi talebi olmadan yapılacak olan çalışmalarda, sahanın teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanır.
Kredili çalışmalarda ise, ilk iş bölümüne ait kredi avansının birinci diliminin alınmasından sonra 30 gün içinde işe başlar.

27) Özel ağaçlandırma çalışmaları için teşvik kredisi veriliyor mu?
Evet, başvuru sahibinin talebi halinde Ağaçlandırma ve Ağaçlandırma Fonu Yönetmelikleri çerçevesinde teşvik kredisi verilmektedir. Krediler Ağaçlandırma Fonundan karşılanmaktadır.

28) Hangi işler için kredi verilmektedir?
Onaylı projesindeki kadar olmak üzere; dikenli tel, ihata kazığı, arazi hazırlığı, fidan bedelleri, fidan dikimi ve 3 yıllık bakım için teşvik kredisi verilmektedir. Ancak tali orman ürünü veren türlerle yapılacak özel ağaçlandırmalarda bazı işlere kredi verilmez. Bu konu, 31-39 uncu soruların cevap kısmında etraflıca açıklanmıştır.

29) Kredinin faizi var mıdır?
Köy tüzel kişiliklerinin yapacağı özel ağaçlandırmalar için verilen krediler “FAİZSİZ” dir. Gerçek ve diğer tüzel kişiler için yapılan uygulama ise şöyledir:
İdare süresi 30 yılı aşan asli orman ürünü veren ağaç türleri ile yapılacak özel ağaçlandırmalara verilen krediler faizsizdir.
Hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile tali orman ürünü veren Ceviz, Kestane, Antepfıstığı, Zeytin, Mahlep ve Harnup türleriyle yapılacak ağaçlandırmalar için verilecek krediye faiz uygulanmaktadır.
Faizi, T.C. Ziraat Bankasının Bitkisel Üretim için verdiği kredilere o yıl uyguladığı faiz oranının üçte biri kadardır.

30) Geri ödeme ne zaman yapılacaktır?
İdare süresi 30 yılı aşan asli orman ürünü veren ağaç türleri ile yapılacak ağaçlandırmalar için verilen kredi, otuzuncu yılın Ekim ayında bir defada geri alınır.
Hızlı gelişen yerli ve yabancı tür orman ağaçları ile tali orman ürünü veren türler için verilen kredi, üretiminin yapıldığı yılın veya en geç on beşinci yılın Ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.

malina 07-08-2005 17:31

31) Tali orman ürünü veren türlerle özel ağaçlandırma yapılabilir mi, hangi işlere kredi verilir?
Evet, başta Ceviz olmak üzere yetişme muhiti şartları bakımından tabii olarak yetişen Kestane, Antepfıstığı, Zeytin, Mahlep ve Harnup türleriyle, orman idaresinin uygun göreceği şekilde saf veya karışık ormanlar tesis etmek amacıyla özel ağaçlandırma yapılabilir.
Bu türlerin yetişme muhiti şartları ile kredi imkanları aşağıda açıklanmıştır.

32) Özel ceviz ağaçlandırması yapabilmek için şartlar nelerdir?
 • Özel ceviz ağaçlandırması yapılırken, mutlaka AŞILI CEVİZ FİDANI kullanılmalıdır.
 • Yılda 4-6 kez sulama yapılacağından, sulama imkanı bulunmayan sahalarda kesinlikle Ceviz ağaçlandırmasına izin verilmemektedir.
 • Ceviz tuzluluğa karşı çok hassas olduğundan, toprağın ve sulama suyunun içindeki tuz miktarı milyonda 1,5 oranını geçmemelidir.
 • Arazi meyili % 35’i geçmemelidir.
 • Toprağın mutlak derinliği en az 60 cm., mutlak+fizyolojik toprak derinliği ise en az 100 cm olmalıdır.
 • Topraktaki kireç oranı % 25’i geçmemelidir.
 • Taban suyu toprak yüzeyinden en az 1,5 metre aşağıda olmalıdır.
 • 2 yaşında sertifikalı fidanlar kullanılmalıdır.
 • Arazi hazırlığı, ihata, fidan bedeli, dikim gideri ve 3 yıllık bakım tutarı, projesinde belirtilen tutar kadar olmak üzere kredi olarak verilir.
33) Kestane, Antepfıstığı, Mahlep ve Harnup türleriyle yapılacak özel ağaçlandırmaların şartları nelerdir?
 • Bu türlerle yapılacak özel ağaçlandırmalarda, tesisin kurulacağı sahada bu türlerin doğal olarak yetişmiş fertlerinin bulunması zorunludur.
 • Mutlak toprak derinliği en az 30 cm., mutlak+fizyolojik toprak derinliğinin ise 100 cm. olması gerekmektedir.
 • Sahanın büyüklüğü hususunda Köy Tüzel Kişiliklerine herhangi bir kısıtlama uygulanmamakta, 3000 dekara kadar saha tahsisi yapılmaktadır.
 • Gerçek ve diğer tüzel kişilikler; Kestane – Mahlep – Harnup türleriyle en fazla 500 dekar alanda, Antepfıstığı ile de en fazla 250 dekar alanda özel ağaçlandırma yapabilirler.
 • Arazi hazırlığı, fidan bedeli, ihata ve dikim giderleri için, projesinde belirtilen tutar kadar kredi verilir.
 • Projede öngörülecek bakım çalışmalarını proje sahibi kendi imkanları ile gerçekleştirecek, buna dair taahhütnameyi başvuru dilekçesi ile birlikte idareye verecektir.
 • Tesiste, sertifikalı fidanlar kullanılacaktır.
 • Projelerde; Kestane, Antepfıstığı ve Harnup için idare süresi 150 yıl, Mahlep için ise 60 yıl olarak planlanacaktır.
34) Zeytin ile Yapılacak Özel Ağaçlandırma Şartları nelerdir ?
 • Talep edilen alanda, doğal olarak yetişmiş Zeytin ağacı fertleri bulunmalıdır.
 • Mutlak toprak derinliği en az 60 cm., mutlak + fizyolojik derinlik ise 120 cm. olmalıdır.
 • Çalışma yapılacak yerde yıllık yağış en az 400 mm. olmalıdır.
 • Sulama suyu mutlaka bulunmalıdır.
 • Havanın –7 °C den daha soğuk olduğu yerlerde zeytin ağacı zarar görmektedir. Tesisin zarar görmemesi için, İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerindeki erken ve geç donlarda havanın –7 °C den daha soğuk olduğu yerlerde zeytin ağaçlandırmasına izin verilmemektedir.
 • Taban suyunun 1 m. den daha yakın olduğu veya kış mevsiminde 3-4 haftadan fazla su altında kalan yerler zeytin ağaçlandırmasına konu edilmemektedir.
 • Zeytin ağaçlandırması yapılacak saha, en fazla % 15 eğimli olabilir.
 • Saha büyüklüğü hususunda Köy Tüzel Kişiliklerine herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Gerçek ve diğer tüzel kişilikler; en fazla 80 dekar sahada özel zeytin ağaçlandırması yapabilirler.
 • Çelik köklendirme ile üretilmiş 1 yaşında birinci sınıf fidan kullanılır.
 • Fidanların sertifikalı olması zorunludur.
 • Projede öngörülecek bakım çalışmalarını proje sahibi kendi imkanları ile gerçekleştirecek olduğundan, buna dair taahhütnameyi başvuru dilekçesi ile birlikte idareye verir.
 • Arazi hazırlığı, fidan bedeli, ihata ve dikim giderleri, projesinde belirtilen tutar kadar olmak üzere kredi olarak verilir.
 • Projelerde zeytin için idare süresi 150 yıl olarak alınacaktır.
35) Endüstriyel ağaçlandırma sahası ne demektir?
Derin topraklara sahip olan yerlere “ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHASI” denilmektedir. Böyle yerlerde mutlak toprak derinliği en az 30 cm., mutlak + fizyolojik toprak derinliği ise en az 100 cm.dir.
Bu asgari değerlerden daha sığ toprağı olan yerler ise endüstriyel ağaçlandırmaya uygun olmayan yerlerdir.

36) Defne, Güveyotları, Kekik, Gebere, Adaçayı, Kuşburnu ve benzeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerle özel ağaçlandırma çalışması yapılabilir mi, kredi verilir mi?
 • Evet, endüstriyel ağaçlandırma alanlarında asli türün altında ikinci tür olarak, endüstriyel ağaçlandırmaya uygun olmayan alanlarda ise tam alanda bu türlerin yetiştirilmesine izin verilir. Yetişme muhiti şartlarının bu türlere uygun olması ve yapılacak çalışmaların projede belirtilmesi gerekmektedir.
 • Endüstriyel ağaçlandırma alanlarında asli türün altında ikinci tür olarak yetiştirildiğinde bu türlere kredi verilmez.
 • Endüstriyel ağaçlandırmaya uygun olmayan sahalarda bu türlerle tam alanda yapılacak çalışmalara projesindeki tutar kadar kredi verilir.
 • Kredinin vadesi 7 yıldır. İlk üç yılı faizsiz ve geri ödemesizdir. Dördüncü yıldan itibaren her yıl dörtte biri ödenmek koşuluyla ana para ve faizi, her yılın Ekim ayında tahsil edilir.
 • Uygulanacak faiz oranı; T.C. Ziraat Bankasının Bitkisel Üretim için verdiği kredilere o yıl için uyguladığı faiz oranının yarısı kadardır.
 • Diğer şartlar ve kredi imkanları aşağıda açıklanmıştır.
37) Defne ve Kuşburnu ile yapılacak ağaçlandırmaların şartları nelerdir?
 • Tesiste 1+0 yaşında, sertifikalı fidanlar kullanılacaktır.
 • Proje sahasında mevcut Defne veya Kuşburnu fertleri muhafaza edilecektir.
 • Toprak işlemesi 1 m. boyunda şaşırtmalı kesik teras şeklinde yapılacaktır.
 • Arazi hazırlığı, ihata, fidan bedeli ve dikim giderleri için, projesinde belirtilen kadar olmak üzere kredi verilmektedir.
 • Proje sahibi; projede öngörülecek bakım çalışmalarını kendi imkanları ile gerçekleştireceğinden, buna dair taahhütnameyi başvuru dilekçesi ile birlikte idareye verecektir.
 • Defne ve Kuşburnu için idare süresi, projelerde 60 yıl olarak planlanacaktır.
38) Kekik, Güveyotları ve Adaçayı ile yapılacak ağaçlandırmaların şartları nelerdir?
 • Orman içi açıklık niteliğindeki sahalarda tam alanda, bozuk vasıflı ormanlık alanlarda ise mevcut doğal vejetasyonun sahayı kapatma oranının % 50 den az olduğu yerlerdeki boşluklarda, bu türlerle uygulama yapılabilecektir.
 • Mecvut diri örtü muhafaza edilecektir.
 • Arazi hazırlığı ve ihata işleri için projede belirtilen tutar kadar kredi verilmektedir.
 • Tesis için gerekli tohum veya fidanların temini ile, projede öngörülecek bakım çalışmalarını proje sahibi kendi imkanları ile karşılayacaktır. Buna dair taahhütnameyi başvuru dilekçesi ile birlikte idareye verecektir.
 • Bu türler için idare süresi, projelerde 60 yıl olarak planlanacaktır.
39) Gebere (Kapari) ile yapılacak ağaçlandırmaların şartları nelerdir?
 • Mevcut doğal vejetasyonun sahayı kapatma oranının % 50 den az olduğu yerlerde Gebere ağaçlandırmasına izin verilecektir.
 • Mevcut diri örtü aynen muhafaza edilecektir.
 • Sertifikalı fidanlar kullanılacaktır.
 • Arazi hazırlığı, fidan bedeli ve dikim giderleri için projede belirtilen tutar kadar kredi verilmektedir.
 • Gebere’nin hayvan vb. gibi zararlılardan etkilenmeyeceği göz önüne alınarak, ihata için kredi verilmemektedir.
 • Proje sahibi; projede öngörülen bakım çalışmalarını kendi imkanları ile gerçekleştireceğine dair taahhütnameyi başvuru dilekçesi ile birlikte idareye verecektir.
 • Gebere için idare süresi, projelerde 60 yıl olarak planlanacaktır.

HAZİNE ARAZİLERİNDE YAPILACAK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

40) Hazine Arazilerinde Özel Ağaçlandırma Yapılabilir mi ?
Evet, Hazine’ye ait olduğu tescil edilmiş olan yerlerde, saha tahsisi yaptırarak özel ağaçlandırma yapmak mümkündür.

41) Saha büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
 • İmar planları içinde ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda herhangi bir alt sınır yoktur. Kredili olarak çalışma düşünülürse sahanın en az 10 dekar olması gerekir.
 • İmar planları dışındaki sahalar için ise 20 dekardan az olmamak üzere irtifak hakkı verilir.
 • Hazine arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırmalarda üst sınır 3000 dekardır.
42) Saha parçalı olabilir mi?
Evet olabilir. İmar planları dışında parça büyüklüğü en az 5 dekar olmalıdır. İmar planları içindeki sahalarda ise kredi talep edilirse parça büyüklüğü en az 5 dekar olmalıdır.

43) Sahayı kim bulur?
Saha, özel ağaçlandırma yapmak isteyen kişi veya kuruluş tarafından bulunur. Bulunan sahanın krokisi o yerin Mal Müdürlüğünden veya İlçe Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilir.
Talep edilen saha, kroki üzerinde ölçekli olarak işaretlenmeli, parsel numarası ve komşu parsel numaraları da belirtilmelidir.

44) Başvuru nereye yapılır?
Sahanın krokisi eklenerek, o yerin Kaymakamlığına veya Valiliğine bir dilekçe ile başvuru yapılır.

45) Başvurudan sonraki işlemler sırasıyla nelerdir?
 • Dilekçe verilen makamın idaremizden talebi üzerine, Etüt Proje Başmühendisi veya Mühendisi (Etüt Proje Başmühendisliğinin bulunmadığı yerlerde AGM. Başmühendisi), başvuru sahibine önceden bildirdiği tarih de sahayı inceler. Saha özel ağaçlandırmaya uygunsa Ön Etüt Raporu düzenler.
 • Ön etüt raporu, Bakanlık Bölge Müdürlüğünce onaylandıktan sonra ilgili Kaymakamlık veya Valiliğe gönderilir.
 • Kaymakamlık veya Valilik, ÖN İZİN verilmesi için raporu Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderir.
 • Ön izin verilirse başvuru sahibi, 3 ay süre içerisinde uygulama projesini 7 takım halinde serbest çalışan Orman Mühendisine yaptırıp, ilgili Başmühendisliğe teslim eder.
 • 50 dekardan küçük sahalarda yapılacak özel ağaçlandırmalar için proje yaptırmaya gerek yoktur. Böyle sahalardaki uygulamalar, ön etüt raporuna göre yapılmaktadır.
 • Proje sahası 1000 dekar ve daha küçük ise uygulama projesi Bakanlık Bölge Müdürlüğünce, büyükse Genel Müdürlükçe (AGM’ce) onaylanır.
 • Onaylı proje başvurunun yapıldığı Kaymakamlık veya Valilik tarafından KESİN İZİN verilmesi için tekrar Milli Emlak Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 • Kesin izin verilince başvuru sahibi, o yerin Mal Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne taahhütname verir. Kira sözleşmesi yapılır. Saha, başvuru sahibine teslim edilir.
 • Özel ağaçlandırmayı yapacak kişi veya kuruluşun kredi talebi varsa; projesindeki miktar kadar ağaçlandırma fonundan kredi tahsis edilmesi için Genel Müdürlüğe (AGM’ye) bir takım projeyle birlikte bu talep arz edilir. Bu işlemi Bakanlık Bölge Müdürlüğü yapar.
 • Kredi talebi olmasa dahi, bütün projelerin bir nüshası bilgi için AGM’ye gönderilir.
 • Kredinin tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra ilk iş bölümüne ait kredinin birinci dilim avansı alınarak uygulamalar geçilir.
46) Kira bedeli alınır mı ?
Köy tüzel kişilikleri ile Belediyelerden kira alınmaz. Gerçek ve diğer tüzel kişilerden ise toprağın verimliliğine ve dikilen ağaç türüne göre, her yıl dekar başına belirlenen miktar kadar kira alınır.
Kira bedelleri çok az olup, sembolik mahiyettedir. Örneğin 1998 yılında; Kavak, Kestane, Okaliptüs, Ceviz, Kızılağaç ve Fıstıkçamı türleri ile yapılacak ağaçlandırmalarda 5 yıl süre ile dekar başına yılda alınacak kira bedeli 500.000 TL. dir. Altıncı yıldan itibaren proje sonuna kadar ise dekar başına her yıl 1.000.000 TL. kira alınacaktır. Diğer türlerle yapılacak ağaçlandırmalarda alınacak kira bedelleri ise bu miktarlardan daha azdır.

47) Hangi işler için kredi verilir?
Tasdikli projesindeki kadar olmak üzere; arazi hazırlığı, dikenli tel, ihata kazığı, fidan bedelleri, dikim giderleri ve 3 yıllık bakım tutarı kadar kredi verilir.
Ormanlık alanlardaki çalışmaların anlatıldığı II. Bölümün 29-39’uncu soruların cevap kısımlarındaki tali orman ürünü veren türlerle yapılacak özel ağaçlandırmalar için açıklanan teknik hususlar, kredi imkanları, faiz oranları ve geri ödeme şartları Hazine arazilerinde yapılacak çalışmalar için de aynen geçerlidir.
Kestane, Mahlep, Harnup, Antepfıstığı ve Zeytin türleri için ormanlık sahalarda uygulanan saha büyüklüğü sınırları, Hazine arazilerinde uygulanmaz.

48) Bitki türleri bakımından herhangi bir şart var mıdır?
Evet vardır. Hazine arazileri üzerinde asli orman ağacı türlerinin dışındaki türlerle kredili olarak özel ağaçlandırma yapılmak istendiğinde, sahanın en az % 50’sinde asli orman ağacı türleri ile ağaçlandırma yapmayı planlamak şarttır. Köy tüzel kişiliklerinin yapacağı çalışmalarda bu kural uygulanmamaktadır.

49) Arazi sınıfı bakımından herhangi bir kısıtlama var mıdır?
Evet vardır. Özel ağaçlandırma izni genelde (V) ve daha yukarı sınıftaki hazine arazilerinde verilir.
Ancak (I), (II), (III) ve (IV) sınıf hazine arazilerinde; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ile ceviz, kestane, antepfıstığı, harnup ve zeytin türleri kullanılarak yapılacak özel ağaçlandırmalara izin verilir.

50) Özel ağaçlandırma izni verilmeyen Hazine arazileri nereleridir?
 • Teknik açıdan uygun olmayan yerler (toprak türü, toprak derinliği, taşlılık, eğim, rakım, çevre kirliliği vb. gibi nedenler)
 • Yolu olmayan yerler,
 • Mülkiyet ihtilafı olan yerler,
 • Doğal ve tarihi sit alanları içinde kalan yerler,
 • İlan edilen turizm alan ve bölgelerinde olan yerler,
 • Deniz ve göl kıyı kenar çizgisi içerisinde ve bu çizgiden kara yönüne uzanan 100 m.lik mesafe içinde kalan yerler,
 • İmar planı içinde olup da, ağaçlandırılacak alan olarak gözükmeyen yerler,
 • Güvenlik açısından sakıncalı olan yerler.

malina 07-08-2005 17:32

SAHİPLİ ARAZİLERDE YAPILACAK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

51) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma yapabilmek için saha büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
En az 10 dekar, en fazla 3000 dekar olmalıdır. Saha parçalı ise en küçük parçası 5 dekardan az olmamalıdır.

52) Arazinin tapusu yoksa özel ağaçlandırma yapılabilir mi?
Evet yapılabilir. Ancak arazi üzerindeki zilyetliğin 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14’ncü maddesinde yazılı belgelerden biri ile belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca zilyetlik belgesinin talep konusu araziye ve talep sahibine ait olduğu mahkeme kararıyla tespit ettirilmelidir.
Talep sahibi, bu tespitleri yaptırdıktan sonra özel ağaçlandırma için müracaat edebilir.

53) Başvuru nereye yapılır?
Özel ağaçlandırma yapılacak olan arazinin sahibi, noterden tasdikli çap ve tapuyu ekleyerek bir dilekçeyle en yakın orman idaresine başvurabilir.

54) Başkasına ait bir araziyi kiralamak suretiyle özel ağaçlandırma yapılabilir mi?
Evet yapılabilir. Ancak kira sözleşmesinin noterde düzenlenmiş olması ve arazinin özel ağaçlandırma amacıyla kiraya verilmiş olduğunun açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Kira süresinin de, araziye dikilecek türlerin idare süresi kadar olması zorunludur.

55) Başvurudan sonraki işlemler sırasıyla nelerdir?
 • Saha, Etüt Proje Başmühendisi veya Etüt Proje Mühendisi (Etüt Proje Başmühendisliğinin bulunmadığı yerlerde AGM. Başmühendisi) tarafından müracaat sahibine önceden bildirilen etüt tarihinde incelenir. Şartlar uygunsa ön etüt raporu düzenlenir.
 • Ön etüt raporu Bakanlık Bölge Müdürlüğünce onaylanır.
 • Rapor başvuru sahibine gönderilir.
 • Başvuru sahibi, 3 ay süre içerisinde yedi takım uygulama projesini serbest çalışan orman mühendisi veya orman yüksek mühendisine yaptırıp; ilgili Başmühendisliğe teslim eder. Ancak, proje sahası 50 dekardan küçükse proje yaptırmaya gerek yoktur. İşlemler ön etüt raporuna göre devam eder.
 • 1. 1000 dekar ve daha küçük sahalar için düzenlenen projeler Bakanlık Bölge Müdürlüğünce, 1000 dekardan büyük sahalar için düzenlenen projeler ise AGM’ce onaylanır.
 • 2. Kredi talep edilmişse kredi tahsis işlemleri yapılır. Genel Müdürlükçe kredinin tahsis edilmesini müteakip avans alınmasından sonra 30 gün içinde uygulamalara başlanır.
56) Hangi işler için kredi verilir?
Tasdikli projesindeki kadar olmak üzere; arazi hazırlığı, dikenli tel, ihata kazığı, fidan bedelleri, dikim giderleri ve 3 yıllık bakım tutarı kredi olarak verilir.
Ormanlık alanlardaki çalışmaların anlatıldığı II. Bölümün 29-39’uncu soruların cevap kısımlarındaki tali orman ürünü veren türlerle yapılacak özel ağaçlandırmalar için açıklanan teknik hususlar, kredi imkanları, faiz oranları ve geri ödeme şartları, sahipli yerlerde yapılacak özel ağaçlandırmalar için de aynen geçerlidir.
Kestane, Mahlep, Harnup, Antepfıstığı ve Zeytin türleri için ormanlık sahalarda uygulanan saha büyüklüğü sınırları, sahipli arazilerde uygulanmaz.

57) Kredinin faizi ne kadardır, geri ödemesi ne zamandır?
II. Bölümdeki 29 ve 30’uncu soruların cevap kısmında açıklanan hususlar, sahipli yerlerde yapılacak özel ağaçlandırmalar için de aynen geçerlidir.

58) Bitki türleri bakımından herhangi bir kısıtlama veya şart var mıdır?
 • Evet vardır. Sahipli yerlerde asli orman ürünü veren orman ağacı türlerinin dışındaki türlerle kredili olarak özel ağaçlandırma yapılmak istendiğinde, sahanın en az % 50’sinde asli orman ürünü veren ağaç türleri ile ağaçlandırma yapılması planlanmalıdır. Köy Tüzel Kişiliklerinin yapacağı çalışmalarda bu kural uygulanmamaktadır.

  Alıntı:

  Bu madde değişmiş. Tüm alanda asli orman ürünü veren türler dışında türlerle (Badem, ceviz vb ) kredili özel ağaçlandırma yapılır.
 • Asli orman ürünü; her çeşit ağaç, ağaççık ve çalışmalardan elde edilen oduna müteallik emvali ifade eder. Bunlar tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun ve benzeri emvallerdir.
 • Tali orman ürünü; asli orman ürünü dışında kalan orman ürününü ifade eder. Bunlar da reçine, sığla yağı, palamut, ıhlamur çiçeği, orman ağacı tohumları, kabukları, meyveleri, diğer orman bitkilerine ait yaprak, çiçek, kök, soğan, ur ve her çeşit orman örtüsü durumundaki ürünlerdir.

ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI ÇALIŞMALARI

59) Özel orman fidanlığı nerelerde kurulabilir?
Sahipli arazilerde ve irtifak hakkı verilen Hazine arazilerinde özel orman fidanlığı kurulabilir.

60) Saha Büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
Özel orman fidanlıkları en az 10 dekar, en fazla 50 dekar büyüklükte olabilir.

61) Başvuru nereye yapılır?
Fidanlık kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin büyüklüğünü, mevkiini, üretecekleri fidan türlerini belirten dilekçeleriyle en yakın Genel Müdürlük birimine müracaat ederler.
Dilekçeye, arazinin harita veya krokisi ile mülkiyet belgesi de eklenecektir. Ayrıca, üretilecek fidanların pazarlama imkanlarını içeren rapor da başvuru sahibi tarafından ilk müracaatta orman idaresine verilir.

62) Özel orman fidanlıklarında hangi tür fidanlar üretilebilir?
Özel orman fidanlıklarında kavak, okaliptüs, kızılağaç, fıstıkçamı, ceviz, harnup ve antepfıstığı türlerinde fidan üretimine izin verilir.
Bu türlerin büyüme özellikleri dikkate alınarak ağaçlandırmadaki kullanım durumuna göre 1 veya 2 yaşında fidan üretimi yapılabilir.

63) Diğer türlerden fidan üretimine izin verilmez mi?
Fidanlık üretim alanının % 5’ini geçmeyecek şekilde diğer türlerden fidan yetiştirilmesine izin verilebilir.

64- Kredi veriliyor mu?
İhata ile ilgili işçilik giderleri, arazi tesviyesi, kimyasal ilaç, her nevi gübre, orman humusu ve turba bedelleri ile seleksiyon, ambalaj ve sevk işlemine kredi verilmez.
Talep halinde, tesis ve bakım giderleri için projesindeki tutar kadar kredi verilir.

65) Kredinin vadesi ve faizi ne kadardır?
Kredinin vadesi 7 yıldır. İlk üç yılı faizsiz ve geri ödemesizdir. Dördüncü yıldan itibaren her yıl dörtte biri ödenmek şartıyla ana para faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bu kredilere, T.C. Ziraat Bankasının bitkisel üretim için verdiği yatırım kredisi faizinin yarısı oranında faiz uygulanır.

66) Özel orman fidanlıklarına uygulama projesi yaptırılır mı?
Evet yaptırılır. Müracaat edilen arazinin fidanlık kuruluşuna uygun olması durumunda, “Özel Fidanlık Kuruluş Raporu” düzenlenir. Bu rapora, toprak ve su örnekleri analiz raporu da eklenir. Kuruluş raporunun Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından sonra en az 3 yıllık fidan yetiştirme deneyimine sahip serbest çalışan orman mühendisine “FİDANLIK UYGULAMA PROJESİ” yaptırılır.
Uygulama projesi, başvuru sahibi tarafından yaptırılır. Ancak, köy tüzel kişiliklerinin fidanlık uygulama projeleri Fidanlık Müdürü veya görevlendireceği Fidanlık Mühendisi tarafından yapılır.


ÖZEL ENERJİ ORMANI TESİSİ ÇALIŞMALARI

67) Enerji ormanı ne demektir?
Mevcut kök sistemleri itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan yapraklı türlerle, özellikle meşe türü ile kaplı bozuk baltalık sahaların ekim yoluyla **** vejetatif yolla iyi baltalık sahalarına dönüştürülmesine ENERJİ ORMANI ÇALIŞMASI denir.

68) Özel enerji ormanı çalışmaları nerelerde yapılır ?
Mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan türlerle, özellikle Meşe ile kaplı bozuk baltalık sahalarında özel enerji ormanı tesis yapılabilir.
Mülkiyet bakımından Devlet Ormanı, sahipli veya Hazine’ye ait olan arazilerde bu çalışmalar yapılabilir.

69) Özel enerji ormanı tesisiyle ilgili projelerin onayı kime aittir?
Orman Genel Müdürlüğüne aittir. Kredi talep edilirse, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından projesine uygun olarak kredi tahsis edilir.

70) Hangi işlere kredi verilir?
Canlandırma kesiminin usulüne uygun yapıldığının OGM tarafından tespit edilmesinden sonra, talep halinde ihata ve boşlukların ekim veya dikim yoluyla doldurulması amacıyla kredi verilebilir.

71) Kredi faizi ve vadesi ne kadardır?
Krediye, T.C. Ziraat Bankasının Bitkisel Üretim için vermiş olduğu kredilere uyguladığı faiz oranının üçte biri oranında faiz uygulanır.
Anapara faizi ile birlikte 15’ inci yılın Ekim ayında tahsil edilir.


ÖZEL İMAR-İHYA ÇALIŞMALARI

72) İmar-ihya çalışmasından ne anlaşılmaktadır?
Mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan türlerle kaplı bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesi anlaşılacaktır.

73) İmar-ihya çalışmaları hangi türler için uygulanmaktadır?
Kestane, Antepfıstığı, Zeytin, Mahlep, Harnup, Defne ve benzeri türler imar-ihya çalışmalarına konu edilmektedir.

74) İmar-ihya çalışmaları için kaç hektar saha için izin verilmektedir?
Köy tüzel kişilikleri için 300 hektara kadar saha izni verilebilmektedir. Diğer gerçek ve tüzel kişilere ise Kestane, Mahlep ve Harnup için 50 hektar, Antepfıstığı için 25 hektar Zeytin için ise 8 hektara kadar izin verilebilmektedir.

75) İmar-ihya çalışmalarına kredi veriliyor mu?
İmar-ihya çalışmalarında koruma için dikenli tel ihatası ile boşluklarının doldurulması amacıyla yapılacak dikimler için arazi hazırlığı, dikim ve fidan bedeli için kredi verilmektedir.

76) Bu çalışmalar sırasında proje sahasında bulunan diğer türler korunacak mıdır?
Proje sahasında bulunması halinde Ardıç ve diğer endemik türler aynen muhafaza edilecektir. Islah çalışmasına zarar verecek diğer türler Orman İşletme Müdürlüğünün denetiminde sahadan çıkarılabilecektir.

77) Mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılıştan ne anlaşılacaktır?
Canlandırma kesimi veya aşılama yoluyla ıslah edilecek bireylerin sahada etüt heyetinin uygun göreceği dağılışta olmaları koşulu aranacak, gerekirse boşlukların dikim veya ekim yolu ile doldurulması sağlanacaktır.

malina 07-08-2005 17:32

GENEL HÜKÜMLER

78) Kredinin tamamı bir defada mı verilmektedir?
Özel ağaçlandırmalar için verilen krediler, KONTROLLÜ olarak kullandırılmaktadır.

79) Kredi dekar başına mı verilmektedir?
Kredi ; proje sahasının alanına göre değil, yapılacak işler için projede belirtilen miktar kadar verilmektedir.

80) Kredi tutarı hangi birim fiyatlarla tespit edilir, proje sahasına tesis yapılabilir mi?
Projelerde kredi tutarı hesap edilirken, AGM’ce yayınlanan BİRİM FİYATLAR kullanılmaktadır. Özel ağaçlandırma sahalarında, tahta baraka dahil hiçbir şekilde bina ve tesis yapılmasına, sahanın başka amaçlarla kullanılmasına izin verilmemektedir.

81) Proje sahasının boş kısımlarında sebze- meyve yetiştirilebilir mi?
Sahada, projede belirtilen türler dışında hiçbir türün yetiştirilmesine izin verilmez.

82) Kullanılacak fidanları devlet mi verecektir?
Kullanılacak fidanlar devlet fidanlıklarından veya özel fidanlıklardan, proje sahibi tarafından alınacaktır.
Fidanlar için verilecek kredi AGM birim fiyatlarına göre hesaplanacaktır. Özel fidanlıklardan temin edilecek fidanların sertifikalı olması gerekmektedir.

83) Başvuru sahibi hangi masrafları yapar, harç yatırılır mı?
Arazinin etüt edilmesi ve keşif işleri için her hangi bir HARÇ YATIRILMAZ.
Proje yapım bedeli, taahhütname ve kredili uygulamalarda borç senedi düzenletilmesi sırasında yapılan noter masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır.

84) Başvuru yapmadan önce tesis edilmiş olan ağaçlandırmalara kredi verilir mi?
Kredi tahsisi yapılmadan uygulamalara başlanmaz. Önceden yapılmış ağaçlandırmalar için kredi verilmez.

85) Proje onaylandıktan sonra çalışmalara hemen başlamak gerekir mi?
Kredili olarak yapılan ağaçlandırmalarda, ilk kredi avansının alınmasından sonraki bir ay içinde uygulamalara başlanır.
Kredisiz olarak yapılan ağaçlandırmalarda; orman sayılan yerlerde ve Hazine arazilerinde, sahanın teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde uygulamalara başlanır.

86) Sahaya boylu ve yaşlı fidanlar dikilebilir mi?
Özel ağaçlandırma sahalarına küçük yaşlı fidanlar dikilir. Boylu ve yaşlı fidanlar dikilmez. Hangi yaşta fidanların dikileceği, AGM tarafından belirlenen cetvele göre tespit edilir.

87) Hangi türler için sulama suyu gereklidir?
Kavak, Ceviz, Zeytin, Okaliptüs, Kızılağaç gibi türlerde sulama suyu olması gereklidir. Sadece Kavak’ta sulama için kredi verilir. Bu türlerle yapılacak ağaçlandırmalarda toprak ve su analiz raporları istenir.

88) Tesisten elde edilecek ürünlerin pazarlaması kime aittir? Ağaçlar ne zaman kesilebilir?
Özel ağaçlandırma sahasından elde edilecek asli ve tali ürünün tamamı, proje sahibine aittir. Bu ürünleri serbest piyasada istediği gibi değerlendirebilir.
Özel ağaçlandırma ile dikilen ağaçlar, projede belirtilen idare süresi sonunda kesilebilir.

89) Ağaçlandırmayı bitirdikten sonra yeni sahalar verilir mi?
Bir defada en fazla 3000 dekar sahada özel ağaçlandırma yapılabilir. Projesine göre işi bitiren ve başarılı olduğu tespit edilenlere, talepleri olursa yeni ağaçlandırma için izin verilir.

90) Ağaçlandırma yapmaktan vazgeçilebilir mi?
Ağaçlandırma yapmaktan vazgeçilirse herhangi bir müeyyide yoktur. Ancak kredi verilmişse, bu kredi yasal faizi ile beraber geri alınır.

91) Proje sahası başkasına devredilebilir mi?
Kamu kurum ve kuruluşları ile köy tüzel kişilikleri, yapmış oldukları özel ağaçlandırma sahalarını devredemezler.
Gerçek ve diğer tüzel kişiler, tesis ve bakım çalışmalarını bitirmiş iseler sahayı başkasına devredebilirler.

92) Devredilen sahalarda, yeni sahibine kredi tahsis edilir mi?
Devir edilen sahalar için ek kredi tahsisi yapılmaz. Taahhütname ve borçlandırmalar yeni sahibi üzerine yenilenir. Bütün şartlar, projenin ilk yılından itibaren geçerlidir.

93) Özel ağaçlandırmayı yapanın vefatı halinde, saha kime verilir? Borcu kim öder?
Özel ağaçlandırma sahibinin vefatı halinde, yükümlülükleri aynen kabul etmeleri şartıyla saha mirasçılara intikal eder.
Mirasçılar kabul etmezse, ödenmiş olan kredi kefillerden tahsil edilir.

94) Kredi alabilmek için hangi teminatlar verilebilir?
Köy tüzel kişiliklerinin yapacağı ağaçlandırmalarda kredi talebi olduğunda, Köy Tüzel Kişiliği adına düzenlenmiş BORÇ SENEDİ istenir.
Gerçek ve diğer tüzel kişiler ; teminat olarak borç senedi, süresiz ve limit dahilinde banka teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılır.

95) Kimler kefil olabilir?
Borç senedi iki adet muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacaktır. Kefiller, Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmalıdır. Borç senedi noterde düzenlenecektir.

96) Şirketler özel ağaçlandırma yapabilir mi?
Özel ağaçlandırma talebinde bulunanın şirket olması durumunda, şirket ana sözleşmesinin faaliyet alanları maddesinde AĞAÇLANDIRMA veya ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN yer alması şarttır.

97) Proje çalışmalarının bitirilme süresi ne kadardır?
Proje uygulama süresi, projenin onaylanmasından itibaren 3 yıldır.

98) Yıllık dilimler halinde çalışılabilir mi?
Teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı proje yıllık dilimlere bölünebilir. Ancak, yıllık yapılacak tesis miktarı 500 dekardan (Kavak ve Ceviz’de 100 dekardan) az olamaz.

99) Dilimli projelerde kredi tahsisi nasıl yapılır?
Dilimler halinde uygulama yapılacak projelerde ; yapılacak iş diliminin ait olduğu yıla göre, o yılın AGM birim fiyatlarıyla hesap edilecek miktar kadar kredi tahsis edilir.

100) Sahanın bulunduğu köyün muhtarlığından izin almak zorunlu mudur?
Özel ağaçlandırma çalışmalarında sahanın mülki hudut bakımından içinde olduğu köyün muhtarlığından herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Ancak ileride herhangi bir sosyal problemin doğmaması için, o köy muhtarlığını haberdar etmek yararlıdır.

101) Köy tüzel kişiliklerine tanınan kolaylıklar nelerdir?
 • Köy Tüzel Kişilikleri herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen özel ağaçlandırmayı projesine göre yapamıyorsa, kredinin AGM tarafından kullanılması için muvafakat verdiği taktirde, uygulama AGM tarafından yapılır.
 • Saha tahsisinde birinci sırada önceliğe sahiptir.
 • Bakanlığın uyguladığı projelerde tampon saha olarak bırakılan yerlerle, otlak olarak kullanılan yerler sadece köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmektedir.
 • Uygulama projesi ücretsiz olarak AGM tarafından yapılmaktadır.
 • Amenajman planları OGM tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
 • Projede yapılacak işler için, AGM birim fiyatlarının % 100’ü kredi olarak verilmektedir.
 • Orman ağacı türleri ile yapılacak özel ağaçlandırmalar için FAİZSİZ KREDİ verilmektedir.
 • Borç senedi düzenlenmesinde KEFİL ARANMAMAKTADIR.
 • Tali orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda, diğer gerçek ve tüzel kişilere uygulanan SAHA BÜYÜKLÜĞÜ SINIRI UYGULANMAMAKTADIR.


http://www.elzagm.8m.com

malina 07-08-2005 17:52

Yazının başlığını, aradan bir kaç cümleyi netten arattım ama bu site dışında başka yerde rastlayamadım. Siz de bir dener misiniz?

sezinci 09-08-2005 12:30

Bana birkaçgün müsade ederseniz bu konuda ayrıntılı blgi verebilirim. Bazı eksik bilgilerim var bunları elimdeki kaynaklardan tamamlayıp buraya eklerim

alikonya 24-01-2006 14:51

slm
 
ben konu ile yeni ilgilenmeye başladım.
sorum 1: tüzel kişiler ile köy tüzel kişileri ile gerçek tüzel kişilerin farkı nedir?

sorum 2: zeytin ekmek için hem yetişmiş ağaç olması gerekiyor deniyor hem de fidan dan bahsediliyor. açıklayabilirmisiniz..
teşekkür eder,im

sezinci 24-01-2006 16:29

Tüzel kişilik, belirli bir amaç için bir araya gemiş veya kurulmuş topluluklardır. (Vakıflar, Özerkliği olan kamu kuruluşları v.b) Yalnız bu tüzel kişiliklerin devlet tarafından tanınması gerekir. Bir araya gelen her topluluk tüzel kişilik olmaz.

Köy tüzel kişiliğinden de köy muhtarlıkları anlaşılır.

Erguvan Muhibbi 24-01-2006 20:04

Bu dosyayı ağaçlandırma genel müdürlüğünde görmüştüm sanırım

alikonya 25-01-2006 16:44

merhaba
 
açıklamalarınız için teşekkür ederim.
yalnız ikinci soruma cevap alamadım. 2. sorumuda açıklayabilirmisiniz.
ben sıradan bir vatandaş olarak en fazla kaç dekar aeytin ya da ceviz ağaçlandırması yapabilirim.

sezinci 26-01-2006 06:52

Zeytin konusunu bilmediğim için ikinci sorunuza cevap veremedi.
Zeytin ve ceviz ağaçlandırması yapacağınız arazi kendi araziniz ise sorun yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama hazine arazisi ise yapabileceğinizi zannetmiyorum.

satya 03-04-2006 13:42

özel Agaçlandirma
 
merhaba ben özel agaçlandırmayla ilgileniyorum öncelikle şunu belirteyim ziraatçi degilim yani bu konuya yabancıyım bu yüzden merak ettigim konular aslında çok fazla sizden bilginiz dahilinde biraz fikir edinmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

Merak ettigim konu özel agaçlandırmanın Türkiye'de yapılabilirligi,ekonomik açıdan getirisi ,tahmini capital gerekliligi,bu konuda devletimizin sagladıgı olanaklar vs konular ve sizin bu konudaki tavsiyeleriniz

şimdiden çok teşekkürederim iyi çalışmalar

sezinci 03-04-2006 14:24

Özel ağaçlandırma için en iyisi bulunduğunuz yerdeki orman işletme müdürlükleri ile çevre ve orman il müdürlüklerine uğramanız. Onlar size gerekli yardımı yaparlar. Ama ticari olarak düşünüyorsanız hiç bu işe girişmenizi tavsiye etmem. Getirisi çok uzun yıllar sonra olur.

satya 04-04-2006 23:06

özel agaçlandırma
 
merhaba bilgileriniz için çok teşekkürederim

sezinci 04-04-2006 23:21

Rica ederim. Dediğim gibi bu konuda en sağlıklı bilgiyi yüzyüze görüşerek edinirsiniz.
Ama ben şunu da hatırlatmak isterim. Yapacağınız özel ağaçlandırma ile kuracağınız orman 3 Hektarı geçerse sizden plan yaptırmanız, bulunduğunuz yerdeki orman işletmesinin kontrolünde ormanınızı planlı işletmeniz istenecektir.

E®TY 06-04-2006 15:54

Konuya kafadan dalmak gibi olmasın Yılmaz abicim ama; zaten ticari bir düşünce ile yapılacak olan özel ağaçlandırma için 3 ha.dan fazla bir alana gereksinim duyulacaktır ve de bunun başarıya ulaşması için bir plana uydurulması gerekmektedir. Aksi taktirde yatırımın geri ödemesi ya sağlıksız ya da olması gerekenden çok daha sonra olur. Neden bunları söylüyorsun dersen yukarıda öyle bir yazmıssın ki sanki bir külfetmiş gibi planlamadan bahsetmişin. ;)
Açıkçası ciğerim sızladı :P Şaka bir yana dikkatimi çekti özel ağaçlandırmaya girmemesini tavsiye etmen....

sowush 27-10-2006 00:16

Benim sorum şu olacak
Agaçlandırmayı bir dernegin yapabilmesi için dernekte herhangi bir şart aranırmı (mesala üye sayısı vb.)Aranıyorsa bunlar nelerdir

sezinci 27-10-2006 00:47

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi sowush
Benim sorum şu olacak
Agaçlandırmayı bir dernegin yapabilmesi için dernekte herhangi bir şart aranırmı (mesala üye sayısı vb.)Aranıyorsa bunlar nelerdir

Derneğin üye sayısı v.b. şartların izin verilmesini etkilediğini sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı kanun ve yönetmelikte bu belirtilirdi.

Dernekler genellikle şu yönteme başvururlar: Ağaçlandırma Genel Müdürüğü'nün yapacağı çalışmalarda parasal destete bulunurlar ve onların adına (ne kadar alanın ağaçlandırma masrafı karşılanmışsa) ağaçlandırma yapılır. Ağaçlandırma yapılan yere de tabelalarını dikmelerine izin verilir.

copur 09 21-11-2006 18:07

Ben Nazilli ilçesinde hem orman müdürlüğü hem de mal müdürlüğü ile yüz yüze görüştüm ancak yer bulma konusunda yardımcı olmadılar. Aksine teraslandırma için dozer çalıştırmak, koruma için tel çekmek için gücün varmı .... gibi zorluklarla karşılaştım.
Ayrıca orman alanlarında fidan yerine tohumdan üretimin düşünülmesi tarafıyım. Çünkü tohumdan üretimde kök sistemi daha güçlü olur.

Halit Togay 20-12-2006 06:28

Özel Ağaçlandırma, Hatıra ormanları, Özel ormanlar
 
Üyesi olduğum kooperatif İstanbul Bahçeşehir'e yakın 300 dekar kadar araziyi yeşil alan olarak terketti.

1. Ne dikelim , kaç tane dikelim.
2. Nereden temin edelim
3. İşçi , sulama ,taşıma gibi problemler oradaki bağlantılarımız ve müteahhit şirketçe halledilecek. Bunlar için para harcamıyoruz.
4. Biz ekip olarak gidip eğlenceli bir toplantı yapabiliriz , dikebildiğimiz kadar diker kalanını bırakabiliriz . (dikecek birileri var orada)
5. Sosyal tesis ve kapalı bina var .İkram da olacaktır. Bunun için bir para harcamayız.
6. Fidanları satın almak için harcayacak para yok.

Todor 20-12-2006 08:05

Bir kısmı hobi bahçesi olarak ayrılamaz mı?

malina 20-12-2006 09:23

Öncelikle buraya üye fidan satıcısı arkadaşların bir miktar bağış yapıp yapmayacaklarını öğrenelim.

Bu projeye özel indirimli fiyat tekliflerini de versinler.
Fiyatlara göre, isteyenler kaç fidan bağışlayabileceklerine kadar verme olanağına sahip olur...

Halit Togay 20-12-2006 13:31

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Todor (Mesaj 60929)
Bir kısmı hobi bahçesi olarak ayrılamaz mı?

Arazi şu anda hazineye ait , ağaçlandırmak da izine tabi. O izin şu an hallediliyor.
Belki ileride belediyeye devredilirse hobi bahçesi filan yapılabilir . Ama Bahçeşehir'de fazla revaçta olacağını sanmam. Zaten ağaçlandırıldıktan sonra böyle birşey zor olacaktır.

sukranayalp 20-12-2006 14:36

İleride belediyeye devredilecekse buranın akibeti kötü olacağa benzer. Önce rekreasyon alanı derler, çocuk parkı yaparlar, ardından spor sahası derler,çocuk parkını bozup spor sahası yaparlar. Ardından satış noktaları derler, ardından alışveriş merkezi ve cami derler .. Tüm emekler boşa gider. Sizin gözünüz gibi baktığınız bunca yeşil alanın bir süre sonra beton yığınına dönüştüğünü görürsünüz.
Yine de idealist yaklaşımla naçizane önerim : Akasya, Çınar, Ihlamur, Defne, Söğüt , Erguvan, Dut, Ceviz olacak.
300.000 m2 : 300 dönüm. Bir ağaca 10 m2 alan boşluk bıraktığımızı düşünürsek ; 300.000/10: 30.000 fidan gerekir. 10 karışımlı bir alan kurulacaksa . 30.000/10: her bir fidan çeşidinden 3.000 adet gerekir.

Todor 20-12-2006 14:54

Çitlenbik, dişbudak ve iğdeyi de göz önünde bulundurmanızı öneriyorum Halit Bey. İğde baharda mis gibi kokacak, çitlenbik ve dişbudakta kuşlara ev sahipliği yapacaktır. :)

Yücel Özlem 20-12-2006 16:50

Kalıcı bir şeyler yapmak adına -1
 
Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Halit Togay (Mesaj 60925)
Üyesi olduğum kooperatif İstanbul Bahçeşehir'e yakın 300 dekar kadar araziyi yeşil alan olarak terketti.

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Halit Togay (Mesaj 61048)
Arazi şu anda hazineye ait , ağaçlandırmak da izine tabi. O izin şu an hallediliyor.


-Dostlarım merhaba, şevkinizi kırmak istemem. Hukuki ukalalık yaptığımı da düşünmeyin lütfen. Ancak burada bildiklerimi söylemeyi de bir borç olarak kabul ediyorum.
-Sayın Halit Togay, arazinin Hazine'ye ait olduğuna ait bilgi yanlış olabilir.
Kooperatif bu araziyi yeşil alan olarak imar kanununa göre terketmiş olmalıdır. Bu konuyu düzenleyen maddenin başlığı ile ilk iki fıkrasını aşağıya alıyorum.

"Arazi ve arsa düzenlemesi:"

"Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır."

"Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez."


- Terkedildiği andan itibaren de kooperatif ile arazinin ilgisi kesilmiştir. Yani mülkiyet ve tasarruf hakkı başkalarına (belediye hudutları ve mücavir alan içinde belediyelere; bunun dışındaki alanlarda valiliklere) aittir.Bu durumda arazinin Hazine'ye ait olması söz konusu olmaz gibi geliyor bana.

Aynı maddenin üçüncü fıkrası ise şöyledir:
"(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.) Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz."
-Burada terk edilen arzinin hangi amaçlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Buna göre ağaç dikmeye karar vermeden önce bilinmesi gereken bazı hususlar var. Kooperatifin terk ettiği alanın da planda kullanım amaçlarının belli edilmiş olması gerkir.
--------------------------
Not: konu hakkında söyleyeceklerimi birkaç bölüm halinde yazcağım

Yücel Özlem 20-12-2006 18:33

Kalıcı bir şeyler yapmak adına -2
 
Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi sukranayalp (Mesaj 61079)
İleride belediyeye devredilecekse buranın akibeti kötü olacağa benzer. Önce rekreasyon alanı derler, çocuk parkı yaparlar, ardından spor sahası derler,çocuk parkını bozup spor sahası yaparlar. Ardından satış noktaları derler, ardından alışveriş merkezi ve cami derler .. Tüm emekler boşa gider. Sizin gözünüz gibi baktığınız bunca yeşil alanın bir süre sonra beton yığınına dönüştüğünü görürsünüz.

-Sayın Şükran Ayalp'ın endişelerine katılmamak mümkün değil. Kentlerimizde, çok anlaşılabilir gözükmeyen bahanelerle kesilen ağaçlara yok edilen yeşil alanlara her gün tanık oluyoruz. Bazıları ile birlikte hatıralarımız ve tarihimiz de yok oluyor. Buralara musallat olan zihniyet bu işi çok ustalıkla da yapıyor.

Örnek: Ankara da Güvenpark'tan geriye, parka ismini veren Güven Anıtı'ndan başka, hemen hemen bir şey kalmadı. Örnekleri burada çoğaltıp konuyu dağıtmayayım.

-Sahip çıkamadığımız sürece, bu süreç devam edecektir. O halde, vaz mı geçelim? Asla vazgeçmeyeceğiz. Ancak ayaklarımızı daha sağlam basıp daha dikkatli adımlar atacağız. O zaman yaptığımız çalışmalar daha uzun ömürlü eserlere dönüşebilir. Bunun için yapılması gerekenleri, şimdi maddeler halinde sıralayalım.

1- Arazinin imar planında nasıl düzenlendiğini öğrenmeliyiz tamamı yeşil alan olarak mı düzenlenmiş? Yeşil alan olarak ayrılan kısım hangi alt gruplara (park, çocuk bahçesi vb). dağıtılmış?

3-Uygulama için ilgili idare ile, görüşüp danışarak bir proje ortaya çıkarmalıyız.

4-projenin uygulamasına geçmeliyiz.

Not:Sanırım, sitede harita mühendisi ve şehir plancısı dostlar vardır. Onlar benim anlatmaya çalıştığım konuyu belki daha iyi ve teknik olarak açıklayabilirler.

Halit Togay 20-12-2006 19:49

Kooperatif başkanının hazine dediği Küçükçekmece Belediyesi'ymiş. Dökümanları yarın fakslayacak . Tekrar yazacağım.

Yücel Özlem 21-12-2006 21:06

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi Halit Togay (Mesaj 61178)
Kooperatif başkanının hazine dediği Küçükçekmece Belediyesi'ymiş. Dökümanları yarın fakslayacak . Tekrar yazacağım.

Halit bey, dediğim gibi yardımcı olmayı bir borç bilirim. Eğer yardımcı olabilirsem Ne mutlu bana!

Yücel Özlem 21-12-2006 22:29

Kalıcı bir şeyler yapmak adına -3
 
_________Geçmişe Bir Bakış ve Bir Model:_______
-1980 öncesini hatırlayabilecek yaşlardakiler bilirler. 1960-1980 arasındaki yıllarda,şehirlerimizin bilhassa yeni gelişen semtlerinde ve kasabalarda güzelleştirme dernekleri vardı. Bu derneklerin birçoğu amaçlarından başka işlerle uğraştılar. Bir bölümü bazı kanun dışı (dernek lokalinin kumarhane olarak kullanılması gibi) işleri perdelemek için kuruldu ve kullanıldı.

-Pek az bir kısmı ise bulundukları yerlerde bazı hizmetlere talip olup bunda da bir ölçüde başarılı oldular. Bu derneklerin yaptıkları hizmetler arasında bulundukları yerin yol, su, elektrik, ulaşım gibi hizmetlere kavuşmasına veya hizmet kalitesinin yükseltilmesine öncülük etmek önemli yer tutar.

-Fakat bazıları var ki bunların -üniversitelerimiz veya araştımacılar tarafından- incelenmesi toplumsal gelişmemize ışık tutacaktır. Çünkü bunlar öncülük etme, yönlendirmenin çok ötesine geçerek bazı kamu idrelerine ait yetkileri kullanmışlardır. Bu derneklerin yaptığı işler arasında; yapı yapılmasına izin vermek, kamu arazilerini yapı yapılmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, yolların güzergahlarını ve genişliklerini belirlemek, Parkları ve çocuk bahçelerini belirlemek, okul ve cami yerlerini belirlemek gibi şeyler sayılabilir. Tabii bu işler yapılırken alınan kararlar ve uygulamalar derneğin kayıtlarında gözükmemektedir. Fakat fiili durum böyledir.

-Bazı dernekler ise daha mütevazi işlerle uğraşıp belirli bir işe odaklanıp o işi sonuçlandırmıştır.
- Bulardan birisi, semtlerindeki bir park yerini belediye yapamadığı için; belediye ile de anlaşıp parkın projesini ve uygulamasını da üslenmişti. Bu işi yaparken belediye ile bir yazılı anlaşma yapmışlar bu anlaşmaya semtteki bir veya iki site yönetimi de dahil olmuştu. anlaşma parkın yapımını ve takip eden on yıldaki bakımını düzenliyordu.
-Küçük belediyeler ile, hudutları içindeki sitelerin yönetimleri arasında buna benzer anlaşmalara, çokca raslamak mümkün ise de yazılı olanı pek azdır.
-Bence en güzeli de parkla çocuk bahçesinin bakım ve yönetiminde semt sakinlerinin söz sahibi olmasıdır. Tabii o zaman bazı sorumlulukları da yüklenmemiz gerekecektir.


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 21:02.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021