Araçlar

Bookmark and Share
Anıt ağaç kriterleri
ANIT AĞAÇ KRİTERLERİ

Anıt ağaçların bilimsel tanımı ‘’Yaş,çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan yöre folkloründe , kültür ve tarihinde özel yeri bulunan,geçmiş ile günümüz,günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır. ‘’biçiminde yapılmaktadır.(ASAN,1992,s.18) Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt yapan özelliklerin başında fiziksel boyutlar gelmektedir. Özellikle çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikler bu konuda en etkin belirleyicidir. Ancak , izleyenlerde takdir ve hayranlık duygusu uyandırmak suretiyle birey ve toplum teknolojisini etkilese de , bu iki...

[ Devamı>>]


May 09, 2009 - 1:32 AM - Gönderen Cumhur Tonba

Anıt Ağaçları Neler Tehdit ediyor?
ANIT AĞAÇLARIN VARLIĞINI TEHDİT EDEN ZARAR FAKTÖRLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Zarar Faktörleri

Anıt ve korunmaya değer ağaçların yaşamlarını tehdit eden zarar faktörlerini; i) doğrudan insan zararları, ii) çevresel zararlar olmak üzere iki grupta ele almak gerekir. İnsanların anıt ve korunmaya değer ağaçlara verdiği doğrudan zararları:

1-Gövde üzerine yazı yazmak veya şekiller çizmek,

2-Yol, bina, duvar vb.gibi inşaatlar ile bu ağaçların tepe ve kök gelişmelerini önlemek. Örneğin ; anıt ağaçların çevresindeki yol ve asfaltlana çalışmaları sırasında ,beton veya asfalt dökümünü kök boğazına kadar getirerek ağaçların su ve besin sirkülasyonlarını önlemek, veya ağaç
...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 3:21 PM - Gönderen malina

Anıt Ağaçların Yasalar İçindeki Yeri
ANITSAL AĞAÇLARIN YASALAR İÇİNDEKİ YERİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde İfade Edilen Biçimi ile Anıt Ağaçlar

23.7.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını açıklayan 6 / d maddesinin son paragrafında anıtsal nitelikli ağaçlar, "...Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri, taşınmaz tabiat varlığı örnekleri ..." arasında sayılmaktadır. Aynı kanunun 7. maddesi bu varlıkların tespit ve tescilinin temelde doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasını amir ise de , bu amaçla diğer...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 11:54 AM - Gönderen malina

Farklı Açılardan Anıt Ağaçlar
ANITSAL AĞAÇLARIN DEĞİŞİK AÇILARDAN İRDELENMESİ
Anıtsal nitelikli ağaçları korunmaya değer ağaçlardan ayırabilmek için, ağaçlara anıtsal nitelik kazandıran yönlerin iyi anlaşılması gerekir. Bu bağlamdaki açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
Fiziksel Boyutlar İtibariyle Anıt Ağaçlar
Anıt ağaç ve orman parçalarının birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkileri, genelde bunların hem cinslerine oranla daha extrem boyutlu ve uzun ömürlü olmalarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de boyutları ve insan
...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 11:49 AM - Gönderen malina

Anıt Ağaç Nedir?
ANITSAL AĞAÇLARIN BİLİMSEL TANIMI VE AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Yurdumuzda ve dünyanın değişik ülkelerinde anıtsal niteliği ile ünlenmiş ağaçların kendilerini anıt yapan özellikleri irdelendiğinde "Anıt Ağaç" tanımının şöyle olması gerekmektedir:

Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan; ilginç kök, gövde ve dal formu nedeniyle izleyenlerin belleğinde kimi simgeler çağrıştıran; yöre folklöründe, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır (ASAN 1992).

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 11:44 AM - Gönderen malina

Anıt Ağaçlara Dair
Birçok ülkede, sahip oldukları farklı özellikleri dolayısıyla anıtsal nitelik kazanmış ağaçlar bilim, sanat, tarih ve kültür açısından doğanın eşsiz birer yapıtı olarak korunmaktadır.

Çağımızda doğal dengenin bozulması pahasına gerçekleştirilen endüstrileşme süreci, neden olduğu çevre sorunları ile günümüz insanında yeşili koruma tutkusunu ön plana çıkarmış bulunuyor. Bir taraftan endüstriyel kuruluşların bacalarından yükselen zehirli gazların getirdiği asit yağışlar, diğer taraftan akarsulara bırakılan katı ve sıvı atıklar ile bozulan çevrede, bu kuruluşlara hammadde ve enerji sağlama uğruna tüketilen doğal kaynaklar, dünyamızın sahip olduğu yaşam olanaklarını giderek kısıtlıyor.

Teknolojinin getirdiği...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:18 AM - Gönderen uzaytek

Ağaçların Korunması
1.Peyzaj Tasarımı
Anıt ağaçlarda peyzaj tasarımı koruna zonu içinde yapılacak düzenlemeleri kapsar. Bir anıt ağacın toplam koruma zonu yüzeyindeki kaplama elemanları yapısal(granit parke taş, beton parke taş, çim plak taş, kilitli parke vb.) olabileceği gibi bitkisel (çim, yer örtücü bitkiler, çiçek parterleri, vb.) olabilir. Asfalt, kesme taş, mermer vb. sabir ve su geçimsizliği sağlanmış döşeme mutlak koruma zonu içinde yer almamalıdır. Düzenlemede kullanılacak yapısal ya da bitkisel elemanlar, anıt ağacın bulunduğu alanın peyzaj karakteri tarafından belirlenir.

Koruma zonu çevreleme ve koruma elemanı kullanılıp kullanılmayacağı ya da tipleri peyzaj tasarımı kapsamında karar verilir. Ancak bu zon...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:29 PM - Gönderen uzaytek

Saptama Kriterleri
Yeşil doku içerisinde her birinin çok önemli yeri olan ağaçların korunması hem ekolojik hem de estetik kaygılar açısından önemlidir. Ancak anıt ağaçlar ile korunması gerekli ağaçlar kavramları karıştırılmamalıdır. Bir ağacın anıtsal niteliklere sahip olması için aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmaları gerekir:
1- Gövde ve taç ölçüleri açısından olağanüstü değerlere sahip olması,
2- Ekstrem yaşı olması,
3- Tarihsel ve kültürel öneminin bulunması,
Anıt ağaçların belirlenmesinde ağacın gövde, taç, boy ve yaş ölçümlerinin bir standardının oluşturulması gerekmektedir. Uzun’ un (1996) bu amaçla geliştirdiği kriterler aşağıda verilmiştir.

1- Gövde çapının...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:26 PM - Gönderen uzaytek

Anıt ağaçların Saptaması ve Kaydetmesi
ANIT AĞAÇLARIN SAPTANMASI VE KAYDEDİLMESİÜlkemizde anıtsal değeri olan yerli ve yabancı yurtlu birçok bitki bulunmaktadır ve iki kuruluş anıt ağaçları saptanması, envanterinin hazırlanması ve korunmasından sorumludur. Bu kuruluşlar;
  • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma Kurulları,
  • Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi,
Bu kuruluşlardan ilkinin çalışma alanı kentsel ya da kırsal karakterdeki tüm alanları kapsarken ikincisi sadece orman alanları içindeki anıt ağaçları da kapsayan tabiat anıtlarını saptamak ve korumakla yükümlüdür. Ülkemizde anıt ağaç çalışmaları ile ilgili durum ve sorunlar aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.
  • Kültür ve Tabiat
...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:25 PM - Gönderen uzaytek

Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024