Araçlar

Bookmark and Share


Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
11.06.2o10 tarihinde kabul edilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13 Haziran 2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Jun 14, 2010 - 4:33 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Toprak kirliliğnin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara dair yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığından:

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI

KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, toprak kirliliğinin önlenmesi,...

[ Devamı>>]


Jun 11, 2010 - 12:22 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırı Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ili
TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

...

[ Devamı>>]


Mar 18, 2010 - 11:33 AM - Gönderen Cumhur Tonba

Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
YÖNETMELİK


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini...

[ Devamı>>]


Feb 08, 2010 - 9:22 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/6

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/1/2010 tarihli ve 577 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır....

[ Devamı>>]


Jan 31, 2010 - 11:36 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Yapılması
TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/65)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bombus arıcılığını ve seralarda tarımsal üretiminin geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 16/11/2009 tarihli ve 15602 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2010 - 11:18 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Yapılması
26 Aralık 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27444

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/65)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bombus arıcılığını ve seralarda tarımsal üretiminin geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 16/11/2009...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2010 - 11:15 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Tarım Sigortaları Havuzu, Kapsam, Riskler, Ürünler, Prim desteği oranları
29 Aralık 2009 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27447

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15688

Ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/12/2009 tarihli ve 536 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK

RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2010 - 11:10 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği Yetki Kanunu: 6968-441

Yayımlandığı R.Gazete: 24.08.2005/25916

Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 31.07.2009/27305

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin usul ve esasları...

[ Devamı>>]


Dec 26, 2009 - 10:07 PM - Gönderen Cumhur Tonba

GDO yönetmelik
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 26 Ekim 2009 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27388

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, KONTROL VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin en üst düzeyde korunması için genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleri ile genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünlerini içeren gıda...

[ Devamı>>]


Nov 08, 2009 - 12:53 PM - Gönderen malina

Tarım Arazilerinin korunması hakkında
Karar Sayısı : 2009/15154

Ekli “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 16/5/2008 tarihli ve 254 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2009 - 4:01 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere T
15 TEMMUZ 2009

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE

GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME

YAPILMASINA DAİR KARARAmaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan üreticiler ile ruhsatsız alanlarda fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Alan bazlı gelir desteği

MADDE 2 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık...

[ Devamı>>]


Jul 16, 2009 - 5:40 PM - Gönderen Cumhur Tonba

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,
b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,
c) Öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması,
...

[ Devamı>>]


Apr 24, 2009 - 11:58 PM - Gönderen malina

Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış usul ve esasları hakkında yönetmelik
12 Şubat 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27139BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini reçeteye yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini ve iptali işlemlerini kapsar.

Yasal Dayanak
...

[ Devamı>>]


Mar 21, 2009 - 11:04 PM - Gönderen malina

Tohumculuk Kanunu
Tohumculuk Kanunu

Kanun Numarası : 5553
Kanun Kabul Tarihi : 31/10/2006
Resmi Gazete Tarihi : 08/11/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26340


Mar 21, 2009 - 11:01 PM - Gönderen malina

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
12 Şubat 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27139BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini reçeteye yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini ve iptali işlemlerini kapsar.

Yasal Dayanak
...

[ Devamı>>]


Feb 18, 2009 - 1:59 PM - Gönderen malina

Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticareti
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ SÖKÜMÜ, ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından
Resmi Gazete Tarihi: 24/08/2004
Resmi Gazete No: 24463

...

[ Devamı>>]


Aug 20, 2008 - 12:02 PM - Gönderen malina

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
Resmi Gazete tarih: 24.12.2002 Sayı: 24973

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,
...

[ Devamı>>]


Mar 14, 2006 - 2:06 PM - Gönderen malina

CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
Tüm canlılar öncelikle nesillerinin devamı için yaşamalıdır.

Kaynak: Çevre Bakanlığı Web


Dec 22, 2005 - 1:39 PM - Gönderen aybala

Dilekçe Hakkı
Çevre konusunda ilgili makamlara dilekçe yazarak çevre ile ilgili olumsuzlukların düzeltilmesini istemek her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'nın hem hakkı, hem de ödevidir.

Anayasamızın 56. maddesi, "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir"; diyerek, çevre koruma konusunda vatandaşlara da sorumluluk yüklemiştir.

Anayasamızın, dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesinde, "Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak...

[ Devamı>>]


Sep 14, 2005 - 11:35 AM - Gönderen aybala

2 sayfadan, 1.sayfa 1 2
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018