agaclar.net

agaclar.net (http://www.agaclar.net/forum/)
-   Ege Bölgesi (http://www.agaclar.net/forum/ege-bolgesi/)
-   -   Datça Yarımadası (Muğla) Florası (http://www.agaclar.net/forum/ege-bolgesi/1180.htm)

Mine Pakkaner 05-05-2006 18:50

Datça Yarımadası (Muğla) Florası
 
5 Eklenti(ler)
DATÇA YARIMADASI (MUĞLA) FLORASI VE BU YÖREDE HALKIN YARARLANDIĞI BİTKİLER
(14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirisi)
(ISBN 975-94077-2-8 )
Ertan Tuzlacı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada Datça Yarımadası’nın florası, bitki örtüsü ve bu yörede halkın çeşitli amaçlarla yararlandığı bitkiler tanıtılmıştır.
Datça Yarımadası Florası şimdiye kadar yaptığımız belirlemeye göre 849 tür; alttür ve varyetelerle birlikte toplam 861 taksondan oluşmaktadır. Bu taksonların 25’i (%2.9) endemiktir. Bunlardan Colchicum lingulatum subsp. rigescens yalnız bu yöreye özgü endemik bir bitkidir. Flora’da yer alan taksonlardan yaklaşık yarısı Akdeniz elementi olup Datça Yarımadası fitocoğrafik elementler bakımından belirgin bir Akdeniz bitki örtüsü yapısı gösterir.
Datça Yarımadası birçok yöresinde çalılıklarla kaplıdır. Ormanlar Yağlıdağlar yöresinde ve Kocadağ’ın güney taraflarında yoğun olarak bulunur ve başlıca Pinus brutia’den oluşmuştur. En zengin bitki örtüsü, aynı zamanda Yarımada’nın en yüksek yöresi olan Kocadağ’da ve çevresinde bulunur.
Etnobotanik bakımdan yaptığımız araştırmalar sonucunda 26 bitkiden çeşitli amaçlarla yararlanıldığı saptanmıştır. Bunlar yöresel adları ile birlikte metin içinde sunulmuştur. Bunların çoğu tedavide ve beslenmede yararlanılan bitkilerdir.
GİRİŞ
Datça Yarımadası (Muğla) Türkiye’nin güney batısında yer alır. Yaklaşık 65 km uzunluğunda, dar bir şerit halinde ve doğu-batı yönünde uzanan bir yarımadadır.Bu araştırma kapsamında, Datça Yarımadası, karaya bağlantısı olan (Marmaris’e komşu) bölümünde, Hisarönü ile sınırlandırılmış olup değerlendirmelerimiz buna göre yapılmıştır (Harita 1). Bu çalışm
a 1983, 1984 ve 2001 yıllarında yörede yaptığımız araştırmalar esnasındaki gözlemlerimize, kendi topladığımız bitki örneklerine (bunlar İ. Ü. Eczacılık Fakültesi ve M. Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumlarında saklı bulunmaktadır) , ISTE Herbaryumu’nda diğer araştırıcıların topladığı örneklere ve ayrıca litaratür kayıtlarına (1-4) dayanarak hazırlanmıştır. Datça Yarımadası’nda halkın çeşitli amaçlarla yararlandığı bitkilerle ilgili bilgiler ise tamamen kendi araştırmalarımıza ve derlemelerimize dayanmaktadır.
I. DATÇA YARIMADASI FLORASI
Datça Yarımadası Florası şimdiye kadar yaptığımız belirlemeye göre 849 tür, alttür ve varyetelerle birlikte toplam 861 taksondan oluşmaktadır. Bu bitkiler liste halinde aşağıda sunulmuştur. Bu listede familyalar, cinsler ve türler alfabetik olarak dizilmiştir.
Datça Yarımadası Florası’nda endemiklerin sayısı oldukça azdır. Florada yer alan taksonlardan 25’i (%2.9) endemiktir. Bunlardan Bubleurum anatolicum, Centaurium serpentinicola , Colchicum lingulatum subsp. rigescens, Ferulago mughlae, Fritillaria forbesii , Hypericum aviculariifolium subsp. aviculariifolium var. albiflorum, Onopordu caricum ve Verbascum renzii yurdumuzda yalnız Muğla ilinde kaydedilen bitkilerdir. Colchicum lingulatum subsp. rigescens ise yalnız Datça Yarımadası’na özgü endemik bir bitkidir.
Florada bulunan diğer bitkilerden Aster creticus , Carlina tragacanthifolia , Coronilla glauca , Peucedanum arenarium subsp. neumeyeri , Phoenix theophrastii ve Silene samia Türkiye’de yalnız Datça Yarımadası’nda kaydedilen taksonlardır.
Flora of Turkey‘den (2-4) yararlanılarak yaptığımız değerlendirme sonucuna göre Datça Florası’ndaki taksonların yaklaşık yarısı (415 takson) Akdeniz elementidir. Avrupa-Sibirya (14 takson) ve İran-Turan (10 takson) elementlerinin sayısı ise oldukça azdır. Bu nedenle Datça Yarımadası fitocoğrafik elementler bakımından belirgin bir Akdeniz bitki örtüsü yapısı gösterir.

DATÇA YARIMADASI BİTKİLERİNİN LİSTESİ
Eklenti 1298
Eklenti 1299
Eklenti 1300
Eklenti 1301
Eklenti 1302

(* daha fazla resim yükleyemeyeceğim için diğer mesaja geçeceğim.Mine)

Mine Pakkaner 05-05-2006 19:17

DATÇA YARIMADASI (MUĞLA) FLORASI (devam)
 
5 Eklenti(ler)
Eklenti 1303
Eklenti 1304
Eklenti 1305
Eklenti 1306
Eklenti 1307

II. DATÇA YARIMADASI’NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ
A. BİTKİ ÖRTÜSÜNE GENEL BAKIŞ

Datça Yarımadası, birçok yöresinde, çoğunluğu çeşitli Akdeniz elementlerinden oluşan çalılıklarla kaplıdır.Yarımada’nın ormanları başlıca Yağlıdağlar yöresinde ve Kocadağ’ın güney taraflarında yoğun olarak bulunur. Bu yörelerde yalnız Pinus brutia’dan oluşan veya yer yer diğer ağaçların karıştığı ormanlara rastlanır. Pinus brutia Datça Yarımadası’nda deniz kıyısından itibaren en tepelere kadar görülmekle birlikte yukarıda belirtilen yöreler dışında genellikle seyrek ve dağılmış durumdadır.
Datça Yarımadası’nda çeşitli yörelere yayılmış başlıca ağaçsı bitkiler arasında Amygdalus communis , A. graeca , Ceratonia siliqua, Ficus carica, Olea europaea var. europaea, Pistacia terebinthus , Pyrus amygdaliformis, Quercus aucheri ve Q. İthaburensis sayılabilir.
Bitki örtüsünün çoğunluğunu oluşturan alçak veya yüksek yapılı çalımsı bitkilere Yarımada’nın hemen hemen her tarafında rastlanır. Diğer yörelere göre daha nemli ve serin bir ortama sahip olan Kocadağ’ın kuzey yamaçlarında çok sık ve kolayca geçit vermeyen yüksek çalılıklar vardır. Burası Yarımada’nın en yoğun çalı örtüsünün bulunduğu yeridir.Yazıköy ile Knidos’un arasında, Kocadağ silsilesinin devamı olan uç bölgede de nispeten sık çalılıklar bulunur.Yoğun çalılıkların bulunduğu yerlerde genellikle yüksek ağaçlar pek görülmez veya bunlara yer yer ve seyrek olarak rastlanabilir.

Datça Yarımadası’nda görülen başlıca çalımsı /yarı çalımsı bitkiler şunlardır :

Anagyris foetida Hypericum empetrifolium
Arbutus andrachne Lavandula stoechas
Calicotome villosa Olea europaea var. sylvestris
Capparis spinosa Origanum onites
Cistus creticus Phlomis lycia
C. salviifolius Phillyrea latifolia
C. parviflorus Pistacia lentiscus
Coridothymus capitatus Quercus coccifera
Daphne gnidioides Salvia fruticosa
Erica manipuliflora Sarcopoterium spinosum
Euphorbia acanthamnos Satureja thymbra
Genista acanthuclada Spartium junceum

Datça Yarımadası otsu bitkiler yönünden çok zengindir ve bunlardan birçoğu Yarımada’nın bütün bölgelerine yayılmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır :
Anagallis arvensis Nigella arvensis
Anchusa undulata Onobrychis aequidentata
Anthemis chia Papaver rhoeas
Asphodelus aestivus Piptatherum coerulescens
Biscutella didyma Plantago coronopus
Chrysanthemum coronarium Psoralea bituminosa
Echium plantagineum Rumex bucephalophorus
Eryngium campestre Scandix pecten-veneris
Geranium purpureum Silene behen
Hordeum murinum Tordylium aegeum
Knautia integrifolia Trifolium campestre
Lagurus ovatus T. stellatum
Malva sylvestris Urginea maritima
Mandragora autumnalis Urospermum picrioides

Datça Yarımadası’nda çeşitli özel ortamlarda sıkça görülen bazı bitkiler de bulunmaktadır. Dere kenarlarında Nerium oleander, Vitex agnus-castus ; deniz kıyısındaki kumullarda Eryngium maritimum, Glaucium flavum, Pancratium maritimum; kaya üstlerinde Ceterach officinarum , Umbilicus horizontalis ; yol kenarlarında Carthamus lanatus, Daucus carota, Inula viscosa, Lactula serriola; sulak yerlerde Phragmites australis başlıca bitkilerdir.
Yurdumuzda naturalize olarak bulunan Agave americana ve Opuntia ficus-indica Datça Yarımadası’nın özellikle yerleşim alanları ve çevresinde göze çarpan bitkiler arasındadır.
Datça yarımadası’nın bitki örtüsü içinde yer alan Asparagus acutifolius, A. aphyllus, Clematis cirrhosa, Ephedra campylopoda, Hedera helix, Lonicera etrusca Smilax aspera ve Tamus communis tırmanıcı ve sarılıcı özellikte oluşları ile dikkati çeken bitkilerdir.
Yarımada’nın özellikle köylerin bulunduğu yerleşim bölgelerinde zeytin, badem, incir ve narenciye ağaçları sık görülür.

B. BİTKİ ÖRTÜSÜNE YÖRESEL BAKIŞ
Datça Yarımadası ortam özellikleri göz önüne alınarak beş bölgeye ayrılarak incelenmiş ve bitki örtüsü özellikleri bu bölgeler kapsamına giren yörelere göre değerlendirilmiştir. Ayrıca her yörenin kendine özgü bazı bitkileri tanıtılmıştır.

1. Bölge : Hisarönü-Gebekum
Datça Yarımadası’nı Marmaris’e bağlayan, dar yapılı, yaklaşık 30 km uzunluğunda, bir bölgedir. Orta kısmında Yağlıdağlar (370 m) bulunur. Burası Yarımada’nın ikinci yüksek yöresidir. Kuzeyinde ve güneyinde çok güzel doğal görünümü olan koylar vardır.
Bu bölgenin bitki örtüsü içinde Datça Yarımadası’nın diğer bölgelerinde bulunmayan bazı karakteristik bitkiler yer alır. Bunlar arasında Yağlıdağlar’ın kuzeyindeki vadiler içinde kıyıdan iç kısımlara kadar yayılmış Phonix theophrasti toplulukları ile güneyindeki vadiler içinde, alçak yerlerde, dere boylarında Liquidambar orientalis (Datça’dan 22. km’de ve Marmaris yöresine kadar yer yer topluluklar halinde) başlıca göze çarpan bitkilerdir.
Bölgede en önemli orman ağacı olan Pinus brutia özellikle deniz kıyısına yakın, alt kesimlerde sık topluluklar halindedir. Bazı yörelerde ise yer yer seyrek olarak bulunur veya hiç görülmez. Onun yerini sık, yüksek veya alçak çalılıklar alır.
Yarımada’nın zengin ve aynı zamanda karakteristik bitkilerini barındıran bu bölgesinde diğer bölgelerde rastlanmayan birçok bitki bulunur. Bunlardan başlıcaları aşağıda sunulmuştur :
Alkanna tubulosa Gladiolus illyricus
Alyssum corsicum Hypericum atomarium
Aristolochia guichardii Joehrenia dichotoma
Asyneuma limonifolium Lilium candidum
Centaurium serpentinicola Linum arboreum
Colchicum lingulatum Matricaria aurea
Cyclamen trachopteranthum Oenanthe prolifera
Eryngium thorifolium Silene cariensis
Ferulago mughlae Sternbergia clusiana
Fritillaria bithynica Verbascum mykales
F. forbesii V. renzii
2. Bölge : Gebekum
Datça Yarımadası’nın orta bölümünde yer alan, alçak ve çok dar bir yöredir.Datça-Marmaris arasında Datça’ya 10-14 km uzaklıkta bulunan bu yöre büyük bölümünde kumullarla kaplı düzlükler halindedir.Bu yörenin bitki örtüsü zengin kumul bitkilerinin yanında birçok Akdeniz bitkisini içerir. Pinus brutia seyrek olarak bu yörede de vardır. Bu bölgede ayrıca geniş bir Eucalyptus ağaçlandırma sahası bulunmaktadır.
Bu bölgenin bitkilerinin çoğu diğer bölgelerde de bulunur. Medicago rigudula ve Papaver virshowii yalnız bu bölgede kaydedilen türlerdir. Bu yörede ayrıca ekim alanları, incir bahçeleri bulunmakta
dır.
3. Bölge : Datça ve yakın çevresi
Güney de Datça, kuzeyde
Karaköy’ün doğusundaki yöreyi kapsayan bölgedir.Kocadağ’ın doğusunda bulunan bu bölge nispeten alçaktır ve burada tarla ve bahçeler geniş bir alan kaplar. Datça Yarımadası’nın diğer
bölgelerinde bulunan birçok bitkiye burada da rastlanmakla birlikte Allium pallens, Alyssum pterocarpum, Anemone pavonina, Parapholis filiformis ve Plantago scabra şimdiye kadar yalnız bu bölgede kaydedilmiş bitkilerdir.
4. Bölge : Kocadağ ve çevresi
Datça Yarımadası’nın en yüksek
dağı olan Kocadağ (1175 m) ve çevresini kapsayan bölgedir. Kocadağ (Bozdağ) kuzeyinde çok dik yamaçlarla Gökova körfezi kıyısına, güneyde ise nispeten daha az dik, gittikçe alçalan yamaçlarla Mesudiye Köyü’nün kıyılarına ulaşan büyük bir dağ kütlesidir. Kuzeyinde hiçbir yerleşim alanı yoktur ve bu yöre çok sık çalılarla kaplıdır. Güneyinde ise (özellikle güneybatıda) geniş düzlükler bulunur ve bu yörede Datça’nın birçok köyü yer alır.
Kocadağ’ın en belirgin orman ağacı Pinus brutia özellikle güney tarafta, Mesudiye Köyü’nün 200-300 m üstündeki yamaçlarda daha yoğundur. Bununla birlikte bazı yerlerde seyrek olarak bulunur, bazı yerlerde ise hiç görülmez. Pinus topluluğu dışında kalan yerler çalılıklar (yüksek veya alçak yapılı) ve otsu bitkilerce zengin çayırlıklarla kaplıdır. Dağın en tepe kısmı kayalıktır ve bu kesimde alçak çalımsı bitkiler ve otsu bitkiler çoğunluktadır.
En zengin floristik yapı bu bölgede bulunur. Doğu-batı yönünde uzanan Kocadağ hem güney hem de kuzeyi tarafında denize bağlantı gösterir. Aynı zamanda Datça Yarımadası’nın en yüksek tepeleri de bu bölgededir. Bu nedenle diğer yörelerde kayıtlı olmayan bazı bitkilere burada rastlanması doğaldır. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur :

Acantholimon puberulum Phlomis grandiflora
A. ulicinum Polypodium australe
Aethionema saxatile Quercus ilex
Alcea pallida Ranunculus sprunerianus
Asphodeline lutea Rhus coriaria
Doronicum orientale Rosa canina
Fibigia eriocarpa Salvia tomentosa
Juniperus oxycedrus Silene samia
Laurus nobilis S. urvillei
Ophrys holoserica Thymus cilicicus
Paeonia mascula Tordylium hirtocarpum

Bunlar arasında özellikle Acantholimon puberulum, A. ulicinum ve Minuartia juniperina yüksek ve dağlık yerlerin bitki örtüsünde bulunan bitkilerdendir ve bunlar Kocadağ’ın en tepesinde yer alırlar.
Bu bölgenin güney tarafında, dağ eteklerinden kıyıya kadar olan geniş bir alanda, badem ve zeytin özellikle göze çarpan toplulukları oluşturur. Burası aynı zamanda çeşitli bitkilerin ekiminin yapıldığı, çeşitli meyva ağaçları (narenciye, incir gibi) içeren bahçelerin bulunduğu bir yöredir. Bu bölgede Palamutbükü çevresinde Datça’nın en büyük düzlüğü yer alır. Burası hem tarım, hem turizim yöresidir.

5. Bölge : Yazıköy-Knidos Datça Yarımadası’nın en uç
bölgesini oluşturur. Burada çalılıkların egemen olduğu bir bitki örtüsü bulunur. Ağaçlar seyrektir. Tarım alanları bir önceki komşu bölgeye göre nispeten daha azdır. Kuzey kıyısındaki yamaçlar dik ve çok sık çalılıklarla kaplıdır. Güney kıyısındaki yamaçlar da az çok dik olmakla birlikte kıyıya yakın, özellikle koyların olduğu yerlerde küçük düzlükler bulunur. Bölgenin en uç kısmında Knidos antik kentinin bulunduğu yerde alçak yapılı geniş koylar vardır ve burası çalılıklarla kaplıdır.
Datça Yarımadası’nın birçok bölgesinde görülen çeşitli çalı türlerine ve otsu bitkilerine burada da rastlanır. Bununla birlikte yalnızca bu yörede kaydedilen bazı bitkiler aşağıda belirtilmiştir :

Allium bourgeau Lavatera bryoniifolia
Astragalus echinatus Limonium gmelinii
A. sinaicus Mesembryanthemum nodiflorum
Brassica cretica Onosma graecum
Carlina tragacanthifolia Pulicaria arabica
Lathyrus hierosolymitana Verbascum glomeratum


III. DATÇA YÖRESİNDE HALKIN YARARLANDIĞI BİTKİLER
Araştırmalarımız esnasında Datça yöresinde halkın yararlandığı bitkiler hakkındaki bilgiler de derlenmiştir. Yörede çeşitli amaçlarla yararlanılan toplam 26 bitki yöresel adları ile birlikte liste halinde aşağıda sunulmuştur.
Asparagus aphyllus L. Yöresel adı : Tilki 1. Genç sürgünleri haşlanıp, yağda, yumu
rta ile pişirilerek yemek yapılır.
Atractylis gummifera L. Yöresel adı : Sakız dikeni 1. Gövdesinden akan sütünden “diken sakızı” elde edilir.
Calicotome villosa (Poiret) Link Yöresel adı : Azgan
1. Genç sürgünleri haşlanıp, yağda, yumurta ile pişirilerek yemek yapılır.
2. Genç sürgünlerinden börek yapılır.
Ceratonia siliqua L. Yöresel adı : Harıp
1. Olgun meyvaları doğrudan yenir.
2. Olgun meyvaları kaynatılarak tatlı (komposto) yapılır.
3. Olgun meyvaları dövüldükten sonra hayvan yemi olarak kullanılır.
Cistus creticus L. Yöresel adı : Pamuklan
1. Yaprakları ezilip, haricen yara tedavisinde kullanılır.
Cistus salviifolius L. Yöresel adı : Pamuklan
1. Yaprakları ezilip, haricen yara tedavisinde kullanılır.
Crithmum maritimum L. Yöresel adı : Kereviz otu
1. Toprak üstü kısımları haşlanıp zeytinyağı ve limon (suyu) katılarak salatası yapılır.
Cupressus sempervirens
L. var. Sempervirens Yöresel adı : Selvi
1. Gövdesi eski evlerin tavanlarının yapımında kullanılmıştır.
Cyclamen hederifolium Aiton Yöresel adı : Domuz topalağı, kandil çiçeği
1. Yumrusu dövülüp belli bir miktar suyun içine konur, daha sonra süzülen su
tütün fideliğine verilerek bitkilere zararlı böcekleri öldürücü olarak kullanılır.
Cynara cardunculus L.Yöresel adı : Peynir otu
1. Püskül halinde saklanan kuru çiçekleri bir tas içinde ıslatıldıktan sonra peynir yapımında peynir mayası olarak kullanılır.
Hypericum triquetrifolium Tura Yöresel adı : Kızılcırık
1. Toprak üstü kısımları süpürge olarak kullanılır.
Laurus nobilis L. Yöresel adı : Defne
1. Yarakları “balık buğulama” yemeğine lezzet ve koku verici olarak katılır.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Yöresel adı : Karaan, garan
1. Çiçekli kısımlarından hazırlanan infüzyon dahilen kolesterol düşürücü olarak kullanılır.
Lilium candidum L. Yöresel adı : Zambak
1. Çiçekli dalları evlerde süs bitkisi ve koku verici olarak kullanılır. (Datça yöresinin çok güzel ve hoş kokulu yabani bitkilerinden biridir.)
Mentha pulegium L. Yöresel adı : Narpız
1. Toprak üstü kısımlarından hazırlanan infüzyon dahilen mide bulantısını gidermek için kullanılır.
Micromeria juliana (L.) Bentham ex Reichb. Yöresel adı : Boğumlu ot , kırkboğum
1. Yapraklı ve çiçekli dallarından çay yapılır.
Micromeria myrtifolia Boiss. et Hohen. Yöresel adı : Boğumlu ot , kırkboğum
1. Yapraklı ve çiçekli dallarından çay yapılır.
Myrtus communis L. Yöresel adı : Mersin
1. Meyvası doğrudan yenir.
2. Yapraklı dalları incir haşlanırken kaynayan suya koku verici olarak katılır. -İncir bandırması-
Notobasis syriaca (L.) Cass. Yöresel adı : Kenger
1. Taze gövdesi kabuğu soyulduktan sonra yenir.
Olea europaea L. var. europaea Yöresel adı : Zeytin
1. Meyvalarından elde edilen yağ (zeytin yağı) haricen yara tedavisinde kullanılır.
Origanum onites L. Yöresel adı : Kekik , incir kekiği
1. Çiçekli dallarından hazırlanan infüzyon, limon (suyu) katılarak dahilen karın sancısını gidermede kullanılır.
2. Çiçekli dalları demet halinde erkek ve/ veya dişi incir ağaçlarına asılarak döllenmeye yardımcı olarak kullanılır. Böylece döllenme yapan sineklerin bu ağaçlara gelmesi ve verimli ürün alınması sağlanır.
Pancratium maritimum L. Yöresel adı : Tantaraş
1. Soğanı dövülüp bir bezle ağrılı yere sarılıp ağrı giderici (eklem ve adele ağrılar için) olarak ve romatizma tedavisinde kullanılır.
Quercus ithaburensis Decne. Yöresel adı : Palamut ağacı
1. Meyvası (pilemit, palamut) küle gömülüp, kebab edilerek yenir.
Raphanus raphanistrum L. Yöresel adı : Turp otu
1. Bitkinin genç sürgünleri haşlanıp, zeytin yağı ve limon (suyu) katılarak salata yapılır.
Salvia fruticosa Miller Yöresel adı : Adaçayı
1. Yaprakları çay olarak kullanılır.
Vitex agnus-castus L. Yöresel adı : Hayıt
1. Meyvaları dövülüp, sigara halinde sarılır, uyuşturucu kullananlar tarafından uyuşturucu yerine içilir.
KAYNAKLAR
1. Carlström, A., A. Survey of the flora and phytogeography of Rhodos, Simi, Tilos and the Marmaris Peninsula (SE Greece, SW Turkey) , Lund, 1987.
2. Davis, P. H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 1-9, Universty Press, Edinburgh, 1965-1985.
3. Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 10, Universty Press, Edinburgh, 1988.
4. Güner, A., Özhatay, N. , Ekim, T., Başer, K. H. C., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 11, Universty Press, Edinburgh, 2000.

cagirankaya 07-06-2006 19:38

Bu arada bir ekleme yapayım öğrendiğim kadarı ile Quercus aucheri yani boz pırnal meşesi de bu bölge için endemik bir tür. Dünyada sadece bu bölge ve Rodos adasında bulunuyor. Datca yarımadasına pek uzak olmayan Bafa Gölü ve çevresinde de sık rastlanan bir tür. Hatta yaptığımız çalışmalar esnasında bayağı yaşlı boz pırnal meşelerine de rastladık. Bunu önümüzdeki günlerde Bafa Gölü'nün bitki çeşitliliği ile ilgili açacağım başlıkta dile getireceğim.

Mine Pakkaner 07-06-2006 22:34

Bu başlığı merakla bekliyoruz Serhan :) , flora bilgileri bölümünü iyice genişletmek ve ülke çapında bilgi toplamak amacımız.;)
Sevgiler

cagirankaya 07-06-2006 23:41

suan bir kurs nedeni ile isyerinde olamadigim icin temmuz basina kadar sabretmek zorundasiniz maalasef :rolleyes:

Mine Pakkaner 07-06-2006 23:56

Olsun, sabrımız sonsuz, ama demedi deme :rolleyes: , artık bu sözünü unutmayız ;)

cagirankaya 08-06-2006 08:37

yok unutmam, hatta unutmayi birakin o gunu iple cekecegim :)
yalniz sunu belirtmek isterim. elimde Bafa gölü'nün florası faunasına ait çeşitli çalışmalar var. onları da isterseniz sunarım. ****** onlar sadece akademik çalışmalar. Bizim ise Bafa'da yaptığımız aslında tam bir amatör çalışmaydı. çalışmayı yabancı uzmanların yardımı ile yaptık. yani bize öğretenler onlardı. grupta jeolog cevre muhendisi ziraaat muhendisi, orman mühendisinin yanında biyologlar da vardı. toplam 1 ay süren çalışmalarda Bafa ve çevresinde yşayan 14 orkide türünden 5'ini gördük. anıt ağaç olabilecek yaşlı meşe ağaçlarını gördük ki bu ağaçlardan çoğu Quercus aucheri yani boz pırnal meşesi yani endemik bir tür. hatta bir bitki türü gördük ki (ismini hatırlayamayacağım) dünyanın en eski bitki türü imiş. ben görsem ot diye basar geçerdim :)

çalışmanın sonunda tespit ettiğimiz flora türü 480 idi yanlış hatırlamıyorsam.

calisma esnasında .ektiğimiz binlerce bitki fotografi vardi. simdi o fotograflari 200 kbnin altina indirmem gerekiyorki buraya koyayim. tabi bunun icin bir de forum yoneticilerimizden rica edip, bafa golu ile ilgili bir de resim galerisi acmamiz gerekecek. resimler yazilardan daha cok sey anlatıyorlar :)

memet 08-06-2006 10:30

bizim gibi amatörlerle, bilimsel çalışma yapanların birarada olması bana heyecan veriyor

memet 08-06-2006 10:30

**** benim gibi amatörlerle demeliydim....

malina 08-06-2006 12:02

Alıntı:

calisma esnasında .ektiğimiz binlerce bitki fotografi vardi. simdi o fotograflari 200 kbnin altina indirmem gerekiyorki buraya koyayim. tabi bunun icin bir de forum yoneticilerimizden rica edip, bafa golu ile ilgili bir de resim galerisi acmamiz gerekecek.
Ekleyeceğiniz zaman haber verin, galeriyi açayım. Fotoğrafları tek tek mi küçülteceksiniz?

cagirankaya 09-06-2006 01:40

fotograflari tek bir kalemde küçültmek için bir teknik var mi?eger yksa ****** tek tek kucultme yoluna gidecegim. ha yanlis anlasilmasin fotograflarin hepsini degil de sadece onemli ve tipik olanlarini eklemeyi dusunuyorum ama gene de en az 30 tane olacaktir.

malina 09-06-2006 02:24

Bunun için sormuştum. Evet öyle bir yöntem var. 30 tane bile olsa tek tek yapınca çok sayılır. Photoshop kullanıyorsanız nasıl yapacağınızı anlatayım...

bonsaisever 09-06-2006 11:45

Photoshopta nasıl yaparız?

arsakay 09-06-2006 14:57

Gülmeyin ama
ben fotoğraflarımı
Donatılar'daki Paint aracılığı ile
küçültüyorum.

cagirankaya 09-06-2006 21:39

walla suanda bilgisayarda hicbir sey yuklu degil ama photoshopu anlatacak olursaniz sevinirim cunku en azindan photoshopu yuklemeyi dusunuyorum.

bonsaisever 09-06-2006 21:46

Eskiden ben de aynı şeyi yapıyordum.

Bu sefer siz gülmeyin :))
Bilgisayarımı son kurduğumdan beri kendi kendine program seçer oldu :))
Paint'i hiç sevmedi onu kabul etmiyor :))
Bende kendi haline bıraktım.
Photoshop ile bilgisayarımın arası iyi ama photoshop'un benimle arası yok :))
Bir tek Picture Meneger var.
Herkesle arası iyi :)

berduray 08-03-2010 00:13

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi cagirankaya (Mesaj 26043)
yok unutmam, hatta unutmayi birakin o gunu iple cekecegim :)
yalniz sunu belirtmek isterim. elimde Bafa gölü'nün florası faunasına ait çeşitli çalışmalar var. onları da isterseniz sunarım. ****** onlar sadece akademik çalışmalar. Bizim ise Bafa'da yaptığımız aslında tam bir amatör çalışmaydı. çalışmayı yabancı uzmanların yardımı ile yaptık. yani bize öğretenler onlardı. grupta jeolog cevre muhendisi ziraaat muhendisi, orman mühendisinin yanında biyologlar da vardı. toplam 1 ay süren çalışmalarda Bafa ve çevresinde yşayan 14 orkide türünden 5'ini gördük. anıt ağaç olabilecek yaşlı meşe ağaçlarını gördük ki bu ağaçlardan çoğu Quercus aucheri yani boz pırnal meşesi yani endemik bir tür. hatta bir bitki türü gördük ki (ismini hatırlayamayacağım) dünyanın en eski bitki türü imiş. ben görsem ot diye basar geçerdim :)

çalışmanın sonunda tespit ettiğimiz flora türü 480 idi yanlış hatırlamıyorsam.

calisma esnasında .ektiğimiz binlerce bitki fotografi vardi. simdi o fotograflari 200 kbnin altina indirmem gerekiyorki buraya koyayim. tabi bunun icin bir de forum yoneticilerimizden rica edip, bafa golu ile ilgili bir de resim galerisi acmamiz gerekecek. resimler yazilardan daha cok sey anlatıyorlar :)Acaba çalışmanın akibeti ne oldu?

Sayın Çağırankaya bir süre uğrayamamış foruma...

Aslında bilimsel güzel çalışmaları var, keşke bunları bizimle paylaşsa.

qokhanyilmaz 30-05-2010 12:48

Alıntı:

Orijinal Mesaj Sahibi cagirankaya (Mesaj 26307)
walla suanda bilgisayarda hicbir sey yuklu degil ama photoshopu anlatacak olursaniz sevinirim cunku en azindan photoshopu yuklemeyi dusunuyorum.

Eğer bilgisayarınızda Microsoft Office yazılımı yüklü ise resimlerden herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıklayıp birlikte aç bölümünden Edit Mİcrosoft office picture manager programı ile resmi açtıktan sonra boyutunu değiştirmek istediğiniz bütün resimleri ctrl tuşuna basarak mouse ile üzerlerine tek tık yaparak seçtikten sonra sağtrafta kontrol panelinde çıkan sekmeden resize değerlerini üsterseniz % isterseniz belirleğiniz bir boyut isterseniz de kb büyüklüğünü yazmak koşulu ile hepsini tek seferde yapabilirsiniz. İsterseniz resimler üzerinde aydınlık, tonlama gibi basit filtrelerle resimleriniz üzerinde değişiklik de yapabilirsiniz.

Eukalyptus 10-01-2018 08:48

Güzel bilgiler, mikroklima alanlardan biride ülkemizde datça sanırım. Yıllardır merak eder dururum burada hindistan cevizi palmiyesi denendi mi? Yahut ülkemizde bir yerlerde var mı?

Kakao, Coconut, Kahve, Mango, Avokado, Macadamia gibi meyvelerden hangileri başarılı yetişme şansına sahip? Mesela birçok forumda deneme yanılma ile ülkelere ait bazı referanslar var, bu referanslara dayanarak mı, ülkemizde bu bitkilere şans verilmiyor, yoksa gerçekten deneyip sonuç alamayan var mı?

GlennCoF 19-10-2018 18:44

cialis 5 mg coupon lilly
buy generic cialis online with paypal
onhoxte@mail.ru
generic cialis tadalafil 60 mg india


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 00:21.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2019