Araçlar

Bookmark and Share
''A'' : Köppen iklim tiplerinde tropik yağmur kuşağı simgesi

Aberratio: Patolojik varyete. Bir alt tür

Abkordat: Ters yüreksi şekilde.

Aboval: Ters yumurta şeklinde

Absorbe: Emme, Mas. , Soğurma

Acualis: Gövdesiz

Acephasus: Başsız

Acris (Akre): Sivri, keskin

Aculeatus: Dikenli

Aderant: Yapışıcı özellikte

Adhezyon: Toprak zerrelerinin tarım aletlerine yapışma özelliği

Advandif Kök: Gövde, dolu, sürgün,veya çeliklerden oluşan kökler. (Ek kökler)

Advandif Sürgün: Arızi sürgün veya tomurcuk (kök veya...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:03 AM - Gönderen malina

B
''B'' Köppen iklim tiplerinde kurak kuşağın simgesi

Bacteriophyta: Talli bitkiler, bakteriler grubu.

Badıç: Sebze meyveler

Bağıl Nem: 1m3 havadaki su buharının yüzde olarak ifadesi

Bakka Meyve Üzümsü Meyve

Bakla Meyve: Bkz. Legümen

Bakterisit: Bakteri İlaçları

Basamak: Bot. Yükseltiye bağlı olarak sıralanan ardışık bitki örtüsü tipleri. Bitki tohumları yatay ve düşey yönde yayılışlarına göre sınıflandırılır.

Basit Meyve: Tek diş organ ile tek çiçekten oluşan meyve tipi.

Basit Yaprak: Tek parçadan oluşan yaprak tipi

...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:05 AM - Gönderen malina

C
''C'' : Ilıman yağmur iklimini gösterir coğrafi simge

''Ca'' : Yaklaşık olarak anlamında bir kısaltma (Circa)

Callus: Bkz. Kallus

Calyx: Çiçekte çanak yapraklar. (Kaliks. Dış örtü, dış petal)

Capsula: Kapsül

''Cf:'' : Kıyaslayınız anlamında bir kısaltma (Confer)

''Cfa'' Koppel'e göre Karadeniz İklim tipi işareti.

Ceja: Güney Amerikada bambu ve fundalardan oluşan bir tür Maki formasyonu

Chalaz: İç göbek

Chamaephyt: Kışın, bir evvelki tomurcuklu sürgünleri, topraktan yukarı doğru 30cm. yi geçmeyen; veya sürgünleri toprağa paralel olan, yarı...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:05 AM - Gönderen malina

Ç
Çalakap: Küçük bir orak şeklinde kesici alet.

Çalı: Kısa boylu, çok gövdeli, odunsu bitkiler

Çanak Yapraklar: Çiçeğin dışında yer alan ve renkli kısmı örten, genelde yeşil renkli bölüm. Kaliks (Calyx)

Çayır: Ot birliklerinin bir türü olup; genelde Buğdaygiller familyasından yıllık veya Çok yıllık otsu bitkilerin kapladığı yarı sulak alanlar (çayırlık)

Çekirdekli Sulu Meyve: Erik, Kiraz, Şeftali gibi meyveler

Çelik: Aşı için bitkilerden alınan parça

Çenek: Bkz. Kotiledon

Çenek Yaprağı: Fidenin ilk ve basit yaprakçıkları

Çernozem...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 10:07 PM - Gönderen malina

''D'' : Kuzey yarım küre, orman – kar kuşağı simgesi

Daldırma : Tutma şansı çok yüksek olan bir üretim şekli olup, " Gövde Daldırması'' " Havai Daldırma" gibi türleri uygulanır. Dikili bir bitki dalının eğdirilip Toprağa gömülerek bu gömülü kısmın köklenmesi esasına dayanır.

Damlama sulama: Bitkilerin ekili olduğu yerde, su harcamasını en aza indirip, en çok verim alınan bir sulama şekli olup, toprak içine döşenen ince borularla köklere damla damla su verme esasına dayanır.
Dammar: Bir çeşit reçine. Endenozya ve Yeni Zelanda da yetişen dummara adlı ağaçlardan elde edilir. DAMAR şeklinde de yazılır.

Dammara:Dammara: i. (Malezya dilinden)...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:07 AM - Gönderen Cumhur Tonba

''E'' : Karlı kutuplar iklim kuşağı simgesi ( Köppele göre )

Ebegümeci: Almaşık yapraklı bitki. (İlmi adı; malva. Ebegümecigillerden.) Ebegümeci suyu; ebegümecinin kura çiçekleri suda çalkalanarak elde edilen renkli ayıraç. (Asitlerin etkisiyle kırmızı, alkalilşerin etkisiyle yeşil bir renk alır.

Ebegümecigiller: İki çenekli bitkiler familyası.(Ebegümeçleri familyasından.)
Ebegümecigiller yaprakları almaşık ve kulacıklı ot, ağaççık veya ağaç şeklinde bitkilerdir. Ayrı veya birleşik kömeç halinde olan çiçekleri genellikle erdişidir. Her çiçekte 5 çanak yaprağı, beş taç yaprağı, iki sıra erkek organ, kapalı, beş bölümlü yumurtalık bulunur. Meyvesi bir kapsül şeklindedir. Başlıca türler;...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 10:09 PM - Gönderen malina

F
''f'' : Şekil (figura), oğul (filius) anlamında bir kısaltma

Faba: Bakla

Fagetum: Ormanların coğrafi yayılmasında, Kayınağacı ( fagus ) ile temsil edilen ılıman kuşak ormanları bölgesi

Fakültatif: Her şartta. Her ortamda. İhtiyari

Falkat Orak biçiminde (yaprak şekli)

Fallogen Hücreleri Odunsu bitkilerde, kabuklarda bulunan periderm hücreleri

Fanerogam Çiçekli bitkiler (Anthophyta)

Fanerofit (Phanerophyt) Çiçekli bitkiler topluluğu. Veya, tomurcukları yerden en az bir karış ve daha yüksekte olan boylu, odunsu bitkiler olup; Nanafaneroitler (cüce), Mikrofaneoraitler ( küçük ),...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:08 AM - Gönderen malina

G

''G'' : Dağ iklimi simgesi ( Köppele göre )

''GA'' : Gaz halindeki tarım ilaçları

Galeri Ormanları: Akarsu vadilerinde, vadi boyunca uzanıp giden, eni az boyu uzun ormanlar

Galie: Mazı

Galiae: Mazılar

Garig: Bk. Frigana

Gamet: Erkek ve dişi üreme hücreleri

Gametofit: Cinsel organları taşıyan bitkiler

Gammae: Bkz. Turiones

Gars: Dikim

Garsiyat: Dikim işlemleri

Gen: İşlenmemiş, boş ekim alanı. Hücre çekirdeğinde bulunan moleküller. Irsiyet cisimleri

...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:08 AM - Gönderen malina

''H'' : Yüksek yayla iklimi simgesi ( köppele göre )

Habitat: Canlıların yaşam mekanı

Habitus: Bitkilerin genel görünümü. Dış görünümü.

Habloid: " N" kromozomlu (yarı kromozomlu) bitkiler

Hadika: Havuz (Farsça)

Halofil: Tuzcul bitkiler.Tuz severler. (Halophyl)

Halofit: Tuzlu topraklarda ve denizin rüzgarlarla gelen suyuna dayanıklı bitkiler grubu (Halophyt)

Ham Humus: Ayrışmamış orman toprağı

Haploid: Bkz. Habloid

Haplont: Erkek ve dişi üreme hücreleriyle ilgili

Haptotropizma: Bitkilerde engele...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:09 AM - Gönderen Cumhur Tonba

İ
Işık Ağacı: Işık gereksinimi fazla olan veya "Işık Sever" ağaç türleri. (çam, meşe, kavak, Huş gibi)

''ibid'' : Aynı yerde, yörede anlamında kısaltma (İbidem)

''ic.'' : Resim anlamında kısaltma (icon)

İç pul: Bkz. Karpel

İç zar: Çiçek tozu zarının iç katı

''ie'' : Yeni anlamında kısaltma (idest)

İğne Yaprak: İbre yaprak. Çam, Ladin, köknar, porsuk gibi ağaçların ince uzun yaprakları

İki evcikli: Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı ağaçlarda bulunması

İki sıralı sarmal: Bir sürgün üzerindeki tomurcuklara karşılık iki çizgi üzerinde şaşırtmalı diziliş...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:09 AM - Gönderen malina

J Türk alfebesinin onüçüncü harfi.
J: Sıralamave sınıflandırmada sayı yerine kullanıldığı zaman 12 yi(Veya 13 ü) gösterir.

J:J akım şiddedini gösteren i'nin yeri,ne kullanıldığı zaman sanal birimi ifade eder.

J: Metrol; İş ve enerji birimi ve ısı miktarı birimi olan Joule'nin sembolüdür.

J: Fonetik(Ses bilgisi) Sesi sızmalı katı bir diş eti, ünsüzdür. Türkce kelimelerde bulunmaz. Türkçeye sonradan giren kelimelerde görülür; Jandarma, jüri, plaj, staj v. b.

Jale: Sabah çiçek ve yaprakların üzerinde görülen su damlacıkları.

Jelitürbasyon: Birbirini izleyen don ve çözülme olaylarının etkisi altında toprak parçacıklarının yer değiştirmesi

...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 10:10 PM - Gönderen malina

K
Kabak: Sürüngen gövdeli sebze ve süs bitkisi. (İlmi adı cucurbita; kabakgillerden) Kabak türleri. Helvacı veya kestane kabağı (Cucurbita maxima) iri kabak türüdür.// Bal kabağı. Çok tatlı ve unludur.// Sakız kabağı. (Cucurbita pepo) Yemeklik olarak yetiştirilir. 15-30 cm boyunda, beyaz kabuklu makbul bir kabaktır. İstanbul maltepe sakız kabağı en iyisidir.// Yeşil girit kabağı// Siyam kabağı (Cucurbita lufta).// Asma kabağı (Lagenaria)

Kabarcık: Bazı bitklerin sap ve yapraklarında görülen bir çeşit küçük çıkıntı.// halk dili. Bir çeşit üzüm.// Taç yaprakların yüzeyinde bulunan ve bu yapraklara kadife görünümü veren üst deri pütürleri.


Kadehçik: Pelit gib,. meyveyi taşıyan...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:12 AM - Gönderen malina

Labellat: Yelpaze şeklinde (Yapraklar için)

Labellum: Çiçek sapçığının bükülmesiyle oluşan, çiçeğin alt kısmında yer alan üst taç yaprağı

Labium: Dudak, dudaklar

lamburt; Meye ağaçlarında topuzların uçlarındaki odun gözünün meyve gözüne dönüşmesiyle oluşur. 2-3 ya da daha yaşlı dallar üzerinde bulunur.

Lamina: İnce Yaprak, yaprak, varak. Pul şeklinde (yaprak ayası)

Lanceolat: Mızraksı şekilde olan (yapraklar için) (Lanseolat)

Lantisel: Kovukçuk (Lentisel)

Larva: Kurtçuk. Böceklerin yumurtadan çıktıkları aşaması.

Latent: Yaşam faktörleri durma derecesinde olan...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:13 AM - Gönderen Cumhur Tonba

Madımak: (Polgyonum coğnatum) Karabuğdaygillerden otsu bitki. Uzunca yapraklı, küçük pembe çiçeklidir. Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 720-3000 mt. ykseltilerde, yol kenarlarında, yamaçlarda, kayalıklarda, ekinler arasında yabani olarak yetişir.
Orta Anadolu'da (Sıvas, Kayseri vb.) kırsal bölgelerde yaprakları sebze olarak kullanılır.
Sivas yöresinde oynanan ve fiğürleri madımak toplama hareketlerini andıran toplu kız oyununa da madımak denir.

Mappa:Mappa:[/B] Molik adalarında yetişen macaranga cinsinden ağaç. 30 cm genişlik ve 60 cm uzunluktaki yaprakları tabak ve sofra örtüsü olarak kullanılır. (Sütleğengillerden) Molik adalarında yetişen macaranga cinsinden ağaç. 30 cm genişlik ve...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:14 AM - Gönderen Cumhur Tonba

Nadas: Toprağı otlardan arındırmak ve dinlendirmek için sürülmesi. Toprağa bir süre ekim yapılmaması

Nana Bodur. Yavaş büyüyen

Nematisit: Solucanlara karşı kullanılan ilaçlar

Nekroz: Renk değişikliği. Hastalık, don, yetersiz beslenme gibi nedenlerle bitkilerin yaprak ve meyvelerinde irreversbi renk değişikliği. Sararma, kızarma gibi hallerle kuru lekeler veya ölü bölgeler.

Nektar: Çiçeklerde bal özü (nektarium , Nektaryum)

Nemcil: Nem sever (Higrofil)

Nevi: Bkz. Tür Spocies

Nigra (Negro): Siyah

Nitrat: Azotlu bileşikler

Nitrifikasyon; Nitrifikasyon...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 10:11 PM - Gönderen Cumhur Tonba

O
''Ob: Önüne geldiği sözcüğe " ters" anlamı veren bir önek.

Obkordat: Ters yüreksi, dairemsi (Obcordatus) (Yapraklar için)

Oblanseolat: Ters mızrak biçiminde (Yapraklar için)

Oblong: Köşeleri yuvarlak, dikdörtgenimsi (Yapraklar için)

Obovat: Ters yumurta biçiminde (Yapraklar için)

Obtus: Küt tepeli

Odun çelikleri Çelik olarak alınan, sertleşmiş, odunlaşmış sürgünler.

Odunsu bitkiler: Gövde ve dalları skleranşim hücreleri (Sert doku) ile pekişmiş selüloz ve lignin içeren sert gövdeli ve çok yıllık bitkiler grubu. (Lignosue)

Offshood: Gövde sürgünü
...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:15 AM - Gönderen malina

Ö
Örtücü: (Bkz. Yerörtücü)

Öz doku: (Bkz. Paranchim) Özek doku

Öz odun: Ağacın orta kısmındaki , koyu renkli ve lignin içeren silindirsel bölüm (Haşebi sadık)

Öz ışınlar: Ağaç kesitinde, merkezden kabuğa doğru uzanan hücrelerin görüntüsü (Mıh şuaları)

Öz su: Bitkilerde, yapraklardan gövde, dal ve köklere dağılan besi suyu (Hayvanlarda kan gibi)

Özümleme: Asimilasyon. Bitkilerin kökleri ile aldıkları ham besi suyunu, güneş ışınları ile, yapraklarda havanın azotuyla birleştirip besi haline getirdiği kimyasal olay. Asimilasyon.


Mar 21, 2009 - 10:12 PM - Gönderen malina

''P'' : "Sayfa" anlamında kısaltma (Pegina)

Paleobotanik: Jeolojik zamanlarda yaşamış bitkileri konu alan bilim dalı.

Palizat: Yapraklarda sütun şeklinde parankim doku

Palmat: Damarları palmiyedeki gibi olan yapraklar. Elsi

Palmate: El gibi (Yapraklı)

Palmatilobat: Damarlı loblu (yaprak)

Palmetum: Hurma ağacı ile temsil edilen subtropikal iklim kuşağı. Palmetum zonu, palmetum rejiyonu.

Pampa: Güney Amerikada prerilerin kapladığı alan.

Pan: Sıkışmış, sertleşmiş toprak tabakası

Panaşe; Alacalı. Aynı dalda farklı renk ve çiçek yapısı
...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:16 AM - Gönderen malina

Racemose: Monopodial dallanmalı (Salkım şeklinde) çiçek durumu.

Rahis: Tüysü yapraktaki orta damar olup; yaprakçıklar bu damarlardan çıkar

Radicula Ana kök. Primer kök. Embriyo kökçüğü. İlksel kök ( Radikula )

Radiks: Kök (Radix)

Ramet: Vejetatif üretmede, ana bitkiden alınan materyal, ortet bitkiden üretilen yeni çelikler.

Rasemoz: (Bkz. Racemose)

Rassis: Irk. Bir çeşit alt tür (Race)

''R.B'' : Zehirli yemler anlamında kısaltma

Reçine kanalı: Balzam kanalı

''ref'' : "Başvurunuz" anlamında kısaltma (Refer)

...

[ Devamı>>]


Oct 30, 2006 - 11:17 AM - Gönderen Cumhur Tonba

''S'' : Step iklim kuşağı simgesi ( Köppen'e göre )

Sabicea Tırmanıcı, sarılgan saplı ağaççık; Amerika ve Afrika'daki sıcak ülkelerde ve Madagaskar'da yetişen pek çok türü bilinir.

Sabiku: Amerika'da Lysiloma latisiliqua'dan elde edilen kereste.(Rengi parlak esmerden sarıya kadar değişen sert bir odundur; gemi yapım işlerinde ve ince marangozlukta kullanılır.

Sabinol: kara ardıç esansında bulunan kimyasal bir madde

Sabunotu: blş.i. Çöven

Sac: Hindistan'dan gelen kerestesi değerli sert ağaç.

Saccardo: (Pier Annrea) İtalyan botanikçisi. Bilinen bütün mantarların tamamını kapsayan 22 cilt tutan eseri...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 10:14 PM - Gönderen Cumhur Tonba

2 sayfadan, 1.sayfa 1 2
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024