agaclar.net

Geri Dön   agaclar.net > Üretim, Bakım, Düzenleme, Temel Malzemeler > Biyoteknoloji
(https)
Beğeni Düzeni9Beğeniler
 • 3 Gönderen malina
 • 1 Gönderen malina
 • 1 Gönderen ÇeteÇakal
 • 1 Gönderen sarıpapatya
 • 1 Gönderen sarıpapatya
 • 1 Gönderen BülentBoz
 • 1 Gönderen bozon

Cevapla
 
Bookmark and Share Dış Bağlantılar Konu Araçları Mod Seç
Eski 01-01-2008, 13:04   #1
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,160
Galeri: 88
Biyoteknoloji ve Bitki Biyoteknolojisi hakkında

Türkiye'de genel olarak en fazla uygulaması olan doku kültürü işlemleri bakımından bile öğrenci, sanayi ve tarım kesiminde önemli bilgi eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Bir çok ticari şirket de fide, fidan, soğan, mini, mikro yumru vb. üretimini doku kültürü ile yapmak istemekte, uygun laboratuvar alt yapısı kurmak ve bilgiye ulaşmada sıkıntı çekmektedir.

Bunların olmaması durumunda ihtiyaçlar ithalatla karşılanmaktadır. Bir çok süs bitkisi, fide, fidan vb. hatta akvaryum su altı bitkileri bile halen ithal edilmektedir. Halbuki doku kültürü sistemleri yeterince uygulanabilse bu kalemlerin ithalatı önemli ölçüde azalacaktır. Dahası yeni iş imkanları ortaya çıkacak, üretimden nakliye ve son müşteriye hareket gelecektir. Bu sadece bir alandır. Biyoteknolojinin uygulanabileceği bir çok benzer alan vardır.

Genetik mühendisliği tekniklerinin tarımda en çok uygulandığı konular bitkilerin (kültür veya yabani) birbirleriyle akrabalık derecelerinin tespit edilmesi, ıslaha destek için markör geliştirme çabaları, bazı bitki türlerine gen transferi protokollerinin geliştirilmesi ve uygulanması gibi konular halen Türkiye'de akademik seviyede çalışılmaktadır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO=GDO) için analiz labotaruvarları daha yeni oluşturulmaya başlanmıştır.

Tabii hedefimiz kendi biyoteknoloji alt yapımızı geliştirmek, biyoteknolojiyle gen kaynaklarımızın genetik karakterizasyonu, bu kaynaklara ait genlerin izolasyonu klonlanması ve patentlenmesi ve kaynaklarımızın muhafazasıdır.

Kamuoyunda biyoteknoloji maalesef sadece GDO'dan ibaret gibi anlaşılmaya başlanmıştır. GDO karşıtlığı biyoteknoloji karşıtlığına dönüşmek üzeredir. Bu konuda büyük bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Halbuki GDO'lar biyoteknolojik tekniklerle gerçekleştirilen işlemlerden sadece birisidir. Biyoteknoloji hepimize lazım olacaktır.
Biyoteknolojinin tanımı


Biyoteknoloji; Hücre, doku ve organ kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler genetik gibi doğa bilimleri ile temel mühendislik ve bilgisayar bilimlerinden yararlanarak, genetik ve moleküler DNA teknikleriyle bitki, canlıların genetik haritalarını çıkartmak, çoğaltmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az bulunan ürünleri yine canlılara (organizma, hücre ve dokulara) ürettirmek veya bunların daha fazla elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.
1. Doku kültürü ve
2. Genetik mühendisliği olmak üzere 2 ana kola ayrılır.

Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve moleküler biyoloj,i biyoteknoloji ve doku kültürü gibi ifadeler bu nedenle doğru ifadeler olmayıp biyoteknoloji hem doku kültürü hem de genetik mühendisliğini kapsamaktadır. Üniversitelerde çeşitli lisans programları veya derslerin benzer isimlerde olması da yanlıştır.

Biyoteknoloji geleneksel ve modern olmak üzere grupta değerlendirilir. Mikroorganizmalarca sütün yoğurt ve peynire dönüştürülmesi, sirke yapımı geleneksel gıda biyoteknolojisi konusu, yine genetik mühendisliği işlemeleriyle özellikleri geliştirilmiş mikroorganizmalarca daha nitelikli (örnek: Enzimler, proteinler vb.) ile çeşitli etken maddeler (ilaç hammaddesi, aşılar vb.) veya ürünler (biyoetanol vb.) geliştirmek modern gıda, tıbbi veya mikrobiyal biyoteknoloji konularıdır.

Bu nedenle biyoteknolojinin bitki, hayvan, gıda, tıbbi, mikrobiyal, endüstriyel (beyaz biyoteknoloji) ve çevre biyoteknolojileri olarak uygulama dalları gelişmiştir.

Doku kültürüne hücre doku ve organlar, genetik mühendisliğinde ise DNA temel hedeftir. Tüm canlıların DNA'nın işleyişi ve temel mekanizmaları bakımından birbirine hemen hemen benzer olduğu düşünülürse temel genetik mühendisliği tekniklerini iyi bilmek her türlü biyolojik materyal ile çalışabilmeye imkan verirken doku kültürü uzmanlığı daha geniş bir alan istemektedir.

Çünkü insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda hücre, doku ve organ işleyişi ve mekanizmaları bakımından derin farklar olabilmektedir. Oysa ki bu canlıların herhangi birisinin DNA'sı bir diğerine uyum gösterebilmektedir. Dolayısıyla, canlılar hatta bir türün bireyleri arasında bile doku, hücre, organ vb. uyumazlıklar görüldüğü halde canlılar arasında DNA bakımından uyuşmazlık görülmemektedir. Bu da DNA'nın temel molekül olduğunu göstermektedir.

Bitki biyoteknolojisi

Biyoteknolojik tekniklerin bitkilere uygulanmasına bitki biyoteknolojisi denir. Bitkilerin ve hücrelerin çoğaltımı doku kültürüyle, bunların genetik özelliklerinin araştırılması genetik mühendisliği, özelliklerin değiştirilmesi veya geliştirilmesi de her iki tekniğin birlikte uygulanması ve/veya bitki ıslahı teknikleriyle yapılmaktadır.

Klonlama (kopyalama!) terimi insan ve hayvanlar (Dolly) için daha 10 yıl önce kullanılmaya başlanmasına karşın bitkiler (Örnek: Havuç, tütün) 1950'li yıllardan itibaren klonal olarak çoğaltılmaya yani kopyalanmaya başlanmıştır. Buna rejenerasyon (organogenesis, somatik embriyogenesis, meristemlerden sürgün) veya klonal çoğaltım denilmektedir. Bir çok bitki türü hiç bir eşeysel üreme hücresi içermeyen vücut (somatik) hücrelerinden (örnek: yaprak, sap vb. doku ve organlar) çok rahatlıkla çoğaltılabilmektedir. Rejenerasyon bir hücreden başlayabileceği gibi (somatik embriyogenesis, protoplast-callus-bitki), birden fazla hücrenin birlikte oluşturduğu bir faaliyet sonucu (organogenesis) veya bir çok hücrenin organize olarak bir doku ve organları ve sonuçta bitkiyi oluşturmasıyla da ortaya çıkabilmektedir.

Bitkilerin bir çoğunda uygun doku kültürü şartlarında (besin, büyüme düzenleyicileri, sıcaklık, ışık vb.) rejenerasyon ortaya çıkabilmektedir. Tek bir vücut hücrenin kendisinin alındığı ana bitkiye benzer bitkiler üretebilme yeteneğine totipotensi denilmektedir.

Doku kültüründe temel çalışma konuları (DOKU KÜLTÜRÜ VE UYGULAMALARI)
 • Bitki Doku Kültüründe Temel Laboratuvar Teknikleri (Basic lab techiques in tissue culture)
 • Organogenesis (Organogenesis)
 • Somatik Embriyogenesis (Somatic embryogenesis)
 • Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme (Protoplast culture and somatic hybridisation)
 • Haploid Bitki Üretimi (Haploid plant production)
 • Kültür Bitkilerinde Apomiksi (Apomiktik bitki üretimi) (Apomictic plant production)
 • Hastalıksız Bitki Üretimi (Production of disease free plants)
 • Sekonder Metabolit Üretimi (Production of secondary metabolites)
 • Mikroçoğaltım (Klonal Çoğaltım-Mikropropagasyon) ve Ticari Uygulamaları (Micropropagation and its commercial applications)
 • Embriyo Kültürü (Embryo culture)
 • In Vitro Tozlanma ve Döllenme (In vitro pollination and fertilisation)
 • Somaklonal Varyasyon (Somaclonal variation)
 • Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Biyoteknoloji (Plant conservation biotechnology)
 • Doku kültürü denemeleri planlama ve analizi (Experimental design and analyses in tissue culture)

Genetik mühendisliği teknikleriyle bir çok bitki türünün genom haritası çıkarılmış ve genleri tespit edilmeye başlanmıştır. Arabidopsis adlı ilkel bir ot olan bitkinin hemen hemen tüm genetik özellikleri halen ortaya konulmuştur. Bir çok önemli bitki türünün genom haritası çıkarılmak üzeredir.

Bitki genetik mühendisliğinde temel konular (GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI)
 • DNA’nın Moleküler Yapısı ve Kromozomlar (Molecular structure of DNA and chromosomes)
 • Genlerin Moleküler Yapıları ve Protein Biyosentezi (Molecular structures of genes and protein synthesis)
 • Proteinler ve Protein Mühendisliği (Proteins and protein engineering)
 • Gen İzolasyonu ve Klonlanması (Gene isolation and cloning)
 • Agrobacterium'la Bitkilere Gen Aktarımı (Agrobacterium-mediated gen transformation to plants)
 • Bitkilere Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri (Direct gene transfer techniques to plants)
 • Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi (Production of herbicide resistant plants)
 • Böceklere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi (Production of insect resistant plants)
 • Virüslere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi (Production of virus resistant plants)
 • Erkek Kısır bitkilerin üretimi (bu bölüm geliştirilmesi) (Production of male sterile plants)
 • Bitkilerde Hastalıklara Dayanıklılığın Artırılması (Enhancement of disease resistance in plants)
 • Bitkilerde Strese Dayanıklılık Fizyolojisi (Physiology of stress resistance in plants)
 • Bitkilerde Ozmotik Strese Dayanıklılığın Artırılması (Enhancement of osmotic stress resistance in plants)
 • Bitkilerde Besin Değerinin Artırılmasında Biyoteknoloji (Biotechnology for enhanced nutritional contents in plants)
 • Transgenik Bitkilerde İnsan Tedavisinde Kullanılan İlaçların ve Aşıların Üretilmesi (Production of edible vaccines and pharmaecuticals in transgenic plants)
 • Antisens RNA Teknolojisi (Antisense RNA technology)
 • PCR Teknolojisi ve Biyoteknolojik Araştırmalarda Kullanımı (PCR technology)
 • Genetik Markörler ve Analiz Metodları (Molecular markers and analyses methods)
 • Genom Sekanslama (Genome sequencing)
 • Bitki Islahında Moleküler Markörler (Molecular markers in plant breeding)
 • İşlevsel Genomik ve Proteomik Çalışmaları (Functional genomics and proteomics)
 • Sinyal iletimi ve biyoteknoloji (Signal transduction and biotechnology)
 • Biyoinformatik (Bioinformatics)
 • Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Sitogenetik Teknikler (Molecular and cytogenetic techniques)
 • Teknoloji Koruma Sistemi (Terminatör Teknolojisi) (Terminator technology)
 • Gen kaynakları ve biyoteknoloji (Genetic resources and biotechnology)
 • Transgenik bitkiler ve biyogüvenlik (Transgenic plants and biosafety)
 • Biyoteknolojinin Ahlaki ve Hukuki Yönleri (Moral and ethical issues in biotechnology)


Genetiği/Genetik olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO veya GMO) (bitki, hayvan, insan veya mikroorganizmalar) çeşitli biyoteknolojik metotlarla genetik yapıları bir veya daha fazla özellik (gen) bakımından değiştirilmiş organizmalar, bunlardan elde edilen ürünlere ise Genetiği Değiştirilmiş (GD) ürünler veya gıdalar, içerisinde belirli sınırın üzerinde GD içeren ürünlere ise GD’li ürünler adı verilmektedir.

Genetiği değiştirilmiş bir canlıya ‘gen transferi yapılmış’ anlamında 'transgenik' de denilir. Biyoteknoloji sadece GD veya GM demek değildir. GDO, GD’li ürünler çeşitli soru işaretleri olmasına karşın Türkiye’de çeşitli kampanyalar nedeniyle çok tehlikeli ürünler gibi anlaşılmaktadır. Benzer bir tartışma hormonlar konusunda da mevcuttur.
Biyoteknolojinin faydaları ve uygulama alanları

Biyoteknoloji ile yüksek besin içeriği, hasat sonrası dayanıklılık, hastalık, zararlı, kuraklık ve ot ilacına genetik dayanıklılığın artırılması, yenilebilir aşılar (elma, muz), bitkilerce biyolojik olarak ayrışabilir plastik üretimi vb. gibi transgenik (GDO) üretimi yanında;
 • Hücre, doku ve organ kültürü ile tohum (sentetik), fide, fidan, yumru, miniyumru, soğan üretimi (klonal çoğaltım veya mikroçoğaltım)
 • Sentetik tohum üretimi
 • Somaklonal varyasyonların oluşturulması
 • In vitro tozlanma
 • Protoplast izolasyonu ve somatik melezlemeler
 • Hücre seleksiyonu
 • Apomiktik bitkilerin oluşturulması
 • Haploit bitkilerin oluşturulması ve embriyo kültürü ve kurtarması
 • Biyoteknolojik germplazm muhafazası (özelikle Türkiye endemik bitki türlerinin korunması amacıyla çok gereklidir)
 • Tıbbi amaçlı protein ve sekonder metabolit üretimi
 • Moleküler markörlerin geliştirilmesi yoluyla seleksiyon ve ıslahta klasik ıslaha destek sağlanması
 • Yabani ve kültür bitkilerinde genom sekanslaması ve genetik-moleküler özelliklerinin ortaya konulması
 • Sinyal iletim mekanizmalarının belirlenmesi
 • Endüstriyel ürünlerin (proteinler, yağ, vitaminler, enzimler vb.) üretilmesi
 • Biyoyakıtların üretilmesi
 • Moleküler test, tanı ve tedavilerin yapılması gibi bir çok işlem yapılabilmektedir.
Bitki Biyoteknolojisi için kaynak kitap: Bitki Biyoteknolojisi Cilt I ve Cilt II
Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Sebahattin Özcan,
İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Ekrem Gürel
Bu kitaplara Türkiye'den alanında uzman 30'un üzerinde bilim adamı bölüm yazarak katkıda bulunmuştur.

Bu bilgiler, biyoteknoloji.gen.tr alınmıştır.
malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-01-2008, 19:45   #2
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 27-07-2007
Şehir: izimr
Mesajlar: 49
kısaca ne işe yarıyor?

kuçukamazon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-01-2008, 22:01   #3
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,160
Galeri: 88
Okumayı denediniz mi?

mrduran beğendi.
malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-01-2008, 22:26   #4
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 27-07-2007
Şehir: izimr
Mesajlar: 49
evet ama pek bir şey anladığımı söyleyemem:S

kuçukamazon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 02-01-2008, 23:13   #5
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,160
Galeri: 88
Demek biraz daha büyümeniz gerekiyor

Ama anlamaya çalışmanız bile çok güzel bir şey...

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-01-2008, 10:51   #6
Ağaç Dostu.
 
tourkana's Avatar
 
Giriş Tarihi: 26-11-2006
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 2,493
Galeri: 21
Bu kitaptan ben de aldım, Uğurer yayınlarında mevcut.
Benim yüzeysel incelememde gördüğüm ,bu işte en kritik nokta Hijyen.

Kullanılan malzemeler ve ortamı temin etme çok maliyetli değil, ama en büyük sorun bu işi bilen birinin başkanlığında temizliğe çok önem veren kişilerin bulunması. Aksi takdirde fire oranı çok artıyormuş. Bursa'da ve yalova'da bu işi yapan labarotuarlar var. Genelde zor yetişen meyve ve süs fidanı üretimi yapıyorlar. 1 karış boya ulaştırılan fideler fidancılara satılıp dikime hazır hale gelene kadar seralarda bekletiliyor.

Peki organik tarımın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde, Organik Sertifikası veren kuruluşlar bu fidanlara nasıl bir değer verecekler. Sertifika almayı engeller mi engellemez mi, eğer engelemeyeceği yönünde bir görüş oluşursa bence Doku Kültürü üretimi oldukça karlı bir sektör olabilir.

tourkana Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 03-01-2008, 12:05   #7
Ağaçsever
 
Giriş Tarihi: 27-07-2007
Şehir: izimr
Mesajlar: 49
Anladığım kadarıyla, bunun sayesinde melez bitkiler yapabileceğiz sanırım, yani hindistan cevizini phoenix caneriensis ile birleştirip soğuğa dayanıklı hale getirebileceğiz?

kuçukamazon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2008, 18:02   #8
Ağaç Dostu
 
ÇeteÇakal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-02-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 305
Konu çok güzel bir konu. Keşke içimizde bir uzman olsa da amatörce bitki fidesi çoğaltımı yapmayı öğretse bize. Ne güzel olurdu.....

Jakin beğendi.
ÇeteÇakal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2008, 19:02   #9
Yeni Üye
 
sarıpapatya's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-01-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 16
Galeri: 4
merhabalar
ben mezuniyet tezimi kum zambağının doku kültürüyle çoğaltılması üzerine yaptım. Genellikle doku kültürü hızlı çoğaltımı sağlamaktadır ve nesli tükenmekte olan türler için bir kurtuluş kaynağı olarak görülmektedir.Tabi bu bitkinin türüne göre de değişim göstermektedir. Çünkü elimizde az olan materyalden daha fazla bitki elde etme imkanı sunmaktadır. Söylenildiği gibi hijyende oldukça önemli bir konu. Özellikle bitki materyallerinin hijyeni.

Jakin beğendi.
sarıpapatya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 04-01-2008, 19:57   #10
Yeni Üye
 
sarıpapatya's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-01-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 16
Galeri: 4
Bence evde doku kültürünün yapılması zor ama arkadaşım internetten yaptığı bir araştırmada evde doku kültürü ile ilgili bir makale bulmuş ve bana gönderdi. İsterseniz sizlerle de paylaşalım.

Jakin beğendi.
sarıpapatya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-01-2008, 19:21   #11
Ağaç Dostu
 
ÇeteÇakal's Avatar
 
Giriş Tarihi: 04-02-2007
Şehir: BURSA
Mesajlar: 305
Merakla bekliyoruz sarıpapatya....

ÇeteÇakal Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 06-01-2008, 19:26   #12
agaclar.net
 
malina's Avatar
 
Giriş Tarihi: 03-04-2004
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 37,160
Galeri: 88
İstememek gibi bir durumumuz olmadığı için cevap vermedik. Tabii ki istiyoruz
Cetecakal'dan sonra ben de yazayım da iyice belli olsun

malina Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 08-01-2008, 13:41   #13
Yeni Üye
 
sarıpapatya's Avatar
 
Giriş Tarihi: 28-01-2007
Şehir: Ankara
Mesajlar: 16
Galeri: 4
önemli değil arkadaşlar, umarım işinize yarar..

Evde ve okullarda hobi amaçlı bitki doku kültürü

sarıpapatya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-01-2008, 20:03   #14
Ağaç Dostu
 
bonsade's Avatar
 
Giriş Tarihi: 31-10-2006
Şehir: antalya
Mesajlar: 998
Galeri: 16
Daha önce ben bu konu ile ilgilendim . - Hobi amaçlı doku kültürü - çok faydalı ve isabetli bilgiler var .

bonsade Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 10-07-2008, 18:50   #15
Ağaç Dostu
 
Organik's Avatar
 
Giriş Tarihi: 05-07-2008
Şehir: istanbul
Mesajlar: 105
Galeri: 46
****** zamanla insanlık adına daha yararlı işler yapılmaya başlanacaktır, kaş yapayım derken göz çıkarılmayacaktır; Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunmayacaktır. Şu anda insanoğlu bu alanda tam anlamıyla yetkin bir pozisyonda olsaydı eğer zararı faydası kadar olmazdı, hatta zararı uzun vadede daha fazla olacaktır.

Peki başka çare yok, bilimin ilerlemesi gerekiyor ve insanlığın aciz kaldığı durumlara bir çare bulunması gerekiyor diyorsak, o halde bunun gerçekliği insanının genetiğini kısıtlı bir bilgiyle değiştirip soylarını feda etmek değildir. Aynı şekilde doğada da öyle; bitkilerde, böceklerde, hayvanlarda.

Bu konuda şunu düşünebiliriz: Doğaya genetiği değiştirilip daha hızlı büyüyen herhangibir bitkiyi saldığınızı düşünelim. Bu zaten tohumlar vasıtasıyla, hayvanların dışkılarından, arıların yaydıkları polenlerden milyonlarca doğaya katıştırılmış durumda ve onlardan devam edecek daha fazla değiştirilmiş genetikle.. Ne olacak canım büyüsün hemen!? Hayır! Bunlar daha hızlı büyüdükleri için, bir anda diğer doğal olanların yaşam alanını kıstlayacak ve diğerleride başka bir taraftan ona arka çıkıp gerçeği, nitelikliyi, kaliteyi sayı çokluğu ve kaba kuvvetle yok edecektir. Araştırmalar gösteriyor ki hızlı büyüyen bitkiler kof oluyor, içindeki tüm yararlı maddeler yarılanıyor, birçoğu dahada aza iniyor. Aynı zamanda doğada daha güçsüz ve kalitesiz bir tohum nitelikli olan tarafından bastırılır. Mesela kaliteli bir tohumdan gelen ağaçla daha kalitesiz olanı aynı yerlerdeyse gerçekten üstün olan diğerinden daha fazla topraktan, havadan, sudan yararlanacaktır ve böylece daha fazla büyüyüp kendi soyunu yayacaktır. Ancak genleriyle oynanmış olanlar daha hızlı büyüdükleri için tabi ve nitelikli ürün geri planda kalmaktadır. Bu tıpkı aptal ama kas yapmış birinin bilgili, kültürlü birini yok etmesine benzer.

Sonuç olarak bilimin ilerlemesi lazımdır, ama bir an önce olmalıdır bu.. Çevrecilerde bilimin içinde büyük bir varlık göstermeliler.

Bütün bunların dışında bir de şunu savunuyorum: İnsanlar sadece asrımızda değil bundan önceleride genetik bozulmalara uğramıştır diyorum. Bunlar çeşitli nedenlerle olabilir; ilk akla gelenler, hastalık, akraba evliliği, herhangi bir nedenden oluşmuş genetik bir bozulma olabilir.. Aksi takdirde tüm insanlar güzeller güzeli olurdu. Böylesi daha renkli demeyin, bu renk değil bulanıklıktır, yağlıboyada buna kirlenme denir. Önemli olan bir insanın sizin için ayrı bir yeri olmasıdır. Ağaçlara bakın binlerce değişik ağaç var, çıkıp birine ne kadar çirkin diyen var mıdır? Her neyse bilim insanları doğal hayata birşeyi salarken bunu kar amaçlı değil, ancak büyük bir kurulun kararına onaylatarak yapabilmeliler.

Organik Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 01-04-2011, 19:56   #16
Ağaç Dostu
 
Yaylacı's Avatar
 
Giriş Tarihi: 02-09-2007
Şehir: İstanbul
Mesajlar: 838
Galeri: 8
Arkadaşlar doku kültürü ile ilgili bayağı bilgiler ve dökümanlar sıralanmış, bilgileri aktaran arkadaşlara teşekkürler.Birşey sormak istiyorum, "Doku kültürü konusunda özel çalışmalar hazırlayarak ve buna kimya bilimini de ekleyerek ağaçlardan nasıl enerji elde edebiliriz ?"Bu konuyu tartışmaya açıyorum, araştıralım ne tür bilgilerle neler yapabiliriz görelim.Saygılar

Yaylacı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 12-10-2011, 15:45   #17
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 23-09-2011
Şehir: sakarya
Mesajlar: 3
evde doku kültürünü gereksiz buluyorum eğer böyle birşey düşünüyorsanız neden ev gibi küçük bi alana dahil kalıyorsunuz. türkiye de bu işe talep patlaması yaşanıyor ama arz yeterli deil bu konuda daha büyük düşünün

maxma Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 13-06-2012, 11:11   #18
Ağaçsever
 
BülentBoz's Avatar
 
Giriş Tarihi: 18-08-2004
Şehir: Ankara
Mesajlar: 57
Bizde konuyla ilgili bir şube müdürlüğü var; "Biyoteknoloji Şube Müdürlüğü"

Kamuda bu konuyla ilgili ne durumdayız merak eden olursa aracılık yapmak üzere ben buralardayım efendim..

mrduran beğendi.
BülentBoz Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 14-10-2012, 22:21   #19
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 07-01-2010
Şehir: Mersin
Mesajlar: 217
W. Murcott cinsi mandalinayı inceliyordum. Bunun, ışınlama yöntemiyle çekirdeksiz hale getirilmiş bir çeşidi olduğunu (Tango) öğrendim.

" Işınlama Yöntemi" ne anlama gelir? Elde edilen ürün, nasıl bir üründür?

Selamlar.

Halil Önen beğendi.

Düzenleyen bozon : 15-10-2012 saat 11:32
bozon Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Eski 16-11-2012, 01:30   #20
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 11-11-2012
Şehir: izmir
Mesajlar: 7
doku kulturu hakkında

Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi BülentBoz Mesajı Göster
Bizde konuyla ilgili bir şube müdürlüğü var; "Biyoteknoloji Şube Müdürlüğü"

Kamuda bu konuyla ilgili ne durumdayız merak eden olursa aracılık yapmak üzere ben buralardayım efendim..
Sayın Bülent BOZ
Ben etobur bitki ve orkide türlerinde doku kulturu yapıyorum size özel olarakta mesaj atmak istiyorum.
Saygılarımla

Doku.kulturu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön
Cevapla

Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu gönderemezsiniz
Konulara yanıt veremezsiniz
Ek dosya yükleyemezsiniz
Kendi gönderilerinizi düzenleyemezsiniz

BB code Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu an saat: 14:22.
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021