Araçlar

Bookmark and Share


Fikir ve sanat eserleri kanunu
Kanun Numarası : 5846

Kabul Tarihi : 5/12/1951

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",

Cilt: 1 Sayfa: 365

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ...

[ Devamı>>]


Apr 17, 2005 - 10:08 PM - Gönderen malina

Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği
*BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar*
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Ormancılık Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile işleyişini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Şûranın oluşumu, görevleri, gündemi, komisyonları ile toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
...

[ Devamı>>]


Mar 27, 2005 - 9:10 AM - Gönderen malina

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kanun :29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayı Bakanlar Kurulu Kararı: 21 Kasım 1996 tarih ve 96/8857 sayı Resmî Gazete :27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayı
ÖNSÖZ
Biyolojik çeşitliliğin kendi başına taşıdığı değerin ve biyolojik çeşitlilik ile bunun unsurlarının ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve estetik değerlerinin farkında olarak,
Ayrıca, biosferdeki yaşam sürdürme sistemlerinin idame ettirilmesi ve evrimi için biyolojik çeşitliliğin taşıdığı önemin de bilincinde olarak,
Biyolojik çeşitliliğin korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğunu teyit ederek,
Devletlerin kendi biyolojik kaynakları üzerinde hükümran haklara sahip...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:54 PM - Gönderen uzaytek

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı yönetmeliği
ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile or- man ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışma- lara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuru- luşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve usullerini kapsar. Hukuki dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:53 PM - Gönderen uzaytek

Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliği
AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.2.1989, No: 89/13850 Dayandığı Kanunun Tarihi : 31.8.1956, No: 6831 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.3.1989, No: 20105 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi:28 S. 1713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi çalışmalarını destek- lemek maksadıyla kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunun işleyişine,Fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara dair esas ve usulleri belirlemektir.
Hukuki dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunla değişik 64...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:51 PM - Gönderen uzaytek

Ağaçlandırma Yönetmeliği
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık, enerji ormanı tesisi ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,
b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:48 PM - Gönderen uzaytek

Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esaslar
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

20.01.1995


SAYI : B.07.0MEG.0.17/3361-24343/2771

KONU : Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esaslar

MİLLÎ EMLÂK TEBLİĞİ (*)

(Sıra No: 201)

Bilindiği gibi, Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesine ilişkin esas ve usuller 11.3.1989 gün ve 20105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği ile bu konuyla ilgili 162 ve 170 sayılı Genelgelerimize göre yürütülmekte idi.


26 Haziran 1994 gün ve 21972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Ağaçlandırma Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 23.2.1998 tarih ve 23267 sayılı Resmî...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:48 PM - Gönderen uzaytek

Milli Parklar kanunu
MİLLİ PARKLAR KANUNU Kanun Numarası : 2873 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 508 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde de- ğerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları- nın seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, ge- liştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Tanımlar:
Madde 2 - Bu Kanunda yer alan; a) Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alan-...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:47 PM - Gönderen uzaytek

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : 26/7/1995 Sayı: 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt: Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasar- rufu altındaki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde, orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, top- rak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerle- rini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:45 PM - Gönderen uzaytek

Çevre Kanunu
ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Resmi Gazete Tarih: 11.8.1983; Sayı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Madde 1 - Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştiril mesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. Tanımlar: Madde 2 -...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:43 PM - Gönderen uzaytek

Orman Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri
ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 1- 9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 35) Madde 35 fıkra iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğ- la, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmı- yarak yeter miktarda odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir.
2 - 19/4/1966 tarih ve E.1966/1, K....

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:39 PM - Gönderen uzaytek

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanun No: 2863 Kabul Tarihi: 21.7.1983
Resmi Gazetenin Tarihi: 23.7.1983 Sayısı: 18113 Kaynak: www.yargitay.gov.tr


Jan 02, 2005 - 11:37 PM - Gönderen uzaytek

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi Islah, İmar ve ihya işlemleri Madde 4 - Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman sınır- ları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı em- rine geçen yerler; iklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürül- mek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Ba- kanlığınca ıslah ve imar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir. İfraz ve yerleşim Madde 5 - Islah, imar ve ihya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme tip- leri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikle belir- lenen esaslara göre Tarım...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:35 PM - Gönderen uzaytek

Orman Kanununa Eklemeler ve Değişiklikler
ORMAN KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE BU KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 4785 Kabul Tarihi : 9/7/1945 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 13/7/1945 Sayı: 6056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1314 Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek veya tüzel özel kişilere, vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tüzel kişiliklerine ilişkin bütün ormanlar bu kanun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar hiç bir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer. Madde 2 - Aşağıda yazılı ormanlar birinci madde hükmü dışındadır. A) Devlet ormanlarının veya bu kanunla devletleştirilen ormanların içinde veya bitişiğinde bulunmamak şartiyle 3116...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:34 PM - Gönderen uzaytek

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kat-
ma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşki-
lat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Görev
Madde 2 - Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii
afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrol-
...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:28 PM - Gönderen uzaytek

Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Teşkilat
İKİNCİ KISIM Madde 5
- Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle- rini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alınına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak- la görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, iş- lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar Madde 6 - Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup,Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına,...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:25 PM - Gönderen uzaytek

Orman Kanunu
ORMAN KANUNU Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız " Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı ", Cilt: 1 Sayfa: 477 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler için, " Yönetmelikler Külliyatı " nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr


Jan 02, 2005 - 11:23 PM - Gönderen uzaytek

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 4856 Kabul Tarihi : 01/05/2003 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 08/05/2003 Sayı : 25102
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Görev Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:15 PM - Gönderen uzaytek

2 sayfadan, 2.sayfa 1 2
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2017