Araçlar

Bookmark and Share


F

''f'' : Şekil (figura), oğul (filius) anlamında bir kısaltma

Faba: Bakla

Fagetum: Ormanların coğrafi yayılmasında, Kayınağacı ( fagus ) ile temsil edilen ılıman kuşak ormanları bölgesi

Fakültatif: Her şartta. Her ortamda. İhtiyari

Falkat Orak biçiminde (yaprak şekli)

Fallogen Hücreleri Odunsu bitkilerde, kabuklarda bulunan periderm hücreleri

Fanerogam Çiçekli bitkiler (Anthophyta)

Fanerofit (Phanerophyt) Çiçekli bitkiler topluluğu. Veya, tomurcukları yerden en az bir karış ve daha yüksekte olan boylu, odunsu bitkiler olup; Nanafaneroitler (cüce), Mikrofaneoraitler ( küçük ), Mesofaneoritler (orta) ve Megafaneoroitler (Büyük) olarak kendi aralarında 4 gruba ayrılırlar.

Faniculus Göbek bağı. Tohum taslağını plesantaya bağlayan sap.

Fastigiata Dış görünüşü (Habitusu) sütun formunda olan ağaçlar

Fasyes: Lokal olarak birlik içerisinde dominant ( başat ) bir türün bol bir şekilde bulunması

Fenoloji: Bitkilerde tarihe bağlı olarak yapılan gözlemleri konu alan bilim dalı.

Fenotip Anaç

Feromon: Böceklerin salgıladıkları çekici hormonal maddeler.

Feronia: Sedefotugilerden birçok işte kullanılan ağaç.
(Feronia limonia, 10-15 m. yüksekliğinde bir ağaçtır. Meyvesi yuvarlak ve kalın etlidir, çiğ yenir; limonataya benzer serinletici içkisi ve pelteside yapılır; yaprakları dizanteri tedavisinde kullanılır. Feronia anoson kokulu bir esans salgılar. Bu bakımdan mide ilacı olarak kullanılır. Kerestesi sert ve sık dokulu olduğundan bir çok işte kullanılır.

Feroniella: Dikenl küçük ağaççık. Uzakdoğuda yetişir (Sedefgillerden)

Ferormon: Ana arının (Bey arı) salgıladığı karmaşık yapılı tükürük hormonu.

Ferraria: i. (İtalyan botonikçisi Ferrari'den) Kök saplı yumrulu bitki. Yaprakları kalın ve uzunca, sapı basit veya dallı olur. (Süsengillerden) Ferraria'nın çiçekleri çok güzel olur, ama az yaşar. Afrika'da altı türü yetiştirilmektedir. Bunlardan ikisi ılıman bölgelerde limonluklarda yetiştirilir. Yaprakları kuruduğu zaman koparılan piç soğanlarla üretilir.

Ferula: Bitki cinsi. Akdeniz bögesinde seksen türü yetişir. (Maydonozgillerden) Ferula sarı çiçekli, yaprakları şerit şeklinde dar parçalı otsu bir bitkidir.

Ferulag: Ferula'ya benzeyen fakat ondan daha küçük bir bitkidir. (Maydonozgillerden)

Fesleğen: Ballıbabagillerden, saksıda yetiştirilen güzel kokulu ot. (İlmi adı:ocimum) Yeşil renkli kokulu bir bitkidir. Yapraklarıo, kekik gibi bahar ve koku verici olarak kullanılır. Yara iyileştirici ve sinir yatıştırıcı suların bileşimine girer.

Fevillea: Kabakgillerden iki evcikli tırmanıcı ağaççıklardır. Bunların meyvesi iri kabukludur. Meyvenin ortasında üçgenimsi kalın sapının üzerinde , embriyonu yağca zengin iri tohumlar bulnur. Fevillea cordifolia'nın meyvesi ebucehil karpuzuna benzer, ama biraz daha büyüktür. Bunun << yılan cevizi>> denilen tohumlarından elde edilen yağ hem çıra yağı, hemde ilaç olarak kullanılır.

Fışkı: At, eşek, kır, ve bunun gibi hayvanların taze gübresi

Fışkın: i.(Onamatobe) Bot. Ana sap geliştikten sonra bir bitkinin dibinden, sapla kökün birleştiği yerden çıkan sürgünlerin tümü// Bu sürgünlerden her biri// Asma kütüğünde hereğin üst tarafından biten dal.

Fidan Yeni yetişen ağaçcık. Dikilmek üzere yerinden çıkarılmış taze ağaçcık.

Fidanlık: Çoğaltmak ve başka yere dikmek üzere ağaç tohumlarının çimlendirdiği yer.

Fide: Başka yere dikilmek üzere yetiştirilmiş körpe çiçek veya sebze

Fikoeritrin: Kırmızı su yosunlarına kırmızı rengini veren ve kısa dalgalı ışıkları alma imkanı saplayan proteik boya maddesi. (Kırmızı su yosunları bu boya maddesi sayesinde 200 m. kadar derinlikte yaşayabilir; kırmızı ışık bu derinliğe ulaşamaz, kırmızı boya maddesinin topladığı ışık enerjisiyle su yosunu klorofil üretebilir.

Fikoloğ: Su yosunları üzerinde inceleme yapan botanikçi

Fikoloji: Su yosunları bilimi. (Algoloji'de denir.

Fikolojik: Su yosunları ile ilgili olan

Fikomisetler: Preme tarz suyosunlarınkine penzeyen mantarlar grubu. ( SİFOMİSETLER veya OVOMİSETLER de denen bu basit mantarların miselyomları bölmesizdir; Bunlarda yumurta hücreleri de oluşur.

Fikosiyanın: Mavi su yosunlarında hatta bazen kırmızı suyosunlarıda bulunan mavi boya maddesi.

Filbahar veye Filbahri: Ormanlarda veya bahçe çitlerinde yetişen beyaz, mavi ve mor çiçekli tırmanıcı sarılgan bitki. (Düğünçiçeğigillerden.)
Yaprak sapları genellikle sülük şeklinde kıvrık, çiçekleri taçsızdır. Meyvesi bir sürü kapçıktan oluşur ve tepesinde genellikle tüy gibi uzun bir sorguç bulunur. Filbahırın birçok çeşidi bahçelerde yetişir.

Fildişi ağaçlar: Telek biçiminde uzun yapraklı, küçük ağaççıklardır. Basit koçan şeklindeki çiçekleri erdişi, çok eşeyli veya eşeylidir.

''fil'' : Oğul anlamında bir kısaltma (Filius)

Filet İpçik

Filibendula: İnce köklü, sarmal meyveli bitki. Çoğu zaman toplu halde yetişir. 1-1,5 m'dir. Nemli çayırlarda yaygındır

Filicales: Eğrelti otları diye bilinen çiçeksiz bitkiler takımı. (Pteridophyta sınıfının leprosporangiatae grubunda olan bu takım, sporları aynı tipte olan kara eğreltiotlarını kapsar, su eğrelti otlarını (Hydrofillicales) içine almaz.

Filicium: Yaprakları eğreltiotununkini, andıran ağaççık.(Filicium decipiens; Sabindaceae familyasından)

Filiform İpliksi Şekilde (yapraklar için)

Filigoni: Tarihsel gelişim

Filiz:: Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün.

Filizkıran: Mayıs ayı ortalarında çıkan ve filizleri kıran fırtına

Fillit: Jeol. Yaprak izi taşıyan taş.

Filoksera: Bk. Asma biti

Fimbtistylis: Boğumsuz ince saplı otsu bitki. (Nemli kumsallarda kümeler halinde yetişir. Yüksekliğ 5-20 cm. arasındadır. Tropik ve ılıman bölgelerde 300 türü bulunur. Papirusgillerden)

Fitin: Bazı tohumlarda bulunan fosfatlı organik madde.

Fito: Bitki anlamı veren bir örnek

Fitobezoar: Midede, bitkisel besin artıklarından oluşan yabancı cisim.

Fitocoğrafya: Bitkilerin yeryüzündeki dağılımı ile uğraşan bilim dalı

Fitoekoloji: Ortamı (İklim, toprak, canlı varlıklar), bitki örtüsü ile ilişkileri bakımından inceleyen bilim dalı.

Fitohemaglutinin: Beyaz fasulyeden (Phasoofus vulgaris) elde edilen madde. Bu maddenin başlıca özelliği, uygun bir ortamda veya organizma içinde bulunan akyuvarların mitoz yoluyla çoğalmasına yol açmasıdır.

Fitohormon: Bitkisel hormonlara verilen genel ad.

Fitojen: Bitkisel kökenli

Firoklimogram: Bir bitkinin gelişmesi için gerekli en elverişli iklim koşullarını gösteren grafik.

Fitokrom: Üstün yapılı bitkilerin tane ve yapraklarında, su yosunlarının tallerinde bulunan, ışığa duyarlı boya maddesi. Bu maddeyi taşıyan tohum çok kısa bir süre 700 milimikronluk bir ışığa tutulacak olursa derhal çimlenir. Fitokrom geceleri bir çiçeklenme hormonunun oluşmasınıda sağlar. Bitkilerin çiçek açmak için fotoperyottan etkilenmesinin sebebi budur.

Fitopatoloji: Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı

Fitosenoz: Yeryüzünün aynı özelliklerini taşıyan her hangi bir alanında yetişen bitkilerin tümü. Bu bitkilerin yetiştikleri yerin koşulları arasındaki ilişkilerden özgül bir bitki ortamı doğar.

Fitososyoloji: Botoniğin bitki toplulukların ( Çeşitleri ve yaşama şartlarını) inceleyen kısmı.

Fitotekni: Bitkilerin sanyi alanında kullanılmasını inceleyen bilim dalı.

Fitoterapi: Hastalıkların taze veya kuru bitkilerle ve bunların özütleriyle tedavisi.

Fitotosisite İlacın bitkiye zararlı olması. Olumsuz etkilemesi

Fizyoloji: Canlıların ve dokuların görev ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı

Fizyolojik Kuraklık: Su içinde kalan bitki köklerinin yeterli oksijen alamaması sonucu, bitkilerde yaşamın durması hali

Flabellaria: Yaprakları yelpaze şeklindeki fosil palmiyelerin cins adı. Üçüncü zaman ve tebeşir tabakalarında izlerine rastlanır.

Flabellat: Yelpazemsi (yapraklar için) Flabellatus

Flament: İplikçi. Erkek organlarda çiçek tozu torbalarını taşıyan ipliksi bölümler (Filament)

Flindersia: Yaprakları meşin gibi sert ve benekli ağaç. Tesbihağacıgillerle sedefotugiller arasında bir cinstir.

Floem Bitki gövde ve köklerinde bulunan ve besi suyunu organlara taşıyan borular. Soymuk borusu. Kabuk.

Flora: Bitkiler dünyası. Bir bölgedeki bitki topluluğu. Bir ülkede yetişen bitkilerin tümü.

Flora ile bitki örtüsü çoğu zaman birbiri ile karıştırılır. Fakat botonikçi için bu iki kavram apayrıdır.
Flora: türlerin listesi
Bitki örtüsü: bitkilerin bir aradaki toplu görünüşüdür. Orman, fundalık, çayırlık v.b. terimler bir ülkenin bitki örtüsü için kullanılan terimlerdir. Pek az türden meydana gelen bir çayır gayet gür olabilir fakat flora zayıftır. Buna karşılık pek çok bitki türü yetişen kayalık bir yamaçtaki zayıf bitki örtüsü ise zengin bir floraya sahip olabilir.

Flores: Çiçekler

Floridae: Kırmızı su yosunları alt sınıfı. Özellikle denizde yetişen bu su yosunları çiçekleri andırır. Bu su yosunlarında seliloz, oosferin uzun bir boyun, hücre aralarında noktalar, bazen her hücrede birçok çekirdek veya birçok plastlar bulunur. Bütün bu özelliklerinden dolayı bunlar, sayısı pek de kalabalık olmayan öteki kırmızı su yosunlarına karşıt sayılır.

Flos: Çiçek

Folia: Yapraklar

Folikül Keseli bir karpelden yapılmış (Deri Meyve)

Folium: Yaprak, tabaka

Fontilanis: Kara yosunu cinsi. En yaygın türü güzel fontilanis'dir. Çeşmelerin ve pınarların yakınında yetişir.
Forda: Toprak altında havuç ve buna benzer bitkilerin kökünde yaşayan bitki biti. Fordalar şekerli bir sıvı salgılar. Bitkiciş eşkanatlı böceklerden.

Form: Şekil

Formasyon Şekil alma, biçimlenme. Şekilleri birbirine benzeyen bitkilerin oluşturduğu topluluk ( Vejetasyon tipleri ) Orman, maki, step gibi..

Fosfat: Fosforik asidin tuzu veya esteri olup, gübre olarak kullanılır.

Freesia: Soğanlı bitki. Avrupa'nın güneyinde bir çok türleri çiçek elde etmek için üretilir.

Frenkasması: Asmagillerden tırmanıcı süs bitkisi. Bk.Ampelosis

Frenkçileği: İrice, kırmızı ve kokusuz meyve veren çilek

Frenkinciri: Kaynanadili, firavuninciri, hintinciri denen bitkilerin cins adı. (Kaktüsgillerden) Gövde düz ve yassı parçalar halinde eklemlidir. Bunların üzerinde dikenli kabarcıklar bulunur. Çiçekleri, değirmi taçlı ve iridir. Meyveleri çok lezzetlidir ve yenir.

Frigana Akdeniz iklim kuşağının, kalkerli zeminde yerleşmiş, çalı formunda bitkiler (Garig)

Fructus: Meyve (Fruktus)

Frutescens: Çalımsı bitkiler.

Ful: Büyük beyaz çiçekli ağaççık. (lmi adı Philadelphus). Taşkırangillerden Boyu en fazla 3 m.'yi bulur. 70 kadar türü vardır. Çiçekleri beyaz ve güzel kokuludur. Görünüşü fındık gülünü andırır.

Fulya: Nergis türü

Fumigantlar: Gaz halindeki ilaçlar


Fumigasyon: Tütsüleme. Bu yolla yapılan arındırma işlemi.
Böcekleri (yumurta, larva, nymph, pup ve ergin) dönemlerindeve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortama (Belirli bir ısıda ve belirli miktarda) gaz halinde kimyasal bir madde ( fümigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.


Fundagiller:: Düzgün çiçekli ağaççıklar familyası. Çiçeklerinin taç kısmı çan, çıngırak veya huni biçiminde, pembe, mor, beyaz veya yeşilimsi renktedir. Fundagillerin genellikle kapsül biçimindeki meyvesi, kocayemiş ve yaban mersininde üzümsüyemiş şeklindedir. Yenebilkir. Bazı funda cinsleri ( Funda, katmerli zakkum, açalya,) güzel çiçeklerinden dolayı bahçelerde yetiştirilir.

Fundalar: İki çenekli bitişik taç yapraklı çiçekli bitkiler takımı; Fundalarla, yabani mersin, açalya, pirola, monotropa, rhodondron gibi yakın bitkileri kapsar.

Fundalık: Karakteristik bitkisi süpürge otları olan, az nemli, asit ortamlı ve sert humuslu topraklarda yetişen çalımsı bitkiler.

Funda Toprağı: Humusça zengin esmer renkli, ağaç parçalarının çürümesiyle oluşmuş topraklar

Fungus: Mantarlar

Fünüculus: Bkz. Göbekbağı (Funikulus)
30-10-2006
Eski 10-03-2013, 11:11  
Cumhur Tonba
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 07-07-2008
Şehir: EDİRNE-ANTALYA
Mesajlar: 11,409
Fumajin: Bazı böceklerin salgıladığı tatlımsı madde üzerinde gelişen saprofit funguslardır.

Fototropizma: Bitkinin yaprak veya gövdesinin ışığa yönelmesi.

Floem: Tek sıra halinde uç uca dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. Çekirdeksiz, sitoplâzmalı kalburlu hücreler ve çekirdekli, bol sitoplâzmalı arkadaş hücrelerden oluşur.

Fotonasti: Sarmaşık bitkilerinde ışık varlığında çiçeklerin açılması, ışık yokken çiçeklerin kapanması.

Fertigasyon: Sulama suyu ile kimyasal gübrelerin toprağa uygulanması.

Cumhur Tonba Çevrimdışı Kurallara Aykırı Mesajı Bildir IP  
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021