Araçlar

Bookmark and Share
Başlarken...
Name: m_ferruh_onur.jpg
Views: 9129
Size: 24.9 KBKendi Bahçemizi Yapalım bölümündeki yazılar, Peyzaj mimarı Sayın M. Ferruh Onur tarafından hazırlanmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
İyi okumalar... :)

Hayvanlar Alemi (Fauna), diğeri de Bitkiler Alemi (Flora) olup bilim ilerledikçe bu ana bölümler ikincil, üçüncül bölümlere ayrılsa da bunu, konuyu meslek edinen botanikçilere, biyologlara bırakıp ayrıntılara inmeyeceğiz.

Etrafımıza baktığımızda
...

[ Devamı>>]


Mar 19, 2009 - 5:50 PM - Gönderen malina

Bahçe Toprağının Hazırlanması
Her bitki taksonunun toprak istekleri ayrı ayrıdır. Bir kısım bitkiler kumlu killi, bir kısmı killi kumlu, bir kısmı kireçli, bir kısmı humuslu, bir kısmı kısmen ondan kısmen bundan toprakları sevdiği gibi ; gene bir bölümü asit reaksion gösteren topraklan sevdiği halde, bir başka bölümü de alkali topraklan ister. Bir kısmı derin topraklardan hoşlanır, sığ topraklarda yetişemezken; bir bölümü de tam tersine sığ topraklarda yetişir. Keza bir bölümü nemli topraklan tercih ederken, bir kısmı da kuru toprak ister... Tabi biz ya orta bir yol bulmak, bunun için bahçemiz topraklarını düzenlemek ya da mevcut topraklarımızda ne yetişebiliyorsa o taksonların kültürünü yapmak zorunda kalırız. Ama gene de BAHÇE TOPRAĞI diye...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 8:32 AM - Gönderen malina

Projeye Başlarken
BiR BAHÇE PROJESi YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Bahçe projesine başlamadan önce, tasarımcının önceden saptaması gerekenler:
 • 1- Bahçe sahibinin istekleri
 • 2- Hangi amaç için hazırlandığı
 • 3- Maddi olanaklar
 • 4- Bahçe yapılacak arazinin civarındaki zeminin toprak yapısı, bitki materyali ve
  bu bitki materyali ile yapılacak olan kompozisyon.
 • 5. Klimatolojik koşullar (meteoroloji bültenlerinden)
 • 6- Yol, su, elektrik ve yerleşim durumu
 • 7- Bahçe içinde ya da kenarındaki bina ve binaların konumları. Giriş, oturma, yatak,
  misafir odası, salon, teras, WC yerleri
 • 8- En önemlisi de yukarıda belirttiğimiz röleve planının
...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 8:19 AM - Gönderen malina

Hava ve Nem
Hava, dünyanın etrafını saran atmosferin, oksijeni bol, yaşamaya elverişli en alt katmanıdır

(Biyosfer). Atmosfer beş katmandan oluşur

1. Troposfer: (Yunanca dönen, devam eden anlamındadır.) Hareketli küre, hareket küresi. Bütün meteorolojik olaylar 0-11 km. kalınlıktaki bu hareketli katmanda olur. Su buharının tamamı bu küre içindedir. Isı değeri, yükseldikçe azalır.

2.Tropopoz: Troposferin üst kısmında ince (2-300 m. kadar) bir kuşak olup bu kuşakta ısı dereceleri birdenbire artar

3. Stratosfer: Yunanca katman anlamına gelen bu kürenin kalınlığı 25 km. kadardır. Atmosferin bu kesiminde gazlar katmanlastığı için bu ismi almıştır. Burada gazlar yoğunluğuna...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:17 PM - Gönderen malina

Işık ve Isı
Bitkilerde fotosentez olayı için gün ışığı şarttır. Alt taraflarında (alt yüzeylerinde) bulunan STOMAT'Iar aracılığı ile yaprağın içine giren karbondioksit, burada mevcut klorofil tararından emilip güneş ışığının yardımı ile parçalanarak karbon ve oksijen moleküllerine ayrılır. Bitki, ayırdığı bu karbonu, karbonhidratların, proteinlerin ve oligoasitlerin sentezinde kullanır.

Klorofilin böyle bir reaksiyonu yapabilmesi için de IŞIK faktörüne son derece gereksinimi vardır. Gece fotosentez olayı durmaktadır. Ağaçların alt yapraklarının üstte bulunanlara oranla daha ince ve geniş olması, gölgede kalmış olmalarından ileri gelir. Alt yapraklardaki klorofilli hücreler daha fazladır. Nisbeten zayıf ışık altında...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:14 PM - Gönderen malina

Su
Bitki hücrelerinde protoplazmanın yaşamsal etkinliği için çok önemli bir vejetasyon faktörüdür. Susuz kalan protoplazma sertleşerek işlevini yitirir. Aynca su, bitkinin kökleri tarafından topraktan erimiş olarak alınıp, bünyesi için gerekli mineral ve organik maddeleri yapraklara taşıyarak, daha sonra da buharlaşıp terler ya da TRANSPİRASYON'u oluşturur.

Diğer faktörlerde olduğu gibi su faktöründe de minimum, optimum ve maksimum istekler söz konusudur. Suyun minimum düzeyde oluşu bitkilerde yaprakların solması sonucunu doğurur. Bunun devamlılığı halinde ise bitkinin kuraklıktan ölmesi olayı vuku bulur. Bitkilerin su istekleri, ya da kuraklığa dayanma güçleri taksona göre değişiklikler gösterir.

Bazı...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:11 PM - Gönderen malina

Toprak
BiTKiLERiN YETİŞMESİ, YAŞAMASI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER (VEJETASYON FAKTÖRLERİ)

Bir bitkinin yetişmesi, gelişmesi ve yaşamsal (biyotik) fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli faktörlere vejetasyon faktörleri denir. Toprak, su, ışık, ısı, hava nemi, rüzgar, vs. Bütün bunlar bir bitkinin yaşamasına etki eder, yardım eder. Konumuzu yakından ilgilendirdiğinden bunları teker teker ve kısaca inceleyip, bazı bildiklerimizi yeniden hatırlayalım:

TOPRAK:

Köklerin yayıldığı, tohumların çimlendiği, su ve gerekli besin maddelerinin bulunduğu, bitkilerin en önemli bir yaşam faktörüdür. Toprak yer kabuğunu oluşturan kayaçların ufalanması, alterasyonu, kimyasal olarak...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:06 PM - Gönderen malina

Taksonomi
BİTKİLERİ TANIMAK

Yeryüzünde çeşitli bölgelere yayılmış ve gönümüzde var olan 380 bin bitki türü saptanmıştır. Bunları tek tek tanımak, özelliklerini bilmek mümkün değildir. Birbirine benzeyen özellikleri ile bitkiler birtakım gruplara ayrılarak bir çeşit sınıflama, sınıflandırma yapılır. Bu ayırıp inceleme işine BiTKi SİSTEMATİĞİ ya da TAXONOMl ismi verilir. Fauna (hayvanlar dünyası) için de aynı şekilde sistematik veya taxonomi oluşturulur.

Her canlı varlığın bir ismi vardır. Bu isimler çeşitli dillerde aynı ayrı olduğu gibi çoğu zaman aynı ülkenin değişik bölgelerinde değişik şekilde de isimlendirilmiş olabilirler, örneğin; Karatavuk denilen bir tür yaban kuşuna yurdumuzda verilen...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 3:58 PM - Gönderen malina

Bitki ve Bitki Materyalleri Nelerdir?
BİTKİ NEDİR?

Şüphesiz hepimiz bitkinin ne olduğunu biyolojiden biliyoruz. Ancak gene de kısaca hatırlatmakta fayda umuyoruz. Bitkilerin hayvanlardan farkı sinir sistemleri ile hareket organlarından yoksun olmalarıdır. Bitkiler ekvatordan kutuplara, deniz diplerinden yüksek dağların tepelerine kadar, hem yatay hem düşey yönde yayılırlar. Normal topraklarda olduğu gibi, mağaralarda, kayalıklarda hatta çöllerde, hemen her ortamda yaşarlar. Dünyada ilk bitkiler primitif bitkilerdir (Algler). Günümüzden yaklaşık 2 milyar yıl önce dünyada görülmeye başlamıştır.

Bitkilerin yaşamaları için 3 ana öğeye ihtiyaçları bulunmaktadır: Su, hava ve ışık. Ancak mantarlarla küflerin (küfler de bir tür...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 3:54 PM - Gönderen malina

Bahçe, Peyzaj Nedir?
BAHÇE NEDİR?

Çeşitli ağaç, ağaççık, yıllık, çok yıllık bitkilerin toplu olarak bulunduğu alanlara PARK, daha uygun bir deyişle BOTANiK PARKI diyoruz. Botanik parkının ormandan farkı var mıdır? Vardır elbette. Ormanın ürünlerinden (kereste, yakacak, meyve, yan ürünler, v.s.) yararlanırız. Oysa Botanik Parkı, sadece dinlenme, göz zevki gibi ideal yararlara ve amaçlara dönük ve ormana göre daha küçük bir alan kaplayan bir bitki topluluğudur. Bu alan belli bir mimari stiline göre düzenlenebileceği gibi, kendi zevkimize ve yörenin özelliklerine göre gelişi güzel de düzenlenebilir.

Bir botanik parkında, yerli (endemik), yabancı (egzotik) ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, çiçekler, sarnıcı,...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 3:48 PM - Gönderen malina

Kendi Bahçemizi Yapalım
Hepimizin bildiği gibi, doğadaki varlıklar cansız ve canlı varlıklar olarak iki ana bölümde toplanmıştır. Uzay, hava, su, taş, toprak, mineraller, madenler, dağlar, denizler, göller, akarsular ... Hepsi cansızvarlıklardır. Başta insan olmak üzere bütün hayvanlar, bitkiler, mikroorganizma; doğan, büyüyen, beslenen, hareket eden, yaşam savaşı veren, üreyen ve ölen diğer varlıklar da canlı varlıkları oluşturur.

Bilim dünyasında cansız varlıklar ya da bir başka deyişle "cansız doğa" fizik dalında; canlı varlıklar ya da "canlı doğa" ise biyoloji bilim dalında incelenir, geliştirir, yasaları konur. Biyoloji iki kola ayrılır: Bunlardan ilki Hayvanlar Alemi (Fauna), diğeri de Bitkiler Alemi...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 1:18 PM - Gönderen malina

Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024