agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Doğaya ve Yaşamınıza Sahip Çıkın > Doğa, Çevre, Ekoloji, Gıda Hukuk ve Politikaları
(https)
Reklam


Beğeni Düzeni61Beğeniler

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 24-12-2014, 12:51   #1
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Toprak koruma, arazi kullanımı ve tarla satışları ile ilgili kanun..

KANUN

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6537 Kabul Tarihi: 30/4/2014

MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,

ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,”

“u) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,”

MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”

MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı liste eklenmiştir.

“Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri

MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı

MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması

MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Taşınırların devri

MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi

MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme

MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Yan sınai işletme

MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı

MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.”

MADDE 6 – 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ve 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibareleri “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 8 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.”

MADDE 9 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 659 uncu, 660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü, 665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/5/2014(1) SAYILI LİSTE

TÜRKİYE İL/İLÇE BAZINDA
YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ
'ni görmek için tıklayınız:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

 
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2014, 12:55   #2
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
İlgi : a) 03/10/1997 tarih ve 1997/12 sayılı Genelge.

b) 26/05/2014 tarih ve 23294678-010.07.02/28158 sayılı Duyuru.

c) 20/03/2007 tarih ve 2007/5 sayılı Genelge.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmiştir.
Yeni yasal düzenleme ile asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramları tanımlanmış, belirlenen büyüklükteki tarımsal araziler üzerinde gerçekleştirilecek mülkiyeti aktarıcı nitelikli işlemlerin yanı sıra, intikal ve miras taksimi işlemlerinde önemli değişiklikler öngörülmüştür.
Kural olarak tarımsal alanlarda gerçekleştirilecek tapu ve kadastro işlemlerinde, tarımsal nitelik taşıyan alanların asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayıları, tarımsal alanlar arasındaki ekonomik bütünlük vb. kavramların müdürlüklerimizce irdelenerek doğrudan işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından söz konusu taleplerle ilgili olarak il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince olumlu görüş verilmesi durumunda işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından konuya ilişkin yapılacak değerlendirmede TAKBİS üzerinden alınacak tapu kayıt örneklerinden yararlanılacak, kayıtlarda bir çelişki bulunması durumunda tapu müdürlüklerinden ıslak imzalı kayıt örneği talep edilebilecektir.
5403 sayılı Kanunda 6537 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile, tarım arazileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek, hisselendirilemeyecek, pay ve paydaş sayısı artırılamayacaktır.
Tarımsal arazinin niteliği konusunda tereddüt oluşması halinde (Örneğin taşınmazın niteliği ham toprak, depolu bahçe, bahçeli ev, içinde ev olan tarla vb. gibi) konunun il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
Tapu sicilinde tarımsal niteliğiyle kayıtlı taşınmazın imar planı kapsamında olduğunun taraflarca beyan edilmesi durumunda öncelikle ilgili belediye/valiliklerden talep konusu parselin;
- Planı olup olmadığı,

- Planı varsa kullanım amacı,
Soru konusu edilerek alınacak cevabi yazıda, taşınmazın imar planının (nazım, mevzii, uygulama imar planı vb.) bulunduğu ve planda tarımsal alan olarak özgülenmediğinin belirtilmesi halinde ilgi (a) Genelge gereğince işlem yapılacaktır.
Taşınmazın imar planı kapsamı dışında kaldığı veya imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda yer aldığının tespiti halinde, tarla/bağ/bahçe/zeytinlik/çayır/üzerinde ev olan tarla vb. tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazların müstakilen veya hisseli olarak paydaşlara veya üçüncü kişiye devredilebilmesi için; uygulamanın aşağıda öngörüldüğü biçimde yönlendirilmesi gerekmektedir.
A-TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİ AKTARICI İŞLEM YAPILMASI
a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılabilecek işlemler
1) Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.
2) Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.
3) Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.
4) 3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
5) Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.
b) Diğer hususların İrdelenmesi
Tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanabilecek istemler dışında her türlü talebin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine iletilerek alınacak cevabi yazı gereğince işlemlerin yönlendirilmesi gerekmektedir.B- TARIM ARAZİLERİNDE İNTİKAL/TAKSİM/PAY TEMLİKİ
a) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014) tarihinden önceki ölümlerde
1) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihinden önceki tarihli ölümlerde intikal taleplerinin elbirliği halinde mülkiyet veya paylı mülkiyet olarak yapılması mümkün olup, intikal işleminden sonra mirasçılar arasında yapılacak olan miras payı temliki, miras taksimi vb. taleplerin kabul edilmesi; mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 sayılı Kanun uyarınca il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
2) 15.05.2014 tarihinden önce ölümler nedeniyle tapu sicilinde elbirliği veya paylı mülkiyet olarak intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu sicili kök muris adına veya mirasçıları adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde oluşmuş ise, mirasçıların kendi aralarında yapacakları miras payı temliki, miras taksimi taleplerinin kabul edilmesi, mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 sayılı Kanun uyarınca il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.
3) 15.05.2014 tarihinden önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde ise iştirak halinde intikal sonrası Kanun öncesi ölenlerin mirasçıları arasında sadece miras payı temliki yapılabilecek, diğer işlemler için ise il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden uygunluk görüşü alınacaktır.
4) 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinde (15.05.2014 öncesi gerçekleşen ölümlerde) mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, miras payı temlik ve miras taksim işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanacağından, 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (15 Mayıs 2016 tarihine kadar) yapılacak bu tür devir işlemleri harçlardan muaftır. (5403 s. K. Geçici m. 5)
b) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014) tarihinden sonraki ölümlerde
1) Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür
Birden fazla ehil mirasçıya devir istemi mevcutsa yeter gelirli tarımsal arazi için uygun büyüklüğün sağlanıp sağlanmadığı hususunun tespiti için durum il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.
2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde tarımsal nitelik taşıyan taşınmaz malların (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb.) intikal taleplerinin elbirliği mülkiyet olarak karşılanması, paylı mülkiyet olarak yapılan intikal taleplerinde ise durumun il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.
3) Mirasçıların yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin mirasçılar harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır. (5403 s. K. m. 8/I)C- TARIM ARAZİLERİNE HACİZ KONULMASI, İPOTEK TESİSİ, CEBRİ SATIŞ

VE MAHKEME KARARLARININ İNFAZI
1) 6537 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile, hisseli taşınmazlarda Kanunla belirlenen normun altında kalan payların rehnedilmesi ile ilgili engelleyici hüküm olan 5403 sayılı Kanunun 8inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış olduğundan tarım arazilerinin rehnedilmesi ile ilgili taleplerin karşılanması gerekmektedir.
2) 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014 tarihinden) öncesi hisseli tarımsal alanlarda gerçekleştirilerek yürürlükteki mevzuat gereği İdaremizce infaz edilemeyen cebri satış kararları ile Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleştirilen cebri satış kararlarının istem gereği doğrudan karşılanması gerekmektedir.
3) Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması Anayasanın 138. maddesi gereği zorunlu bulunduğundan mahkeme kararı gereği işlem yapılması gerekmektedir.
D- TARIM ARAZİLERİNDE TEKNİK NİTELİKLİ İŞLEM TALEBİ
1) İfraz, tevhit, cins değişikliği vb. işleme konu taşınmazların imar planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrıldığının tespiti halinde taleplerin yürürlükteki mevzuatına uygun biçimde karşılanması gerekmektedir.
2) Söz konusu taşınmazların planda tarımsal alan olarak ayrılması ya da plansız alanda kalması durumunda taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran işlemlerde il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin uygunluk görüşünün kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun dışında kalan yüzölçümü değişikliği, birleştirme vb. işlemlerde talebin doğrudan karşılanması gerekmektedir.
E- TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER KAMULAŞTIRMALAR
Tarım arazileri üzerinde yapılacak kamulaştırmalarda 6537 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayan 5403 sayılı Kanunda engelleyici bir hüküm bulunmadığından, her türlü (rızaî veya kazaî) kamulaştırma isteminin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmeksizin karşılanması gerekmektedir.
F- 5403 SAYILI KANUNA GÖRE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK KAMULAŞTIRMA VE TOPLULAŞTIRMA İŞLEMLERİ, 3083 SAYILI KANUN UYGULAMALARI
1) Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal araziler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toplulaştırabilir veya kamulaştırabilir. Bu amaçla yapılan kamulaştırmalar ile satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur. (5403 s. K. m. 17/6)
2) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygulama alanında bulunan taşınmazlarda il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine konunun iletilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilecektir.
G - KADASTRO ÇALIŞMALARI
1) Kadastro çalışmalarında, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden sonra tarım arazilerinde, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar hariç hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümlerinin bölünmez(Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.) büyüklük olarak kabul edilen bu miktarların altında olması durumunda ifrazen taksim talebi il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan karşılanmayacaktır. Miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ise il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden alınacak cevaba göre işleme yön verilecektir. 19.07.2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise Kanunda belirlenen parsel yeter büyüklüğü aranmayacaktır.2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15.05.2014 tarihinden sonra tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte talepleri olsa dahi elbirliği mülkiyet olarak (iştirak halinde mülkiyet/verasette iştirak olarak) yapılacağından il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmeyecek ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmayacaktır. 15.05.2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise paylı (müşterek) mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin paylı (müşterek) mülkiyet olarak tespiti mümkündür.
3) Öte yandan, cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, valilik/belediyelere, imar planı (nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı (nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu Kanun hükmü uygulanmayacaktır.
İlgi (b) Duyuru ile ilgi (c) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini, bu hususun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu ve kadastro müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.


Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Uygulama Yönetmeliği 2014! 16-06-2014

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2014, 12:56   #3
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Tarım arazileri bölünmeyecek


İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tekirdağ ili ve ilçeleri bazında Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri açıklandı.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek tarım dışı amaçlar için kullanılması ve küçülen arazilerin ekonomik ölçekten uzaklamasını önlemek amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İFRAZ YAPILMAYACAK

İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğün’den yapılan açıklamada, Tekirdağ ve İlçeleri Bazında Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri ölçeğinde, bu asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal arazileri, bölünemez eşya niteliği kazanmış olup, bu büyüklüklerin altında istisnai haller dışında hisselendirme ve ifraz işlemi yapılamayacağı belirtildi.İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğün’den yapılan açıklamada, tarımın önemine dikkat çekilerek; “Tarım yarattığı katma değer, yüksek istihdam, diğer sektörlere hammadde sağlaması ve hepsinden önemlisi gıda güvenliğimizin ana sigortası olmasından dolayı son derece stratejik bir sektördür. Bundan dolayı tarımsal arazilerimizin etkin kullanımı yaşamsal öneme sahiptir.” denildi.
İşletme arazilerinde etkinliği azaltan en önemli hususlardan birisi, arazilerin mirasçılar yoluyla bölünerek parçalanması olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye’ de nüfusun sürekli artışıyla birlikte işletme arazilerinin de bölünmesi, verimli tarım üretimine engel oluşturduğu ifade edildi.
Parçalı ve dağınık arazilerin sayıca fazla oluşunun ise maliyetleri artırdığı ve verim artırıcı önlemlerin alınmasınıda zorlaştırdığı belirtildi.
Tarım arazilerinin bir diğer sorunu da; verimli tarım arazilerinin çok fazla küçülmesi sonucunda ekonomik ölçekten uzaklaşarak, bu arazilerin tarım dışı amaçlar için kullanılmaya başlanması olduğu belirtilen açıklamada kısaca şu bilgilere yer verildi:
“Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ve uygulama talimatıyla;
Parsel bazında daha fazla küçülmesi halinde ekonomik ve rasyonel kullanılsa dahi verimlilik elde edilemeyecek arazi büyüklüğü Asgari tarımsal arazi büyüklüğü olarak tanımlanmıştır. Artık belirlenen bu asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal arazileri, bölünemez eşya niteliği kazanmış olup, bu büyüklüklerin altında (dikili tarım arazilerinde 5 da., örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 da. diğer arazilerde 20 da.) istisnai haller dışında hisselendirme ve ifraz işlemi yapılamamaktadır. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamamaktadır.
Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak İl ve İlçe bazında kanunla belirlenmiş olan belli bir tarımsal geliri sağlayabilecek sahip olunan arazi varlığı Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü olarak tanımlanmış ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün hesaplanmasında ekonomik bütünlük gösteren arazilerin dikkate alınması öngörülmüştür. ”

Buna göre, Tekirdağ İli Ve İlçeleri Bazinda Yeter Gelirli Tarimsal Arazi Büyüklükleri (Dekar) bazında şöyle:
Çerkezköy-Çorlu-Ergene, Kapaklı ilçelerinde Sulu tarım arazileri 55, Kuru Tarım Arazileri 130, Dikili Tarım Arazileri 10 ve Örtüaltı tarım arazileri 3, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara, Marmaraereğlisi ilçelerinde, Sulu tarım arazileri 50, Kuru Tarım Arazileri 120, Dikili Tarım Arazileri 10 ve Örtüaltı tarım arazileri 3, Muratlı ve Saray ilçelerinde Sulu tarım arazileri 55, Kuru Tarım Arazileri 125, Dikili Tarım Arazileri 10 ve Örtüaltı tarım arazileri 3, Şarköy’de ise, Sulu tarım arazileri 50, Kuru Tarım Arazileri 125, Dikili Tarım Arazileri 10 ve Örtüaltı tarım arazileri 3 olarak belirtildi.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi:
“Tarım arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.Tarımsal üretim faaliyetine, ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak çalışılan tarımsal araziler, bir bütün olarak değerlendirilmekte ve bu husus ekonomik bütünlük olarak tanımlanmaktadır.
Ekonomik Bütünlük değerlendirmesinde her bir parsel münferit olarak değerlendirilir ve kişinin parsel içinde sahip olduğu alan büyüklüğü göz önüne alınır.
a) Kuru tarım arazilerinde 10 da., suluda 5 da., dikili arazilerde 3 da, örtüaltı tarım yapılan arazilerde 1 da ve daha küçük parsellerin devrine izin verilir ve aşağıdaki şartlar oluşmuşsa ekonomik bütünlük bulunmadığına hükmedilir.
b) Satıcının hissesine düşen miktar veya sınırdaş arazi ise sınırdaş parsellerdeki hissesine düşen toplam hisse miktarı bu büyüklüklerin altında ise
c) Farklı köy/mahallede bulunan arazisini satıyorsa ve bu arazi köyündeki en yakın arazisine kuş uçuşu 5 km den uzaksa, ( parsel veya hissesinin miktarına bakılmaksızın devrine izin verilir)
d) Kamu yatırımlarında ve 5403 sayılı kanun çerçevesinde tarım dışı amaçla kullanımına izin verilen araziler, (5403 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla)
Satış hibe veya Takas Yoluyla devir işlemlerinde aşağıdaki hususlar değerlendirilir.
a- Ekonomik bütünlüğü bulunmayan araziler yeter gelirin hesaplanmasında dikkate alınmaz ve devrine izin verilir.
b- Tarımsal faaliyeti terk anlamına gelen tasfiye halinde, Malikin müstakil veya hisseli parsellerinin tamamının devrine izin verilir.
c- Malikin hisse miktarının, ekonomik bütünlüğün altında olması durumunda; hissesinin tamamını aynen hissedarlara veya üçüncü kişiye devir edebilir, kendi hissedarlarına payını hisselendirerek de devir yapabilir.
ç- Hisseli tarımsal arazilerde; hissedarlar birleşerek hisselerinin tamamını satmak istemeleri halinde, hisselerine düşen miktarlarının ekonomik bütünlüğünün olup olmadığına bakılarak, satışı değerlendirilir.
d- Ekonomik bütünlüğü olan arazilerde, asgari tarımsal arazi büyüklükleri dikkate alınarak yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün üzerindeki kısmının devrine izin verilir. Ancak, asgari tarımsal arazi büyüklüklerin altında yeni bir hisse veya parsel oluşturulamaz
e- 6537 sayılı Kanunda, rehin ve ipotek işlemlerini engelleyici bir hüküm bulunmadığından, cebri satışlarda; asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altında yeniden ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın hissedarlara veya üçüncü kişilere satış yapılabilir.
f- Tüzel kişiliklerin sahip oldukları tarım arazilerini satışlarında; asgari tarımsal arazi büyüklüğü, ekonomik bütünlük ve yeter gelirli arazi büyüklüğü incelenerek karar verilir.
g- Mülkiyeti şahıslara ait ve tapu kayıtlarında cinsi çayır, ham toprak, harman yeri olan araziler tarım arazisi (tarla) olarak değerlendirilecektir. Kavak dikili araziler, koruluklar ve zeytinlikler dikili tarım arazisi olarak kabul edilir.
ğ- Malikin toplam arazi miktarı sınırdaş olsa bile ekonomik bütünlüğün altında ise bu arazilerin satışına izin verilir.
h- Tarım reformu uygulama alanlarındaki devir işlemleri, 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
ı- Yeter gelirli arazi büyüklüğü ile ekonomik bütünlük belirlemelerinde iştirak halinde mülkiyetli arazilerindeki (elbirliği halinde mülkiyet) payların hesaplanmasında ilgili araziye ait veraset ilamındaki yasal hisse oranlarına bakılarak hesap edilmelidir.
i- Tapu Müdürlükleri ile yazışma yapılarak devir işlemleri için görüş istenen devir talepleri ile birlikte, malikin aynı ilçe içerisinde bulunan tüm tarımsal arazilerinin mülkiyet kayıtlarının gönderilmesi istenebilir.
j- Taşınmazın niteliği ham toprak, depolu bahçe, bahçeli ev, içinde ev olan tarla vb. gibi taşınmazlar zeminde incelenerek tarım arazi niteliği olan kısmın tespit edildikten sonra işlem tesisi edilmelidir.
k- Tarım arazisi üzerinde kurulmuş bir irtifak hakkı bulunuyor ise kurulan irtifak hakkının tarımsal faaliyete izin vermeyen kısmı hesaplamalarda değerlendirmeye alınmaz.
Buna göre satış talebinde bulanan malikin arazileri katsayılarla kuru araziye çevrilir ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan ve asgari parsel büyüklüğünün üzerinde olan kısmın satışına izin verilir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altında hisse veya parsel oluşturulamaz.
Rehin ve ipotek işlemlerinde engelleyici bir hüküm olmadığından cebri satışlarda hissedarlara veya 3. şahıslara satış yapılabilir.
Miras Yoluyla İntikal: 6537 sayılı Kanun’un yürürlüğünden önce gerçekleşen ölümlerde, intikal işlemleri bu Kanun hükümlerine tabi değildir. (Bu fıkraya göre yapılacak devir işlemleri 2 yıl süreyle harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.) Kanunun yayımı tarihinden önce vefat eden mirasçıların yaptırmış oldukları elbirliği mülkiyeti, mirasçıların talebi halinde veraset ilamı veya rızayı taksim sözleşmesi çerçevesinde paylı mülkiyete çevrilebilir.Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde Kanun’da belirtilen şartlarda anlaşma sağlayabilirlerse;
- Mülkiyetin tek mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,
- Kuracakları aile malları ortaklığına / kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini veya
- Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları limited şirkete devrini veya
- Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini öngören bir anlaşma yaptılarsa Tapu Müdürlüğü İlçe Tarım Müdürlüğü’ nden alacağı devir yapılabilecek mirasçı sayısı görüşü doğrultusunda mülkiyetin devir işlemlerini tamamlar. İlçe GTH Müdürlüğü asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, ekonomik bütünlük ve arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayılarını bu hesaplamada dikkate alır.
Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve anlaşma sağlanamadığı takdirde mirasçılar yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Mirasçılar dava açmazlarsa konunun Bakanlığa intikaliyle birlikte Bakanlıkça 3 ay süre verilir süre sonunda yine anlaşma olmazsa davayı resen Bakanlık açar. Açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Bu durumda sulh hukuk hâkimi;
- Tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçı varsa asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, yoksa mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.
- Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.
- Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.
Tarım arazilerinin herhangi bir şekilde mirasçılardan birine devri halinde, devir işlemi sırasında, bu arazilerin 20 yıl içinde tarım dışı amaçla kullanıma açılması sonucu oluşacak değer artışı olursa bu artıştan diğer mirasçıların hak sahibi olması için feragat eden mirasçılar haricinde tapunun beyanlar hanesine şerh konulur. 20 yıllık şerh süresi dolmadan satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların muvafakati alınarak şerh kaldırılarak veya şerhin alıcı tarafından kabulü ile satış yapılabilir.
Mahkemenin devrini uygun bulduğu mirasçıya diğer mirasçıların pay bedellerinin ödemesi için 6 ay süre verilir. Ödeyemeyecek durumda olanların kullanacakları uzun vadeli krediye Bakanlıkça faiz desteği verilebilir. Yine de diğer mirasçıların paylarının mahkemeye ödenmemesi halinde istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda hakim arazilerin açık artırma ile satışına karar verir.
Arazilerin devrini alan mirasçı araç gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değeri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir. Miras bırakanın borcu dolayısıyla rehinli taşınmazlar varsa paylarının ödenmesini isteyen mirasçılara ödenecek paylar denkleştirilir. Artan tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.
Eğer ürün deposu, işleme pazarlamaya yönelik tesisler varsa bunlarda bütün olarak istekli olan ehil mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.”

Tarım arazileri bölünmeyecek - Avrupa Gazetesi | Tekirdağ

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2014, 12:59   #4
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Emlakçılar isyan bayrağını çektiÇıkan bir kanunla tarım arazileri satışları tek tapu dışında Türkiye genelinde durduruldu. Kanun kapsamında arazi satışlarını gerçekleştiremeyen emlakçılar ise önceki gün Tarım İl Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. Emlakçılar bu eylemle de kalmayarak isyan bayrağını çektiler.

“TOPRAK AĞARALARI OLUŞACAK”

Yaklaşık 10 gündür Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nde de tarım arazilerinin satışı yapılamıyor. Emlakçılar bu kanunun kaos yaracağını belirterek, kanunda geri adım atılmasını istiyor. Gaziantepli emlak müşaviri Servet Dalbudak, yeni uygulamayla birlikte kentte yeni toprak ağalarının oluşacağına dikkat çekti. Dalbudak açıklamasında, “Yeni uygulama ile birlikte arazi satışını yapamıyoruz. Tarım Müdürlüğü’nün yollarını aşındırıyoruz. Git gel bir şey anlamıyoruz. Tarım Müdürlüğü’nde görevli kişiler yasayı bilmiyorlar. Diğer yandan yeni uygulamayla birlikte kentte yeni toprak ağalarının yaratılacağının bilinmesini isterim” diye konuştu.

EMLAKÇILAR AYAKLANDI

403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmesi emlakçıları ayaklandırdı. Emlak müşaviri Ömer Aksoy, bu kanunun kaos yaratacağını belirterek, “Böyle bir kanun olmaz. Kişilerin özgürlük hakkı elinden alınmaz. Bir tane tapun varsa devredebiliyorsun, ancak birkaç tane tapun varsa devredemiyorsun” derken, bir grup emlakçı kanuna tepki gösterdi. Tapu bölge müdürüne giden emlakçılar yetkililerden doğru düzgün bilgi alamıyorlar.

SATIŞLAR DURDU

Birden fazla tarım arazisi tapusu olanların kanuna göre önce İl Tarım Müdürlüğüne müracaat edeceğini, Tarım Müdürlüğü’nün araziye keşif göndereceğini, bu keşiften sonra tarım arazisi mi, değil mi bir rapor düzenleneceğini belirten emşak müşaviri Ömer Aksoy, “Tarım Müdürlüğü burası tarım arazisi değil diye rapor verdikten sonra sen tapuyu devredeceksin. Yani Tarım il müdürlüğü izin verirse satabilirsin. Uzun süredir arazilerde satış tamamen durdu, şu anda satış işlemleri yapılmıyor. Emlakçılar ve vatandaş tepkili” diye konuştu.

YÜZLERCE DİLEKÇE BEKLİYOR

Arazisini satmak isteyenlerin dilekçelerinin şu anda tarım müdürlüğünde olduğunu belirten Aksoy, “Tapu müdürlüğü havaleleri alıyor, il tarım müdürlüğüne yazı yazıyor. Yazılar şu anda tarım müdürlüğünde beklemede. Yüzlerce dilekçe var. Biz bu kanundan dönülmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kanuna Türkiye genelinde büyük tepki var” dedi.


Emlakçılar isyan bayrağını çekti | Gaziantep Hakimiyet Gazetesi

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 24-12-2014, 13:19   #5
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Toprak koruma ve arazi kullanımı hakkında yapılan değişiklik ile eskiden olduğu gibi her toprak sahibi tarlalarını dilediği gibi dilediğine satamıyor artık..
Ben bu konuda oldukça fazla kafa yordum..

Edindiğim kanaat şunlar:

1- Farzedelim ki, benim Çanakkale ili Biga ilçesinde sulu tarım yapılabilen ve tolamı 30 dekar olan 2 tarlam ile kuru tarım yapılabilen toplamı 40 dekar olan 5 tarlam var..

1. nolu mesajımda verdiğim linkte verilen listeye göre Biga ilçesinde YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ sulu araziler için toplamda 55, kuru tarım arazileri için 120 dekardır..Yani benim hem sulu hem kuru tarım yapılan tarlalarımın toplamı bu miktarların altında kaldığı için eğer çiftçilik yapmaktan vazgeçtiğimi beyan edersem tüm tarlalarımı aynı gün satmak zorundayım..Değişik tarihlerde parça parça satmama kanun artık izin vermiyor.
Sadece tek tek sayış yapabileceğim tarlalar, ancak sulu tarım yapılan yerlerde 5 dekarın, kuru tarım yapılan yerlerde ise 10 dekarın altındaysa yeterli ekonomik büyüklükleri olmadığı için bunları tek olarak satmama izin veriliyor..
Ayrıca, eğer tarlalarımın bulunduğu köyün haricinde başka bir ilçede tarlam varsa ve asıl tarlalarıma kuşuçuşu 5 kilometre uzaklıkta ise o tarlayı da tek parça olarak satabiliyorum..

2- Eğer benim Biga ilçesinde 65 dekar sulu tarım yapılan 5 tarlam olsaydı, Biga için verilen 55 dekarlık YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ aştığından fazla olan 10 dekarlık bir tarlayı satmama izin veriliyor..veya, eğer 150 dekar kuru tarım yapılan 7 adet tarlam olsaydı, 120 dekar olan YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ'nü aşan 30 dekarlık fazlalık için satış yapma olanağım oluyor..
Veya tümünü birden satmak zorunda kalıyorsunuz..

Bu kanuna çok tepki var ülkede..
Adam sıkışmış, borcu var veya düğün yapacak, bir tarlasını satıp derdini görmek istiyor ama öylesine engeller çıkarılıyor ki, malınızı satamıyorsunuz..

Birden fazla tarla almak isteyenlerin incelemek zorunda olduğu çok husus var yani..
Alacağınız tarla veya bahçenin büyüklüğü de çok önemli.

neşecan ve Karena beğendi.
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 15:45   #6
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Toprak Koruma Kanunu Mağduru

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 16:33   #7
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,684
Galeri: 7
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi pria Mesajı Göster
Bu kanun her açıdan ülkemize şarttı. Çiftçilik yapanlar zaten 5-10 dönümlük alanlarda ekim yapıyor. Birde tarla aralarında 15-20 km fark varsa o iş çileye dönüşüyordu.

Topraklarımız satış ve miras yüzünden parsel parsel elden gitti. Bu yüzden diğer ülkedeki çiftçiler gibi üretim yapamıyoruz. Adamlar tam ekipmanla üretim yapıp satarken, biz onların yaptığı teknolojileri tv kanallarından izliyoruz.

İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 18:52   #8
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi İsmail Kuzucu Mesajı Göster
Bu kanun her açıdan ülkemize şarttı. Çiftçilik yapanlar zaten 5-10 dönümlük alanlarda ekim yapıyor. Birde tarla aralarında 15-20 km fark varsa o iş çileye dönüşüyordu.

Topraklarımız satış ve miras yüzünden parsel parsel elden gitti. Bu yüzden diğer ülkedeki çiftçiler gibi üretim yapamıyoruz. Adamlar tam ekipmanla üretim yapıp satarken, biz onların yaptığı teknolojileri tv kanallarından izliyoruz.

Bu kanun ülkemize şarttı demişsiniz. Bu kanun kime hizmet edecek? şirketler arazileri toplayıp, araziyi satın aldıkları kişileri işçi yapacak. köylünün parası mı var arazi büyütmek için? Devrimden önce Rusya'da toprak ağaları, topraklarını satarken içinde bulunan köy halkıyla beraber satarmış. Bu gidişat ona benziyor. AKP yandaşları arazileri toplayacak, sonra da köylüyü karın tokluğuna çalıştıracak. Bir kaç sene önce sınırdaki mayın tarlalarını israile satıyorlardı, millet uyanınca kem küm yapıp sümen altı ettiler. Bu kanun sayesinde mayın tarlaları değil ama evimizin önündeki toprağı alacaklar. Resme geniş açıdan bakarsanız niyetleri gün gibi aşikar.

Bu Kanun'da realiteye aykırı o kadar madde var ki. Örnek vereyim; Benim bahçemin yanında 6300 metre bir parsel var. Burayı almak istedim. 6 hissedar var 1 tanesi karşı çıktı alamadım. Diyelim karşı çıkmadılar. Bu adamların farklı yerlerde 4 tarlası daha var. Bu sebepten satamıyorlar. Diyelim çiftçiliği bırakıyoruz hepsini satacağız dediler. Ben bitişiğimdeki parseli alacağım. Diğer parselleri satamazlarsa yine olmuyor. Her parça tarlayı aynı anda nasıl satacaklar? Bu kanunu kim yazdıysa, hayatında ne tarla görmüştür, ne de bahçe.

pria, neşecan, Karena ve 1 kişi beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:18   #9
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,684
Galeri: 7
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi tarku Mesajı Göster
Bu kanun ülkemize şarttı demişsiniz. Bu kanun kime hizmet edecek? şirketler arazileri toplayıp, araziyi satın aldıkları kişileri işçi yapacak. köylünün parası mı var arazi büyütmek için? Devrimden önce Rusya'da toprak ağaları, topraklarını satarken içinde bulunan köy halkıyla beraber satarmış. Bu gidişat ona benziyor. AKP yandaşları arazileri toplayacak, sonra da köylüyü karın tokluğuna çalıştıracak. Bir kaç sene önce sınırdaki mayın tarlalarını israile satıyorlardı, millet uyanınca kem küm yapıp sümen altı ettiler. Bu kanun sayesinde mayın tarlaları değil ama evimizin önündeki toprağı alacaklar. Resme geniş açıdan bakarsanız niyetleri gün gibi aşikar.
Sayın tarku ilgili kanunu okumadınız sanırım? Miras yoluyla bölünen topraklardan gidelim;

Miras kalan topraklar için mirasçılar anlaşırsa ortak şirket kurarak üretimi devam ettirebilir.

Eğer anlaşma olmaz ise bu işi yapan mirasçıya ilk alım hakkı verilir. Diğer mirasçılar sonraki sırada yer alır.

Mirasçılardan da bu arazileri isteyen olmaz ise tarlanın sınırdaş olan komşusuna alım hakkı verilir.

Ayrıca kredilerle bunların desteklenmesi sağlanıyor.

Biz arazilerimizi ekmek dikmek yerine neden satıyoruz peki? Köylü bile artık meyve sebzesini manavdan, yemini otunu bayiden alıyorsa topraktan bişey beklemiyor demektir.

Şahsen yaşım genç olmasına rağmen sabah, akşam, haftasonu, demeden çalışıyorum. Buyrun gelsin şirketler alsın.

İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:30   #10
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi İsmail Kuzucu Mesajı Göster
Sayın tarku ilgili kanunu okumadınız sanırım? Miras yoluyla bölünen topraklardan gidelim;

Miras kalan topraklar için mirasçılar anlaşırsa ortak şirket kurarak üretimi devam ettirebilir.

Eğer anlaşma olmaz ise bu işi yapan mirasçıya ilk alım hakkı verilir. Diğer mirasçılar sonraki sırada yer alır.

Mirasçılardan da bu arazileri isteyen olmaz ise tarlanın sınırdaş olan komşusuna alım hakkı verilir.

Ayrıca kredilerle bunların desteklenmesi sağlanıyor.

Biz arazilerimizi ekmek dikmek yerine neden satıyoruz peki? Köylü bile artık meyve sebzesini manavdan, yemini otunu bayiden alıyorsa topraktan bişey beklemiyor demektir.

Şahsen yaşım genç olmasına rağmen sabah, akşam, haftasonu, demeden çalışıyorum. Buyrun gelsin şirketler alsın.
Konuyu çok iyi okudum. Tapu müdürü ve ilçe tarım müdürüde okudu. Dedikleri şu; Bu adamların aynı köy(şimdinin mahallesi) içinde 4 farklı yerde tarlaları var ve bu tarlalar ekonomik büyüklük kriterlerine uymuyor bu sebeple, ya tarlaların hepsini satacak birilerini bulacaklar ya da satamayacaklar. Bilmem durumu anlatabildim mi? Başıma gelen olaydan örnek veriyorum. Bu kanun da tarla toplulaştırma mantığı olsaydı kaç tarla ya da kaç dekar olduğuna bakılmaksızın komşu tarla sahibine alım izni verilebilirdi. Niyet kötü olunca, böyle karma karışık bir kanunla niyetlerini gizliyorlar. Tapu müdürü de, ilçe tarım müdürü de 3 defa aynı paragrafı okudular ama biz bir şey anlamadık dediler. Bu adamların anlamadığını çiftçi nasıl anlasın?

tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:35   #11
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,684
Galeri: 7
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi tarku Mesajı Göster
Bu Kanun'da realiteye aykırı o kadar madde var ki. Örnek vereyim; Benim bahçemin yanında 6300 metre bir parsel var. Burayı almak istedim. 6 hissedar var 1 tanesi karşı çıktı alamadım. Diyelim karşı çıkmadılar. Bu adamların farklı yerlerde 4 tarlası daha var. Bu sebepten satamıyorlar. Diyelim çiftçiliği bırakıyoruz hepsini satacağız dediler. Ben bitişiğimdeki parseli alacağım. Diğer parselleri satamazlarsa yine olmuyor. Her parça tarlayı aynı anda nasıl satacaklar? Bu kanunu kim yazdıysa, hayatında ne tarla görmüştür, ne de bahçe.
6 hissedardan 1 tanesi sulh mahkemesine dava açar ise ve onlardan kimse almak istemez ise direk alım hakkı size sağlanır. Ve değeri üzerinden siz satın alırsınız.

Sizin verdiğiniz örnekte siz resmen şirket görevi üstlenmişsiniz! Benim miraslık olan yerimi ben ekiyorsam, başkasına neden satayım?

İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:45   #12
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi İsmail Kuzucu Mesajı Göster
6 hissedardan 1 tanesi sulh mahkemesine dava açar ise ve onlardan kimse almak istemez ise direk alım hakkı size sağlanır. Ve değeri üzerinden siz satın alırsınız.

Sizin verdiğiniz örnekte siz resmen şirket görevi üstlenmişsiniz! Benim miraslık olan yerimi ben ekiyorsam, başkasına neden satayım?
Sizin bu bahsettiğiniz mayıs 2014 ten sonraki miras kalan yerler için geçerli. Mayıs 2014'ten önce miras kalan fakat hissedarlar tarafından paylaşılmamış araziler eski kanuna tabii. Benim bu bahsettiğim tarlanın sahipleri 3.kuşak. Dedelerinden babalarına, babalarından da bunlara kalmış ama tapu hala dedelerinin üzerindeydi. Anlayacağınız önce tapu kayıtlarının güncellenmesi gerekirdi. Şu anda bu ve buna benzer o kadar çok olay var ki, inanamazsınız. Bizim halkımız maalesef biraz vurdumduymaz. Dededen kalma araziyi üzerine geçirecek ama veraset intikal vergisi vermesi lazım. Adam bu vergiyi vermemek için tapuyu üzerine almıyor. Şimdi bu 4. kuşağa geçince ne olacak? 6 hisse olacak 36 hisse. Bu kanunla beraber, tapu kayıtlarında da güncelleme yapılsa ve kimin neyi var ortaya çıkartılsaydı, eminim bu karmaşa daha az olurdu. Yakınca bu kanun tadil edilirse şaşırmayacağım. İnsanlar sıkışmış durumda.

pria ve neşecan beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:48   #13
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,684
Galeri: 7
Dediğiniz konuda 4 farklı yer var ve bunların hepsini 1 kişiye satmak zorunda kalındığını söylemişsiniz. Durum yine aynı parça parça topraklar.

4 ayrı tapulu yer var ise mahkemede bunların satışları ayrı ayrı yapılır. Hepsi bir kişiye satılmaz.

Satış işlemi tek bir davada yapılır tek bir kişiye yapılmaz..

İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 19:59   #14
Ağaç Dostu
 
İsmail Kuzucu's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-01-2011
Şehir: Balıkesir/Gönen
Mesajlar: 3,684
Galeri: 7
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi tarku Mesajı Göster
Sizin bu bahsettiğiniz mayıs 2014 ten sonraki miras kalan yerler için geçerli. Mayıs 2014'ten önce miras kalan fakat hissedarlar tarafından paylaşılmamış araziler eski kanuna tabii. Benim bu bahsettiğim tarlanın sahipleri 3.kuşak. Dedelerinden babalarına, babalarından da bunlara kalmış ama tapu hala dedelerinin üzerindeydi. Anlayacağınız önce tapu kayıtlarının güncellenmesi gerekirdi. Şu anda bu ve buna benzer o kadar çok olay var ki, inanamazsınız. Bizim halkımız maalesef biraz vurdumduymaz. Dededen kalma araziyi üzerine geçirecek ama veraset intikal vergisi vermesi lazım. Adam bu vergiyi vermemek için tapuyu üzerine almıyor. Şimdi bu 4. kuşağa geçince ne olacak? 6 hisse olacak 36 hisse. Bu kanunla beraber, tapu kayıtlarında da güncelleme yapılsa ve kimin neyi var ortaya çıkartılsaydı, eminim bu karmaşa daha az olurdu. Yakınca bu kanun tadil edilirse şaşırmayacağım. İnsanlar sıkışmış durumda.

Mirastan pay almak istiyoruz ama vergi ödemek zor geliyor. Malının peşinde olmayanlara diyecek bişey bulamıyorum zaten.

Tapu kayıtlarının güncellenmesi için bildiğim kadarı ile ayrı ayrı işlem yapılıyor. Yanlış bilgiler olursa tapu ve ilçe tarım müdürlüklerine gidilmesi gerekiyor. Kaynağını bulunca paylaşırım.

Her kanunda bir açık vardır bu da bir gerçek tabii. Bu cümle anlayanlara gider zaten.

İsmail Kuzucu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 20:03   #15
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi İsmail Kuzucu Mesajı Göster
Dediğiniz konuda 4 farklı yer var ve bunların hepsini 1 kişiye satmak zorunda kalındığını söylemişsiniz. Durum yine aynı parça parça topraklar.

4 ayrı tapulu yer var ise mahkemede bunların satışları ayrı ayrı yapılır. Hepsi bir kişiye satılmaz.

Satış işlemi tek bir davada yapılır tek bir kişiye yapılmaz..
Tek bir kişiye yapılmak zorunda demedim. Tarlaların hepsini satmak zorundalar. Ben tarlanın birini almak istesem bile diğer tarlalara müşteri çıkmadıkça satamıyorlar. 4 tarlanın hepsini aynı anda değerini bulup satabilmek ne kadar mümkün? Kanun da eksik bırakılan noktalar var. 2014 mayısından önceki miraslar, eski kanuna tabi demişler. Peki bu eski kanuna göre olan miraslar, mirasçılar tarafından hiç bölünmez ve sürekli dedelerinin üzerinde kalırsa buna ne gibi bir önlem düşünülmüş? cevap hiçbir önlem yok. Mayıs 2014 öncesi miraslar belirlenecek bir sürede anlaşılıp paylaşılmazsa, açık arttırmayla önce mirasçılardan birine yoksa komşu tarla sahibine o da olmazsa isteyen herkese satılır. diye bir madde koysalardı, insanların etekleri tutuşup, eskide kalan her yer gerçek sahiplerine geçerdi. Böylece devlet veraset intikal vergilerini de alabilirdi.

pria ve neşecan beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 22:33   #16
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi tarku Mesajı Göster
Bu kanun ülkemize şarttı demişsiniz. Bu kanun kime hizmet edecek? şirketler arazileri toplayıp, araziyi satın aldıkları kişileri işçi yapacak. köylünün parası mı var arazi büyütmek için? Devrimden önce Rusya'da toprak ağaları, topraklarını satarken içinde bulunan köy halkıyla beraber satarmış. Bu gidişat ona benziyor. AKP yandaşları arazileri toplayacak, sonra da köylüyü karın tokluğuna çalıştıracak. Bir kaç sene önce sınırdaki mayın tarlalarını israile satıyorlardı, millet uyanınca kem küm yapıp sümen altı ettiler. Bu kanun sayesinde mayın tarlaları değil ama evimizin önündeki toprağı alacaklar. Resme geniş açıdan bakarsanız niyetleri gün gibi aşikar.

Bu Kanun'da realiteye aykırı o kadar madde var ki. Örnek vereyim; Benim bahçemin yanında 6300 metre bir parsel var. Burayı almak istedim. 6 hissedar var 1 tanesi karşı çıktı alamadım. Diyelim karşı çıkmadılar. Bu adamların farklı yerlerde 4 tarlası daha var. Bu sebepten satamıyorlar. Diyelim çiftçiliği bırakıyoruz hepsini satacağız dediler. Ben bitişiğimdeki parseli alacağım. Diğer parselleri satamazlarsa yine olmuyor. Her parça tarlayı aynı anda nasıl satacaklar? Bu kanunu kim yazdıysa, hayatında ne tarla görmüştür, ne de bahçe.
Sayın tarku,

Hissiyatımı bu mesajınızda ve devamında çok güzel ifade etmişsiniz..Tebrik ederim sizi..
Bu kanunu toprak reformu olarak adlandıranlar utansın..
Bu kanunun halkımız açısından, çiftçimiz açısından hiçbir faydası yok..
Amaç, tarlaların köylü tarafından zorla elden çıkarılmasını sağlamaktır..
Bende en büyüğü 14 en küçüğü 2.7 dekar olan 11 parça tarla var..
Çiftçilikte hiçbir beklentim ve merakım kalmadı..
Hepsini satıp elden çıkarmak istiyorum..10 dekarın altındakileri satmak kolay..
ama 14 dekarlık ovada çeltik ekilen 3 parça yerimi nasıl satacağım kara kara düşünüyorum..
Evvelki gün bu ovadaki 14 dekarlık bir tarlama müşteri çıktı..
ama diğer tarlaların tamamını da onunla birlikte satmam gerekiyor..
Onları nasıl satacağım, ucuz pahalı demeden başkasına mı bağışlayayım onları ?

Mal benimse, beni kimse sınırlandırmamalı ve serbest piyasa koşullarına göre ben en iyi fiyatı bulduğum zaman toptan değil, parça parça satabilmeliyim tarlaları..

Köyde bir iki toprak ağası var..Diğer tarlaları da size satayım deyince mal mundar olur..öldüm fiyatına almak isterler diğer tarlaları..

Davulun sesi dışardan hoş gelir ama içerde yaşayanlar bilir sıkıntısını..

Bu kanun mülkiyet hakkını ihlal eden bir kanundur tek kelimeyle.


Düzenleyen pria : 08-02-2015 saat 23:07
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 23:21   #17
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi pria Mesajı Göster
Sayın tarku,

Hissiyatımı bu mesajınızda ve devamında çok güzel ifade etmişsiniz..Tebrik ederim sizi..
Bu kanunu toprak reformu olarak adlandıranlar utansın..
Bu kanunun halkımız açısından, çiftçimiz açısından hiçbir faydası yok..
Amaç, tarlaların köylü tarafından zorla elden çıkarılmasını sağlamaktır..
Bende en büyüğü 14 en küçüğü 2.7 dekar olan 11 parça tarla var..
Çiftçilikte hiçbir beklentim ve merakım kalmadı..
Hepsini satıp elden çıkarmak istiyorum..10 dekarın altındakileri satmak kolay..
ama 14 dekarlık ovada çeltik ekilen 3 parça yerimi nasıl satacağım kara kara düşünüyorum..
Evvelki gün bu ovadaki 14 dekarlık bir tarlama müşteri çıktı..
ama diğer tarlaların tamamını da onunla birlikte satmam gerekiyor..
Onları nasıl satacağım, ucuz pahalı demeden başkasına mı bağışlayayım onları ?

Mal benimse, beni kimse sınırlandırmamalı ve serbest piyasa koşullarına göre ben en iyi fiyatı bulduğum zaman toptan değil, parça parça satabilmeliyim tarlaları..

Köyde bir iki toprak ağası var..Diğer tarlaları da size satayım deyince mal mundar olur..öldüm fiyatına almak isterler diğer tarlaları..

Davulun sesi dışardan hoş gelir ama içerde yaşayanlar bilir sıkıntısını..

Bu kanun mülkiyet hakkını ihlal eden bir kanundur tek kelimeyle.
Sayın Pria,

10 dekarın altındaki arazileri de satmak kolay değil. Benim bahçemin içinde bir arazi parçası vardı. Arazimin üst tarafından büyük bir drenaj kanalı geçiyor. Bu kanal geçerken istimlak olmuş ve araziler ikiye bölünmüş. Yaşlı bir amcanın tarlası da burada yok olup gitmiş. Kala kala 450 metrelik bir parça kalmış. Adama tapu vermişler, adamın haberi yok. Kadastro'dan harita çıkarttım, adamın ismini buldum. Araştıra araştıra adamı buldum. Kapıya gittim adamın ödü patladı, tarla tapu deyince. Velhasıl kelam, yaşlı adamı zar zor ikna ettim. Tapuya gittik. 1 gün önce bu kanun çıkmış . Allahtan adamın başka tarlası falan yok. İlçe tarım müdürü ile tapu müdürü baya bir konuştular, sonunda ikna olup yazıyı verdiler. Bu adamın başka bir yerde 1 metre kare tarlası olsaydı, ya o 1 metreyi de alacaktım ya da satış yatacaktı.

Tarlaların bütünleşmesi çok iyi, yalnız bunun da bazı kuralları olmalı. Toplulaştırma denen bir uygulama var. Her tarlanın mevkisi **** toprak yapısı aynı değil. Buna masa başında oturan biri nasıl karar verebilir? Duvar örerken 20 cm fazla içeri girdi diye insanların birbirini öldürdüğü ülkede çok canlar yanar bu zihniyetle. Ben yaptım oldu, demekle bu işler olmuyor ve de olmadığını görecekler. Umarım can yanmadan görebilirler.

pria, zeyve ve neşecan beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-02-2015, 23:35   #18
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Sayın tarku,

Toplulaştırma bizim ovanın bir bölümünde yapıldı..ama tam bir fiyasko..
2-3 kişinin haricinde tüm ufaklı büyüklü tarlaları aynı yerde bıraktılar..kimsenin dağınık tarlalarını birleştirmediler..ama her parselden kırptı devlet..
Köylüye hiçbir faydası olmadı zarardan başka..
Şanslı insanlardan biri benim..
Köyde bir arkadaşım aradı, durumu bildirdi..Ben de ona ''benim yerime imza atmasını ve 4, 6 ve 7 dekar büyüklüğündeki 3 parça yerimi mümkün ise çay boyundaki 7 dekarlık yerle birleştirmelerini rica ettiğimi söylersin'' dedim..
Bu toplulaştırma olayında çok hır gür çıktığı ve kavgalar olduğu için, toplulaştırmayı yapanlar benim gibi kibarca dilekte bulunan 2-3 kişinin isteğini yerine getirmişler..Bu toplulaştırma bana yaradı ama köyün %99'unun tarlaları hiç birleştirme yapılmadan aynı yerinde kaldı..
Bir sürü itiraz var..
Bunun tantanası daha 2 yıl sürer diyorlar..
Kısacası, toplulaştırma kelimesi çok güzel ama ortaya çıkan tablo hiç te bu güzelliğe uymuyor..
Her işi yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz maalesef..

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-02-2015, 00:11   #19
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Bu tip kafa karıştıran kanunların sonunda hep bir bit yeniği çıkar. Bir kaç sene sonra bir bakmışsınız birileri toprak zengini olarak türeyivermiş. Ondan aldım buna verdim, bundan aldım sana verdim derken arada birileri hiç yoktan tarla sahibi olur, birileri de tek geçim kaynağı olan avuç içi kadar yeri kaybeder. Küçüklerin sesi çıkmadığı için büyükler parsayı toplar. Bizim köyden kadastro geçiyor, muhtar akrabamız yanlarında. Tapuya işli olmayan yerler çıkıyor. Muhtara soruyorlar bura kimin? muhtar cevap veriyor, benim!. Bura kimin? annemin!. Şura kimin? teyzemin!. toplam 300 dekar arazi böylece muhtarımıza ve yakın akrabalarına geçiyor. Ülkede bu işler böyle oluyor.

Geçen gün Tarım Türk TV'de bu konu hakkında bir program vardı. Uzman bir konuk çağırmışlar. Adamın elinde kanun maddeleri var. Buna rağmen işin içinden çıkamadığı maddeler vardı. Tapu müdürleri bilmiyor, ilçe tarımdan yazı getir diyorlar. İlçe tarım müdürlüğü de kime izin verip, kime vermeyeceğini tam olarak bilmiyor. Onlar da satamazsın, alamazsın deyip işin içinden çıkıyorlar. Önce kurumlar bu kanuna hazırlanmalı, ondan sonra yürürlüğe girmeliydi. Tüm sistemi tıkadılar. Hadi bizim tuzumuz kuru diyelim. Toprakla hobi amaçlı uğraşıyoruz. Ya tüm serveti tarlaları olanlar, hastası olup ta tarlasını satıp tedavi olması gerekenler varsa onlar ne yapacaklar. Allah kimseye malını satmak zorunda bırakmasın. Ya zorunda kalırsa insanlar, bunlar için bir çözüm var mı? yok

pria, zeyve, neşecan ve 1 kişi beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 09-02-2015, 08:47   #20
Ağaç Dostu
 
selim_50's Avatar
 
Giriş Tarihi: 13-09-2007
Şehir: Nevşehir
Mesajlar: 506
sayın Kuzucu;"6 hissedardan 1 tanesi sulh mahkemesine dava açar ise ve onlardan kimse almak istemez ise direk alım hakkı size sağlanır. Ve değeri üzerinden siz satın alırsınız" demişiniz, bahsettiğiniz mahkeme Nevşehir gibi küçük bir ilde dahi uzun yıllar sürüyor ve masrafları nerdeyse alacağınız tarlaya denk geliyor

pria, zeyve ve Karena beğendi.
selim_50 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2015, 09:44   #21
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 17-04-2014
Şehir: İstanbul, Tekirdağ
Mesajlar: 556
Bende hayallerimi gerçekleştimek adına yavaş yavaş bir arsa arayışına geçtim. Geçtim de birde bu kanun çıktı karşıma. Yeri beğeneceksin, fiyatta anlaşıcaksın üstüne birde bu kanuna göre satın alacaksın.

Birkaç emlakçı ile görüştüm bu kanuna göre nasıl satış yapıyorsunuz diye sordum. Onlarda başka taşınmazları varsa onları eşi, dostu, akrabasına devrediyor son kalan arsayı da satabiliyor dedi. Dedi ama bana pek inandırıcı gelmedi. Bu yasaya göre tek bir tarlayı bırakıp diğerlerini nasıl devredecek peki?

Aslında en güzeli köy içinde bir yer almak ama en az 5 dönüm arsayı uygun fiyatla nasıl bulacaksın?

pria beğendi.
kerkenez Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2015, 09:52   #22
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi kerkenez Mesajı Göster
Bende hayallerimi gerçekleştimek adına yavaş yavaş bir arsa arayışına geçtim. Geçtim de birde bu kanun çıktı karşıma. Yeri beğeneceksin, fiyatta anlaşıcaksın üstüne birde bu kanuna göre satın alacaksın.

Birkaç emlakçı ile görüştüm bu kanuna göre nasıl satış yapıyorsunuz diye sordum. Onlarda başka taşınmazları varsa onları eşi, dostu, akrabasına devrediyor son kalan arsayı da satabiliyor dedi. Dedi ama bana pek inandırıcı gelmedi. Bu yasaya göre tek bir tarlayı bırakıp diğerlerini nasıl devredecek peki?

Aslında en güzeli köy içinde bir yer almak ama en az 5 dönüm arsayı uygun fiyatla nasıl bulacaksın?
Tek bir tarlayı bırakıp, diğerlerini devretmek değil. Çiftçiliği bırakıyorum, bütün tarlalarımı satıyorum anlamına geliyor. Ancak burada da alım satım vergisi sorunu çıkıyor. Anlaşmalı satış yapsa bile vergiden kaçamaz. Bu durumda da "tarlamı almak istiyorsan, diğer tarlaların vergilerini de sen ödersin" diyebilir. Adamın 30 dekar parçalı arazisi olduğunu düşünürsek, 5 dekar arazi almak için 30 dekarlık vergi vermeniz gerekir. Bu da saçmalık olur. Arazi alacaksanız tek parçadan başka arazisi olmayan birini bulmanız gerekir. Bu da ne kadar mümkün bilemiyorum.

pria, neşecan ve kerkenez beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2015, 10:07   #23
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Tarlamı satamıyorum

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi tarku Mesajı Göster
Tek bir tarlayı bırakıp, diğerlerini devretmek değil. Çiftçiliği bırakıyorum, bütün tarlalarımı satıyorum anlamına geliyor. Ancak burada da alım satım vergisi sorunu çıkıyor. Anlaşmalı satış yapsa bile vergiden kaçamaz. .
Evet, maalesef durum aynen böyle..

Ben geçen köye gidişimde 7 dekarlık bir tarlamı hiç sorunsuz sattım..Ama şimdi ovada 14 dekarlık 2 tarlamı isteyenler var..Eğer anlaşabilirsek, çiftçiliği bırakıyorum deyip, aynı gün hem o iki tarlayı satacağım, hem de diğer 6-7 tarlayı, bacanağıma, baldızıma satmış gibi devredeceğim..
Allah'tan belediye rayiçleri çok yüksek değil ve fazla vergi çıkmıyor..Ama vergiyi mecburen ben ödeyeceğim..

Ne kadar saçma birşey..Milleti illaki sahtekarlığa sevkediyorlar..

zeyve, neşecan ve kerkenez beğendi.
pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-02-2015, 14:56   #24
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 17-04-2014
Şehir: İstanbul, Tekirdağ
Mesajlar: 556
Tamam o zaman anladım olayı. Sonuçta rayiç değerlerin çok yüksek olacağını zannetmiyorum ama ekstra maliyet doğacaktır.

Saçma sapan işler bunlar. Toprak bölünmesini istemiyorsan mevcutları koru; bölmemek ya da hisseli hale getirmemek koşuluyla insanlar rahatça alıp satabilsinler.

pria ve tarku beğendi.
kerkenez Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2015, 09:53   #25
Ağaç Dostu
 
guppy's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-03-2014
Şehir: İzmir
Mesajlar: 221
Bu kanun safsatadır. Ovaların ortasından otoyol geçiren, rant sağlamak için ormanları katleden zihniyetten başka bir şey beklenmez.

Ben emlakçıyım arkadaşlar. 56 dönüm yer sattım resmen süründürdüler. Tarla sahibi 200 dönüm yer satın almış. Babasından atasından kalmamış. Bu tarlaların hiç birinde tarım yapmıyor. Hepsini yatırım için almış. 56 dönümü satacak ve bir hayır işi yapıyor buraya takviye yapacak gelen parayı bu nedenle satıyor. Önce belediyeye görüş soruyorlar. Red kararı gelince tarım il müdürlüğüne yazı yazıyorlar. Kanun felan hikaye. Tarım il müdürlüğünde ki mühendisin 2 dudağında her iş. Satıcı tarım yapmıyor, alıcıda yapmayacak, gelen parada hayır işine gidecek diye 3 gün dil döktüm satışa müsade ettiler.

pria ve zeyve beğendi.
guppy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2015, 10:15   #26
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
T.C Anayasası 35. maddesi'nde "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre ise; "Her gerçek veya tüzel kişi mallarından yararlanmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Herhangi bir kimse ancak kamu yararı gereği olarak ve kanunun ön gördüğü koşullar ile devletler hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde mülkünden mahrum edilebilir. Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, kullanma, elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir. Bunların kaybı karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi koşulu ile kamu menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen koşullar çerçevesinde yapılması dışında hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz. Mülkün kullanımı, kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile düzenlenebilir." şeklinde tanımlanan mülkiyet hakkı; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin birinci kuşak hakları içinde de yer alıyor.

Mülkiyet hakkı kavramı


Mülkiyet hakkı, nesneler (eşyalar) üzerinde en geniş yetki sağlayan bir ayni hak olarak tanımlanabilir. Mülkiyet hakkının sahibine çok geniş yetkiler veriyor olması bu hakkın sınırsız olduğu anlamına gelmediği Medeni kanunun 618. maddesinde belirtilmiştir. mülkiyet hakkının sahibine sağladığı en geniş yetki, tasarruf yetkisidir. Malik, kanun dairesinde malı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir. Mutlak tasarruf yetkisi hem maddi hem de hukuki tasarrufları içine alır. Maddi tasarruf malikin malını kullanması, ondan yararlanması, değiştirilmesini hatta gereğince onu yok etmesini de içine alır. bunun yanında malikin malına ilişkin hukuki işlemler yapması, örneğin evini satması, kiraya vermesi, saatini rehnetmesi ise hukuki tasarruftur. mülkiyet sahibine bir eşya üzerinde tam ve geniş yetkileri veren ayni haktır.

Mülkiyet hakkı ne demektir? 11-10-2013

Aslında konu Anayasa Mahkemesine götürülse veya imkanları geniş bir kişi konuyu AİHM'e taşısa kesinlikle mahkumiyet çıkar..
Devletin asla kmseyi ''tüm tarlalarını satacaksın'' diye zorlama hakkı olamaz..

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2015, 11:02   #27
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Tarla satışları durdu

ECEVİT HÜKÜMETİNİ ARIYORUZAK Parti Silivri İlçe Başkanı Dilek Demiral, Silivri Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı adayı,Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.Demiral’in bu talebine başta Dernek Başkanı Muharrem Eren olmak üzere tüm mahalle muhtarları sert tepki göstererek, “ Size destek falan yok. Biz Ecevit gibi hükümet istiyoruz” dediler.

Demiral destek istedi, muhtarlar yok size destek dedi

Silivri AK Parti İlçe Başkanı Dilek Demiral SKM Başkanı Emrah Maşalacı, AK Parti Meclis Üyeleri Rfat Kutlu, Filiz Güler, İlçe Yöneticisi Zeliha Bozkurt ile birlikte Silivri Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimiminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için muhtarlardan destek isteyen Demiral’a Dernek Başkanı Muharrem Eren açtı ağzını yumdu gözünü.

Eren; Tarım Bakanı ne iş yapıyor?

Biz Ecevit hükümetini arıyoruz diyen Dernek Başkanı ve Fenerköy Muhtarı Muharrem Eren; “ Çiftçi bitmiş durumda. Köylü bitik durumda. Mazotun fiyatı buğdaydan daha pahalı. Çiftçi ürününü satamıyor. Bütün Çiftçiler kan ağlıyor. Herkes borç içinde. Çiftçi hakikatten zor durumda. Tarım bakanı ne iş yapıyor? Yeni bir yasa çıkartarak tarla satışı da yasaklandı. Bu millet ne yapacak?” dedi.

Demiral; Tarla satışları yasaklanmadı!

Dernek Başkanı Muharrem Eren’in bu sözleri üzerine AK Parti Silivri İlçe Başkanı Dilek Demiral; “ Tarla satışları yasaklanmadı. Toprak bütünlüğünü korumak için o yasa çıkartıldı. Tarımın devam etmesi için ben bu yasayı destekliyorum. Belki yasada biraz eksikler olabilir ama tarımın ve çiftçiliğin devam etmesi için bu yasanın çıkartılmasını çok önemli buluyorum” dedi.

Muhtarlar; Yasa apaçık ortada. Nasıl yasaklanmadı?

Demiral’in bu sözleri üzerine tüm muhtarlar hep bir ağızdan, “ Köylü vatandaş oğlunu kızı evlendirirken kendi tarlasını satamıyor. Durumu yoksa bu vatandaş nasıl oğluna düğün yapacak. Yasa apaçık ortada. Tarla satışı nasıl yasak olmadı? Ya da varisler arasında hisseler nasıl bölünecek. Çıkan yasayla bununda önü kapanıyor. Bir taraya 5 kişi varis ama birisi hissesini satıp oğluna düğün yapacak. Adamın tarla satmaktan başkada durumu yok. O zaman ne olacak? Vatandaş nasıl oğluna düğün yapacak?” diyerek tepki gösterdiler.

Eren; Vatandaş oğlunu nasıl evlendirecek?

AK Parti İlçe Başkanı Dilek Demiral, muhtarların bu tepkisi üzerine, “ Tarlalarını satmasınlar, çiftçilik yapsınlar” dedi. Demiral’in bu sözleri üzerine Dernek Başkanı Muharrem Eren; “ Nasıl satmayacaklar? Adamın durumu yoksa oğlunu, kızını nasıl evlendirecek?” diyerek vatandaşları bu yasa ile çok zor durumda kaldığını dile getirdi.Muhtar Eren açtı ağzını yumdu gözünü!

Karşılıklı konuşmada Demiral’in ısrarla “ satmasınlar efendim, çiftçilik yapsınlar” sözleri üzerine Eren açtı ağzını yumdu gözünü. Çiftçinin, köylünün kan ağladığını söyleyen Dernek Başkanı Muhtar Eren; “ Belediyeleri kapatmayın dedik, kapattınız. Köyleri kapatmayın dedik, kapattınız. Vatandaşlar zor durumda. Ben bunları çekmek zorunda mıyım? Muhtarlar kendi yerlerinde kiracı oldular. Devlet en güzel tarım arazilerine rüzgar gülleri koyuyor ama köylü kendi arazisine bir çivi çakmaya kalksa sen yapamazsın diyorlar. Allah’ın izniyle bütün köyleri bitirdiniz” dedi.

ECEVİT HÜKÜMETİNİ ARIYORUZ

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2015, 11:05   #28
Ağaç Dostu.
 
pria's Avatar
 
Giriş Tarihi: 06-08-2009
Şehir: Çanakkale
Mesajlar: 6,296
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskil'de de özellikle tarla satacak tapu sahipleri sıkıntı yaşıyor.


Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni çıkan bir kanunla tarım arazileri satışları tek tapu dışında Türkiye genelinde durduruldu.

İşte o tarihten bu yana Eskil Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde de tarım arazilerinin satışı neredeyse yapılamıyor.

Çiftçiler bu kanunun kaos yarattığını belirterek, kanunda geri adım atılmasını istiyor.Bu kanunun tarla almak isteyenlerin lehine, satmak isteyenlerin ise aleyhine işlediğini kaydeden çiftçiler, örneğin çiftçinin iki ya da üç tapusu var. Bunlardan birisini satmak istiyor. yok fiyatına diğerlerini de satmak zorunda kalıyorsun. Burada belki ihtiyacını o tek tarlanın satışı karşılayacak, ya da o satacağın tarla alan kişi için önemli köyünün, tarlasının, sulama kuyusunun yanında yüksek fiyatla satabileceksin, ama diğer iki tarlanın o kişi için hiç bir önemi yok. burada ne oluyor satışı gerçekleştiren tapu sahibi bütün tarlaları devretmek zorunda olduğu için diğer iki tapuyu yok fiyatına satıyor, ayrıca özel mülkiyet nasıl satılamaz? Bu kanun kaos yaratıyor” diye tepki gösterdiler.

O kanun tarla satışlarını durdurdu!

pria Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-02-2015, 16:23   #29
Ağaç Dostu
 
tarku's Avatar
 
Giriş Tarihi: 23-05-2010
Şehir: konya
Mesajlar: 874
Yakında satışlar başlar. Alın size kanunda ki bir açık

"e- 6537 sayılı Kanunda, rehin ve ipotek işlemlerini engelleyici bir hüküm bulunmadığından, cebri satışlarda; asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altında yeniden ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın hissedarlara veya üçüncü kişilere satış yapılabilir."


Satmak istediğiniz bir araziniz mi var? satacağınız kişiye burayı ipotek olarak gösterir (tabi ipotek masrafını göze almanız kaydıyla) daha sonra tarlayı alacak olan kişi ipotekli yerin satışını ister. Açık arttırmayla araziyi alır. Bu maddeyi bankalar rahat hareket etsin, zarar etmesinler diye koymuşlar ama yakında bizim cin fikirli halkımız bunun üstesinden de gelir.

pria ve zeyve beğendi.
tarku Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 17-02-2015, 09:17   #30
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 17-04-2014
Şehir: İstanbul, Tekirdağ
Mesajlar: 556
Thumbs down Şaka Gibi

Yani bir ülkede bir şey yapmak, hayallerini gerçekleştimek bu kadar mı zor olur? Diyorsun ki tarım arazilerini koruyayım, peki buyur koru.

Öncelikle yer ararken düşündüğüm mevcut yazlığımın olduğu Marmara Ereğlisi idi. Ancak buranın civarında bir çok doğalgaz çevrim santralı var. Kaptan Demir Çelik' in fabrikası var etrafı mahvediyor, bu yetmezmiş gibi şimdi aynı grup buraya birde termik santral kurmaya çalışıyor. Buraların çevresi hep tarım arazisi! Buradan vazgeçtim.

Saray civarı da uygun olabilirdi ancak büyüklerimiz Kıyıköy ve İğneada' ya termik ve nükleer santral yapmayı planlıyor. Buraların çevresi de tarım arazisi!

Çanakkale civarı harika. Önü deniz, arkası Kazdağları. Muhteşem değil mi? Ama rahat bırakırlar mı? Şu an Çanakkale' de inşaatı başlamış 2-3 termik santral var 10 taneye ulaşması bekleniyor. Bunun yanında Kazdağlarını mahvedecek olan madenler var. Yanlış anlaşılmasın buraların etrafı da tarım arazisi ayrıca da milli park!

İznik civarı olabilir ancak orada da Demirtaş OSB' nin termik santral planı var. Bir zamanlar Bursa yeşildi hatırlayan var mı?

Tarım arazilerini koruyacağım diyorsun eyvallah ama sonra tarım arazilerini zehirlemekten çekinmiyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

pria, tarku, bahcedenn ve 1 kişi beğendi.
kerkenez Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 13:56.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018